Post

Dringende oproep aan bestuurders en politici tot duurzaamheid in de leefomgeving / Reconstructie N65

Gepost op:21-02-21

Niet van toepassing

VughtParticipeert doet hierbij een dringende oproep aan bestuurders en politici om hun verantwoordelijkheid te nemen voor leefbaarheid, zuivere besluitvorming, duurzame infrastructuurontwikkeling en naleven van bestaande wetgeving. Terwijl gemeentelijke politici achterover leunen omdat de Raad van State nu het Salomonsoordeel mag vellen over de kwalijke plannen voor de reconstructie van de N65, vechten wij tegen deze bestuurlijke dwaling.

Leefbaarheid nog verder in gevaar

Het plan voor de reconstructie van de N65 in de gemeente Vught gaat tenminste €180 miljoen kosten en verslechtert de leefbaarheid voor wat betreft luchtkwaliteit, geluidshinder en verkeersveiligheid. In plaats van een oplossing te bieden voor de toch al problematische leefbaarheidssituatie, wordt deze slechter. Van de 6 beoogde doelen van het project worden er 5 niet bereikt. 

Door de inwoners is een beter alternatief voorgesteld in de vorm van een tunnel voor doorgaand verkeer, de Lunettentunnel . De haalbaarheid hiervan, ook budgettair, is aangetoond. De reconstructie N65 kan wel degelijk worden uitgevoerd met verbetering van de leefbaarheid, bestuurders moeten alleen even hun oogkleppen willen afzetten (zie bijgaande vergelijking).

Vergelijking Lunettentunnel en verkeersgoot

Onzuivere besluitvorming

De besluitvorming op gemeentelijk niveau laat zien dat diverse keren informatie voor de gemeenteraadsleden en inwoners is achtergehouden en dat misleidende informatie moedwillig is toegevoegd. Een poging van inwoners in de vorm van een burgerinitiatief om een qua leefbaarheid veel betere reconstructie in de vorm van een tunnel voor doorgaand verkeer nader te onderzoeken, werd gefrustreerd. Hierdoor zijn niet alle relevante mogelijkheden onderzocht en moet worden vastgesteld dat onvoldoende rekening is gehouden met de belangen van alle inwoners.

Geen duurzaam infrastructuurproject

In tegenstelling tot de doelstelling van de reconstructie levert dit plan geen duurzame oplossing, niet voor de leefbaarheid van de inwoners van Vught maar ook niet voor Provincie en RWS, die voor eeuwig met een flessenhals ter hoogte van Vught moeten leren leven. En dat terwijl duurzaamheid een van de doelstellingen was.

Niet naleven van bestaande wetgeving

Europese en Nederlandse wetgeving over fijnstof worden willens en wetens genegeerd. Dit geldt niet alleen bij de reconstructie van de N65, maar is een staande praktijk bij RWS. Hiermee begint deze misstand een bestuurlijke dwaling te worden vergelijkbaar met de stikstof en kinderopvangtoeslag affaires. Ook hier hebben instanties lange tijd consequent wetgeving omzeild, gesanctioneerd door instanties die namens de burger zouden moeten waken voor de correcte naleving van de wetten.

Conclusie

Waar de burger moet kunnen rekenen op bestuur en politici die de belangen van de bevolking primair stellen, hebben wij hier te maken met verantwoordelijken die gedogen dat zinloze investeringen worden gedaan, onzuivere besluitvorming plaatsvindt en de wet met voeten wordt getreden. 

Al deze zaken zijn pijnlijk nauwkeurig gedocumenteerd en aan de Raad van State voorgelegd. Op hun oordeel zouden wij kunnen wachten. Het is nu aan u als bestuurder, politicus en rechter om uw bestuurlijke verantwoordelijk te nemen en niet langer weg te kijken en te gedogen en zo mogelijk nog voor de zitting van de RvS aan de noodrem te trekken. Voor details over het gedoogde overtreden van de fijnstof wetgeving, onzuivere besluitvorming en alternatief in de vorm van een tunnel, verwijzen wij naar de bijlage en onze website.

Het is voor bestuurders en politici veel geloofwaardiger en duurzamer om moed te tonen, ook 5 minuten voor 12, een ontspoorde besluitvorming te heroverwegen en deze bestuurlijke dwaling te stoppen. De toekomst zal uw moed belonen want eerlijk duurt het langst.

Vereniging VughtParticipeert

Onze vereniging zet zich in voor transparantie, participatie en zuivere besluitvorming. Bij de ‘Reconstructie N65’ zijn wat betreft deze aspecten diverse problemen geïdentificeerd en gepubliceerd. In het bijzonder over schone lucht en fijnstof wordt veel beloofd, worden vele onwaarheden gesproken en diverse wetten overtreden. 

VughtParticipeert heeft deze oproep geschreven om inwoners van de gemeente Vught bewust te maken van de plannen die gemeente, provincie en RWS hebben en de gevolgen voor de leefbaarheid. Tevens is deze dringende oproep gericht op regionale en nationale bestuurders en politici zodat zij zich realiseren welke verantwoordelijkheid zij dragen bij het gedogen of bestrijden van deze manier van besturen. 

Deze oproep is verstuurd aan gemeentelijke, provinciale en nationale bestuurders en politici.

Bijlage
Gerelateerde posts

Raad van State graaft dieper dan gemeente lief is

Gepost op:20-03-21

Niet van toepassing

De Raad van State (RvS) heeft uitspraak gedaan over de voorlopige voorzieningen en is daarbij een stuk verder gegaan door op diverse bezwaren inhoudelijk te reageren. Weliswaar zijn de verzoeken afgewezen, maar de RvS heeft de gemeente en provincie een stevige lijst aan huiswerkopdrachten meegegeven. 

Op diverse onderdelen heeft de RvS vastgesteld dat het ontwerp en de onderliggende rapporten onvoldoende zijn. Overigens zijn hierbij nog niet alle onderwerpen besproken, diverse bezwaren waren te groot om nu voldoende te kunnen overzien. Hiermee heeft de RvS meer gedaan dan alleen maar te besluiten over de voorlopige voorziening, maar heeft zij alvast een schot voor de boeg gegeven voor de definitieve zitting, eind dit jaar.

Gemeente belooft niet te zullen beginnen

In een uitgebreide zitting op 2 maart heeft de Raad van State (RvS) zich inhoudelijk gebogen over de verschillende bezwaren die tegen het huidige N65 reconstructieplan zijn ingebracht.

Een week voor de zitting heeft de gemeente te kennen gegeven dat er ‘geen schop de grond in gaat’ voor begin 2022. Ter zitting vroeg en kreeg de rechter de bevestiging van de gemeente te wachten tot ná de definitieve uitspraak van de RvS. Daarmee had deze zitting heel kort kunnen zijn, want het spoedeisende belang kwam door deze belofte van de gemeente te vervallen.

Desondanks een diepgaande analyse

De rechter bleek de beroepschriften intensief te hebben bestudeerd en nam tijdens de zitting voldoende tijd om de verschillende partijen nader te bevragen en een goed beeld van de situatie te krijgen. Dat bleek ook uit de uitspraak die de rechter deze week deed. De gemeente heeft over diverse punten te horen gekregen dat de plannen onvoldoende uitgewerkt zijn, de rapportages onvolledig en deels onbruikbaar en voorstellen, zoals die voor de Helvoirtseweg, niet realistisch zijn. Hiermee heeft de gemeente een behoorlijk pak concreet huiswerk meegekregen.

Overigens betrof de uitspraak uitsluitend onderdelen zoals die zijn aangedragen door de aanwezige partijen. Zo had bijvoorbeeld de Stichting Natuur en Milieu Vught geen voorziening aangevraagd, maar het huiswerk wat betreft de foutieve en misleidende stikstof-calculatie was al voor de zitting als processtuk toegevoegd en zal tijdens de bodemprocedure behandeld worden

Zo heeft de rechter ook een paar andere grote problemen, zoals de fijnstof-problematiek maar ook het negeren van levensvatbare alternatieven zoals een tunnel, doorgeschoven naar de einduitspraak. Tijdens deze finale zitting zal ook op deze belangrijke punten door de gemeente nog het nodige moeten worden uitgelegd.

Opmaat voor eindoordeel

VughtParticipeert is tevreden dat de RvS goed heeft willen luisteren naar de zorgen en bezwaren van omwonenden en bedrijven. Dat sterkt het vertrouwen dat ook tijdens de uiteindelijke zitting de nodige aandacht zal worden besteed aan de tekortschietende kwaliteit van het plan en het onvoldoende naleven van wet- en regelgeving voor wat betreft zorgvuldige besluitvorming, leefbaarheid en duurzaamheid.

VughtParticipeert en haar partners zullen daarbij zeker aandacht vragen voor het ontbreken van een noodzakelijk MER-onderzoek, een nieuwe Maatschappelijke Kosten/Baten analyse en het niet nakomen van de plichten uit de Code Participatie, verplicht voor alle grote (MIRT) projecten.

Spagaat voor de gemeente

De komende maanden zullen verschillende partijen goed in de gaten houden dat er geen onomkeerbare zaken ter hand worden genomen. Zo nodig zal opnieuw een voorlopige voorziening worden aangevraagd om werkzaamheden stil te leggen, mocht dat toch het geval blijken. Waarbij inmiddels moet worden vastgesteld dat dit zo zijn beperkingen heeft. De verbreding en verharding van de Jagersboschlaan kon hiermee niet worden voorkomen. Overigens loopt over de openstelling van de Jagersboschlaan voor doorgaand gemotoriseerd verkeer parallel nog een beroepsprocedure bij de RvS.

Tevens hebben diverse partijen aangekondigd aanvullende informatie en onderzoeksresultaten aan de RvS te zullen aanbieden. Zo lopen er nog onderzoeken naar de verkeersveiligheid van de geplande ovondes en een tweede WOB-verzoek om meer details boven tafel te krijgen over de misleidende tunnelcalculatie. Ook zal aandacht worden gevraagd voor de veiligheidsrisico’s van de oprit bij de Vijverboslaan en het verzuim de verplichte Code Participatie te hanteren.

Al met al veel huiswerk. Een bestuurlijke spagaat voor de gemeente dreigt bovendien omdat de gemeente met deze uitspraak al min of meer gedwongen wordt het plan aan te passen terwijl zij zich naar de provincie contractueel heeft verplicht niets meer te zullen veranderen. Daarmee heeft de oude coalitie een groot hoofdpijndossier voor de nieuwe coalitie achtergelaten.

Wij houden u op de hoogte.