Actuele thema's

Vragen aan het college i.z. participatie Task Force N65

Gepost op:02-07-23

Niet van toepassing

De mooiste provinciale weg van Brabant

Geacht College,

Na het vernietigen van het bestemmingsplan N65 door de Raad van State, is er een Task Force N65 geformeerd. De Vereniging VughtParticipeert is voor deelname daaraan tot op de dag van vandaag niet uitgenodigd.

Op 26 mei jl. mochten diverse partijen, w.o. de Vereniging VughtParticipeert, komen luisteren naar de Task Force. Tijdens de bijeenkomst bleek dat er geen sprake was van participatie en werd er slechts informatie verstrekt. Daarbij kregen wij de indruk dat de regie van de Task Force niet bij de gemeente ligt maar bij Provincie of Rijkswaterstaat. 

Graag krijgen wij van u antwoord op de volgende vragen:

 • Is het de bedoeling dat deze vorm van betrokkenheid van inwoners en belangenorganisaties voor de rest van de ontwikkelingen rondom de N65 de norm blijft?
 • Hoe verhoudt dit zich tot de ambitie voor participatie van de gemeenteraad, recentelijk herbevestigd door de nieuwe coalitie en vastgelegd in het coalitieakkoord?
 • In hoeverre vertegenwoordigt de gemeente binnen de Task Force primair de belangen van de inwoners als het gaat om verkeersveiligheid, schone lucht, vermindering verkeerslawaai en oversteekbaarheid?
 • Hoe organiseert de gemeente de inbreng van inwoners en belangenorganisaties binnen de Task Force?
 • Is de gemeente bereid zorg te dragen voor het uitvoeren van Maatschappelijke Kosten-Baten Analyses voor tenminste de alternatieven ondertunneling voor doorgaand verkeer, Zuidtangent en voorstel van Samen voor Vught en wanneer mogen wij daarvan resultaten verwachten?
 • Is de gemeente van mening dat alleen met actieve betrokkenheid van en optimale transparantie voor de inwoners en belangenorganisaties een acceptabele oplossing gevonden kan worden en hoe borgt zij dat als zij niet de opdrachtgever is?
 • Op welke termijn zullen de, in sommige gevallen lang uitgestelde, maatregelen tegen verkeerslawaai en handhaving van de regels ter plaatse zoals rijsnelheid en verkeerslichten, geïmplementeerd worden?

Tenslotte

De Vereniging VughtParticipeert zou graag op korte termijn haar leden over uw antwoorden willen informeren. Wij nemen aan dat ook u de noodzaak ziet de inwoners van Vught zo snel mogelijk te informeren. Om die reden zouden wij het op prijs stellen uw antwoorden binnen 3 weken te mogen ontvangen.

PS als onderdeel van ons doel om transparantie te bieden, zullen wij deze brief ook op onze website www.vughtparticipeert.nl plaatsen. Uw antwoorden zullen daar ook worden gepubliceerd.

VughtParticipeert pleit voor onderzoek van alternatieven N65 en directe maatregelen

Gepost op:25-03-23

Niet van toepassing

De Raad van State heeft een hard oordeel geveld over het bestemmingsplan N65, zij heeft het vernietigd. Niet een opening geboden om het plan met een bestuurlijke lus op te lappen? Nee, vernietigd. 

Dat is een teken aan de wand en zou ieder initiatief voor een reparatiepoging moeten verhinderen. En zeker niet met hetzelfde team aantreden voor de taskforce. Einstein zei: “De definitie van waanzin is telkens hetzelfde doen, maar een andere uitkomst verwachten.” 

Datzelfde team, houdt de illusie in leven dat het moet kunnen, met een paar extra schroeven erin en een beetje duct-tape. En ondertussen hun uurtarieven declareren. Pels-Rijcken en Arcadis mogen blij zijn dat wij hun deel van de €19 miljoen niet terugvragen. Wanprestatie is geen prestatie.

Over 5 jaar, als er een nieuw bestemmingsplan op tafel ligt, zijn de regels nog strakker, is ook het probleem van fijnstof actueel, zijn de onderzoeken naar verkeersonveiligheid nog duidelijker, is de bereidheid de afbraak van de leefbaarheid en gezondheid als gevolg van verkeer te accepteren nog minder.

Laat ons het hoofdstuk van de VKA+ definitief afsluiten en daaraan geen tijd en geld besteden. De Raad van State heeft duidelijk gezegd: dat voorstel is niet acceptabel.

Laat ons met een vers team met een open vizier de andere alternatieven onderzoeken en een volledige en publieke Maatschappelijke Kosten/Baten Analyse maken.

Laat ons mikken op een oplossing die wij nodig hebben tegen de tijd dat die er ligt, namelijk over 10 jaar. 

 • Want gelooft u werkelijk dat Nederland nog 10 jaar zo door kan gaan? 
 • Doen alsof er op onze postzegelgrote landje eindeloze groei mogelijk is? 
 • Wist u dat Tilburg het eindpunt is van de Nieuwe Zijderoute? 
 • Wist u dat het Rijk niet in staat is de veiligheid op het spoor te garanderen (FD 8 maart 2023) en wij straks, wanneer de Helvoirtseweg, via een provinciale weg N65 naar een snelweg A65 is uitgebouwd, doorzeefd worden met vrachtverkeer dat Vught alleen maar als een hinderlijk obstakel beschouwt?
 • Heeft u zich wel eens voorgesteld als de N65 gewoon weer een dorpsstraat is, de Helvoirtseweg, met bomen en veilig verkeer? Met rond het Maurick College een groene ruimte waar kinderen veilig kunnen fietsen, waar ruimte is voor uitbreiding van de scholen? 

Provinciale Staten heeft het zelf in een motie uitgesproken: vrachtverkeer hoort niet door de bebouwde kom. Overal wordt verkeer uit de dorpen omgeleid, ook in Brabant, recentelijk in Valkenswaard.

En nu eerst maatregelen om de overlast van de N65 te beperken: waar nodig (eventueel tijdelijke) geluidsschermen, afwaarderen door verlagen van de snelheid en strikte handhaving op snelheid en stoplichten.

Gemeenteraad, het wordt tijd dat wij opkomen voor de belangen en gezondheid van onze inwoners.

Risico’s van het spoorvervoer Financieel Dagblad 8 maart 2023

Het Rijk kan en moet ingrijpen om de risico's van het spoorvervoer van gevaarlijke stoffen te verkleinen via de zogeheten Brabantroute. Nu verzuimt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om op te treden tegen risicovolle transporten over dat spoor. Dat stelt de provincie Zuid-Holland, die zich baseert op een juridisch onderzoek dat ze heeft laten uitvoeren.

Tilburg aan de Chinese Zijderoute

Zeven keer per week komen in Tilburg goederentreinen uit de Chinese miljoenenstad Chengdu aan. De succesvolle Tilburgse Railport Brabant is het jongste bewijs dat de provincie verworden is tot de logistieke draaischijf van Nederland. Tilburg schaart zich bij de grootste railports van Europa en is de meest flexibele. Veel flexibeler dan Duisburg waar de gunstige Duitse arbeidsvoorwaarden zorgen voor beperkingen in de afwikkeling van de containers bijvoorbeeld. De trein vervoert diverse producten: van Belgisch bier tot Franse wijn, en van luxeauto's tot vluchtsimulatoren. Met een groeiende Chinese middenklasse neemt de vraag naar Westerse producten toe. En dit maakt Tilburg de ideale hub in West-Europa.

Rondwegen: daarvan zijn vele tientallen voorbeelden, klein en groot

In vele plaatsen worden doorgaande provinciale wegen omgeleid en niet zoals Vught van plan was uitgebouwd van N65 naar A65.

Bijv. Rijnlandroute N11 ten zuiden van Leiden, N201 om Uithoorn, N638 om Zundert, N419 om Harmelen, N420 om Woerden, N458 om Bodegraven, N341 om Den Ham, N346 om Lochem, N319 om Ruurlo, N315 om Zelhem, N813 om Didam, N69 om Valkenswaard, N269 om Reusel, N260 om Alphen, N640 om Oudenbosch, N605 rond Boekel, rondweg rond Wilhelminadorp, randweg Oirschot, etc.

Algemene Ledenvergadering Vereniging VughtParticipeert

Gepost op:14-02-23

Niet van toepassing

ALV via Zoom

Op maandag 20 februari vanaf 20:00 h houden wij onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering zal plaatsvinden via Zoom. De vergadering is uitsluitend voor leden van de vereniging.

Wilt u deelnemen, meldt u dan uiterlijk vrijdag 17 februari aan als lid. Aanmelden.

De concept agenda ziet er als volgt uit:

- Opening van de vergadering

- Vaststellen deelname

- Vaststellen agenda

- Notulen ALV 2022 (bijlage)

- Verslag kascommissie

- Begroting 2023 en vaststellen contributie 

- Stand van zaken Participatie en jaarverslag 2022

- Onderwerpen voor het jaar 2023

- Lid brengt lid

- Rondvraag

- Sluiting vergadering.

Bijlage

Witboek Participatie in de Commissievergadering 26 januari 2023

Gepost op:26-01-23

Niet van toepassing

VughtParticipeert staat voor transparantie, participatie en zuivere besluitvorming.

Ingesproken door Philip Helmer (voorzitter) in de Commissievergadering 26 januari 2023.

De recente onrust aangaande de locaties voor tijdelijke bewoning laat zien dat als het (hieraan) ergens hapert, wij de kat in de gordijnen hebben en we verder van huis zijn. Er is vandaag de dag, met kritische en betrokken inwoners geen alternatief voor een goed uitgevoerde participatie. 

Het woord participatie staat wel 13 keer in In het coalitieakkoord van 2021. Dat is een goed begin, maar er moet nog veel geoefend en geleerd worden. Om die reden heeft VP een witboek geschreven en op basis van 8 recente ervaringen een aantal aanbevelingen gedaan.

Op verzoek van de raad is er ook een evaluatie uitgevoerd, echter meest op andere participatietrajecten dan in het witboek van VP. Opvallend genoeg waren bij de evaluatie van de gemeente niet opgenomen de Mobiliteitsvisie, Hotel van der Valk en De Baarzen, 3 zeer verschillende en zeer controversiële trajecten. Een goed voorbeeld van participatie was het project De Wieken, dat vooral door actieve inbreng van omwonenden en betrokkenheid van deskundige inwoners naar tevredenheid is verlopen.

Desalniettemin is de optelling van de observaties uit beide evaluaties een bruikbare tussenstand en een goede aanleiding om een aantal van de aanbevelingen ter harte te nemen, ik noem er 4.

 1. richt thematische klankbordgroepen op met een jaarlijkse evaluatie, denk hierbij bijvoorbeeld aan verkeer en mobiliteit, ruimtelijke ordening en stedenbouw, en leefbaarheid en gezondheid
 2. bied professionele ondersteuning voor kansrijke alternatieven
 3. verleen mandaat en wees ook bereid het advies van de participatie te volgen
 4. verhoog de transparantie met een digitale participatiekaart waarop alle plannen staan.

De aanstaande omgevingswet vereist ook dat plannen in een heel vroeg stadium bekend moeten worden gemaakt: 

 • Een digitale kaart waarop een burger voor iedere locatie in onze gemeente kan zien wat daar gaat gebeuren, in welke fase van uitwerking en besluitvorming dat is, wanneer daarover geparticipeerd en besloten gaat worden en in welke stadium van besluitvorming en uitvoering het is. 
 • Een digitale kaart, waar alle documentatie, coalitie-afspraken, ontwerpen, notulen, moties, raadsinformatiebrieven etc. te vinden zijn. 
 • Een digitale kaart waar niet alleen de ambtenaren van de gemeente aan bijdragen maar ook betrokken bewoners. Dit gaat verder dan WijinVught.nl en, beste mensen, dit is geen fata morgana, diverse gemeenten in Nederland zijn hier al mee bezig. 

Dan hoeven inwoners niet moeizaam alle commissie-,  bestuurs- en raadsvergaderingen te volgen om te weten wat er staat te gebeuren. En dan was de onrust over de locaties voor tijdelijke bewoning misschien niet zo groot geweest. 

Participatie gaat verder dan een aantal keren belangstellenden betrekken. Het houdt ook in dat de bijdragen en concepten van betrokkenen serieus worden genomen en dat de notulen van de bijeenkomsten de inhoud van de gehele bijeenkomst weerspiegelen en niet alleen dat wat de opdrachtgever of gemeente voor wenselijk houdt. Daardoor ontstaat niet een participatie als formalisme, maar gevoelde participatie. 

Dat betekent natuurlijk niet dat iedere wens vervuld wordt maar dat alle inbreng een serieuze overweging heeft gehad en, indien niet vervulbaar, met redenen omkleed wordt afgewezen. Dat betekent ook dat als een keuze wordt gemaakt, deze begrijpelijk en zuiver is.

Het Klaverblad schrijft dat er sprake zou zijn van ‘participatie moeheid’. Moeheid ontstaat wanneer er niet wordt geluisterd en dat een eindresultaat wordt gepresenteerd wat blijkbaar vooraf al vaststond. Het is aan ons allen om het gevaar voor moeheid te bestrijden, want er is geen alternatief voor effectieve en gevoelde participatie.

Miranda van Houtum schrijft deze week in het Brabants Dagblad: "Vught heeft duidelijk nog een lange weg te gaan naar de zo gewenste open, transparante en nieuwe bestuurscultuur met ruimte voor inbreng van haar inwoners."

Vereniging VughtParticipeert heeft met haar witboek hieraan constructief willen meewerken. Participatie waarbij de energie, lokale kennis en expertise van bewoners wordt ingezet, wat tot betere en gedragen beslissingen leidt met minder energieverlies als gevolg van wantrouwen, boosheid, bezwaren en beroepsprocedures.

Raad van State keurt plannen N65 af

Gepost op:22-12-22

Niet van toepassing

De N65 zoals deze er mooi bijligt.

De Raad van State heeft in haar uitspraak van 21 december het bestemmingsplan vernietigd. In de uitspraak van de Raad van State staat als overweging:

“Stichting Natuur- en Milieugroep Vught voerde bij de Afdeling bestuursrechtspraak aan dat het Natura 2000-gebied ‘Loonse en Drunense Duinen en Leemkuilen’ schade zou oplopen door de stikstofuitstoot van zowel de aanleg als het gebruik van de gereconstrueerde N65. De Afdeling (red: RvS) bestuursrechtspraak geeft de stichting daarin gelijk. Voor een plan mag alleen toestemming worden gegeven als uit onderzoek blijkt dat zeker is dat beschermde natuurgebieden daardoor geen schade oplopen.”

Naast het probleem over stikstof heeft de RvS nog een aantal andere onderwerpen laten meewegen bij haar besluit. Die hadden betrekking op verkeersituatie Boslaan, groencompensatie, trillingshinder en bereikbaarheid tankstation Helvoirt.

VughtParticipeert is tevreden over dit resultaat, mede omdat het laat zien dat in ons land de bestuurlijke besluitvorming en beroepsprocedures hierop functioneren. 

Overigens moet hierbij wel worden vastgesteld dat het van meet af aan een ongelijke strijd was, waarbij inwoners en belangenorganisaties tegenover een leger aan experts en juristen met vrijwel onbeperkt budget stonden. Dankzij de enorme inzet en financiële bijdragen van inwoners konden de inhoudelijke tekortkomingen van dit plan bij de RvS naar voren worden gebracht, leidend tot deze terechte vernietiging van het besluit van de gemeente.

Wat hieraan vooraf ging

In 2020 heeft de gemeenteraad van Vught het bestemmingsplan voor de reconstructie van de N65 goedgekeurd. Onderdeel van dit plan was de toekomstige A65 halfverdiept door de bebouwde kom te leiden.

Volgens VughtParticipeert bood deze reconstructie geen oplossing voor de gestelde doelen: betere doorstroming op de N65, een grotere verkeersveiligheid, minder verkeersgeluid en luchtvervuiling, verbinding tussen Vught Noord en Vught Zuid en een duurzame oplossing. Sterker nog, er was alle reden aan te nemen dat op diverse fronten er sprake zal zijn van een achteruitgang, vooral wat de betreft de leefbaarheid in Vught.

Al in een vroeg stadium was vastgesteld dat de maatschappelijke kosten-baten verhouding van deze reconstructie negatief was. Mede om die reden heeft VughtParticipeert een aantal beroepspartijen ondersteund bij het uitwerken van hun beroepschriften en hun toelichting voor de Raad van State.

Een duurzaam alternatief in de vorm van een tunnel, uitsluitend voor doorgaand verkeer, was niet meegenomen in het onderzoek van de gemeente, en een verzoek daartoe is door het gemeentebestuur afgewezen. 

Wat betekent dit voor de N65 en VughtParticipeert?

Met het vernietigen van deze reconstructie zijn de problemen rondom de N65 niet opgelost en blijft de noodzaak voor het behalen van de gestelde doelen bestaan. Er is slechts voorkomen dat het beschikbare budget zou worden gebruikt voor een niet effectieve oplossing en een halfverdiepte “verkeersgoot” een sta-in-de-weg zou zijn voor iedere toekomstige poging tot verbetering.

Wel is hiermee ruimte gemaakt voor beter onderzoek naar alternatieven die aan de gestelde doelen beantwoorden en een duurzame oplossing bieden voor verkeer en leefbaarheid.

VughtParticipeert is zich bewust van haar verantwoordelijkheid om te komen tot een duurzame oplossing. Wij willen samenwerken met gemeente, provincie en Rijkswaterstaat en waken voor transparantie, participatie en zuivere besluitvorming.

Witboek Participatie aangeboden aan gemeentebestuur

Gepost op:09-10-22

Niet van toepassing

Participatie is meer dan inspraak

De Vereniging VughtParticipeert heeft het witboek ‘Participatie gemeente Vught 2022’ aangeboden aan het gemeentebestuur.

Het nieuwe gemeentebestuur is in 2021 aangetreden met het streven naar een nieuwe bestuurscultuur en versterkte participatie. De Vereniging VughtParticipeert heeft dit zeer toegejuichd en kijkt nu na 1,5 jaar terug op de eerste ervaringen. 

Een negental participatieprocessen zijn in verschillende mate onderzocht en daaruit kunnen een aantal conclusies en aanbevelingen worden afgeleid. De belangrijkste zijn:

 • zorg ervoor dat het participatieproces onafhankelijk is en niet gestuurd wordt door een dominante partij
 • zorg voor duidelijke kaders vooraf en geef een mandaat voor een bindend advies waaraan men zich wil houden
 • notuleer de inbreng van de deelnemers en publiceer de notulen binnen 1 week
 • maak transparant en toegankelijk welke projecten te verwachten zijn en welke lopen, maakt duidelijk wat de kaders, resultaten, ontwerpen, concepten, besluiten, moties, projectstatus en beslissingsmomenten zijn
 • agendeer de voortgang van de participatieprocessen voor de gemeenteraadsvergaderingen
 • maak langetermijn visies voor verschillende domeinen in samenwerking met betrokken en deskundige inwoners en evalueer de voortgang hiervan jaarlijks. 

Tenslotte heeft VughtParticipeert haar eigen functioneren geëvalueerd op basis van de aanbevelingen en maatregelen zijn ingeleid.

Dit witboek (bijgaand) is vooraf in concept aan het gemeentebestuur aangeboden om feitelijke onjuistheden te voorkomen. De conclusies en aanbevelingen zijn gedaan door VughtParticipeert in samenwerking met de bij deze 9 participatieprocessen betrokken inwoners. 

Op zaterdag 8 oktober gaf de Verenging VughtParticipeert een interview op Novo3 in het programma Blikveld. Tijdens dit interview gaven Peter Kortz en Philip Helmer een uitgebreide toelichting over het witboek en de ontwikkeling van participatie in de gemeente Vught.

luister terug ...

Bijlage

"Vught de beste woonplaats van Brabant”? "Gaat u maar rustig slapen, er is niks aan de hand"

Gepost op:27-08-22

Niet van toepassing

Vught ligt in de weg

Het Brabants Dagblad van 27 augustus citeert een rapport van Elsevier waaruit zou blijken dat Vught de beste woonplaats van Brabant is. Navraag bij diverse inwoners leverde 'nogal' wat kanttekeningen op. Zo werd ook VughtParticipeert gevraagd haar mening te geven en delen daarvan zijn opgenomen in het artikel. Onderstaand onze gehele reactie, waarin wij onze grote zorgen hebben geuit over de werkelijk stand van zaken en de komende verbouwingen.

Vught zou perfect zijn als het niet in de infrastructurele oksel van Brabant zou liggen.

Inderdaad ligt Vught voor nationale organisaties als Pro-Rail en RWS/Provincie in de weg. Nu geldt dat voor vele locaties in Nederland en in de 60-er tot 90-er jaren had je als dorp dan gewoon pech. Voorbeelden zijn Vlaardingen (onder de kruising van A4 en A20), Badhoevedorp (onder de kruising van A9 en A4), Waardenburg (verbreding A2) en Utrecht Amelisweerd (A27). Allemaal locaties waarvan de BV Nederland vindt dat daar veel verkeer door, over en langs moet. 

Vandaag de dag hebben wij normen wat betreft stikstof, fijnstof en lawaai, waar met open verkeersgoten niet meer aan voldaan kan worden. Ook het oprekken van modellen en het zaaien van verwarring en complexiteit, heeft zijn langste tijd gehad. Gelukkig zijn er technieken beschikbaar, en steeds beter betaalbaar, om infrastructuur te kunnen bouwen met respect voor de plaatsen die in de weg liggen. Zo is er een mooie tunnel gebouwd onder Rijswijk om Den Haag Centrum te ontsluiten (Rotterdamse baan) zonder dat het verkeer op maaiveld door het dorp moet, idem de N14 onder Leidschendam, de verbinding A4 en A44 onder Leiden-Zuid, de uitbreiding van de A2 ter hoogte van Utrecht en de vernieuwing van de A2 ter hoogte van Maastricht. Allemaal voorbeelden waar recentelijk de infrastructuur kon doorgroeien zonder dat de lokale bewoners daarvoor met hun gezondheid moesten betalen, in de meeste gevallen zelfs met een aanzienlijke verbetering van de leefbaarheid.

Ook voor Vught geldt dat de infrastructuur onder de grond moet en wel op kosten van Den Haag, zoals onze burgermeester dat ruim 10 jaar geleden ook heeft aangegeven. Helaas is de gemeentelijke organisatie van Vugth vermalen in de geoliede machines van Pro-Rail en RWS. Niet alleen hebben wij grote consessies gedaan, ook hebben wij voor het beperken van ons ongemak heftig moeten meebetalen. Hier komt participatie en de gezamenlijke inzet van ambtelijk apparaat en inwoners mogelijk te laat. Hier komen wij bij 'participatie' nog op terug.

Vught zou perfect zijn als er een beter aanbod van huisvesting zou zijn voor alle groepen van de bevolking.

De vorige coalities hebben zwaar ingezet op de bouw van dure woningen en hopelijk komt er nu een duidelijke omslag. Nu is het tekort aan betaalbare woningen een nationaal probleem, maar in Vught is het extra schrijnend. Veel jongeren vinden geen mogelijkheid in de eigen gemeente een woning te vinden en veel ouderen zien niet hoe zij uit hun te grote huizen naar een passend alternatief kunnen verhuizen. 

Dit probleem wordt niet opgelost met het inmiddels gedateerde marktdenken, niet alleen omdat op dit moment de ontwikkelaars vooral in de hogere segmenten willen bouwen. Hier is nationale regie nodig en een herwaardering van het concept van de woningbouw verenigingen. Helaas zullen de huidige hoge kosten voor bouwmaterialen en vaklui een spoedige verandering frustreren. De gemeente zou hier kunnen helpen door bouwgrond niet meer te koop aan te bieden maar andere financieringsvormen toe te passen. Dat heeft zeker invloed op de inkomsten van de gemeente, maar nu het geld schijnbaar tegen de lambrisering aanklotst, is dit het moment.

Vught zou perfect zijn als er beter geparticipeerd zou worden.

Het nieuwe gemeentebestuur heeft participatie hoog in het vaandel geschreven. De ervaringen van de laatste 1,5 jaar laten echter zien dat wij nog veel moeten leren. Om die reden zal VughtParticipeert binnenkort een 'witboek participatie' opleveren en concrete aanbevelingen voor verbetering doen. Zonder hierop vooruit te lopen is de algemene teneur dat de gemeente en inwoners beter moeten samenwerken. De inwoner moet meedoen en uit de bezwaar-modus komen en de gemeente moet haar wantrouwen van de inwoners afbouwen, transparanter werken en beter gebruik maken de kennis, ervaring en betrokkenheid van de inwoners.

Hierdoor kunnen betere plannen ontstaan, is er minder frustratie en bezwaar achteraf en komt de kracht van de hele gemeente beschikbaar. Dan heeft de gemeente (ambtelijk apparaat en inwoners) een krachtiger antwoord en wordt niet vermalen door de geoliede nationale en provinciale machines.

Vught zou perfect zijn als het democratische en politieke proces constructief gedrag zou stimuleren.

Het politieke en democratische proces heeft last van een bestaansrecht op basis van conflict. Het is politiek niet succesvol om constructief samen te werken, partijen worden bij verkiezingen beloond omdat zij krachtig optraden en duidelijk tegengestelde posities innamen. Helaas verstommen deze stoere uitspraken tijdens de coalitie-onderhandelingen en dan zitten de voormalige tegenstanders weer braaf naast elkaar, terwijl de nieuwe oppositie iedere misstap met veel misbaar en moties aan de paal probeert te nagelen.

Het zou in het belang van de hele gemeente zijn als de fractie-voorzitters dit ter harte zouden nemen en niet iedere aanleiding aangrijpen om elkaar de hersens in te slaan. Dat zal niet van vandaag op morgen veranderen, misschien hebben wij daarvoor een generatiewissel in de gemeenteraad nodig, zodat wij afstand kunnen nemen van oude vetes en gestolde meningen.

Tot slot

Wat betreft de beoordeling van de woonplaats Vught laten wij de bovengenoemde zorgen zwaar wegen tegenover de positieve aspecten. De komende jaren zullen de verbouwingen veel leefbaarheid wegnemen en als daarna de kaalslag zichtbaar wordt, hebben wij nog lang nodig om onze oude luister te herstellen. Op basis van deze afweging hoort Vught in de komend jaren niet in de bovenste helft van de beste gemeenten van Brabant.

PS De uitspraak "Gaat u maar rustig slapen, er is niks aan de hand" is van minister-president Colijn. Wij weten wat er daarna gebeurde. Zie Brabants Dagblad 23-03-20.

De vierendeling en kaalslag van Vught staan de komende maanden op het spel

Gepost op:08-08-22

Niet van toepassing

De N65 zoals wij die nu nog kunnen bewonderen

De komende maanden worden belangrijke besluiten genomen over het verkeer,  de verkeersveiligheid en het kappen van meer dan 1.100 bomen in de gemeente Vught.

Reconstructie N65

Allereerst de stand van zaken van het bestemmingsplan reconstructie N65. Ruim 30 beroepszaken  liggen bij de Raad van State (RvS) en deze zijn in april uitvoerig toegelicht door diverse partijen. Belangrijke redenen voor het aantekenen van beroepen waren de overschrijdingen van de stikstof- en fijnstof-normen en twijfel aan het bereiken van doelstellingen zoals verkeersveiligheid, doorstroming en algehele leefbaarheid. Inmiddels heeft de RvS laten weten niet voor oktober een oordeel te vellen in verband met de complexiteit. 

Programma Hoogfrequent Spoor PHS

Parallel lopen ook een dertigtal beroepen tegen het tracé-besluit van de treinverbinding tussen Utrecht en Eindhoven. De uitbreiding van het aantal treinen per uur en het groeiende goederenvervoer dat men door de woongebieden van o.a. ‘s-Hertogenbosch, Vught, Boxtel, wil gaan sturen, waren aanleiding het spoor ter hoogte van Vught te verbreden en deels te verdiepen. Daarvoor is dan ook nodig de kruising met de N65 om te draaien, dus niet de N65 onder het spoor door maar het spoor onder de N65 door. Ook in deze zaak bij de RvS is nog geen besluit genomen en mogelijk komt er een tweede zitting, de eerste zitting was 24-25 maart. Er is dus nog geen besluit en ook nog geen datum waarop dit zou kunnen komen.

Meer dan 1.100 bomen moeten worden gekapt

De projecten N65 en PHS zullen grote offers vragen wat betreft het kenmerkende eeuwenoude groen in Vught. Inmiddels ligt er een wat ons betreft voorbarige aanvraag voor kapvergunning van ruim 1.100 bomen. Op termijn worden in het totaal 2.000 bomen bedreigd. Deze kap zal het karakter van Vught voor de komende decennia dramatisch veranderen. De kaalslag wordt niet geloofwaardig gecompenseerd, zelfs al is de aannemer bereid sommige vervangende bomen 2 jaar eerder te planten. Dan blijven er nog tientallen jaren over voordat het oude aanzien enigszins is hersteld. Velen van ons zullen dat niet meer meemaken. 

Stikstof legt vele projecten in Brabant stil

Als gevolg van de stikstofproblematiek heeft de minister een hele rij projecten stilgelegd. Voor Brabant waren dat o.a. A58 (Tilburg - Eindhoven), A2 (verbreding van Deil tot Vught) en A59 (langs Waalwijk). De Provincie Noord-Brabant hoopt tenminste de A58 op de prioriteitenlijst te kunnen duwen, nodig voor de ontwikkeling van Brainport Eindhoven. Wat deze beperkingen met zich meebrengen voor Vught is ongewis.

Mobiliteitsvisie en knelpunten

Ook binnen de gemeente Vught wordt nagedacht over verkeer waarvoor een mobiliteitsvisie wordt ontwikkeld. Na 3 weken van participatie ligt er een ontwerp waarop iedereen kan reageren, maar  besluiten van de RvS over de N65 en PHS zouden hierop wel eens een grote invloed kunnen hebben.

Tenslotte worden de reconstructie van de rotonde Esscheweg-Vijverboschweg en een inventarisatie van de gevaarlijkste knooppunten in Vught met voorrang aangepakt. 

Er staat dus veel op het spel

Hele grote en kleinere ontwikkelingen zullen in de komende maanden worden besloten en enkele in gang gezet. De toekomst van verkeer en verkeersveiligheid, en daarmee de leefbaarheid in onze gemeente, voor de komende decennia wordt binnenkort bepaald.

Open brief aan de provincie over de aanstaande kaalslag in Vught

Gepost op:18-06-22

Niet van toepassing

De N65 geroemd als de mooiste provinciale weg van Noord-Brabant

Geachte mevrouw Otters,

Wat jaren geleden is begonnen als  een poging om het auto- en treinverkeer onder de grond of uit het dorp te krijgen, is verworden tot een nachtmerrie voor Vught.

Meer dan 1.100, veelal hele grote bomen, moeten wijken omdat Vught blijkbaar in de weg ligt. Het groene dorp Vught wordt kaalgeslagen en alleen de problemen voor het regionale verkeer lijken daarmee te worden opgelost.

Wij roepen u op om een denkpauze in te lassen en opnieuw tegen het licht te houden wat wij wilden bereiken: een duurzame oplossing met verbetering van de luchtkwaliteit en verkeersveiligheid, minder geluidshinder, betere doorstroming van het verkeer en goede verbindingen tussen Vught-Noord en Vught-Zuid.

Het huidige plan voor de reconstructie bereikt deze doelstellingen totaal niet en verwoest en passant ons dorp. Voor wat betreft het groen en de bomen zal het vele decennia duren voordat een vergelijkbare leefbaarheid is ontstaan. De aangeboden groencompensaties zijn zeer ontoereikend.

De aanstaande tekorten op de begrotingen bij de overheden en de onvermijdelijke besparingsmaatregelen zijn een ijzersterk aanvullend argument om even pas op de plaats te maken. Daarmee creëren wij een gelegenheid te werken aan betere en echt duurzame oplossingen, waarmee de toegezegde doelen wel kunnen worden bereikt. 

Ook het recente onderzoek van de Brabantse GGD’s naar de luchtkwaliteit moet aanleiding zijn tot heroverweging. De belangrijkste oorzaak voor ongezonde lucht in heel Brabant is het verkeer. De reconstructie van de N65 had o.a. als doel het verbeteren van de luchtkwaliteit, maar het bereiken van dit doel is niet aangetoond. 

Daarbij is de aanzuigende werking op het verkeer na de reconstructie niet onderzocht, zodat het risico levensgroot is dat wij met meer verkeer en met een nog ongezonder leefklimaat zullen worden geconfronteerd. De huidige reconstructievorm biedt geen enkele mogelijkheid om de negatieve gevolgen voor de luchtkwaliteit op termijn te beperken en is daarmee overduidelijk geen duurzame oplossing.

Wij roepen u daarom op, los van het  oordeel van de Raad van State, uw eigen bestuurlijke verantwoordelijkheid in te zetten voor een reconstructie die wél structureel toekomstbestendig is en de kaalslag voorkomt. Dat is niet alleen in het belang van de inwoners van Vught, maar net zo goed in het belang van de alsmaar verder stijgende regionale mobiliteitsbehoefte.

N65 van knelpunt naar knooppunt naar Raad van State

Gepost op:25-04-22

Niet van toepassing

Meer dan 10 jaar geleden startte in Vught het programma van ‘Knelpunt naar Knooppunt’, met een visie om alle niet-lokale verkeer, zoals de N65 en het spoor, onder de grond te krijgen. Hiermee zou een einde komen aan de vierendeling van ons dorp.

Inmiddels ligt er een tracébesluit voor het spoor en een bestemmingsplan voor de reconstructie van de N65. De plannen zoals deze er nu liggen zijn er niet voor de bewoners van Vught, maar om van de N65 een snelweg (A65) te maken en van het spoor een hoofdverbinding voor het goederenvervoer. Daarmee wordt de vierendeling onherstelbaar.

Om de ergste gevolgen voor Vught te kunnen beperken heeft de gemeente een paar aanpassingen op deze plannen geclaimd. Daarvoor mag Vught een financiële bijdrage leveren ter grootte van ongeveer 1x onze gehele jaarbegroting. En wat krijgen wij er voor terug: een halfverdiepte verkeersgoot met enkele gevaarlijke oversteek-ovondes, een paar verdiepte spoorwegovergangen en een bouwput van minimaal 7 jaar. 

Tijdens de zittingen van de Raad van State hebben vele inwoners en bedrijven ernstige bezwaren ingebracht, veelal onderbouwd met rapporten van deskundigen die door particulieren zijn betaald. Deze inwoners moesten optornen tegen een bataljon van 10 juristen, deskundigen en adviseurs, klaar om hen af te schieten met voor hen oncontroleerbare rapporten en juridische valkuilen.

Inmiddels zit een belangrijk deel van de gemeenteraad heimelijk te wachten op een afwijzing van het bestemmingsplan, het koekoeksei dat door het vorige gemeentebestuur in het nest is achtergelaten. Ook op provinciaal en nationaal niveau klinken geluiden dat men wellicht toch liever van dit plan afziet. De reconstructie van de N65 is o.a. een onnodige slokop van het stikstofbudget.

Daarnaast is afschieten van de reconstructie van de N65 een aantrekkelijke kans om de actuele budgettaire zorgen van het kabinet met €183 miljoen te verminderen. De Maatschappelijk Kosten Baten Analyse laat al sinds 2016 zien dat dit project veel minder oplevert dan het kost, zeker wat betreft de leefbaarheid voor de eigen inwoners.

Hoe is het toch gekomen dat een project, oorspronkelijk gestart vanuit de gemeente Vught om niet gevierendeeld te worden, inmiddels door de Provincie en Rijkswaterstaat tegen alle maatschappelijke logica wordt doorgezet?

Heeft er dan niemand de moed te zeggen dat dit project ons allen niet verder helpt, dat een plan met een fors negatieve kosten-baten-verhouding direct gestopt moet worden, omdat wij van het niet uitvoeren allemaal beter worden?

Laat ons wat meer tijd nemen om ons te bezinnen op de beste manier om vierdeling te voorkomen, de verkeersveiligheid sterk te verbeteren, luchtvervuiling en verkeersgeluid aantoonbaar te verminderen en een werkelijk duurzame oplossing te realiseren.

Vele beroepspartijen hebben zich vorige week tijdens de zitting van de Raad maximaal ingespannen om duidelijk te maken dat dit plan moet worden vernietigd. Helaas is vernietiging voor de gehele samenleving de beste optie.

Verkeersveiligheid in gemeente Vught in gevaar

Gepost op:24-01-22

Niet van toepassing

Onveilige situaties zoals op ovondes

VughtParticipeert heeft ervoor gezorgd dat een verkeersveiligheidsonderzoek uitgevoerd is voor Vught, Helvoirt en Cromvoirt. Hierbij zijn zowel de gevolgen van het project voor de reconstructie van de N65 als die van het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) onderzocht. 

De conclusies zijn schokkend: er is geen integraal plan voor de consequenties voor de verkeersveiligheid op het Onderliggende WegenNet (OWN), niet voor tijdens de bouwfase en ook niet voor de situatie daarna.

Voor het fietsnetwerk bestaat geen visie of onderbouwing. Voor de meest kwetsbare verkeersdeelnemers, de fietsers, zijn geen intensiteiten bekend. Waar in de plannen naar fietsers wordt gekeken, worden aannames gebruikt. Zelfs beschikbare bronnen als STRAVA zijn niet gebruikt als onderbouwing.

Bij geen van de projecten heeft de gemeente onderzocht wat de gevolgen zijn voor de verkeersveiligheid, laat staan een bewijs geleverd dat de verkeersveiligheid na de reconstructie N65 verbetert. Het is zelfs zonneklaar dat de nu al problematische situatie op een groot aantal wegen van het OWN ernstig zal verslechteren.

De geplande reconstructie van de N65 zal niet of nauwelijks leiden tot een verbeterde situatie op de N65, maar zal zeker leiden tot een aanzienlijke toename van het verkeer in de bebouwde kommen. De conclusie luidt dan ook: het onderliggend wegennet van de gemeente Vught is niet geschikt voor het veilig afwikkelen van het verkeer. 

De Raad van State (RvS) heeft de gemeente gevraagd aan te tonen dat de gevolgen van de reconstructie niet ‘in betekenende mate’ negatief zullen zijn. Het verkeersveiligheidsonderzoek OWN toont aan dat dit wel degelijk de uitkomst zal zijn, zowel wat betreft verkeersaantallen als de extra overlast door geluid en luchtvervuiling.

Inmiddels onderzoekt de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (STAB), in opdracht van de RvS, de gevolgen voor de verkeersveiligheid. Daarbij wordt in gesprekken met diverse bewonersgroepen gebruik gemaakt van de conclusies van dit verkeersveiligheidsonderzoek.

Inmiddels zijn tenminste 3 van de geplande doelen voor de reconstructie N65, verbeterde verkeersveiligheid, minder geluidshinder en minder luchtvervuiling, niet meer haalbaar. Bij de overige 3 doelstellingen, betere oversteekbaarheid, doorstroming N65 en duurzaamheid, zijn in eerdere onderzoeksrapporten al grote vraagtekens gezet.

Ontsluitingsstructuur

De ontsluitingsstructuur van Vught, Helvoirt en Cromvoirt bestaat uit wegen, die weliswaar de categorie gebiedsontsluitingsweg (GOW) toegedeeld hebben gekregen, maar die daar niet aan voldoen. Toch worden op basis van de categorie GOW kenmerken aan deze wegen toegeschreven waardoor doorstroming en veiligheid van die wegen overschat wordt.

Voor gemotoriseerd verkeer zijn diverse verkeersmodellen gebruikt (regionale en nationale statische modellen en microscopische modellen). Het gevolg van deze aanpak is een niet consistente set van gegevens, die voor bepaalde locaties verschillende intensiteiten laten zien. Een specificatie van de verdeling tussen verschillende voertuigsoorten ontbreekt, terwijl het aandeel vrachtverkeer wezenlijk is voor veiligheid en uitstoot.

De gemeente belooft in haar bestemmingsplan dat er geen aanzienlijke toename van de intensiteiten zal zijn en dat het wegennetwerk, met wat kleine aanpassingen, geschikt zal zijn om de toename te verwerken. Deze inzichten zijn aantoonbaar onjuist.

Tevens zijn de milieueffecten van de verkeerstoename in het OWN onderzocht en of deze binnen de norm van niet ‘In Betekenende Mate’ blijven. Het blijkt dat een deel van de straten in Vught echter wel degelijk ‘In Betekenende Mate’ extra worden belast.

Concluderend kan gesteld worden dat de ambities van de reconstructie N65 niet gehaald gaan worden en de onderbouwing op meerdere onderdelen onjuist en/of incompleet is. Het OWN van Vught (en Helvoirt en Cromvoirt) is niet in staat om de gevolgen van de projecten op te vangen binnen de normen die gelden voor verkeersveiligheid en milieu-effecten.

Rapport onderzoek verkeersveiligheid OWN

Het rapport verkeersveiligheid OWN is zowel aan de STAB als aan de RvS ter beschikking gesteld. De resultaten van het verkeersveiligheidsonderzoek OWN zullen een bijdrage leveren aan het rapport dat de STAB in februari aan de RvS zal opleveren. De RvS zal hiermee kunnen beoordelen of de verkeersveiligheid en overlast door geluid en luchtvervuiling in 'betekenende mate' zal verslechteren.

Bijlage

Antwoord: Even een financiële adempauze maar de hoge schuld blijft een probleem

Gepost op:23-01-22

Antwoord is volledig

De gemeentelijke financiën blijven een punt van zorg

De gemeente Vught heeft wat wind in de zeilen en lijkt het huishoudboekje op orde. In het jaar 2020 zelfs een overschot en ook het jaar 2021 lijkt goed te gaan afsluiten.

Reden om opgelucht adem te halen of een herkansing om structureel aan onze schulden te gaan werken? Wij denken het laatste, want we mogen niet ieder jaar rekenen op een bruidsschat door de samenvoeging met Helvoirt of een extra bijdrage uit het Gemeentefonds. 

Ook een nationaal onderzoek BDO-Benchmark Nederlandse gemeenten 2022 is duidelijk: Tekorten nemen af, uitdagingen worden groter

De grote infrastructuurprojecten N65 en spoor zullen aanzienlijke kosten met zich meebrengen, al was het alleen al voor de noodzakelijke aanpassingen aan het onderliggend wegennet.

Ook mogen wij er niet vanuit gaan dat de rente altijd zo laag blijft, met de stijgende inflatie zullen wellicht de rentekosten op onze toekomstige schulden gaan toenemen. 

De financiële positie van de gemeente, met een solvabiliteit van 23% en een schuldquote van 126% moet worden verbeterd. We moeten het dak repareren als de zon schijnt, dus laat ons niet genoegzaam achterover leunen maar onze financiële huishouding duurzaam op orde brengen. Een mooie uitdaging voor de nieuwe rekenkamer.

Antwoord van het college over ‘Wonen in Vught'

Gepost op:23-01-22

Antwoord is volledig

Wonen in Vught

Ook in Vught heerst ‘woningnood’. Niet alleen voor onze eigen inwoners, maar ook om aan de door Den Haag opgelegde ‘bouwopgave’ te voldoen, moet er nog veel worden gedaan.

Door het chronisch tekort aan eigen grond is de gemeente sterk afhankelijk van de ontwikkelaars. Velen daarvan geven de voorkeur aan het bouwen voor het midden- en hogere segment. Woningbouwverenigingen hebben de laatste jaren een deel van hun financiële ruimte moeten inleveren om de verhuurdersheffing te betalen, waardoor de sociale woningbouw onder druk is komen te staan.

Gelukkig treedt een nieuwe coalitie aan in Den Haag, die diverse vergissingen van de vorige kabinetten mag gaan herstellen onder de vlag van nieuw beleid. Een minister voor volkshuisvesting is een belangrijke eerste stap.

Voor het oplossen van de ‘woningnood’ moeten wij niet alleen kijken naar nieuwbouw, maar ook naar ombouw. Met grote woningen van een vergrijzende populatie zonder goede doorstroommogelijkheden, staan wij onszelf op de voeten.

In augustus 2020 heeft Vughtparticipeert gevraagd om nadere informatie. Inmiddels is een nieuw college aangetreden met een duidelijk Woningbouwprogramma

“We willen in het bijzonder aandacht geven aan de huisvesting van jongeren, starters en senioren. Uit de woningmarktonderzoeken die er liggen en die wij als basis gebruiken, blijkt dat bij deze groepen de behoefte aan meer of andere woningen in de categorieën goedkoop en middelduur het grootst is. In een breed woningbouw- programma leggen wij daarom dit bijzondere accent. In beperkte mate zullen we ook woningen in de categorie duur toevoegen.”

Graag werkt VughtParticipeert mee aan het op gang brengen van de ontwikkeling maar ook van de doorstroming. Er is voldoende energie en ervaring beschikbaar onder onze eigen inwoners. Een uitnodiging van de verantwoordelijke wethouder Fons Potters wordt binnenkort verwacht.

Het jaar 2021 was voor VughtParticipeert zeer succesvol

Gepost op:18-12-21

Niet van toepassing

Diverse onderzoeken en rapporten opgeleverd

Het jaar 2021 was het tweede volle levensjaar van VughtParticipeert en er is veel gebeurd. 

Mede als gevolg van het politieke debat eind 2020, waarin alle partijen hun posities hebben kunnen aangeven over een groot aantal stellingen, heeft er een duidelijke politieke verschuiving plaatsgevonden. Als resultaat hiervan kwam er een nieuw college waarbij GemeenteBelangen werd ingeruild voor CDA en D66. 

Het woord ‘participatie’ stond in alle verkiezingsprogramma’s en vond zijn weg in het coalitieakkoord. Ook werd daarin het politieke compromis over de N65 opgenomen: we gaan ermee door totdat de Raad van State ons tegenhoudt.

Het college trad aan en ook VughtParticipeert heeft kunnen toelichten wat zij van het coalitieakkoord vindt en wat zij van de verschillende wethouders verwacht. Wat betreft ‘participatie’ waren wij het snel eens en werden concrete stappen door het gemeentebestuur toegezegd. Ten aanzien van verkeer en infrastructuur werd een regelmatig overleg met wethouder du Maine ingericht.

Inmiddels is er wat betreft participatie nog weinig zichtbaar geworden. Alleen bij het onderwerp ‘mobiliteitsplan’ werd een samenspel met inwoners ingericht. Rondom het toegezegde portaal, waarop alle actuele onderwerpen te volgen zouden zijn, is het stil gebleven. Wij zullen dit onderwerp in 2022 opnieuw aan de orde stellen.

De reconstructie N65 was ook in 2021 de hoofdmoot van onze activiteiten. Zo hebben wij verschillende beroepschriften en appellanten bij de Voorlopige Voorziening op 2 maart  bij de Raad van State ondersteund, met als eerste resultaat dat er géén voorbereidende handelingen plaatsvinden. Een belangrijke bijdrage is hierbij  geweest het laten uitvoeren van onderzoeken naar de verkeerscijfers en verkeersveiligheid. De onderzoeksresultaten worden aan de appellanten ter beschikking gesteld voor het versterken van hun beroepschriften. Dat heeft geleid tot een aantal kritische vragen van de Staatsraad aan de gemeente. Gezien de complexiteit van het bestemmingsplan heeft de Raad van State de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (STAB) gevraagd een onderzoek te doen naar de verkeersveiligheid. Contacten tussen appellanten en STAB worden door VughtParticipeert ondersteund.

Op de achtergrond ondersteunen wij verschillende bewonersgroepen bij het indienen van bezwaren en WOB-verzoeken en het opvolgen daarvan. Hiermee versterken wij de rechten van bewoners om zich te melden en gehoord te worden.

Onze activiteiten worden uitgevoerd door een groeiend team van vrijwilligers. Professionele ondersteuning voor experts wordt gefinancierd vanuit de contributie van onze leden en gerichte bijdragen van particulieren. 

Al met al kijkt VughtParticipeert terug op een jaar waarin zowel een begin kon worden gemaakt met participatie, als ook opgetreden kon worden daar waar de participatie nog niet functioneert, of in het verleden niet heeft gefunctioneerd. 

Wij verwachten in 2022 het aantal domeinen waarin wij actief zijn uit te breiden. Inmiddels zijn een aantal in voorbereiding en zoals altijd staan wij volledig open voor vragen en betrokkenheid van inwoners. 

DePetrus in de sneeuw

Hierbij wensen wij alle inwoners van onze gemeente en uiteraard in het bijzonder onze leden, fijne en vooral gezonde feestdagen en een goede start van 2022.

Milieu Effect Rapportage: Politieke partijen verschuilen zich achter RvS

Gepost op:18-12-21

Niet van toepassing

Foto van Provincie Noord Brabant

Tijdens de gemeenteraadsvergadering op 16 december jl. besloot een groot deel van de gemeenteraad geen MER onderzoek naar het N65 plan te laten doen. Alleen SP bleef consequent in haar afwijzing van het huidige plan voor de reconstructie.

Waar sommige partijen zich in het verleden uitspraken tegen de reconstructie, verschuilden zij zich nu achter de Raad van State die voor hen in april 2022 een juiste keuze zou moeten gaan maken, mogelijk zelfs om het huidige plan te laten stranden.

Opnieuw blijkt hoe moeilijk het is als kleine gemeente om dit soort grote projecten uit te voeren. Al jaren voeren de Provincie en Rijkswaterstaat de feitelijke regie over dit project, terwijl de gemeente mag tekenen bij het kruisje en vooral ‘mag’ meebetalen.

Meebetalen om een probleem voor de Provincie en Rijkswaterstaat (doorstroming op de N65) op te lossen en vervolgens in het dorp te worden opgescheept met meer verkeer, meer geluidsoverlast, meer luchtvervuiling en meer verkeersonveiligheid. En daarvoor €23 miljoen bijbetalen, alleen maar om de schijn op te houden dat dit plan voor Vught ‘goed’ zou zijn.

Het is overduidelijk dat de gemeente zich aan dit project heeft vertild. Hier zien wij de beperkingen van ons lokale bestuursmodel. Grote infrastructuurprojecten zijn te complex om te laten besluiten door gemeenteraadsleden die dit, naast hun vaste baan en met alle goede bedoelingen, erbij moeten doen. Daarbij moeten zij steeds vaker vertrouwen op adviezen van externe specialisten, die niet zelden dat opschrijven wat de feitelijke opdrachtgever bevestigd wil zien.

Ook zien wij hoe beperkt de wens van de bevolking via verkiezingen zijn weg vindt naar gewenste ontwikkelingen en besluiten. En dat leidt tot bedrijfsongevallen, zoals wij recentelijk konden zien in Zeewolde, waar een grote internationale organisatie structureel ongunstige besluiten kan beïnvloeden.

Is er dan geen uitweg, kunnen wij dit niet anders en beter doen? Jazeker, de oplossing heet participatie, transparantie en zuivere besluitvorming. Dit zijn de 3 pijlers waarop VughtParticipeert is gebaseerd.

Als de besluitvorming rond de N65 transparant was geweest, had het MKBA rapport N65  (Maatschappelijke Kosten Baten Analyse) op tafel gelegen en had de gemeenteraad geweten wat het advies was: niet doen.

Dan had ook de gemeenteraad niet moeten besluiten over de VKA+ variant zonder de verkeersanalyses. Die kwamen 2 weken later en bleken voor sommige delen van Vught dramatisch.

Ook had de gemeenteraad bij de beslissing voor het bestemmingsplan niet een gemanipuleerde tunnelcalculatie van €412 miljoen op tafel gehad, maar een van €136 miljoen, prima passend binnen een totaalbudget van €183 miljoen.

En tenslotte had de gemeenteraad vorige week een MER rapport ter beschikking gehad dat mogelijk zou bevestigen wat inmiddels in diverse onafhankelijke rapporten is aangegeven: dat de verkeersaantallen niet correct zijn, dat de verkeersveiligheid in het dorp ernstig in het geding is, dat de stikstofberekeningen opnieuw niet kloppen etc..

Als de gemeenteraad serieus was geweest over participatie dan waren niet de ruim 100 bezwaren van bewoners van tafel geveegd, dan hadden zij daar serieus naar gekeken en waren waarschijnlijk het ontwerp en de planning aangepast.

En als de gemeenteraad een zuivere besluitvorming wenst, dan wordt aan haar niet telkens informatie onthouden, respectievelijk wordt zij niet met foutieve rapporten van experts op het verkeerde been gezet.

VughtParticipeert staat met deze 3 kernwaarden voor een 21e eeuwse bestuurscultuur en wil daaraan graag haar bijdrage leveren. Bijdragen door de enorme expertise, ervaring en energie onder de inwoners te mobiliseren om samen met de gemeente te komen tot betere plannen en zuivere besluiten.

Zeg JA tegen het uitvoeren van een Milieu Effect Rapportage N65

Gepost op:12-12-21

Niet van toepassing

Milieu Effect Rapportage is essentieel

Al jaren roepen burgers en belangengroepen op om een Milieu Effect Rapportage (MER) te laten uitvoeren en nu ligt er een uitgelezen kans. Zowel de gemeente Vught als de gemeente Haaren hebben in het verleden procedurele fouten gemaakt.

Zoals de wet namelijk voorschrijft moet er bij grotere projecten onderzocht worden welke gevolgen er te verwachten zijn voor het milieu. Hier is milieu niet alleen dassen, padden en bijzondere plantjes, maar ook inwoners, fietsers en wandelaars, die gevolgen ondervinden zoals geluidshinder, luchtvervuiling en verkeersonveiligheid. 

Door het project N65 klein te praten, proberen college en ingekochte deskundigen geloofwaardig te maken dat het om een klein projectje gaat. Niet de moeite van een MER waard, gewoon het karrespoor van Den Bosch naar Tilburg een beetje oprekken. Maar hoe komt het dan dat wij nog steeds niet weten wat dit gaat betekenen voor verkeersveiligheid, stikstof, fijnstof en bereikbaarheid? 

Diverse onafhankelijke (niet door de gemeente betaalde) onderzoeken hebben laten zien dat de aannames niet kloppen, dat het rekenwerk grote fouten bevat en dat de consequenties veel groter zijn dan verwacht. Bijvoorbeeld het rekenwerk over stikstof, moest opnieuw worden gedaan omdat van foutieve aannames was uitgegaan. De nieuwe stikstofberekening durven zij niet te publiceren, mogelijk zouden wij ook daar weer fouten ontdekken. Ook de berekeningen van de fijnstof zijn aantoonbaar foutief, zelfs het RIVM kan dit niet meer ontkennen. De voorgespiegelde verkeersaantallen laten zien dat het verkeer tot 2030 zou toenemen tot aantallen die wij in 2014 al vaststelden bij de stoplichten. Volkomen ongeloofwaardig. 

En dan nu doen alsof alles in orde is en een MER afwijzen? Hierbij verstoppen sommige voormalige oppositiepartijen zich achter de noodrem die de Raad van State zou kunnen bieden om dit onzalige plan van tafel te vegen. Politieke treurigheid ten top. Wachten op een zitting van de Raad van State in april met mogelijk een uitspraak pas begin 2023 en ondertussen doen alsof wij lekker bezig zijn met een Mobiliteitsplan. Absurd.

Dames en heren gemeenteraadsleden, wij hebben u gekozen om een onafhankelijke rol te spelen en het college te controleren. Uw rol is uw stem te laten horen die u ook op straat, in de winkel en op de sportvereniging kunt uitleggen. Zeggen “dat is de partijlijn” is ongeloofwaardig.

Dus neem donderdag tijdens de raadsvergadering uw verantwoordelijkheid en zie dit als een herkansing voor uw positie zoals u die innam tijdens de raadsvergadering in mei 2020, waarin het burgerinitiatief van meer dan 500 inwoners vroeg om nader onderzoek van de reconstructie N65. Laat zien dat ook u van mening bent dat dit gestuntel maar eens afgelopen moet zijn.

Gemeentebestuur, hou op met het verspreiden van foutieve informatie

Gepost op:12-12-21

Niet van toepassing

Verkeersveiligheid als belangrijke doelstelling

Tijdens de zitting van de Raad van State (RvS) in april dit jaar heeft de raadsheer de gemeente expliciet gevraagd aan te tonen dat de plannen voor de N65 ‘niet in betekenende mate’ zouden leiden tot een verslechtering van de verkeerssituatie in het dorp. In het bijzonder gaat het hier om de problemen die verwacht mogen worden op de Helvoirtseweg en de zijwegen Voorst tot Voorststraat, Olmenlaan en Heikantstraat.

In het verweerschrift van de gemeente hierop wordt met veel bombarie door het bureau Accent adviseurs herhaald dat er geen sprake zal zijn van een ‘in betekenende mate’ verslechtering. Niet alleen wordt dit niet aangetoond, ook worden maatregelen voorgesteld die op op geen enkele manier als zinvol worden bewezen. Losse flodders. Ronduit bespottelijk is het voorstel om de van Miertstraat voor auto’s weer aan te sluiten op de Helvoirtseweg. Die is juist jaren geleden voor autoverkeer afgesloten omdat daar een probleem mee was.

Inmiddels hebben ook de bewoners van de Helvoirtseweg/Voorst tot Voorststraat gereageerd op dit verweerschrift en het rapport van Accent adviseurs weerlegd. Niet alleen heeft de gemeente met dit rapport geen antwoord gegeven op de vraag van de RvS, ook zijn opnieuw advieskosten gemaakt om een slecht plan proberen recht te praten.

De olifant in de kamer bij al deze discussies is het onderliggend wegennet (OWN). Niet alleen voorafgaand aan de reconstructie van de N65 maar ook aan het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) heeft geen dorpsbreed onderzoek plaatsgevonden naar de gevolgen voor het OWN. Daarnaast is geen onderzoek gedaan naar de wisselwerking tussen deze megaprojecten, laat staan de gevolgen voor de inwoners van Vught tijdens de jarenlange verbouwingsfase. 

Wij worden dus in 2 megaprojecten gestort zonder dat wij weten wat de gevolgen op het verkeer in Vught tijdens en na de realisatie zijn. Het Mobiliteitsplan is gestart zonder zekerheid over de reconstructievorm N65. Dat is boksen in het donker.

VughtParticipeert (VP) heeft daarom het gemeentebestuur geïnformeerd dat zij het participatiemodel toejuicht, maar het tijdstip voor het Mobiliteitsplan als zeer ongunstig beschouwt. Om deze reden neemt VP niet deel; het is onhandig nu veel werk te verzetten uitgaand van de reconstructie van de N65 op basis van de VKA+ variant, als die straks van tafel moet.

Om toch vooruit te komen werkt VP mee aan een geheel onafhankelijk verkeersveiligheidsrapport voor geheel Vught. Dit rapport zal begin januari aan de RvS worden overhandigd en zal ook een antwoord zijn op het verweerschrift van de gemeente. Tijdens het onderzoek naar de toekomstige verkeersveiligheid hebben wij inmiddels moeten vaststellen dat de beloofde verbetering van de verkeersveiligheid door de reconstructie van de N65 met zekerheid niet zal worden bereikt.

Reconstructie N65: van uitstel naar afstel?

Gepost op:07-09-21

Niet van toepassing

Opnieuw lezen wij dat de Provincie geen oplossing heeft gevonden voor het stikstofprobleem bij de reconstructie van de N65 (Brabants Dagblad 14-08-21). Het probleem is blijkbaar zo groot dat men de gunning van het project aan BAM Infra heeft uitgesteld. Hiertoe hadden wij in april al opgeroepen.

Het stikstofprobleem in het kort. De stikstofbelasting was berekend met een incompleet model (AERIUS). Daarnaast was geen rekening gehouden met de geplande toename van het verkeer. Dus een reconstructie van de N65 in gang zetten om de doorstroming te verbeteren en dan geen rekening houden met de ongewenste gevolgen daarvan. Dat is wel heel erg slordig.

Maar dit is niet het enige probleem voor de N65 reconstructie. Naast stikstof zijn er grote zorgen over de verkeersveiligheid van het ontwerp, gezondheidsrisico’s voor omwonenden door fijnstof, misleidende kostencalculatie voor een tunnel, onbetrouwbare onderbouwing van de verkeerstoename als gevolg van de aanzuigende werking en het frustreren van een maatschappelijk en juridisch aanvaardbare oplossing.

Verkeersveiligheid van het ontwerp

Als gevolg van het afsluiten van diverse aansluitingen naar de N65 moet het lokale verkeer veel meer kilometers IN het dorp rijden om bij een oprit te komen. Door deze forse toename van lokaal verkeer gaat de verkeersveiligheid IN de dorpskernen erop achteruit.

Maar ook de verkeersveiligheid op de N65 wordt niet beter. Lees het rapport van gerenommeerd verkeersveiligheidsdeskundige Cees Wildervanck: er komen gevaarlijke opritten en een verhoogde snelheid van het doorgaande verkeer. Zijn conclusie luidt: “De combinatie van beperkt zicht en korte invoegstrook leidt tot piekbelastingen van het waarnemingsvermogen en de mentale capaciteit van de weggebruikers. Vooral het cumuleren hiervan met de niet-vergevingsgezinde omgeving (geen correctieruimte, betonnen wand) maakt dat hier sprake is van een zeer hoog, zo al niet onaanvaardbaar risico.”

Ook het verkeersveiligheidsonderzoek van de ovondes legt ernstige ontwerpfouten bloot. Eindconclusie: "De intensiteiten waarmee wordt gerekend in de ontwerpnota zijn aantoonbaar onjuist en onvolledig. Op grond van deze conclusie is doorgaan met het voorliggende ontwerp bestuurlijk zeer onzorgvuldig. Nogmaals moet worden benadrukt dat congestie op en onveiligheid van de rotondes niet meer gerepareerd kunnen worden na uitvoering van dit ontwerp.”

Gezondheidsrisico’s voor omwonenden door fijnstof

Net als stikstof wordt ook fijnstof berekend met het AERIUS model. Voor stikstof bleek dit model niet te kloppen, maar voor fijnstof zal dat toch hopelijk wél het geval zijn?

Nee, helaas niet. Op vele fronten schiet het model tekort. Resuspensie van fijnstof (het opnieuw opwerpen door het langsrijdend verkeer van fijnstof dat zich al op de weg bevindt) zit niet in het AERIUS model. Ook de bij het model behorende metingen laten stelselmatig onbegrijpelijke meetwaarden zien. Tot bijna 10% van de meetwaarden zijn op meerdere meetlocaties negatief. Dat zou dan inhouden dat bij die meetpunten fijnstof verdwijnt naar een onbekende “bestemming elders”.

Niet alleen ‘verdwijnt’ hier dus fijnstof, maar door negatieve waarden op te tellen bij positieve waarden, worden de positieve waarden significant lager en lijkt er in de officiële rapportage veel minder fijnstof te zijn dan er in werkelijkheid zou zijn. Balletje, balletje met onze gezondheid.

Misleidende kostencalculatie voor een tunnel

Maar een tunnel in Vught zou toch veel te duur zijn? De gemeente had toch door laten rekenen dat een tunnel in Vught wel €412 miljoen zou gaan kosten. Véél te duur, toch?

Nee, ook dat klopt niet. Je kunt prima binnen het bestaande budget van €183 miljoen een 1,3 km lang ‘dak op de bak’ krijgen dat nergens hoger is dan de door de gemeente geaccepteerde hoogte van de geluidsschermen. Deze tunnel voldoet volledig aan de eisen die de ‘tunnelwet’ stelt en is berekend met ‘all-in’ prijzen conform de vereiste berekeningsmethodiek.

Maar hoe kan de gemeente dan op €412 miljoen komen? Dat blijkt een tunnelontwerp te betreffen met aansluitingen ondergronds in de tunnel en raad eens: dat mag helemaal niet volgens de tunnelwet!

Onbetrouwbare onderbouwing van de verkeerstoename door aanzuigende werking

En de aanzuigende werking van 2.000 auto’s en 300 vrachtwagens per dag extra waar de provincie mee komt, die getallen kloppen dan toch hopelijk wél?

Analyse van de verkeersaantallen in het door de overheid gebruikte PIM platform laten onverklaarbare cijfers zien, die niet sporen met welke aanzuigende werking dan ook. Waar zit de fout? Er is in elk geval geen sprake van betrouwbare verkeersaantallen, op basis waarvan conclusies kunnen worden getrokken die een investering van €183 miljoen rechtvaardigen.

Van uitstel naar afstel?

In samenwerking met Stichting Comité N65 heeft VughtParticipeert inmiddels zoveel fouten en risico’s ontdekt en aangetoond, dat dit bestemmingsplan definitief van tafel moet. Wij zullen zorgen dat onze bevindingen en rapporten van experts ingebracht worden bij de Raad van State. De zitting verwachten wij later dit jaar nog.

Afstel is voor de overheid wat ons betreft het enige juiste besluit en daarna transparant samenwerken aan een oplossing waarmee wél alle doelstellingen worden bereikt. Vooral de doelstellingen die voor de gemeente Vught belangrijk zijn: meer verkeersveiligheid, minder luchtvervuiling, minder geluidsoverlast, betere oversteekbaarheid en duurzaamheid.

Tot die tijd kunnen wij de urgente problemen met stikstof, maar ook de te verwachten hoeveelheid fijnstof die het doorgaande verkeer lokaal produceert,  alleen maar oplossen door de maximum snelheid te beperken tot 50 km/uur ter hoogte van woongebieden. Deze snelheidsverlaging dient wat ons betreft zonder omhaal per direct ingevoerd te worden i.v.m. het volksgezondheideffect op omwonenden. Deze snelheidsverlaging vormt dan tevens de broodnodige aansporing voor de overheid om zo snel mogelijk te komen tot een maatschappelijk en juridisch passende oplossing.

Verkeersveiligheidsonderzoek legt ernstige ontwerpfouten N65 bloot

Gepost op:18-08-21

Niet van toepassing

In opdracht van VughtParticipeert is het ontwerp van de reconstructie van de N65 onderzocht op verkeersveiligheid en doorstroming op de hoofdrijbaan. Het blijkt dat de geplande ovondes bij Vijverbosweg/Boslaan en Helvoirtseweg/J.F. Kennedylaan ronduit onveilig zijn. Daarnaast is het twijfelachtig of het doorgaande verkeer na reconstructie zonder files zal kunnen doorrijden.

Verkeersdeskundige Ruud Hornman heeft het ontwerp van de reconstructie N65 en de onderliggende gegevens over verkeersaantallen onderzocht en kwam tot een aantal ontluisterende conclusies:

 • Het ontbreken van gegevens over fietsintensiteiten maakt het ontwerp onverantwoord. Een gedegen inventarisatie is noodzakelijk om dit essentiële inzicht te krijgen
 • De keuze voor de wisselende richtingen van het fietsverkeer (op de ovondes) doet een forse afbreuk aan de veiligheid van het ontwerp
 • Het weglaten van een complete verkeersstroom doet vermoeden dat die als onwelgevallig werd geacht bij het opstellen van de ontwerpnota
 • De gehanteerde prognose lijkt gebaseerd te zijn op intensiteiten die gemiddeld zijn over alle dagen van de week. Het zijn echter juist de werkdagen die als maatgevend beschouwd moeten worden. Alleen op basis hiervan is er al sprake van een onderschatting van 15%
 • De toename in intensiteit ten gevolge van de toegenomen aantrekkelijkheid van N65 lijkt in vergelijking met bijvoorbeeld de N284 erg laag ingeschat. Vooral de stapeling van het onderschatten van waarden kan leiden tot niet te repareren situaties na uitvoering van dit ontwerp
 • De procentuele verdeling van het verkeer uit de richting Helvoirt bij de ovonde is in de ontwerpnota hetzelfde als bij de tellingen uit 2014. Dit is gegeven het verdwijnen van de kruising met de Martinilaan/De Bréautélaan zeer waarschijnlijk onjuist.

Ook is er een analyse gemaakt bij welke verkeersintensiteiten van lokaal verkeer over de ovondes de afritten van de N65 gaan vollopen en er dus terugslag (files) op de hoofdrijbaan ontstaat. Hieruit blijkt dat met regelmatige files op de hoofdrijbaan rekening moet worden gehouden, waardoor een van de, voor Provincie en RWS, belangrijkste doelstellingen niet gehaald zal worden.

De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is:

"De intensiteiten waarmee wordt gerekend in de ontwerpnota zijn aantoonbaar onjuist en onvolledig. Op grond van deze conclusie is doorgaan met het voorliggende ontwerp bestuurlijk zeer onzorgvuldig. Nogmaals moet worden benadrukt dat congestie op en onveiligheid van de rotondes niet meer gerepareerd kunnen worden na uitvoering van dit ontwerp."

BomenBehoudVught

Gepost op:18-08-21

Niet van toepassing

BomenBehoudVught

Recentelijk is in onze gemeente het initiatief BomenBehoudVught gestart om omwonenden meer te betrekken bij de keuze om bomen te kappen in particuliere tuinen. Inwoners kunnen zich inschrijven en krijgen bericht wanneer er bij hun in de buurt een kapvergunning is aangevraagd.

BomenBehoudVught werkt op basis van een software programma. Deze gaat elke dag door de lijst van ingeschreven Vughtenaren, om te kijken of er een boom in hun buurt mogelijk wordt gekapt en stuurt een berichtje. Het programma is zo ingesteld dat het alleen een berichtje verstuurt aan de inwoners die wettelijk recht van spreken hebben. Dan kunnen de inwoners ook echt het verschil maken. De website BomenBehoudVught bevat informatie over hoe te handelen. 

BomenBehoudVught is daarmee een groot reclamebureau voor de bomen. Al die bomen werken dag op dag voor ons om de lucht te zuiveren, de riolen te ontlasten, CO2 op te slaan, enzovoort. Daar mogen de inwoners zich best een beetje meer bewust van zijn.

Dus schroom niet, meld je aan op BomenBehoudVught, en participeer.

Meer verkeersveiligheid op de N65 met behoud van bomen

Gepost op:14-08-21

Niet van toepassing

Artist impresssion geleiderail N65

Veel verkeersongelukken vinden plaats op provinciale wegen waar soms mooie bomenrijen een deel van het probleem zijn. Vaak moeten bomen wijken om de verkeersveiligheid te vergroten. Ook waar geleiderails werd geplaatst, moeten bomen worden gekapt voor het grondwerk en de noodzaak ondergrondse leidingen te verleggen.

Dat is nu mogelijk verleden tijd. BAM Infra en partners hebben een geleiderail ontwikkeld die schuin onder de weg wordt verankerd (zie artist impression), waardoor bomen kunnen blijven staan en kabels in de grond niet hoeven te worden verlegd.

De primeur is voor de N919 bij Oosterwolde in Friesland. Inmiddels wordt deze techniek ook overwogen voor de N65. Hierdoor zouden mogelijk 128 bomen (BD 7 augustus 2021) behouden kunnen worden. 

Een geweldige ontwikkeling die ontstaat als er maatschappelijke tegendruk komt en verkeer niet altijd voorrang krijgt.

Participatie is nog even wennen voor het nieuwe gemeentebestuur

Gepost op:07-05-21

Niet van toepassing

Participeren moet je leren

Participatie, na 100 dagen

De Vereniging VughtParticipeert ijvert voor transparantie, participatie en zuivere besluitvorming. Tijdens de kennismaking met het nieuwe gemeentebestuur op 26 maart, onderdeel van de eerste 100 dagen, was participatie een belangrijk onderwerp. 

De wens tot participatie van het gemeentebestuur en de participatie strategie van VughtParticipeert (zie bijlage) hebben vele overeenkomsten. Daarnaast vult de participatie van VughtParticipeert deze verder aan. 

Belangrijke aanvulling is de vroegtijdige en volledige transparantie vanuit de gemeente. Om die reden heeft VughtParticipeert bij het gemeentebestuur, als onderdeel van de 100 dagen, aangedrongen op publicatie van alle lopende plannen. Het zou het vertrouwen schaden als bewoners na deze 100 dagen zouden worden geconfronteerd met verrassingen uit het verleden.

Helaas hebben wij dit overzicht nog niet ontvangen en doen hierbij opnieuw de oproep aan het gemeentebestuur een overzicht van alle bekende en onbekende plannen te publiceren.

Wordt vervolgd.

Bijlage

Theater de Speeldoos organiseert Bewoners Enquête

Gepost op:07-05-21

Niet van toepassing

Speeldoos Bewoners Enquête

Participatie komt in vele gedaanten en betreft niet alleen overheidszaken, maar alles waarin wij als inwoners van de gemeente Vught onze meningen en wensen zouden moeten laten horen. Al jaren wordt er gesproken over de rol en toekomst van Theater de Speeldoos, soms op het scherpst van de snede. 

Theater de Speeldoos wil graag de inwoners van Vught, Cromvoirt en Helvoirt vragen wat zij verwachten van de activiteiten van het nieuwe culturele centrum dat over enkele jaren moet verrijzen in het centrum van Vught. Hierbij vragen zij uw aandacht voor deze enquête.

Verbaasd waren wij dan ook over de reactie van de wethouder (zie bijgaand artikel uit Het Klaverblad van 5 mei j.l.) dat een enquête niet gewenst zou zijn. Het antwoord liet ook niet lang op zich wachten. Verschillende bewoners, die al jaren werken aan een praktische oplossing, recentelijk aangedragen in samenspel met Theater aan de Parade, hebben zich in een open brief in Het Klaverblad gemeld (zie bijlagen). Hieruit blijkt dat er diverse mogelijkheden overwogen kunnen worden.

VughtParticipeert beveelt deze enquête van harte aan, zodat u zich kunt uitspreken over de toekomst van Theater de Speeldoos en cultuur in onze gemeente.

Bijlage

Archief van verstuurde nieuwsbrieven

Gepost op:24-04-21

Niet van toepassing

archief nieuwsbrieven

VughtParticipeert verstuurt regelmatig nieuwsbrieven met actuele onderwerpen. Deze kunt u terugvinden in ons archief.

Stikstofberekening N65 toont grote overschrijding maar Provinciale Staten dendert door

Gepost op:18-04-21

Niet van toepassing

N65 verkeersgoot dwars door het dorp

Onderstaande brief is zondag 18 april 2021 aan gedeputeerde Christophe van der Maat gestuurd.

Betreft: Statenmededeling Stikstofberekeningen en proces reconstructie N65

Datum: 18 april 2021

Geachte heer van der Maat,

in de ‘Statenmededeling Stikstofberekeningen en proces reconstructie N65’ van 12 april 2021 lezen wij dat u heeft vastgesteld dat de plannen niet voldoen aan de wettelijke norm voor stikstof en dat u desondanks bent overgegaan tot de voorlopige gunning van de reconstructie van de N65.

Uw mededeling is een toonbeeld van bestuurlijk autisme. 31 Beroepschriften van bewoners en bedrijven, een vernietigend tussenvonnis van de Raad van State, foutieve uitgangspunten bij de berekening van de stikstof, aantoonbaar missen van de beoogde projectdoelen, achterhouden van negatieve rapporten, frustreren van verplichte MIRT-participatie, weigering duurzame alternatieven te overwegen en gemanipuleerde onderzoeken, zijn voor u blijkbaar onvoldoende reden voor herbezinning.

U houdt vast aan de misleidende inschatting dat de voorgestelde reconstructie van de N65 duurzaam is, de beste oplossing is voor verkeersveiligheid, doorstroming en leefbaarheid (geluid, luchtkwaliteit en barrièrewerking) en u verzaakt uw bestuurlijke plicht de meest duurzame en leefbare oplossing te zoeken en te realiseren. U misbruikt uw bevoegdheid om gemeenschapsgeld te besteden en aannemingsbedrijven aan het werk te zetten voor het uitwerken van deze aantoonbare dwaalweg en de bevolking te misleiden met een schijnbaar blijde boodschap.

Stel u zich eens voor: de Raad van State wijst dit plan af, volkomen terecht op basis van de actuele wetgeving. Dan is vrijwel al het werk voor niets geweest, dan zijn tientallen miljoenen verkeerd besteed en zijn jaren vertraging ontstaan. Dat allemaal omdat u vasthoudt aan een foutieve keuze van bijna 10 jaar geleden, dat een tunnel niet mogelijk zou zijn. 

Dan heeft u bijna 10 jaar aan innovatie over het hoofd gezien, dan heeft u 10 jaar lang weg gekeken van succesvolle tunnelbouwprojecten in Nederland, die wel degelijk in dit budget passen, en bent u de bestuurder die in 2021 een verouderd concept tegen alle argumenten in heeft doorgedrukt en zijn verantwoordelijkheid niet heeft genomen om op te roepen tot herbezinning. 

Dan worden de bewoners opgescheept met een verkeerde oplossing, een zware hypotheek in de gemeentekas en een onoplosbaar verkeers- en leefbaarheidsprobleem in de bebouwde kom.

Reeds in 2016 bleek uit de maatschappelijke kosten/baten analyse voor Vught dat het rendement op dit project op basis van een open verkeersgoot negatief is en dat de beoogde leefbaarheidsdoelstellingen niet worden bereikt. 4 Jaar verder knutselen heeft het project inmiddels bijna 2 keer zo duur gemaakt en niets wezenlijks verbeterd aan het bereiken van de doelstellingen voor de inwoners van onze gemeente. Zelfs het bereiken van de doelstelling voor het verbeteren van de doorstroming op de N65 wordt door experts betwijfeld en is door uw deskundigen nergens afdoende aangetoond.

Stuitend is te lezen dat nadat bleek dat uw stikstofberekeningen foutief waren, uw inspanningen vooral zijn gericht op het aanpassen van de berekening en niet op het aanpassen van het plan. Ook zijn uw berekeningen erop gericht de gevolgen van de stikstofvervuiling vast te stellen, nergens lezen wij iets over een heroverweging van de reconstructie vorm.

U blijft misinformatie rondstrooien dat de reconstructie een verbetering van veiligheid en leefbaarheid met zich mee zou brengen. Dat is nog nooit aangetoond, rapportage van ter zake kundigen wijst er juist op dat de veiligheid en leefbaarheid afnemen. Een overtuigende Milieu-Effect Rapportage is met schimmige argumenten ontweken en nooit uitgevoerd.

U beweert dat de samenwerkende partners in dit project (Rijk en gemeenten) er van overtuigd zijn dat hetgeen is afgesproken nog altijd het meest optimale voorkeursalternatief is voor de reconstructie van de N65 dwars door de dorpskern van Vught heen, zonder dat dit op op welke manier dan ook is aangetoond. U weigert serieus in te gaan op het alternatief in de vorm van een tunnel waarvan is aangetoond dat het binnen het budget past en de veiligheids- en leefbaarheid doelen wel bereikt.

U “hoopt” de negatieve consequenties voor de uitvoering van de reconstructie te beperken, terwijl het project gericht is op een substantiële verbetering, iets dat wij voor bijna €200 miljoen zouden mogen verwachten. Dan schiet u met ‘hopen’ op het beperken van negatieve consequenties toch ernstig tekort.

Wij roepen u op te stoppen met deze misleidingen en respect te tonen voor onze bestuurlijke inrichting en wetgeving. Wij roepen u op uw verantwoordelijkheid als bestuurder te nemen en tijdig op te roepen tot herbezinning, want u bent niet alleen afhankelijk van het oordeel over de stikstofdepositie, maar ook over het nakomen van wetgeving over fijnstof, het respecteren van de verplichting tot het beoordelen van kansrijke alternatieven, het aantonen van de haalbaarheid van de verkeersveiligheid, om maar een paar beroepsgronden te noemen waarover de Raad van State zich zal gaan uitspreken. 

Het vinden van “een adequate en juridisch houdbare oplossing voor het stikstof vraagstuk” is absoluut onvoldoende. Graag lichten wij de inhoud van onze brief in een persoonlijk gesprek nader toe.

Bijlage

VughtParticipeert organiseert haar 1e meet-up om de leden actief te betrekken

Gepost op:28-03-21

Niet van toepassing

VughtParticipatie houdt haar 1e meet-up

Op dinsdagavond 6 april vanaf 20:00 h vindt de eerste meet-up voor leden van de Vereniging VughtParticipeert plaats door middel van Zoom.

Tijdens deze virtuele bijeenkomst kunnen leden discussiëren over de onderwerpen en prioriteiten voor participatie. De discussie zal worden ingeleid door de voorzitter die de participatie strategie en de actuele onderwerpen zal toelichten.

Het werkmodel van VughtParticipeert is gebaseerd op betrokkenheid van inwoners die met andere inwoners willen samenwerken en gebruik maken van de mogelijkheden die de vereniging kan bieden zoals vragen aan gemeentebestuur, publiciteit en juridische ondersteuning.

Alle leden van de vereniging zijn welkom en zullen een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Wie nog geen lid is en toch wil deelnemen kan zich aanmelden en €10,= contributie betalen voor 5 april.

De resultaten van de meet-up zullen op onze site worden gepubliceerd.

VughtParticipeert uitgenodigd door het nieuwe gemeentebestuur

Gepost op:28-03-21

Niet van toepassing

Zoals in het coalitieakkoord is vastgelegd, wil het nieuwe gemeentebestuur in de eerste 100 dagen kennis maken met diverse bewoners, (belangen)verenigingen en bedrijven. VughtParticipeert heeft deze uitnodiging aangenomen en vrijdag 26 maart kwamen wij bij elkaar. Van VughtParticipeert waren Nelly Theunissen en Philip Helmer aanwezig, het gemeentebestuur was voltallig.

Tijdens het gesprek heeft VughtParticipeert haar participatie strategie (bijgaand) toegelicht en ook gewezen op de bestaande Code Participatie uit 2013 van het Ministerie van I&W (bijgaand). De Code Participatie is verplicht voor alle MIRT-projecten en projecten met een rijksbijdrage, zoals de reconstructie van de N65. Op deze verplichte code participatie is ook in de recente zitting bij de Raad van State gewezen.

De wens tot participatie van het gemeentebestuur en de strategie van VughtParticipatie hebben vele overeenkomsten. Daarnaast vult de participatie van VughtParticipeert deze verder aan. Belangrijk aanvulling is de vroegtijdige en volledige transparantie vanuit de gemeente. Om die reden heeft VughtParticipeert bij het gemeentebestuur, als onderdeel van de 100 dagen, aangedrongen op publicatie van alle lopende plannen. Het zou het vertrouwen schaden als bewoners na deze 100 dagen zouden worden geconfronteerd met verrassingen uit het verleden.

Een verschil in de verwachtingen wat betreft participatie is de gelijkwaardige positie van de burger, immers bestaande rechten op participatie, openbaarheid van bestuur en transparante besluitvorming blijven onverminderd intact en kunnen niet worden beperkt door eenzijdige bepalingen vanuit het gemeentebestuur.

Tijdens de bijeenkomst is de kans besproken in de toekomst constructiever samen te werken. VughtParticipeert juicht dit toe, maar maakt tegelijkertijd duidelijk dat gemaakte fouten in het verleden hiermee niet plotseling zijn verdwenen. Lopende WOB-verzoeken en beroepszaken zullen consequent worden voortgezet en afgerond.

Al met al beoordeelt VughtParticipeert de door alle betrokkenen uitgesproken wens om tot een goede invulling van participatie te komen positief en heeft zich bereid verklaard hieraan constructief mee te werken.

Bijlage

Het wordt stiller aan de N65, droom of nachtmerrie?

Gepost op:20-03-21

Niet van toepassing

Met een tunnel voor doorgaand verkeer wordt het echt stiller aan de N65

Open brief in het Klaverblad van 17 maart 2021

Onder de kop “Het wordt stiller aan de N65” kondigde de gemeente Vught op haar informatiepagina vorige week maatregelen aan om in de toekomst tot een stillere N65 te komen. Cynischer kan het bijna niet. In welke droomwereld leeft ons gemeentebestuur eigenlijk? Zij besluiten een halfopen snelweg door Vught aan te leggen, maar ook tegelijkertijd het Schone Lucht Akkoord te ondertekenen. Zij denken ook dat het stiller zal worden langs de N65.

Wanneer zal dat zijn? Direct nadat de kettingzagen zijn uitgeknetterd om 418 bomen om te zagen? Of direct nadat de aannemers de nieuwe snelweg hebben aangelegd? Misschien als er nog eens duizenden voertuigen extra per dag door ons dorp sluipen? Ja het wordt stiller nadat de vogels geen boom meer hebben gevonden om in te gaan zitten fluiten. 

Waar is de stuurgroep gebleven die onder leiding stond van voormalig wethouder van Den Bosch, Bart Eigeman, in 2009 van de N65 “de mooiste weg van Brabant” wilde maken? Waar zijn de bestuurders die toen zeiden: “De weg moet passen in de ambities om de groene zone tussen de Kempen, Loonse en Drunense Duinen, het Groene Woud en de Maas te herstellen?” Het zijn vooral deze bestuurders die stiller zijn geworden.

Wat is er gebeurd met de intentie om de nieuwe N65 verdiept aan te leggen, want een mooie weg toont het landschap, aldus de toelichting? Dezelfde vraag kun je ook stellen aan onze burgemeester die aan het begin van de onderhandelingen met Rijkswaterstaat en de Provincie zich uitdrukkelijk voor een tunnel heeft uitgesproken. In die fase bleken de kosten daarvan te hoog, maar met de technologische ontwikkelingen van de laatste jaren kan dat nu geen breekpunt meer zijn zoals ook elders wordt aangetoond.

Maar: Het is nog niet te laat! De Voorzieningenrechter van de Raad van State heeft vorige week een opening geboden aan ons gemeentebestuur. Nu is het eerst de beurt aan het CDA en D66 om in aktie te komen. Deze partijen hebben duidelijke verkiezingsbeloften gedaan en krijgen alsnog een kans om daarvoor te knokken. Maar ook voor de lokale partij GroenLinks die zich vorige week nog uitsprak voor een eerlijk en daadkrachtig klimaatbeleid. De negatieve gevolgen van het huidige N65-plan kunnen daartoe toch echt niet worden gerekend.

Veel inwoners van onze gemeente kijken met spanning of onze bestuurders over het vermogen en de bereidheid beschikken om een verkeerde beslissing te herstellen.

Jeanne van Laanen-Mulders

Raad van State graaft dieper dan gemeente lief is

Gepost op:20-03-21

Niet van toepassing

De Raad van State (RvS) heeft uitspraak gedaan over de voorlopige voorzieningen en is daarbij een stuk verder gegaan door op diverse bezwaren inhoudelijk te reageren. Weliswaar zijn de verzoeken afgewezen, maar de RvS heeft de gemeente en provincie een stevige lijst aan huiswerkopdrachten meegegeven. 

Op diverse onderdelen heeft de RvS vastgesteld dat het ontwerp en de onderliggende rapporten onvoldoende zijn. Overigens zijn hierbij nog niet alle onderwerpen besproken, diverse bezwaren waren te groot om nu voldoende te kunnen overzien. Hiermee heeft de RvS meer gedaan dan alleen maar te besluiten over de voorlopige voorziening, maar heeft zij alvast een schot voor de boeg gegeven voor de definitieve zitting, eind dit jaar.

Gemeente belooft niet te zullen beginnen

In een uitgebreide zitting op 2 maart heeft de Raad van State (RvS) zich inhoudelijk gebogen over de verschillende bezwaren die tegen het huidige N65 reconstructieplan zijn ingebracht.

Een week voor de zitting heeft de gemeente te kennen gegeven dat er ‘geen schop de grond in gaat’ voor begin 2022. Ter zitting vroeg en kreeg de rechter de bevestiging van de gemeente te wachten tot ná de definitieve uitspraak van de RvS. Daarmee had deze zitting heel kort kunnen zijn, want het spoedeisende belang kwam door deze belofte van de gemeente te vervallen.

Desondanks een diepgaande analyse

De rechter bleek de beroepschriften intensief te hebben bestudeerd en nam tijdens de zitting voldoende tijd om de verschillende partijen nader te bevragen en een goed beeld van de situatie te krijgen. Dat bleek ook uit de uitspraak die de rechter deze week deed. De gemeente heeft over diverse punten te horen gekregen dat de plannen onvoldoende uitgewerkt zijn, de rapportages onvolledig en deels onbruikbaar en voorstellen, zoals die voor de Helvoirtseweg, niet realistisch zijn. Hiermee heeft de gemeente een behoorlijk pak concreet huiswerk meegekregen.

Overigens betrof de uitspraak uitsluitend onderdelen zoals die zijn aangedragen door de aanwezige partijen. Zo had bijvoorbeeld de Stichting Natuur en Milieu Vught geen voorziening aangevraagd, maar het huiswerk wat betreft de foutieve en misleidende stikstof-calculatie was al voor de zitting als processtuk toegevoegd en zal tijdens de bodemprocedure behandeld worden

Zo heeft de rechter ook een paar andere grote problemen, zoals de fijnstof-problematiek maar ook het negeren van levensvatbare alternatieven zoals een tunnel, doorgeschoven naar de einduitspraak. Tijdens deze finale zitting zal ook op deze belangrijke punten door de gemeente nog het nodige moeten worden uitgelegd.

Opmaat voor eindoordeel

VughtParticipeert is tevreden dat de RvS goed heeft willen luisteren naar de zorgen en bezwaren van omwonenden en bedrijven. Dat sterkt het vertrouwen dat ook tijdens de uiteindelijke zitting de nodige aandacht zal worden besteed aan de tekortschietende kwaliteit van het plan en het onvoldoende naleven van wet- en regelgeving voor wat betreft zorgvuldige besluitvorming, leefbaarheid en duurzaamheid.

VughtParticipeert en haar partners zullen daarbij zeker aandacht vragen voor het ontbreken van een noodzakelijk MER-onderzoek, een nieuwe Maatschappelijke Kosten/Baten analyse en het niet nakomen van de plichten uit de Code Participatie, verplicht voor alle grote (MIRT) projecten.

Spagaat voor de gemeente

De komende maanden zullen verschillende partijen goed in de gaten houden dat er geen onomkeerbare zaken ter hand worden genomen. Zo nodig zal opnieuw een voorlopige voorziening worden aangevraagd om werkzaamheden stil te leggen, mocht dat toch het geval blijken. Waarbij inmiddels moet worden vastgesteld dat dit zo zijn beperkingen heeft. De verbreding en verharding van de Jagersboschlaan kon hiermee niet worden voorkomen. Overigens loopt over de openstelling van de Jagersboschlaan voor doorgaand gemotoriseerd verkeer parallel nog een beroepsprocedure bij de RvS.

Tevens hebben diverse partijen aangekondigd aanvullende informatie en onderzoeksresultaten aan de RvS te zullen aanbieden. Zo lopen er nog onderzoeken naar de verkeersveiligheid van de geplande ovondes en een tweede WOB-verzoek om meer details boven tafel te krijgen over de misleidende tunnelcalculatie. Ook zal aandacht worden gevraagd voor de veiligheidsrisico’s van de oprit bij de Vijverboslaan en het verzuim de verplichte Code Participatie te hanteren.

Al met al veel huiswerk. Een bestuurlijke spagaat voor de gemeente dreigt bovendien omdat de gemeente met deze uitspraak al min of meer gedwongen wordt het plan aan te passen terwijl zij zich naar de provincie contractueel heeft verplicht niets meer te zullen veranderen. Daarmee heeft de oude coalitie een groot hoofdpijndossier voor de nieuwe coalitie achtergelaten.

Wij houden u op de hoogte.

Manipulatie van tunnelcalculatie N65 door de gemeente nu aangetoond

Gepost op:05-03-21

Niet van toepassing

Impressie van hoe een tunnel er bij Vught uit zou kunnen zien

De gemeenteraad van Vught is bewust onjuist geïnformeerd en de bewoners van Vught zijn misleid. Tot die conclusie komt VughtParticipeert na lezing van de gemeentelijke stukken die boven tafel gekomen zijn na een WOB-procedure. “Als je de ambtelijke stukken onder ogen krijgt is het in één oogopslag duidelijk dat de feiten opzettelijk verdraaid zijn. Verbijsterend dat dit gebeurt in ons land.” 

Onder de pet gehouden

VughtParticipeert had al een sterk vermoeden dat de kosten voor een tunnel in Vught onnodig hoog waren begroot. Deze kostencalculatie van €412 miljoen lag ver boven het beschikbare budget. Vorig najaar heeft Vught Participeert moeite gedaan om de berekeningen van dit bedrag boven tafel te krijgen. “Wij hebben vele brieven gestuurd. De gemeente deed echter alles eraan in hun antwoorden de feiten met opzichtig gedraai te maskeren.” Vandaar dat VughtParticipeert genoodzaakt was om met een WOB-verzoek (Wet Openbaarheid Bestuur) alle documentatie over de kostencalculatie overhandigd te krijgen. 

WOB-stukken tonen kostenopdrijving

Uit de ontvangen WOB-stukken blijkt dat de gemeente eerst een calculatie heeft laten maken voor een eenvoudige tunnelbuis voor de N65 met twee rijstroken per richting, zoals het uitgangspunt van VughtParticipeert was. Uit deze begroting blijkt dat een N65 tunnel met wat passen en meten zeker realistisch is. Vermoedelijk kwam deze boodschap ambtelijk of politiek niet goed uit. Vandaar dat een week later opeens nog een opdracht gegeven werd voor een tweede calculatie waarbij onnodig dure extra aansluitingen in de tunnel gemaakt werden. “Daarmee begonnen de kosten de pan uit te rijzen. En dat niet alleen, diverse kostenposten werden aan de calculatie toegevoegd onder benamingen als onvoorzien, objectrisico, risicoreservering, object overstijgend risico en scheefte investeringskosten, oplopend tot ruim 40 % van de werkelijke bouwkosten.” De kosten stegen daarmee tot €412 miljoen, dat ver boven het budget lag.  

Burgerinitiatief om zeep geholpen

VughtParticipeert constateert dat onder verantwoordelijkheid van de wethouder moedwillig het burgerinitiatief voor de N65 tunnel is getorpedeerd en daarmee een duurzame oplossing in Vught om zeep is geholpen. Dat is niet het enige kwaad, want ook de gemeenteraad is zo goed als zeker bewust onjuist geïnformeerd. Vorig voorjaar kreeg de gemeenteraad duidelijk te horen dat de kostencalculatie van €412 miljoen zou gaan om een eenvoudige tunnel. Deze notitie werd verzonden vlak voor het gemeenteraadszitting op 14 mei 2020, waarbij de gemeenteraad min of meer voor een voldongen feit werd gesteld. 

In deze ambtelijke notitie stond dat de calculatie van €412 miljoen om een eenvoudige tunnel zou gaan met vier rijstroken voorzien van een bij dit verhaal passende tekening. “Dit verhaal is echter strijdig met de werkelijke kostencalculatie zoals blijkt uit de WOB-stukken. De dure calculatie betreft een geheel andere tunnel met vier extra aansluitingen. Deze complexe tunnel moet 6 tot 8 rijstroken tellen over de hele lengte van de tunnelbuis.” Het Bouwbesluit verplicht namelijk tot dit aantal rijstroken bij extra aansluitingen in een tunnel. Anders dan in een tunnel voor uitsluitend doorgaand verkeer, waarbij volstaan kan worden met vier rijstroken. Deze laatste tunnel heeft VughtParticipeert voor ogen.

Onbehoorlijk bestuur en handreiking

VughtParticipeert trekt de conclusie dat er sprake is van kwade wil en onbehoorlijk bestuur, en dat een eenvoudige N65 tunnel wel degelijk een realistische optie is. Met de WOB-stukken in de hand wordt dit feit eindelijk bevestigd. 

VughtParticipeert zal het gemeentebestuur om opheldering vragen en aandringen op een hernieuwd onderzoek naar een tunnel. De gemeente kan daarbij gebruik maken van het voorwerk dat door VughtParticipeert is gedaan in samenwerking met Stichting Comité N65.

Oproep van de Raad van State

VughtParticipeert zal deze onverkwikkelijke bevindingen overhandigen aan de Raad van State, waar nu al ruim dertig beroepsschriften liggen, o.a. over onbehoorlijk bestuur. Op de zitting op 2 maart gaf de staatsraad aan dat het de gemeenteraad volledig vrij staat haar plannen te heroverwegen in overleg met de bewoners. Het is onjuist te veronderstellen, zo benadrukte de staatsraad, dat de gemeente daarmee moet wachten totdat de Raad van State haar uitspraak heeft gedaan. VughtParticipeert gaat ervan uit dat de oproep van de staatsraad niet aan dovemansoren besteed is en is bereid haar bijdrage te leveren om te komen tot een duurzame oplossing die aan alle doelen realiseert. Ter vergelijking:

De tunnel bereikt de 6 doelstellingen wel

Op de rem trappen

Tevens heeft de staatsraad ter zitting de bevestiging gekregen dat de gemeente de schop nog niet de grond in laat gaan totdat de Raad van State, vermoedelijk eind dit jaar, een besluit heeft genomen. VughtParticipeert wijst wél op het risico dat er al over enkele maanden een aannemer geselecteerd is waar de gemeente niet meer vanaf kan. Dus er moet nu echt op de rem worden getrapt om dit onzalige plan te stoppen. De bewoners van Vught en Helvoirt hebben recht op een duurzame toekomstvaste N65 tunnel.

Ergernis over rotondes en noodzakelijk verkeersveiligheidsonderzoek N65

Gepost op:27-02-21

Niet van toepassing

In het Brabants Dagblad lazen wij over de ergernis van rotondes. In Vught kunnen wij daarover meepraten en over de files bij Hotel van der Valk is de discussie nog zeker niet ten einde. Daar wordt mogelijk een fly-over voor fietsers gebouwd, voor hun veiligheid maar vooral om het verkeer beter te laten doorstromen.

De reconstructie van de N65 gaat ons nog drie van dit soort hoofdpijndossiers bezorgen. In Helvoirt en in Vught bij de Vijverbosweg-Boslaan en bij de Helvoirtseweg-JF Kennedylaan komen ovondes waar dorpsverkeer en fietsers met voorrang worden gecombineerd met op- en afritten van de N65. Een zeer gevaarlijke oplossing waarbij toekomstige teleurstellingen zoals bij Hotel van der Valk niet kunnen worden opgelost met een fly-over.

Deze problemen zijn er dan voor altijd, zodat de wens om door de reconstructie van de N65 de verkeersveiligheid te verhogen niet zal worden ingelost. Ook de wens om de doorstroming op de N65 te verbeteren is in gevaar omdat verkeer op de afritten fietsers voorrang moet verlenen waardoor files op de afritten ontstaan die wel eens zo lang kunnen zijn dat deze tot op de hoofdrijbaan staan. Dan is ook de wens voor een verbeterde doorstroming op de N65 een illusie geworden, waarvoor geen oplossing bestaat anders dan afbreken en opnieuw beginnen.

Bij het ontwerp van de verkeersgoot met ovondes is nooit onderzocht wat de wisselwerking is van autoverkeer en fietsers. Wie wel eens heeft moeten wachten op een stroom overstekende scholieren weet dat dit tijdens de spits wel eens heel lang kan duren.

Daarom heeft VughtParticipeert opdracht gegeven de verkeersveiligheid en de doorstroming bij deze ovondes te laten modelleren en doorrekenen. Onderzoek dat wij van een zorgzame overheid mogen verwachten, maar waarbij VughtParticipeert, net zoals bij de calculatie van het tunnelalternatief, helaas moet bijspringen.

Een eerste analyse van het huidige ontwerp laat al ernstige tekortkomingen en risico's zien. Wij houden u op de hoogte.

Balletje balletje met schone lucht en uw gezondheid

Gepost op:27-02-21

Niet van toepassing

Hartverwarmend als wij lezen dat de provincie Brabant, en binnenkort ook de gemeente Vught, het schone lucht akkoord heeft getekend. In 2030, dat is al over 9 jaar, 50% gezondheidswinst. Dan hebben zij zeker het plan voor de reconstructie van de N65 over het hoofd gezien.

Voor wie het nog niet wist: de N65 wordt gereconstrueerd om vele doelen te bereiken, zoals verbetering van de luchtkwaliteit, maar blijft een open verkeersgoot die door het wegnemen van de stoplichten in Helvoirt en Vught duizenden voertuigen per dag extra door onze dorpen zal loodsen. Zo veel meer dat de provincie haar stikstofcalculatie moet overdoen omdat met deze groei geen rekening was gehouden.

Dus met de rechterhand tovert de overheid een prachtig schone lucht akkoord uit de hoge hoed zodat u niet let op de linkerhand waarmee de reconstructie van N65 wordt doorgedrukt.

Dankzij de oplettendheid van diverse belangen- en bewonersgroepen zijn de aanstaande problemen met stikstof en fijnstof onderzocht wat heeft geleid tot beroepsprocedures bij de Raad van State.

Enkele van deze partijen hebben zelfs geëist dat de werkzaamheden aan dit project worden stilgelegd om te voorkomen dat onomkeerbare activiteiten plaatsvinden en kosten worden gemaakt. Volgende week dienen de eerste voorlopige voorzieningen.

Stoïcijns zijn echter gemeente, provincie en Rijkswaterstaat doorgegaan, waarbij zelfs de aanbesteding al in een vergevorderd stadium is. Hoe is het mogelijk dat wij in een land als Nederland, met een goede bestuurlijke organisatie, telkens worden geconfronteerd met dit gedrag van de overheid.

En als straks de Raad van State dit plan vernietigt, zullen gemeente, provincie en Rijkswaterstaat moord en brand schreeuwen, want er zijn al zoveel kosten gemaakt. Ja, van uw en ons belastinggeld.

Burgeroproep tot het tekenen van petitie: Tunnel N65 Vught moet onderzocht worden

Gepost op:27-02-21

Niet van toepassing

17 Bezorgde ouders uit Vught hebben het initiatief genomen voor een petitie. Deze oproep tot het ondertekenen daarvan bevelen wij van harte aan.

Vorige jaar organiseerde VughtParticipeert een burgerinitiatief om de gemeenteraad te overtuigen om de mogelijkheid van een tunnel te onderzoeken voor de reconstructie van de N65. De oude coalitie wees dit verzoek af en volhardde in het plan voor een verkeersgoot.

Inmiddels heeft VughtParticipeert zelf een tunnelvariant laten ontwerpen en doorrekenen en wat blijkt: voor hetzelfde geld kunnen wij een tunnel bouwen. Een tunnel voor doorgaand verkeer waarmee wel alle doelstellingen van de reconstructie kunnen worden bereikt.

Op dit moment lopen er 31 beroepsprocedures bij de Raad van State tegen het plan voor de verkeersgoot. Recentelijk heeft de provincie zelf moeten vaststellen dat haar berekeningen wat betreft stikstof niet kloppen en moeten worden overgedaan. Het is dus allerminst zeker dat het plan van de gemeente bij de aanstaande beroepsprocedures zal worden goedgekeurd.

Dus nu is het moment om uw stem te laten horen door deze petitie van 17 bezorgde ouders in Vught te ondertekenen. Onderteken en stuur de link naar de petitie door naar uw familie en vrienden. Alle inwoners van de gemeente Vught worden meegeteld, 1 per adres.

VughtParticipeert geeft interview voor Avulo TV over het coalitieakkoord

Gepost op:21-02-21

Niet van toepassing

Op 20 februari was VughtParticipeert te gast bij Avulo TV. Nelly Theunissen en Philip Helmer gaven hun zienswijze op de ontwikkelingen tijdens en na de gemeenteraadsverkiezingen en het nieuwe coalitieakkoord. Ook lopende zaken zoals de reconstructie van de N65 kwamen aan de orde.

Zie interview ...

Antwoord: Gemeente weigert verdere dialoog over een tunnelvariant voor de N65

Gepost op:21-02-21

Antwoord volstaat niet

Op 28 januari heeft VughtParticipeert opnieuw de hand uitgestoken om met de gemeente de tunnelvariant in een constructieve dialoog te vergelijken met de halfopen verkeersgoot. Helaas heeft de gemeente deze uitnodiging opnieuw afgewezen en laat daarmee zien dat zij niet wenst te kijken naar een variant die het belang van de inwoners dient, niet alleen het belang van Rijkswaterstaat.

Ook geeft de gemeente geen inhoudelijke reactie op onze vragen en verwijst naar enkele verschilpunten in de calculatie van de Lunettentunnel. In een constructieve dialoog hadden wij deze verschilpunten kunnen kwantificeren en vergelijken met de voordelen van de tunnelvariant wat betreft leefbaarheid en gezondheidswinst. Dat had een volledige vergelijking met de calculatie van de gemeente opgeleverd, waarin verzuimd is de kosten voor het aanpassen van het onderliggend wegennet en de kosten die gemaakt worden voor de N65 als onderdeel van project PHS (Programma Hoogfrequent Spoor) te betrekken.

Ook hier houdt de gemeente vast aan haar selectieve waarheid.

Bijlage

Dringende oproep aan bestuurders en politici tot duurzaamheid in de leefomgeving / Reconstructie N65

Gepost op:21-02-21

Niet van toepassing

VughtParticipeert doet hierbij een dringende oproep aan bestuurders en politici om hun verantwoordelijkheid te nemen voor leefbaarheid, zuivere besluitvorming, duurzame infrastructuurontwikkeling en naleven van bestaande wetgeving. Terwijl gemeentelijke politici achterover leunen omdat de Raad van State nu het Salomonsoordeel mag vellen over de kwalijke plannen voor de reconstructie van de N65, vechten wij tegen deze bestuurlijke dwaling.

Leefbaarheid nog verder in gevaar

Het plan voor de reconstructie van de N65 in de gemeente Vught gaat tenminste €180 miljoen kosten en verslechtert de leefbaarheid voor wat betreft luchtkwaliteit, geluidshinder en verkeersveiligheid. In plaats van een oplossing te bieden voor de toch al problematische leefbaarheidssituatie, wordt deze slechter. Van de 6 beoogde doelen van het project worden er 5 niet bereikt. 

Door de inwoners is een beter alternatief voorgesteld in de vorm van een tunnel voor doorgaand verkeer, de Lunettentunnel . De haalbaarheid hiervan, ook budgettair, is aangetoond. De reconstructie N65 kan wel degelijk worden uitgevoerd met verbetering van de leefbaarheid, bestuurders moeten alleen even hun oogkleppen willen afzetten (zie bijgaande vergelijking).

Vergelijking Lunettentunnel en verkeersgoot

Onzuivere besluitvorming

De besluitvorming op gemeentelijk niveau laat zien dat diverse keren informatie voor de gemeenteraadsleden en inwoners is achtergehouden en dat misleidende informatie moedwillig is toegevoegd. Een poging van inwoners in de vorm van een burgerinitiatief om een qua leefbaarheid veel betere reconstructie in de vorm van een tunnel voor doorgaand verkeer nader te onderzoeken, werd gefrustreerd. Hierdoor zijn niet alle relevante mogelijkheden onderzocht en moet worden vastgesteld dat onvoldoende rekening is gehouden met de belangen van alle inwoners.

Geen duurzaam infrastructuurproject

In tegenstelling tot de doelstelling van de reconstructie levert dit plan geen duurzame oplossing, niet voor de leefbaarheid van de inwoners van Vught maar ook niet voor Provincie en RWS, die voor eeuwig met een flessenhals ter hoogte van Vught moeten leren leven. En dat terwijl duurzaamheid een van de doelstellingen was.

Niet naleven van bestaande wetgeving

Europese en Nederlandse wetgeving over fijnstof worden willens en wetens genegeerd. Dit geldt niet alleen bij de reconstructie van de N65, maar is een staande praktijk bij RWS. Hiermee begint deze misstand een bestuurlijke dwaling te worden vergelijkbaar met de stikstof en kinderopvangtoeslag affaires. Ook hier hebben instanties lange tijd consequent wetgeving omzeild, gesanctioneerd door instanties die namens de burger zouden moeten waken voor de correcte naleving van de wetten.

Conclusie

Waar de burger moet kunnen rekenen op bestuur en politici die de belangen van de bevolking primair stellen, hebben wij hier te maken met verantwoordelijken die gedogen dat zinloze investeringen worden gedaan, onzuivere besluitvorming plaatsvindt en de wet met voeten wordt getreden. 

Al deze zaken zijn pijnlijk nauwkeurig gedocumenteerd en aan de Raad van State voorgelegd. Op hun oordeel zouden wij kunnen wachten. Het is nu aan u als bestuurder, politicus en rechter om uw bestuurlijke verantwoordelijk te nemen en niet langer weg te kijken en te gedogen en zo mogelijk nog voor de zitting van de RvS aan de noodrem te trekken. Voor details over het gedoogde overtreden van de fijnstof wetgeving, onzuivere besluitvorming en alternatief in de vorm van een tunnel, verwijzen wij naar de bijlage en onze website.

Het is voor bestuurders en politici veel geloofwaardiger en duurzamer om moed te tonen, ook 5 minuten voor 12, een ontspoorde besluitvorming te heroverwegen en deze bestuurlijke dwaling te stoppen. De toekomst zal uw moed belonen want eerlijk duurt het langst.

Vereniging VughtParticipeert

Onze vereniging zet zich in voor transparantie, participatie en zuivere besluitvorming. Bij de ‘Reconstructie N65’ zijn wat betreft deze aspecten diverse problemen geïdentificeerd en gepubliceerd. In het bijzonder over schone lucht en fijnstof wordt veel beloofd, worden vele onwaarheden gesproken en diverse wetten overtreden. 

VughtParticipeert heeft deze oproep geschreven om inwoners van de gemeente Vught bewust te maken van de plannen die gemeente, provincie en RWS hebben en de gevolgen voor de leefbaarheid. Tevens is deze dringende oproep gericht op regionale en nationale bestuurders en politici zodat zij zich realiseren welke verantwoordelijkheid zij dragen bij het gedogen of bestrijden van deze manier van besturen. 

Deze oproep is verstuurd aan gemeentelijke, provinciale en nationale bestuurders en politici.

Bijlage

VughtParticipeert doet beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB)

Gepost op:21-02-21

Niet van toepassing

Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB)

VughtParticipeert heeft een sterk vermoeden dat de calculatie van wethouder van Woesik voor het realiseren van een tunnel ter waarde van €412 miljoen, veel te hoog is. Mogelijk was deze calculatie bedoeld om de gemeenteraad te beiïnvloeden bij de behandeling van het burgerinitiatief op 14 mei 2020. Het burgerinitiatief had als doel een tunnelvariant voor de N65 te laten onderzoeken. Deze buitensporig hoge calculaite heeft de gemeenteraad mogelijk beiïnvloed waardoor het verzoek tot nader onderzoek werd afgewezen.

Inmiddels hebben andere calculaties laten zien dat een tunnel kan worden gerealiseerd voor minder dan de helft van dat bedrag. Vandaar bijgaand WOB-verzoek:

Geacht college,

hierbij doen wij een beroep op de wet Openbaarheid van Bestuur en verzoeken u ons alle informaties te verstrekken met betrekking tot de tunnelcalculatie van het bedrijf RAInfra in aanloop op de gemeenteraadsvergadering van 14 mei 2020.

 Wij verzoeken u ons hierbij tenminste de volgende documentaties te verstrekken:

- notulen en gespreksverslagen

- volledige opdracht aan RAInfra

- volledige rapportage van RAInfra

- tussenrapporten van de werkzaamheden

- rekeningen en declaraties van RAInfra

- correspondentie tussen de gemeente en RAInfra.

Tevens willen wij weten welke relaties er in het verleden hebben bestaan tussen de gemeente en RAInfra alsmede de relaties met medewerkers van RAInfra die aan deze rapportage hebben meegewerkt.

Algemene Ledenvergadering Vereniging VughtParticipeert / Coalitie van start met orientatie

Gepost op:14-02-21

Niet van toepassing

Eerste Algemene Ledenvergadering

Na iets meer dan 1 jaar sinds de geboorte eind 2019, heeft VughtParticipeert haar eerste Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden. De ALV vond plaats via Zoom als gevolg van de beperkingen door het coronavirus.

Tijdens de ALV zijn 2 nieuwe bestuursleden benoemd: Nelly Theunissen-Zwartjes en Frans Bos. Nelly wordt de nieuwe secretaris en Frans penningmeester. In verband met het vertrek van Maaike Dautzenberg, wordt Philip Helmer de nieuwe voorzitter. Voor Maaike Dautzenberg was het voorzitterschap niet meer te combineren met haar veeleisende baan.

Lid brengt lid

Alhoewel VughtParticipeert inmiddels een van de grootste bewonersorganisaties in Vught is, zijn de leden van VughtParticipeert opgeroepen ieder een nieuw lid aan te brengen om daarmee het ledenaantal te verdubbelen. Hoe meer leden, hoe geloofwaardiger onze gesprekken en communicaties.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Ook zijn de leden verzocht zich aan te melden voor de nieuwsbrief. De nieuwsbrief is ook voor niet leden en kent inmiddels een grote groep ontvangers met zowel inwoners als bestuurders en politici.

Uitnodiging van het gemeentebestuur

VughtParticipeert heeft de uitnodiging van het gemeentebestuur voor een eerste kennismaking met plezier aangenomen. Deze kennismaking vindt plaats als onderdeel van de eerste 100 dagen oriëntatie van de nieuwe coalitie. VughtParticipeert zal tijdens deze bijeenkomst haar kernwaarden inbrengen: transparantie, participatie en zuivere besluitvorming. Het coalitieakkoord wekt wat deze aspecten betreft hoge verwachtingen. Wij zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

De wet over fijnstof is duidelijk, RWS en RvS moeten deze wel willen lezen

Gepost op:04-02-21

Niet van toepassing

De Lunettentunnel levert een grote bijdrage aan het behouden van schone lucht in Vught

Inleiding

“Terwijl de overheid een uitgebreid actieplan heeft om de zeshonderd jaarlijkse verkeersdoden naar nul terug te brengen, doet diezelfde overheid vrijwel niets aan de 20.000 mensen die elk jaar sterven aan de gevolgen van vieze lucht door fijnstof.

Nederland voldoet bij lange na niet aan de waarden die de Wereldgezondheidsorganisatie WHO stelt voor gezonde lucht. Daarmee schendt Nederland de zorgplicht die het heeft voor burgers”. Dat bracht de advocaat van Milieudefensie naar voren bij het gerechtshof in Den Haag.

Een belangrijke veroorzaker van fijnstof is verkeer. Niet alleen door de uitlaatgassen maar ook door slijtage van banden en remschijven. Overstappen op elektrisch rijden zorgt voor minder fijnstof door uitlaatgassen wat echter ruimschoots teniet wordt gedaan door meer slijtage aan de zwaardere elektrische auto’s en ongunstig rijgedrag met sneller optrekken en harder remmen (rapport OECD).

Toch plannen wij nog steeds snelwegen door en direct langs woongebieden zonder beschermende maatregelen. De normen voor het meten van de hoeveelheid fijnstof zijn vastgelegd maar worden vrijwel overal doelbewust foutief ingezet.

Wat is de norm?

De Europese richtlijn L152/18 stelt volstrekt helder waar langs verkeerswegen fysieke meetpunten moeten worden geplaatst: binnen 10 meter van de wegrand. Om ook een oordeel te kunnen vellen over de fijnstof overlast verder van de weg af, worden virtuele meetpunten uit modelberekeningen gebruikt op vele posities buiten de voorgeschreven 10 meter van de wegrand.

Het zijn deze voor de wet niet-relevante virtuele meetpunten die gebruikt worden door de overheid om aan te tonen dat de fijnstofoverlast best meevalt. Dat klopt dus niet, omdat de enige resultaten die relevant zijn, altijd binnen de 10 meter van de wegrand moeten zijn genomen. Dit is de Nederlandse wet die de Europese richtlijn letterlijk heeft overgenomen.

Een nationaal probleem en een nationaal gezondheidsrisico

Rijkswaterstaat (RWS) maakt gebruik van een model bij alle bouwprojecten: het NSL. Dit model hanteert niet deze voorgeschreven plaatsbepaling voor de concrete meetpunten of modellering. Dit is een onjuiste interpretatie van de Europese richtlijn en gelijkluidende Nederlandse wet. RWS gebruikt willekeurige berekeningspunten verder van de wegrand gelegen, met als enig doel om de daadwerkelijke luchtvervuiling te onderschatten en deze onderschattingen aan de European Environment Agency (EEA) te rapporteren.

Beroep bij de Raad van State leidt vreemd genoeg niet tot veroordeling omdat er inmiddels een gewoonte (jurisprudentie) is ingesleten die deze denkfout lijkt te rechtvaardigen.

Gaan wij pas over 10 jaar dit bestuurlijk falen aan de kaak stellen om dan de schade af te kopen en snelwegen te verleggen, dit tegen enorme maatschappelijk en financiële kosten? Is het wachten op de volgende stikstof-drama (Programma Aanpak Stikstof) waardoor projecten moeten worden stilgelegd en plannen moeten worden herzien?

Dit lijkt veel op de recente ervaringen met de Kinderopvangtoeslagaffaire, waarbij de Raad van State ten onrechte lange tijd de zijde van de overheid koos en het belang van de burger tussen de wielen is geraakt.

Reconstructie N65 bij Vught en Helvoirt

Opnieuw ligt er een bestemmingsplan bij de Raad van State waarin de regels wat betreft fijnstof volgens de foute interpretatie zijn beoordeeld. Een inmiddels aanhangig gemaakte gang naar het Europese Hof van Justitie, om de Nederlandse staat tot de orde te roepen, lijkt te laat te komen. Dat betekent dat het zoveelste project niet aan de regels lijkt te hoeven voldoen, tenzij de Raad van State zelf het initiatief neemt en een prejudiciële vraag hierover bij het Europese Hof van Justitie gaat neerleggen.

Welke beroepszaak gaat RWS uiteindelijk dwingen de regels op de juiste manier te interpreteren, of worden nog jarenlang lokale schermutselingen door een oppermachtige overheid één voor één platgedrukt? Is er een politieke wil om dit bestuurlijk falen op tijd te onderkennen en bij te sturen?

Nationaal initiatief voor schone lucht en duurzame wegenbouw

De regering heeft met veel bombarie het Parijs-akkoord getekend, de Nederlandse overheid heeft Het Schone Lucht Akkoord gestart en de Provincie Noord-Brabant heeft zich hierop vastgelegd. Allemaal indrukwekkende papieren, politieke handtekeningen, enthousiaste persberichten, veelbelovende verkiezingsprogramma’s.

De werkelijkheid is duidelijk anders want als het aankomt op lokale projecten met politieke verdienpunten gelden andere regels, maar vooral een andere moraal.

Wie durft eindelijk eens uit te spreken dat de keizer geen kleren aan heeft. Wie durft te zeggen dat het huidige bestuur de wet overtreedt en zijn beschermende taak naar de burgers verzaakt? Wie durft bij de komende verkiezingen zijn partij te verbinden aan de belofte dat wij met Programma Aanpak Stikstof en Kinderopvangtoeslagaffaire genoeg hebben geleerd en dat het tijd is voor gewetensvol beleid?

Tijd voor ander beleid, ook tijd voor een ander bestuur?

Vereniging VughtParticipeert

Onze vereniging zet zich in voor transparantie, participatie en zuivere besluitvorming. Bij de ‘Reconstructie N65’ zijn wat betreft deze aspecten diverse problemen geïdentificeerd en gepubliceerd. In het bijzonder over schone lucht en fijnstof wordt veel beloofd, worden vele onwaarheden gesproken en diverse wetten overtreden.

VughtParticipeert heeft bijgaande oproep geschreven om inwoners van de gemeente Vught bewust te maken van de plannen die gemeente, provincie en RWS hebben en de gevolgen voor de leefbaarheid. Tevens is deze oproep gericht op regionale en nationale bestuurders en politici zodat zij zich realiseren welke verantwoordelijkheid zij dragen bij het gedogen of bestrijden van deze manier van besturen.

Help ons hierbij en steun ons met uw lidmaatschap en donatie. Aanmelden kan op onze website www.VughtParticipeert.nl, donaties ontvangen wij graag op NL77 RABO 0348 0459 21 t.n.v. Vereniging VughtParticipeert.

Bijlage

VughtParticipeert licht de tunnelvariant N65 toe aan de Commissie Ruimte op 28 januari 2021

Gepost op:29-01-21

Niet van toepassing

Beeld van de deelnemers tijdens de bijeenkomst via Zoom

VughtParticipeert heeft tijdens de bijeenkomst van de Commissie Ruimte op 28 januari ingesproken en de oplossing voor de reconstructie van de N65 in de vorm van een tunnel toegelicht.

Via deze link kunt u de video-registratie hiervan bekijken. De bijdrage van VughtParticipeert loopt van minuut 22 tot en met 34.

Bij het inspreken is uitvoerig uitgelegd dat de tunnelvariant de beoogde doelstellingen wel bereikt, waarbij het huidige plan daar ernstig tekort schiet. De bijgaande presentatie vertelt het gehele verhaal. De samenvatting ziet er als volgt uit.

Bijlage

VughtParticipeert laat zien hoe mooi een tunnel kan zijn

Gepost op:25-01-21

Niet van toepassing

Sfeerbeeld van de overgang bij de Martinilaan

Geen stank en lawaai van een verkeersgoot maar een doorgaande gesloten tunnel. Het doorgaand verkeer wordt gescheiden, gaat direct onder de grond en wij krijgen ons dorp terug. Ruimte voor lokaal verkeer, fietsers en wandelaars, gezond en veilig voor ons en onze kinderen. Bijgaand sfeerbeeld geeft een indruk van hoe het ook kan, we moeten het gewoon willen.

De overgangen bij Vijverbosweg, Martinilaan en Helvoirtseweg liggen vrijwel op maaiveld niveau en worden niet gecombineerd met op- of afritten naar de N65. Gewoon dorpse kruisingen zonder gevaarlijke ovondes of een hooggelegen smalle brug.

Om binnen het bestaande budget te blijven, worden delen uitgevoerd als landtunnel: een geheel gesloten tunnelbuis zodat er geen overlast is van stank of lawaai en goed oversteekbaar. De ruimte erop is voor wandelaars, de ruimte ernaast voor lokaal verkeer zoals bewoners en fietsers.

Liever hadden wij een geheel verdiepte tunnel gehad, maar daarvoor is (nog) geen budget. Maar laat 1 ding duidelijk zijn: ook als gedeeltelijke landtunnel is dit 100 keer beter dan de verkeersgoot. De ruimte boven N65 is weer van ons, Vught Noord en Zuid worden ook landschappelijk samengevoegd.

De voordelen van een gesloten eenvoudige tunnel met 2 x 2 rijstroken zijn enorm: géén geluidshinder en luchtvervuiling, scheiding van doorgaand en lokaal verkeer, én niet het minst ook een volledige aansluiting bij de J.F. Kennedylaan-Helvoirtseweg, zodat het lokale wegennet niet verder belast wordt. Aanvullende kosten nodig voor aanpassing van de Helvoirtseweg en andere wegen in woonwijken zijn dus overbodig, anders dan bij de verkeersgoot. Deze kosten spaart de gemeente uit en maakt de Lunettentunnel financieel aantrekkelijk.

Nu de nieuwe coalitie zich heeft neergelegd bij de verkeersgoot, richten wij ons met inwoners op de Raad van State. 31 Beroepsprocedures laten zien hoeveel onvrede er heerst onder inwoners en bedrijven. Uit diverse beroepszaken blijkt gebrek aan participatie, misleiding, onbehoorlijk bestuur en kortzichtigheid. De Raad van State zal hierover een beslissing moeten nemen, tot dan is niets zeker.

Desalniettemin doen Provincie en Rijkswaterstaat alsof de regels van onze samenleving voor hen niet gelden en denderen door met de aanbesteding van dit project. Daarmee intimideren zij onze gemeenteraad en maken zij veel kosten, die bij een afwijzing door de Raad van State grotendeels moeten worden afgeschreven.

Maar wij gaan door en zullen de tunnel bij de Raad van State bepleiten. Help ons daarbij en steun ons met uw lidmaatschap en donatie voor verkeersveiligheids- en luchtkwaliteitsonderzoeken die onze zaak bij de Raad van State versterken.

Samenvattend:

Welke variant vervult de doelstellingen?

Een tunnel voor Vught is haalbaar, de nieuwe coalitie moet deze kans grijpen

Gepost op:03-01-21

Niet van toepassing

Foto van de Victory Boogie Woogie tunnel voor de Rotterdamse Baan in Rijswijk

Zoals beloofd hebben VughtParticipeert en Stichting Comité N65 een alternatieve calculatie laten maken voor een tunnel voor doorgaand verkeer. Hieruit blijkt dat het mogelijk is voor hetzelfde budget een tunnel te bouwen in plaats van een halfopen verkeersgoot (zie bijlage).

De voordelen van een gesloten eenvoudige tunnel met 2 x 2 rijstroken zijn enorm: géén geluidshinder en luchtvervuiling, scheiding van doorgaand en lokaal verkeer, én niet het minst ook een volledige aansluiting bij de Kennedylaan-Helvoirtseweg, zodat het lokale wegennet niet belast wordt. Aanvullende kosten nodig voor aanpassing van de Helvoirtseweg en andere wegen in woonwijken zijn dus overbodig anders dan het geval is in het VKA+ plan. Deze kosten spaart de gemeente uit. 

Tijdens het burgerinitiatief ‘N65 Duurzaam’ pleitten wij in dit voorjaar voor een nader onderzoek naar de mogelijkheden van een tunnel als alternatief voor de voorgestelde VKA+ variant. Nadat jarenlang de optie voor een tunnel is afgehouden heeft het College, kort voor de raadsvergadering op 14 mei, een calculatie voor een tunnel laten maken waaruit zou blijken dat een eenvoudige tunnel met 2 x 2 rijstroken €412 miljoen kost. 

Wat schetst onze verbijstering dat wij dit najaar moesten ontdekken dat er op géén enkele wijze sprake was van een eenvoudige tunnel met 2 x 2 rijstroken. Het ingeschakelde ingenieursbureau heeft namelijk als uitgangspunt genomen dat de beide aansluitingen van Boslaan en Kennedylaan in de tunnel zouden moeten plaatsvinden. Dit uitgangspunt heeft verstrekkende gevolgen. 

De veiligheidswet voor tunnels verbiedt dat een tunnel voorziet in een situatie dat van rijstrook gewisseld moet worden. Het gevolg is dat elke aansluiting haar eigen rijstrook moet houden in de tunnelbuis. Daar het verkeer vanuit Tilburg dan wel Den Bosch ook dient te kunnen afslaan richting Vught, zonder ander verkeer te moeten kruisen, moeten voor dit afslaande verkeer ook aparte rijstroken worden gegenereerd (zie bijlage). 

U kunt zich voorstellen dat wij onaangenaam verrast zijn door deze vertekening van de realiteit. Inwoners zijn onvolledig en onjuist geïnformeerd. Het is aan de gemeenteraad en mogelijk de Raad van State, hierover een eigen oordeel te vellen.

Een transparante kostenraming voor een daadwerkelijke eenvoudige tunnel dit voorjaar had ertoe kunnen leiden dat op basis van een correcte raming gezamenlijk en constructief gezocht had kunnen worden naar optimalisaties in de scope om het gehele beoogde project binnen het huidige budget te kunnen laten uitvoeren. Het mag duidelijk zijn dat de gemeenteraad noch de bewoners hiertoe in de gelegenheid gesteld zijn door de uitgangspunten van het College voor een verborgen gecompliceerde tunnel in de bebouwde kom van Vught.  

Wij roepen de nieuwe coalitie dan ook op om afstand te nemen van de plannen om de ‘Reconstructie N65’ op basis van de VKA+ variant uit te voeren en met ons nu eindelijk eens op constructieve wijze in overleg te treden voor een duurzame reconstructie. In het belang van alle betrokken partijen en inwoners van Vught. 

PS bijgaand beeld is geleend van de tunnel die op dit moment wordt gebouwd in Den Haag. Tunnels worden inmiddels op vele plaatsen gebouwd, daar waar veel doorgaand verkeer dwars door woonkernen moet. Waarom niet in Vught?

Bijlage

Een beter alternatief voor de reconstructie N65 / open brief aan de politiek

Gepost op:14-12-20

Niet van toepassing

Lunettentunnel voor de N65 bij Vught

Geachte fractieleiders,

Bijgaand sturen wij u onze overwegingen en een alternatieve oplossing voor de reconstructie N65, die wij in samenwerking met Stichting Comité N65 hebben ontwikkeld. 

Nog voor de kerst mag u van ons een professioneel gekwalificeerde calculatie verwachten, waaruit zal blijken dat dit alternatief kostentechnisch kan concurreren met de VKA+. 

Zoals u uit dit voorstel zult begrijpen, bieden wij hiermee oplossingen voor de vele problemen die VKA+ veroorzaakt, dan wel onbeantwoord laat en worden de beoogde doelen bereikt, ook die in het belang zijn van Vught. Graag lichten wij u dit voorstel nader toe.

Voor nu verzoeken u met klem een heroverweging van de reconstructie N65 op te nemen bij uw coalitiebesprekingen.

Bijlage

Gemeente Vught en VughtParticipeert hebben tunnelvisie, open brief aan de gemeenteraad

Gepost op:01-12-20

Niet van toepassing

De gemeente Vught, samen met de Provincie en Rijkswaterstaat, lijden al jaren aan tunnelvisie. Zij weigeren links en rechts te kijken naar oplossingen die in het belang zijn van de gehele samenleving. De tunnelvariant werd vele jaren geleden afgewezen, op basis van toen heersende meningen en beperkingen. Beperkingen waaraan tot op de dag van vandaag wordt vastgehouden. 

Het gevolg is een vreselijke oplossing die de doelen niet dient, de gemeente een fortuin gaat kosten en voor de Provincie en Rijkswaterstaat direct na de oplevering een hoofdpijndossier gaat opleveren: files, ongelukken en geen mogelijkheden om te verbeteren, alles in beton gegoten. Dat allemaal omdat zij niet willen luisteren naar andere meningen en niet willen geloven in andere mogelijkheden. 

Met de misleidende calculatie van van Woesik heeft men de gemeenteraad in mei willen laten geloven dat een tunnel meer dan €400 miljoen zal gaan kosten. Uit een nieuwe calculatie blijkt dat voor het budget voor een halfopen verkeersgoot een veilige tunnelvariant mogelijk is. 

VughtParticipeert heeft in samenwerking met Stichting Comité N65 en een groep experts de laatste weken hard gewerkt vanuit een andere en realistische tunnelvisie: een tunnel voor doorgaand verkeer, veel veiliger zonder aansluitingen ín de tunnel, het N65-gebied daarboven weer voor de inwoners en de beloofde verbetering van de leefbaarheid voor Vught. 

Een verkeersveilige tunnel waarvoor geen gevaarlijke ovondes nodig zijn, waardoor de oversteekbaarheid en verkeersveiligheid wél worden vergroot, geluidsoverlast wél wordt beperkt en het verkeer in het dorp niet toeneemt. 

Een oplossing waarmee de belofte van onze burgemeester uit 2012 kan worden ingelost: alles onder de grond en op kosten van Den Haag, Vught betaalt maximaal €10 miljoen voor het aanharken van de ruimte bovenop de tunnel.

Wij dagen partijen uit onze calculaties te controleren en deze visie samen met ons verder uit te werken voor het bereiken van de juist voor Vught belangrijke doelen en de mogelijkheden van het herontwikkelen van het N65-gebied.

Dit tunnel-alternatief moet onderwerp zijn van de coalitie-onderhandelingen, zodat de partijen weten waar de vrienden zitten en de kiezers merken dat hun stem telt.

Kopie:

 • College 
 • Gemeenteraad
 • Provinciale Staten
 • Lijsttrekkers politieke partijen
 • Pers

Opnieuw een verdrietig hoofdstuk bij de misleiding rondom de reconstructie N65

Gepost op:29-11-20

Niet van toepassing

Plan tot reconstructie N65 maakt het niet veiliger

Aan de serie van misleidingen moeten wij helaas nog een hoofdstuk toevoegen, nu blijkt dat de “Verkeersveiligheid analyse N65”, niet beschikbaar is gesteld aan de gemeenteraad bij hun besluitvorming voor de reconstructie N65 op 14 mei 2020.

Een van doelstellingen van de reconstructie N65 is het verbeteren van de verkeersveiligheid. Daarom is het achterhouden van deze Verkeersveiligheid analyse (VVA) onaanvaardbaar.

Deze VVA is opgesteld conform alle vigerende voorschriften door de gecertificeerde Ver­keersveilig­heid­auditor Rijkswegennet op verzoek van de Provincie Noord-Brabant. Uit deze rapportage blijkt dat er diverse veiligheidsrisico’s bestaan waarvan een aantal niet zijn meegenomen in de voorstellen. 

De woordvoerder van de gemeente stelde recent in het Brabants Dagblad: 'De weg voldoet aan de eisen op het gebied van verkeersveiligheid.' Deze uitspraak is absoluut niet waar. Volgens het onderzoek in opdracht van Stichting Comité N65 blijkt dat het invoegen vanaf de Vijverbosweg in de richting Den Bosch gevaarlijk is, nu blijken er nog meer veiligheidsrisico’s te bestaan. 

Wij hebben al eerder moeten vaststellen dat de gemeenteraad en daarmee de inwoners van Vught bij de besluitvorming over de N65 meerdere keren voor de gek zijn gehouden. Werd eerst het MKBA-rapport (Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse), met een duidelijk negatief advies, 2 jaar onder tafel gehouden. Vervolgens werd de gemeenteraad gevraagd een besluit te nemen 2 weken voordat de verkeersanalyses lieten zien dat het verkeer in het dorp dramatisch zou toenemen. De derde keer blijkt dat de calculatie van de tunnelvariant is gebaseerd op een veel duurder dan noodzakelijke verkeerskundige oplossing.

En nu komt daar nog een nieuw en verdrietig hoofdstuk bij: bij de besluitvorming door de gemeenteraad op 14 mei 2020 is de “Verkeersveiligheid analyse N65” over de verkeersveiligheid van de toekomstige N65 niet beschikbaar is gesteld, terwijl dit rapport al in juli 2019 is opgesteld.

Hoe nu verder?

VughtParticipeert roept opnieuw op om nader onderzoek te doen naar de verkeersveiligheid van de N65 na de reconstructie, want het verbeteren van de verkeersveiligheid was 1 van de 6 doelen van dit project. Op basis van de rapporten lijkt het erop dat de verkeersveiligheid zelfs achteruit gaat. 

VughtParticipeert is neutraal behalve als het gaat om participatie, transparantie en zuivere besluitvorming. Wij ondersteunen transparantie en participatie en strijden tegen onzuivere besluitvorming. De gang van zaken rondom de N65 is een triest voorbeeld van falende transparantie en onzuivere besluitvorming.

Voor details verwijzen wij naar bijgaand VVA rapport en de responsnota van drs. Cees Wildervank in opdracht van Stichting Comité N65 Ondergronds Helvoirt.

Bijlage

Participatie en transparantie leidend bij de coalitiebesprekingen

Gepost op:25-11-20

Niet van toepassing

Participatie en transparantie zijn essentieel voor een goed bestuur. Alle partijen hebben tijdens de politieke debatten zich daarvoor in meer of mindere mate uitgesproken.

Nu was participatie ook al een belofte van de huidige coalitie, alleen daar is helaas weinig van terecht gekomen. Niet alleen konden geen structurele stappen worden gezet, ook moest te vaak worden vastgesteld dat het gebrek aan participatie en transparantie leidde tot onaangename besluitsverrassingen en mistige argumentaties. Deze gevallen hebben het onbehagen van de inwoners gevoed en de frustratie door de ‘achterkamertjespolitiek’ versterkt.

De nieuwe coalitie zal zich ondubbelzinnig moeten uitspreken voor een actieve participatie. Wat betreft transparantie over lopende zaken en aanstaande besluiten zullen er concrete voorstellen moeten komen. Het op korte termijn installeren van een onafhankelijke rekenkamer is daarbij essentieel.

Met de omgevingswet in aantocht, waarmee de plicht wordt vastgelegd de inwoners in een zo vroeg mogelijk stadium te betrekken, ruim voor de uitwerking van plannen en het doen van toezeggingen, zal de gemeente een begin moeten maken met het publiceren van alle lopende zaken die nu nog in de achterkamertjes worden besproken.

De kiezer heeft gesproken

Analyses van de verkiezingscijfers laten duidelijk zien dat D66 en CDA de absolute winnaars zijn met beiden een flinke zetelwinst van respectievelijk 3 en 2 extra raadszetels. Gemeentebelangen verliezen net als de SP ieder 1 zetel. PvdA-GL heeft ook flink wat stemmenverlies maar behoudt wel de 4 zetels. De VVD heeft een kleine stemmenwinst.

Kortom, het voortzetten van de huidige coalitie van Gemeentebelangen, VVD en PvdA-GL is zeker niet de enige optie waarvoor de kiezers zich hebben uitgesproken. Ook vanwege de gepolariseerde verhoudingen in de afgelopen bestuursperiode, waarbij de oppositie in de raad vaak lijnrecht tegenover de coalitiepartijen stond, is het goed ook naar andere samenstellingen te kijken. 

Wat zijn dan de opties voor een nieuw bestuur? Lees de spannende beschouwing van Sander Wieringa hierover: https://www.novo3.nl/columns/vechten-of-verbinden/

Verfrissend is het voorstel van Rutger Jans (CDA), gesteund door Fons Potters (D66) dat informateur Bert Pauli niet alleen bij de politieke partijen, maar ook bij bewonersorganisaties te rade zou moeten gaan, om te horen hoe zij denken. Want dát is ook burgerparticipatie. Politieke partijen moeten immers niet alleen met elkaar kunnen samenwerken, maar ook met bewonersorganisaties.

Tenslotte

VughtParticipeert heeft in het eerste jaar van haar bestaan laten zien dat zij een actieve rol wil en kan spelen. Tot nu toe helaas vaak bij het vaststellen dat participatie en transparantie afwezig waren. Hopelijk in de toekomst in een samenwerkingsmodel.

Het burgerinitiatief VughtParticipeert en de vele bijdragen van bewonersgroepen laten zien hoeveel energie, kennis en betrokkenheid er is binnen onze gemeente. Het is dit potentieel dat VughtParticipeert probeert te mobiliseren, het is immers onze gemeente en daar willen wij in participeren.

Zodat met de energie, bruikbare kennis en betrokkenheid van de bewoners, als het gaat om hun leefomgeving, gewerkt wordt aan betere resultaten. Hiermee willen wij het energieverlies door verzet en boosheid achteraf, beperken en komen tot keuzes die beter worden begrepen en geaccepteerd.

Prijscalculatie van Woesik voor tunnelvariant was veel te hoog

Gepost op:17-11-20

Niet van toepassing

Helvoirtseweg, de mooiste laan van Brabant. Hoe lang nog?

VughtParticipeert bracht in mei dit jaar meer dan 400 handtekeningen bijeen om een onderzoek naar een tunnelvariant te bepleiten. De week daarvoor had wethouder van Woesik snel een prijscalculatie voor een tunnelvariant laten maken, waaruit zou blijken dat deze tenminste €400 miljoen zou gaan kosten.

Nader onderzoek van deze calculatie laat zien dat hierbij is uitgegaan van op- en afritten bij de Vijverbosweg en Helvoirtsewegin in de tunnel. Dit leidt ertoe dat de tunnel niet 2x2 rijstroken moest bevatten maar 2x3, mogelijk zelfs 2x4, omdat in- en uitvoegen in een gesloten tunnel niet is toegestaan. Niet alleen wordt de tunnel daardoor 2 tot 2,5 keer duurder, maar ook veel breder, waardoor er naast de tunnel minder ruimte overblijft voor herontwikkeling, maar ook de schade aan de bomen, tuinen en gebouwen langs de N65 vele malen groter zal zijn.

Misleidend plaatje van 2x2 rijstroken

In plaats van met ons in overleg te treden om als uitgangspunt te nemen een tunnel uitsluitend voor doorgaand verkeer met alleen op- en afritten aan de uiteinden van de tunnel, heeft de wethouder een eigen calculatie gemaakt op basis van onnodige kostbare uitgangspunten, hetgeen tot een veel te dure oplossing heeft geleid.

De consequentie hiervan is dat de calculatie een buitensporig hoog bedrag liet zien, op basis waarvan een tunnelvariant tijdens de gemeenteraadsvergadering eenvoudig van tafel kon worden geveegd.

Helaas moeten wij vaststellen dat de gemeenteraad en daarmee de inwoners van Vught bij de besluitvorming over de N65 met de calculatie voor de tunnel voor de derde keer voor de gek zijn gehouden. Werd eerst het MKBA-rapport (Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse), met een duidelijk negatief advies, 2 jaar onder tafel gehouden, vervolgens werd de gemeenteraad gevraagd een besluit te nemen 2 weken voordat de verkeersanalyses lieten zien dat het verkeer in het dorp dramatisch zou toenemen. De derde keer blijkt de calculatie van de tunnelvariant te zijn gebaseerd op een verkeerskundige oplossing met 2x3 tot 2x4 stroken, veel duurder dan noodzakelijk. Hierbij werd nog eens een tekening toegevoegd waarmee de indruk werd gewekt dat de tunnel slechts 2x2 rijstroken zou krijgen. 

Hoe moeten wij een college en de verantwoordelijke wethouder geloven die ons zo vaak voor de gek hebben gehouden? Wordt het niet tijd om met deze bestuurders af te rekenen bij de gemeenteraadsverkiezingen en het project N65 te heroverwegen?

Politiek Debat 2020 geeft veel duidelijkheid over de standpunten van partijen

Gepost op:15-11-20

Niet van toepassing

Tijdens het door VughtParticipeert geïnitieerde politiek debat op dinsdag 10 november, hebben alle partijen de gelegenheid gekregen hun standpunten kenbaar te maken over vragen en kwesties die onder de inwoners van de gemeente Vught leven.

De bewonersvragen waren vertaald in 18 stellingen verdeeld over de thema’s: ‘wonen & voorzieningen’, ‘verkeer & verkeersveiligheid’ (inclusief de N65), ‘gezonde & schone lucht en natuurbehoud’, ‘burgerparticipatie’ en ‘financiën & transparante besluitvorming’. Voorafgaand aan het debat is aan alle partijen gevraagd standpunten in te nemen over de 18 stellingen. Alleen Gemeentebelangen en VVD waren niet bereid deze vooraf bekend te maken. Tijdens het debat konden de partijen hun standpunt toelichten.

 • Over 3 stellingen waren de partijen het in ieder geval eens: De noodzaak van meer burgerparticipatie, ook voor jongeren, en de wens daar concreter invulling aan te geven in Vught.
 • Dit betekent in ieder geval dat bewoners in een vroeg stadium - dus al vanaf de ideefase en eerste planfase - actief worden betrokken bij projecten die van invloed zijn op hun woonomgeving.
 • De noodzaak van snelheidsremmende maatregelen in 30km straten binnen de woonkernen van de gemeente Vught. Uiteraard is hiermee nog niet duidelijk hoe de partijen aan de bovenstaande punten concreet invulling willen geven.
 • Verdeeld waren de meningen over de N65 en transparante besluitvorming, en met name:

  • De noodzaak om de huidige plannen voor de reconstructie van de N65 te heroverwegen vanwege de negatieve bijeffecten (o.a. forse verkeerstoename binnen Vught). Gemeentebelangen, de VVD en PvdA-GroenLinks willen niet heroverwegen.
  • CDA, D66 en SP vinden dat er op zijn minst flink bijgesteld en aangepast moet worden. Voor deze aanpassingen moeten volgens hen Rijkswaterstaat en de Provincie extra bijdragen, omdat de N65 vooral gaat om een betere verkeersdoorstroom op een provinciale weg.
  • Het CDA, D66 en de SP vinden dat de toerit bij Craijenstein naar de Helvoirtseweg open moet blijven en de toerit bij de Olmenlaan dicht, Gemeentebelangen, de VVD en PvdA-GroenLinks vinden daarentegen dat de toerit bij Craijenstein wél afgesloten moet worden.
  • Gemeentebelangen en VVD zijn van mening dat de Olmenlaan open moet blijven, dus conform het huidige bestemmingsplan. Afwijkend aan de mening van deze partijen vindt PvdA-GroenLinks dat Olmenlaan dicht mag.
 • Over de noodzaak van een onafhankelijke Rekenkamer in Vught, die de doelmatigheid en maatschappelijke bijeffecten van besluiten van het bestuur onderzoekt in het kader van transparante besluitvorming, waren de verschillen groot. Het CDA, D66 en de SP en PvdA-GroenLinks vinden onafhankelijke Rekenkamer noodzakelijk en de VVD en Gemeentebelangen niet.
 • Ook over het tijdig beschikbaar stellen van de negatieve economische evaluatie van het huidige plan, de zogeheten Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA), waren er duidelijke verschillen:

  • VVD en gemeentebelangen vinden dat het feit dat dit rapport op een website van Rijkswaterstaat te vinden was, voldoende.
  • CDA, SP en D66 vinden dat dit rapport actief vooraf aan de raad had moeten worden gestuurd toen het basisbesluit over de huidige plannen een aantal jaren terug, werd genomen.

Dat leverde het volgende overzicht op:

Kieswijzer gemeenteraadsverkiezingen 2020 Gemeente Vught

In het bovenstaand overzicht ziet u de antwoorden op alle stellingen, voor zover de VVD en Gemeentebelangen tijdens het debat hun standpunt kenbaar hebben gemaakt. Dit overzicht kan u helpen uw stem aan de voor u juiste partij te geven.

Het debat kwam tot stand in een samenwerkingsverband tussen VughtParticipeert, Avulo TV, Huis73 en Theater de Speeldoos.

Wilt u precies weten wat de toelichtingen waren van de partijen? Het debat is door Avulo TV direct uitgezonden en is hier terug te kijken.

PS Aan de politieke partijen, als u van mening bent dat uw standpunten niet goed worden weergegeven of u wilt uw standpunten herzien, kunt u dat melden bij secretaris@vughtparticipeert.nl, dan actualiseren wij dit overzicht.

Bijlage

'Dodelijk' rapport over de verkeers- veiligheid na reconstructie N65

Gepost op:10-11-20

Niet van toepassing

De reconstructie van de N65 moet een belangrijke bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid. Nieuw onderzoek (bijgaand) laat echter zien dat het ontwerp van de oprit bij de Vijverbosweg richting ’s-Hertogenbosch zeer waarschijnlijk tot ongelukken en daarmee files zal leiden. Dit omdat de oprit te kort is, het invoegen onoverzichtelijk en de oprit onverbiddelijk eindigt tegen een harde wand. Ruimte voor verbetering hiervan is er niet.

Citaat uit het rapport: “De combinatie van beperkt zicht en korte invoegstrook leidt tot piekbelastingen van het waarnemingsvermogen en de mentale capaciteit van de weggebruikers. Vooral het cumuleren hiervan met de niet-vergevingsgezinde omgeving (geen correctieruimte, betonnen wand) maakt dat hier sprake is van een zeer hoog, zo al niet onaanvaardbaar risico. Dit risico is slechts af te wenden met het vlakker doen verlopen van het betreffende traject van de N65 en een aanzienlijke verlenging van de invoegstrook.”

Volgens N65.nl: "Het lijkt ons op basis van de conclusie van dit rapport (zie bijlage) onontkoombaar dat het huidige N65-reconstructieplan van tafel moet en niet uitgevoerd mag gaan worden. Op zijn minst moeten de verantwoordelijke instanties uitleggen aan de hand van de bevindingen van dit rapport waarop zij baseren dat de verkeersveiligheid in hun ogen verbetert."

Bijlage

Antwoord: Waarom heeft de gemeente Vught geen rekenkamer?

Gepost op:10-11-20

Antwoord is volledig

Onafhankelijk onderzoek door de rekenkamer

Sinds 2002 heeft elke gemeente een rekenkamer of een rekenkamercommissie. De wetgever heeft de rekenkamer bij gemeenten ingesteld om de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur te onderzoeken. 

Doelmatigheid wil zeggen dat de kosten in verhouding moeten zijn met wat je wil bereiken. Met doeltreffendheid wordt bedoeld dat de gemeentelijke inspanningen en uitgaven ook echt een bijdrage leveren aan het doel wat het gemeentebestuur wil bereiken. Rechtmatigheid wil zeggen dat de raad, het college en de ambtelijke organisatie zich houden aan alle geldende wetten, regels en besluiten.

Kort samengevat, is het gevoerde beleid zinnig, is het zuinig gedaan en is het zorgvuldig uitgevoerd.

Bij de beantwoording van onze vragen hebben wij vastgesteld dat er verwarring bestaat over rekenkamer en rekenkamercommissie. Een rekenkamer kan alleen externe (niet politieke) deelnemers hebben, in tegenstelling tot een rekenkamercommissie. Door het betrekken van externe (niet politieke) deelnemers, is de onafhankelijkheid van een rekenkamer beter gewaarborgd en kan ook ongevraagd onderzoek plaatsvinden en advies worden gegeven. De vragen van Vughtparticipeert waren specifiek gericht op een rekenkamer.

Leeswijzer: teksten tussen “ “ en in schuinschrift zijn citaten uit de antwoorden van de partijen.

Vragen aan de politieke partijen naar een rekenkamer

Omdat het besluit tot het instellen van een rekenkamer, naast de wettelijke verplichting, aan de gemeenteraad is, hebben wij begin dit jaar deze vraag voorgelegd aan alle politieke partijen. Het verzamelen van alle antwoorden heeft even op zich laten wachten maar is gelukkig op tijd klaar voor de gemeenteraadsverkiezingen op 18 november. Hierbij de samenvattingen van de antwoorden van de partijen. Voor het uitgebreide antwoord verwijzen wij naar de bijlagen.

Gemeentebelangen

Gemeentebelangen bevestigde de noodzaak van “onafhankelijk, specialistisch, verdiepend, controleren onderzoek”. Verbazingwekkend was echter de mening dat ook een slapende rekenkamer bijdraagt aan de kwaliteit en transparantie van gemeentelijk bestuur. 

Het besluit om de rekenkamer slapend te maken betekent dat “deze ieder moment kan worden geactiveerd”. Dat is echter in tegenspraak met de onafhankelijkheid, want zo besluit de raad wanneer de waakhond moet worden gewekt. Dan is het ook ‘begrijpelijk’ dat voor een slapende rekenkamer geen budget hoeft te worden gereserveerd. Dat maakt het activeren van een rekenkamer zonder budget niet eenvoudiger. 

Gemeentebelangen stelt: “Overigens is een besluit (voor een actieve rekenkamer) van de Ministerraad geen wet.

Wat betreft het beheersen van grote (infrastructuur-)projecten “bestaat er door de samenwerking in het door u aangehaalde project, met Rijks- en Provinciale overheid, voldoende garantie voor een zorgvuldig financiële huishouding.” Een rekenkamer is “geen garantie tot transparantie”.

CDA

Het CDA beschouwt de huidige slapende rekenkamer als een grote tekortkoming. “Ontbreekt de Rekenkamer, dan ontbreekt dus een belangrijk, door de wet voorgeschreven instrument om te controleren of het College de gemeente zorgvuldig en rechtmatig heeft bestuurd.

Het besluit om de rekenkamer slapend te maken is indertijd, naast door Gemeentebelangen en de VVD, ook door het CDA ondersteund met als overweging de kostenbesparing. Sinds 2018 is het CDA van mening dat de rekenkamer moet worden geactiveerd en was ook tegen het schrappen van het noodzakelijke budget. Een amendement om de rekenkamer te activeren is door Gemeentebelangen en VVD tegengehouden.

Door de decentralisatie in het sociale domein en straks de Omgevingswet krijgen de gemeenten meer taken én middelen. Het is dus belangrijker dan ooit dat de gemeenteraad alle instrumenten krijgt om haar controle werk goed te kunnen doen.

D66

D66 bevestigt dat de rekenkamer een belangrijke taak heeft, in het bijzonder wat betreft de “kaderstellende en controlerende” taken. 

D66 heeft tegen een amendement gestemd om de rekenkamercommissie samen te stellen uit de fractievoorzitters Het amendement is toch aangenomen met als gevolg dat de rekenkamercommissie bestond uit de fractievoorzitters van GB,VVD en CDA. Doordat de (toenmalige) fractievoorzitters van GB en CDA inmiddels iets anders zijn gaan doen, zit alleen de VVD in de rekenkamercommissie.

D66 ziet naast een taak voor een rekenkamer ook “burgerparticipatie als een mogelijkheid de gemeenteraad te ondersteunen, juist bij de grote projecten die lopen”.

PvdA-GL was zonder meer voor het instellen van een rekenkamer en het ter beschikking stellen van een budget hiervoor. “PvdA-GroenLinks is van mening dat de rekenkamer een waardevol instrument is voor het functioneren van het bestuur en het bevorderen van de transparantie van dat bestuur”. “De rekenkamer biedt een extra stuk gereedschap aan de Raad om de controlerende taak (nog) beter uit te voeren.” De PvdA-GroenLinks was tegen het besluit de rekenkamer slapend te maken. 

PvdA-GroenLinks is voorstander van het voorzien van een reëel budget voor een actieve rekenkamer. Echter:

In de raad is er echter geen meerderheid voor het opnemen van een budget voor de rekenkamer. PvdA-GroenLinks heeft daar kennis van genomen en verder geen actie ondernomen.

Wat betreft het beheersen van grote projecten is de PvdA-GroenLinks van mening dat er voldoende relevante ervaring aanwezig is. “Dat laat onverlet dat een rekenkamer, zeker ook voor de grote (vooral infrastructurele) projecten zoals die nu aan de orde zijn een belangrijke rol kan spelen.

VVD

VVD is van mening dat een rekenkamer(commissie) “van toegevoegde waarde kan zijn in het openbaar bestuur”  en “er zijn echter alternatieven”. Als voorbeeld wordt genoemd een onderzoek naar de Speeldoos uitgevoerd door een onafhankelijk bureau. 

De VVD was in 2015 voorstander “om enkele raadsleden te benoemen tot leden van de rekenkamer”. Deze mening mag gelden voor een rekenkamercommissie, niet voor een rekenkamer, hier mogen uitsluitend externe (niet politieke) leden deelnemen. 

Het slapend maken van de rekenkamer was vanwege: “Er werden onderzoeken geleverd die in een lade belandden en waar verder niets mee werd gedaan”. De VVD is van mening dat een slapende rekenkamer zonder budget altijd kan worden gewekt en van budget voorzien als de raad dat zou wensen. Echter daardoor is de rekenkamer niet onafhankelijk en kan ook geen ongevraagd advies geven. Omdat de wet ter voorkoming van een slapende rekenkamer nog niet van kracht is hoeft deze volgens de VVD nog niet actief te worden gemaakt of van budget te worden voorzien.

Voor het begeleiden van grote projecten vertrouwt de VVD op de ondersteuning van het Rijk, Provincie, Rijkswaterstaat en ProRail. Daar heeft “een rekenkamercommissie niet perse toegevoegde waarde”. De vraag of een rekenkamer (dus niet commissie) hier wel een toegevoegde waarde heeft is niet beantwoord. 

SP (Socialistische Partij)

SP is van mening “dat de rekenkamer een belangrijke rol heeft in het openbaar bestuur. Een onafhankelijk orgaan dat gevraagd en ongevraagd de processen in de diverse publieke lagen onderzoekt en feedback geeft, is een onmisbare schakel in de werking van een goede democratie”.  De SP “heeft zich hevig verzet tegen het slapend maken”. “De argumentatie van de VVD en GB was dat de rekenkamer in Vught alleen maar rapporten produceerde die onderin een bureaula stof verzamelden. Dat deze partijen die rapporten zelf in die lade hadden gelegd en negeerden riep bij de SP vraagtekens op en doet dat eigenlijk nog steeds”. 

Op de vraag waarom er voor 2020 voor een rekenkamer geen budget is vrijgemaakt, antwoordt de SP: “De SP verwijst hierbij naar de inzet in de gemeenteraad aan het einde van de vorige periode en het begin van deze; keer op keer wijst de SP erop dat een rekenkamer de resultaten van de raad sterk kan verbeteren. Keer op keer kiezen GB en VVD ervoor de rekenkamer af te wijzen. Voor de SP is het duidelijk dat deze partijen geen blik in de eigen keuken wensen en dat geeft te denken!” 

Tenslotte

Inmiddels heeft de regering besloten dat een gemeentelijke rekenkamer niet meer slapend mag worden gemaakt, deze wet is nog niet van kracht. 

Een onafhankelijke rekenkamer moet ook zelfstandig kunnen besluiten actief te worden, niet pas nadat de gemeenteraad, met de meerderheid van de coalitie, dit besluit. 

Een slapende waakhond is geen waakhond, dus zo snel mogelijk voldoen aan de (toekomstige) wettelijke en maatschappelijke plicht voor het installeren van een onafhankelijke rekenkamer. Een goede en ook verplichte taak voor de nieuwe coalitie.

Politiek Debat op 10 november in Theater de Speeldoos en op Avulo-TV

Gepost op:07-11-20

Niet van toepassing

Politiek Debat via Avulo-TV en Live-tream

Op dinsdag 10 november vanaf 20:00 h wordt in Theater de Speeldoos het Politiek Debat 2020 gehouden in aanloop op de gemeenteraadsverkiezingen.

VughtDebatteert organiseert het politiek debat om de inwoners te informeren en de politieke partijen optimaal de kans geven te laten zien waar zij voor staan. Uniek aan dit debat is dat vragen van bewoners centraal staan en worden voorgelegd in de vorm van stellingen. In het debat worden vragen die bewoners hebben in de vorm van stellingen aan de lijsttrekkers van de politieke partijen voorgelegd. VughtParticipeert trekt hierin samen op met Avulo, Theater de Speeldoos en Huis73 onder de noemer van VughtDebatteert.

Alle politieke partijen zullen daar vertegenwoordigd zijn en onder leiding van twee onafhankelijke moderatoren met elkaar in debat gaan. Voorafgaande aan het debat zijn 18 stellingen (zie bijlage) geformuleerd waarover de partijen hun standpunten hebben bepaald en kunnen toelichten en verdedigen.

Twee onafhankelijke moderatoren zullen het debat leiden: Bart Eigeman (voormalig wethouder in Den Bosch) en Jan Peels (freelance journalist en media-allrounder). Aan het begin van het debat krijgen alle partijen de gelegenheid zich kort voor te stellen.

De onderwerpen die aan de orde zullen komen zijn Wonen en Voorzieningen, Verkeer en Veiligheid, Gezonde en schone Lucht en Natuurbehoud, Burgerparticipatie, Financiën en transparante Besluitvorming. Prangende vragen van bewoners zullen de revue passeren en partijen zullen worden uitgedaagd duidelijk te maken waar ze voor staan.

In verband met de RIVM-richtlijnen zal het debat als een besloten bijeenkomst worden georganiseerd en zal er geen publiek aanwezig zijn. Het debat zal live worden uitgezonden op Avulo TV (Ziggo kanaal 37, KPN kanaal 1303), via de live-stream, Facebookpagina en het Avulo YouTube-kanaal.

Na afloop van het debat zullen de standpunten van de partijen op de stellingen worden gepubliceerd. Hiermee willen wij een bijdrage leveren aan een goede informatievoorziening zodat inwoners van de gemeente Vught (Helvoirt, Cromvoirt en Vught) zich kunnen voorbereiden op hun keuze bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen.

Bijlage

N65.nl "Ons alternatief voor de N65 zorgt wél voor een duurzame oplossing"

Gepost op:10-10-20

Niet van toepassing

Een alternatieve route voor de N65 zuid van Vught

Op de achterpagina van Het Klaverblad van 30 september stond een advertentie van het Comité N65.nl waarin felle kritiek wordt geuit op het plan voor herinrichting van de N65 in Vught en Helvoirt. Frans Bos is woordvoerder van deze stichting en vindt de keuze om al het verkeer in de toekomst door Vught te laten rijden onverantwoord omdat die ervoor zorgt dat de gezondheid van een groot aantal Vughtenaren de komende 50 jaar op het spel wordt gezet door fijnstof.

Bos heeft zich met ter zake deskundigen op de literatuur en onderzoekresultaten over fijnstof gestort en is tot de conclusie gekomen dat de meetresultaten waarmee Rijkswaterstaat werkt discutabel zijn. “Fijnstof bestaat uit 4 componenten: Stikstof (NOx) -dat is onbelangrijk voor gezondheid-, fijnstof PM10, fijnstof PM1 en roet (black smoke)."

"De laatste drie zijn kwalijk voor de gezondheid. Gezondheidsstudies hebben aangetoond dat er een oorzakelijk verband is tussen het wonen of naar school gaan nabij drukke wegen en het ontstaan van astma bij kinderen, het vaker voorkomen van astma en COPD of chronisch longlijden bij volwassenen, een lagere longfunctie en sterfte aan hart- en vaatziekten en longziekten, waaronder longkanker.”

Hij pleit voor een alternatief traject dat in ieder geval het vrachtverkeer door het buitengebied zuid van Vught en Helvoirt van de N65 door naar de A2 leidt.

Voor meer informatie zie N65.nl Het Klaverblad van 7 oktober 2020 (bijlage).

Bijlage

Stichting N65.nl bespreekt fijnstofprobleem N65 in Klaverblad

Gepost op:10-10-20

Niet van toepassing

Logo N65 Nee

Onze gemeente staat voor de belangrijkste keuze van deze eeuw, waarom laten wij ons onder druk zetten, waarom mogen wij niet de tijd nemen om betere en toekomstvaste opties uit te werken? Opties met echte verkeersveiligheid en minder dodelijk fijnstof.

Iedereen snapt dat zelfs een elektrische vrachtwagen die nul uitstoot heeft, evenveel fijnstof neer laat komen in de wijde omgeving door de turbulentie achter de vrachtwagen.

Alle artsen die de literatuur raadplegen weten dat fijnstof een medische sluipmoordenaar is. Door het doorgaande verkeer op de N65 komt er uur na uur, dag na dag, week na week, maand na maand, jaar na jaar alsmaar meer fijnstof in onze longen, tot de dood erop volgt.

Haal dat verkeer, geluidsoverlast en files, maar vooral fijnstof weg uit onze woonomgeving!

Voor meer informatie zie N65.nl of lees het artikel (bijlage).

Bijlage

Stichting N65.nl informeert in Klaverblad over fijnstof

Gepost op:10-10-20

Niet van toepassing

Logo N65 Nee

Onze gemeente staat voor de belangrijkste keuze van deze eeuw, waarom laten wij ons onder druk zetten, waarom mogen wij niet de tijd nemen om betere en toekomstvaste opties uit te werken? Opties met echte verkeers- veiligheid en minder dodelijk fijnstof.

Iedereen snapt dat zelfs een elektrische vrachtwagen die nul uitstoot heeft, evenveel fijnstof neer laat komen in de wijde omgeving door de turbulentie achter de vrachtwagen.

Alle artsen die de literatuur raadplegen weten dat fijnstof een medische sluipmoordenaar is. Door het doorgaande verkeer op de N65 komt er uur na uur, dag na dag, week na week, maand na maand, jaar na jaar alsmaar meer fijnstof in onze longen, tot de dood erop volgt.

Haal dat verkeer, geluidsoverlast en files, maar vooral fijnstof weg uit onze woonomgeving!

Voor meer informatie zie N65.nl en bijlage.

Bijlage

Meer dan 30 Beroepsprocedures bij Raad van State tegen reconstructie N65

Gepost op:10-10-20

Niet van toepassing

Rijksweg N65, een prachtige laan met monumentale bomen

Meer dan 30 beroepsprocedures zijn aangemeld bij de Raad van State. Deze procedures komen van inwoners, bedrijven en belangenorganisaties uit alle delen van onze gemeente. Alhoewel ieder beroep een eigen insteek heeft, zijn er duidelijk gemeenschappelijke beroepsgronden.

De meest genoemde beroepsgrond is die van de verkeersveiligheid. Een groot aantal partijen betwijfelt of de beloofde veiligheid zal ontstaan voor het doorgaand verkeer. Bovendien vinden zij dat deze niet opweegt tegen de overduidelijke toegenomen onveiligheid binnen de bebouwde kom.

Deze beroepsgrond wordt op de hielen gevolgd door de onzuivere besluitvorming, de afnemende leefbaarheid in ons dorp en de verminderde bereikbaarheid. Vooral de onzuivere besluitvorming is een grote bron van ergernis.

Goede middenmoters wat betreft de aantallen beroepsgrond zijn de twijfels over de verbeterde oversteekbaarheid en verminderde geluidsoverlast.

Meerdere beroepschriften melden het verlies aan landschap, het verdwijnen van talloze bomen en de hoge kosten voor onze gemeente. Kosten die ten laste zullen gaan van de financiering van andere belangrijke dorpsvoorzieningen.

Mogelijk de meest venijnige aangedragen beroepsgronden zijn die over de luchtkwaliteit, de te hoge concentratie stikstof en de waterhuishouding. Hier gelden niet alleen nationale maar ook Europese regels die ook na een besluit van de Raad van State nog steeds van toepassing zijn.

Kortom, het lijkt nog geen gelopen race en de onvrede is breed en hardnekkig. Het gemeentebestuur dat zonder degelijke argumentatie beroepsgronden van bewoners afwijst, versterkt de ergernis over de onzuivere besluitvorming.

Stichting N65 en VughtParticipeert roepen GGD op tot onafhankelijk onderzoek gezondheidsrisico's N65

Gepost op:18-09-20

Niet van toepassing

Tijd voor een duurzame en gezonde oplossing

De Stichting N65 en VughtParticipeert hebben de volgende oproep gedaan aan de GGD Hart voor Brabant.

Wij roepen dringend uw hulp in om op eigen initiatief een medisch milieukundig onderzoek te starten voor het N65-reconstructie plan, waarvan de aanbestedingsprocedure recent is gestart. Wij hebben begrepen uit het interview met Peter van den Hazel in Medisch Contact 30-31, 23 juli 2020, p. 14 e.v., dat uw GGD een medisch milieukundige kan inschakelen om zelfstandig een onderzoek te starten naar de effecten op de volksgezondheid van dit plan op basis van de Wet Publieke Gezondheid uit 2008.

Het gaat ons met name om de rol van vaste stof fijnstof deeltjes zoals PM10, PM1 en BS (Black Smoke) en de invloed van de door dit plan te verwachten toename hiervan, gekoppeld aan de hogere maximum snelheid (van 70 naar 80 km/uur) en door de toename van zwaar vrachtverkeer door de aanzuigende werking op het doorgaande (zware) verkeer van dit plan.

Om de verhoging naar 80 km/uur mogelijk te maken heeft de gemeenteraad van Vught besloten het N65 traject dat dwars door woonwijken loopt, formeel ‘buiten’ de bebouwde kom te plaatsen. De gemeenteraad beroept zich v.w.b. de gezondheidsaspecten op een model van Rijkswaterstaat dat géén negatieve gezondheidsaspecten voorspelt.

Wij hebben echter via medici in onze achterban toegang gekregen tot het wetenschappelijke artikel uit Atmospheric Environment 42 (2008) 9098-9105, waarin overduidelijk wordt aangetoond op basis van daadwerkelijke fijnstof metingen langs de wegrand bij de A10 in Amsterdam, dat deze voorspelling van het RWS model alléén geldt voor NOx (gasvormig molecuul dat géén medische klachten veroorzaakt), maar niet voor de vaste stof deeltjes PM10, PM1 en BS (roetdeeltjes) en juist déze vaste stof deeltjes zijn medisch gezien schadelijk voor de volksgezondheid. Met de recente uitbraak van COVID-19 wordt dit probleem op de volksgezondheid ter plaatse van de woonwijken langs de N65 des te acuter.

Bij deze doen wij een klemmend beroep op u om de door de Wet Publieke Gezondheid aan u toegekende bevoegdheid te benutten om zelfstandig, op eigen initiatief, een onderzoek te starten omtrent de impact op de volksgezondheid van het N65-reconstructie plan.

Het N65-reconstructie plan betekent een onomkeerbaar groeipad naar almaar meer schadelijk fijnstof, neerdalend op de omringende woonwijken van Vught en Helvoirt en navenante negatieve impact op de volksgezondheid van de bewoners ter plekke.

Vughts Politiek Debat op 10 november in Theater de Speeldoos

Gepost op:15-09-20

Niet van toepassing

VughtParticipeert, Avulo, Theater de Speeldoos en Huis73 organiseren het Vughts Politiek Debat op dinsdag 10 november 2020.

Doel van het debat is de belangrijkste onderwerpen binnen onze gemeente te bespreken en de posities van de verschillende politieke partijen te leren kennen. Hiermee zijn de inwoners van onze gemeente beter in staat hun mening te vormen in aanloop op de verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad op 18 november.

Programma

Het Vughts Politiek Debat start om 20:00 uur. In de komende weken zullen wij meer details van het programma bekend maken. Er is een beperkt aantal zitplaatsen, de RIVM-richtlijnen zullen daarbij leidend zijn. Hoe deze gereserveerd kunnen worden maken we later bekend.

Het Vughts Politiek Debat zal direct op Avulo worden uitgezonden en kan dus ook thuis worden gevolgd.

Deelnemers

Voor het debat zullen alle politieke partijen worden uitgenodigd om deel te nemen.

Zet 10 november 2020 in uw agenda

Wij roepen iedereen op het Vughts Politiek Debat in de agenda te zetten. Nadere informatie volgt, meld u aan voor onze regelmatige nieuwsbrief.

Vraag aan het college over 'Wonen in Vught'

Gepost op:07-09-20

Niet van toepassing

Wonen in Vught

VughtParticipeert stuurde op 18 augustus 2020 volgende brief aan het college

Geacht College,

Inwoners in Vught maken zich zorgen omdat uw college weinig doet aan de verbetering van de huisvesting voor hun doelgroep. Uw college zegt te erkennen dat er behoefte bestaat aan betaalbare huisvesting voor starters en ouderen en dat dit onverminderd hoog op de agenda staat.

Ook zegt u dat u wil samenwerken met de verschillende partijen om de diverse uitdagingen voor huisvesting op te pakken en te zorgen dat er gemeentebreed mogelijkheden komen. Uw intentie dat er meer mogelijkheden komen voor huisvesting van specifieke doelgroepen klinkt mooi maar is toch echt in strijd met de beleidspraktijk van de afgelopen jaren.

Bijgaand sturen wij u enkele vragen. De Vereniging VughtParticipeert zou graag op korte termijn haar leden over uw antwoorden willen informeren. Wij nemen aan dat ook u de noodzaak ziet de inwoners van Vught zo snel mogelijk te informeren. Om die reden zouden wij het op prijs stellen uw antwoorden binnen 3 weken te mogen ontvangen.

PS als onderdeel van ons doel om transparantie te bieden, zullen wij deze brief ook op onze website www.vughtparticipeert.nl plaatsen. Uw antwoorden zullen daar ook worden gepubliceerd.

Bijlage

Antwoord over verkeersoverlast woonomgeving Moleneindplein

Gepost op:06-09-20

Antwoord is volledig

Gemeente is zich niet bewust van bestaande problemen

Op vragen van bewoners heeft de gemeente gereageerd met bijgaande brief. Hieruit blijkt dat er een verschil van waarneming bestaat tussen omwonenden en de gemeente wat betreft de aanwezigheid van verkeersoverlast en het melden ervan. Het is nu aan de omwonenden hun zorgen opnieuw aan de gemeente voor te leggen.

Bijlage

Vragen aan het college i.z. besluit reconstructie N65

Gepost op:20-07-20

Niet van toepassing

N65 doelstellingen

Tijdens de raadsvergadering van 14 mei 2020, heeft de meerderheid van de gemeenteraad gestemd voor het bestemmingsplan N65 en de verdiepte ligging van de provinciale weg.

Het project voor de reconstructie N65 wil een aantal essentiële doelen bereiken.

Hoe zeker is het dat hiermee deze doelstellingen worden bereikt?

In de startnotitie van het project vinden wij bovenstaande doelstellingen. Ook na een uitvoerige bestudering van de plannen, is niet duidelijk op basis waarvan de gemeente van mening is dat deze doelen zullen worden bereikt. Om die reden heeft VughtParticipeert het college bijgaande vragen gesteld. Zodra wij deze antwoorden hebben ontvangen zullen wij u nader informeren.

Bijlage

Vragen aan het college over de meerjarenbegroting 2021-2024

Gepost op:20-07-20

Niet van toepassing

De inkomsten en uitgaven van de gemeente moeten begrijpelijk zijn voor de burger

Op donderdag 2 juli werd de kadernota 2021-2024 besproken in de vergadering van de gemeenteraad. De kadernota beschrijft de financiële ontwikkelingen binnen onze gemeente voor de komende 4 jaar. Gezien de huidige economische crisis en de vele en soms kostbare projecten in en om onze gemeente, is het belangrijk onze bewoners te informeren over de gevolgen hiervan op de kwaliteit van onze leefomgeving en de lange termijn financiële stabiliteit van onze gemeente.

Omdat het niet duidelijk is voor welke uitgaven wij als gemeente komen te staan, heeft VughtParticipeert een aantal vragen gesteld aan het college (zie bijlage). Zodra wij antwoorden hebben ontvangen zullen wij u op deze plaats daarover informeren.

Bijlage

VughtParticipeert ondersteunt beroepsprocedures N65

Gepost op:03-06-20

Niet van toepassing

Langs de N65 zag ik de hoge bomen staan

Waar staan wij nu?

De reconstructie van de N65 is een oude wens van onze gemeente, oorspronkelijk ontstaan vanuit het plan de N65 en het spoor onder de grond te stoppen. Inmiddels is dit verworden tot een plan met een halfverdiepte ligging dat, behalve de verbeterde doorstroming voor het doorgaande verkeer, geen enkele doelstelling bereikt.

De reconstructie is omgezet in een bestemmingsplan waarin Vught haar zeggenschap over het tracé-gebied afstaat aan Rijkswaterstaat, die dan de maximum snelheid mag bepalen, en waarbij Vught €33 miljoen uit haar gemeentekas mag bijdragen.

De ontwikkeling van dit bestemmingsplan heeft inmiddels een aantal stadia doorlopen. Op de inspraakavond van 7 mei hebben vele organisaties en personen zich zeer kritisch geuit over de gevolgen voor de verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid in en om het dorp. Op 14 mei heeft de gemeenteraad, nadat zij een onderzoek naar een tunnelvariant had afgewezen, het bestemmingsplan vastgesteld.

Op dit moment bevinden wij ons in de periode dat organisaties en personen beroep kunnen aantekenen tegen dit besluit, waarover de Raad van State dan zal moeten beslissen.

Diverse beroepsprocedures

Diverse organisaties, personen en bewonersgroepen hebben inmiddels aangekondigd beroep te zullen aantekenen. Naast het aantekenen van beroep, staat de bewoners ter beschikking het aanvragen van een voorlopige voorziening (kort geding). De rechter zal dan een schorsingsuitspraak doen. Zonder deze schorsing zou er al met de werkzaamheden kunnen worden begonnen voordat er een definitieve uitspraak ligt.

Binnen zes weken na de ter inzage legging van het bestemmingsplan moeten de gronden van het beroep zijn ingediend bij de RvS. De motivering moet binnen drie weken daarna zijn ingediend.

Op dit project is de crisis en herstelwet van toepassing. Dat betekent dat de termijnen voor de motivering en het verweer van de gemeente korter zijn dan gebruikelijk.

De positieve resultaten van een beroepsprocedure en besluiten van de Raad van State kunnen zijn:

- nietig verklaring van het bestemmingsplan,

- opdracht tot aanpassing (tussenuitspraak).

Wat doet VP?

VughtParticipeert zal deze beroepsprocedures gaan ondersteunen en kan op verschillende manieren bijdragen, o.a. door het meldpunt N65kloptdatwel. Hier kunnen bewoners melding maken van zaken in het bestemmingsplan die onjuist, onvolledig of inconsistent zijn. De eerste meldingen zijn reeds ontvangen. Regelmatig zal VughtParticipeert actuele informartie publiceren.

Daarnaast zal VughtParticipeert een overzicht bijhouden van alle beroepsprocedures die in voorbereiding zijn, zodat men elkaar kent en eventueel samenwerkt. Samenwerking kan bestaan uit het uitwisselen van kennis en onderzoeksresultaten. Ook het doen van generiek onderzoek naar de rechtmatigheid van het bestemmingsplan behoort tot de mogelijkheden.

Aanmelden voor ondersteuning

Wij bieden alle partijen, die een beroepsprocedure in voorbereiding hebben of overwegen, aan deze aan te melden bij secretaris@vughtparticipeert.nl. Informatie zal vertrouwelijk worden behandeld.

Coalitie gaat met zijn rug naar de tunnel staan

Gepost op:15-05-20

Niet van toepassing

Lange de N65, zag ik de hoge bomen staan

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 14 mei was er een primeur. VughtParticipeert heeft voor de eerste keer in de gemeente Vught succesvol een burgerinitiatief gestart om een beslissing van de gemeenteraad te vragen.

In de inleiding heeft VughtParticipeert aan de raad uitgelegd welke zorgen er bestaan over de plannen en aanstaande beslissingen over de reconstructie van de N65. Vele bewoners hebben hun stem en argumenten laten horen in zienswijzen en tijdens de inspraakavond donderdag 7 mei. Deze zorg komt voort uit de gevolgen van de VKA+ variant voor de reconstructie van de N65, over:

 1. de enorme verkeerstoename in de woonwijken
 2. een grotere kans op ongelukken en vermindering van de leefbaarheid
 3. onoplosbare problemen op het lokale wegennet tijdens de bouwfase (Goudappel Coffeng analyse)
 4. onoplosbare verkeersproblemen op verschillende straten in ons dorp en het waterbedeffect bij marginale aanpassingen.

Op basis van deze constateringen verzochten de meer dan 400 ondertekenaars van het burgerinitiatief om het besluit voor de VKA+ uit te stellen en alternatieven te onderzoeken voor deze problematiek. Een mogelijk alternatief is een graaftunnel:

 1. Gebruik maken van technologische innovaties middels graaf- in plaats van boortunnels
 2. De tunnel kan deels open deels dicht zijn, waardoor andere eisen met betrekking tot veiligheid gelden
 3. Bouw kan per weghelft zodat er geen volledige afsluiting en verkeersinfarct optreedt
 4. Bouwfase is duurzamer door minder grondverzet en daardoor minder stikstof depositie.

Waarom is dit alternatief beter voor Vught en omgeving?

 1. Tunnel scheidt doorgaand verkeer volledig van lokaal verkeer, waardoor bovenliggende structuur kan worden ingezet voor lokaal verkeer dat dan niet door de woonwijken moet rijden
 2. De toename van het verkeer in onze straten blijft beperkt, dus minder ongelukken, betere leefbaarheid, minder geluidhinder, minder uitstoot en minder trillingen
 3. Er komt op het huidige N65 tracé ruimte vrij voor verdere ontwikkeling, groenzones en veilige fiets- en wandelpaden, woningen en scholen kunnen goed en veilig worden ontsloten
 4. Vermindert barrière werking en verhoogt oversteekbaarheid aanzienlijk
 5. Behoud bomen en landschappelijke uitstraling van Vught en N65
 6. Minder overlast tijdens bouw doordat aan een weghelft per keer kan worden gewerkt.

Het burgerinitiatief vroeg de gemeenteraad de tunnelvariant nader te onderzoeken als mogelijke oplossing voor de problemen die de huidige VKA+ variant met zich meebrengt en het bestemmingsplan pas vast te stellen nadat ook deze ondergrondse, duurzame variant van de N65 is onderzocht.

De raadsvergadering werd voor de derde keer gevraagd een besluit te nemen zonder dat essentiële informatie ter beschikking is gesteld. In 2018 was bij de keuze voor VKA-variant het rapport Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse onthouden waarin stond: NIET DOEN. Vorig jaar ging het over het besluit tot verhoging van het budget voor VKA+ waarbij essentiële verkeerscijfers niet beschikbaar waren die achteraf zeiden: NIET DOEN.

De 3e keer was tijdens de raadsvergadering van 14 mei: een moderne tunnelvariant is niet onderzocht en daarmee staat essentiële informatie niet ter beschikking. Aan de vooravond van mogelijk de zwaarste economische crisis van onze generatie, werd de raad gevraagd €33 Mio te steken in regionale infrastructuur.

Tijdens de behandeling van het burgerinitiatief kwam snel naar voren dat de coalitie niet bereid was serieus te kijken naar moderne tunnelgraafmethoden. Men vond dat er al zo lang is gewerkt aan dit bestemmingsplan dat het nu tijd wordt te besluiten.

VughtParticipeert maakte duidelijk dat:

 • het plan een negatieve kosten-baten verhouding heeft dat, behoudens voor RWS, geen enkele oorspronkelijke doelstelling realiseert
 • het plan vele gaten, onjuistheden, tegenstrijdigheden en onoplosbare consequenties bevat
 • niets doen meer voordelen voor Vught heeft dan een duur VKA+ avontuur.

Bij de stemming is volgens de frontlijnen van coalitie en oppositie gestemd en is het burgerinitiatief afgewezen. Daarmee heeft de gemeente Vught zich de kans ontnomen een duurzame optie te onderzoeken. Dit zal het verzet tegen het bestemmingsplan helaas alleen maar verharden en de vertraging als gevolg van procedures vergroten.

Samengevat: het burgerinitiatief was een groot succes, alleen de coalitie volhardt in haar koers. VughtParticipeert heeft laten zien dat het mogelijk is om de meningen en energie van vele inwoners direct onder de aandacht van de gemeenteraad te brengen en voelt zich gesterkt in haar doel de participatie verder uit te bouwen.

Burgerinitiatief 'N65 Duurzaam' tijdens de raadsvergadering op 14 mei

Gepost op:13-05-20

Niet van toepassing

Tijdens de raadsvergadering van 14 mei zal VughtParticipeert de gemeenteraad toespreken. Hierbij zal de gemeenteraad worden uitgelegd waarom het bestemmingsplan voor de reconstructie van de N65 niet kan worden goedgekeurd. Nadere informatie vindt u in de bijlagen.

Vergelijkbaar aan de gebeurtenissen voorafgaand aan de inspraakavond op 7 mei, worden ook op 14 mei vanaf 19:00 uur vele inwoners verwacht bij de ingang van het van der Valk hotel aan de Bosscheweg 2 in Vught.

Voor wie niet ter plaatse de raadsvergadering kan bijwonen is er een mogelijkheid via het internet mee te kijken en te luisteren.

Voor meer informatie over de poging van de wethouder om een onderzoek naar een tunnelvariant te frustreren lees verder

Bijlage

Voor N65 worden 418 bomen omgezaagd, waarvan 72 monumentale

Gepost op:11-05-20

Niet van toepassing

Ja, ook deze bomen zullen dan worden omgezaagd

In het Klaverblad van 6 mei lezen wij in de advertentie van de gemeente: “De Rijksweg N65 tussen Tilburg en Den Bosch. Geliefd om zijn bomenrijen en fraaie uitzichten”.

Op basis van de plannen voor de reconstructie N65 wordt het uitzicht nog beter. Alle 418 bomen, waaronder 72 monumentale, worden omgezaagd. Dat staat er in het Klaverblad niet bij. Is het een halve waarheid of slechts een halve leugen?

Wakker geworden door dit bericht tijdens de inspraak van Natuur en Milieu Vught, ook te zien in de reportage van Avulo, zegde de VVD snel toe deze natuurlijk en volledig te compenseren. Wat een paniekvoetbal, compenseren, niet in Vught, maar elders met sprietjes die minstens 50 jaar nodig hebben om dat te worden wat we nu al hebben?

En dit is slechts een van de voorbeelden van hoe gedachte- en gevoelloos wordt omgegaan met onze leefomgeving.

Alternatief voor kaalslag

In plaats van in gesprek te gaan met VughtParticipeert, rent de wethouder naar een aannemer om gedocumenteerd te krijgen dat er inderdaad een tunnelvariant denkbaar is die €400 miljoen gaat kosten. Dat hadden wij de wethouder ook zo kunnen vertellen. Want hij baseert zich weer op gedateerde kennis over de meest kostbare tunnels. Lekker bezig, tijd en ons geld te verknoeien in plaats van je af te vragen wat er vandaag de dag nog meer mogelijk is.

Dan hadden wij de wethouder uitgelegd dat er een techniek is om een tunnel aan te leggen waarbij alle bomen kunnen blijven staan, waarbij wij kunnen blijven genieten van de bomenrijen, en die bovendien volgens deskundigen voor veel lagere kosten kan worden aangelegd

Dan hadden wij de wethouder uitgelegd dat deze techniek het ook mogelijk maakt de tunnel in 2 delen te graven, waarbij de andere helft van het tracé beschikbaar blijft voor doorgaand verkeer, dus aanleg zonder verkeersinfarct en minder vervuiling door files en sluipverkeer.

En als de wethouder nog steeds geduldig had willen luisteren, hadden wij hem uitgelegd dat deze graafmethode veel minder grondverzet betekent, dus minder stikstofvervuiling.

Burgerinitiatief ‘N65 Duurzaam’

Om de tijd te krijgen dit samen met de wethouder te beoordelen, en de volledige maatschappelijke kosten inclusief de maatschappelijke baten en opbrengsten van deze tunnelvariant te vergelijken met de VKA+, heeft VughtParticipeert meer dan 300 handtekeningen verzameld en mag op 14 mei in de raadsvergadering haar initiatief komen toelichten.

Een variant zonder een enorme toename van het verkeer en files in het dorp, zonder aanvullende stoplichten, zonder mega-rotondes. Maar met meer dan 80% van alle verkeer zonder vertraging of hinder onder de grond en met een prachtig groengebied op het dak van de tunnel.

Maar dan moet de wethouder wel een keer beginnen te luisteren, anders worden er straks 418 prachtige bomen omgezaagd en komt er een vrij uitzicht, waarbij wij tot Tilburg kunnen kijken.

Weerwoord op misleidende advertentie van de gemeente in Klaverblad d.d. 6 mei

Gepost op:10-05-20

Niet van toepassing

In het Klaverblad van 6 mei plaatste de gemeente een advertentie over 2 volle pagina’s met als titel ‘Van verdeler naar verbinder: de N65’. Eerder een dreigende dan een geruststellende titel, want hoe gaat de N65 ons verbinden. De N65 verbindt automobilisten die vooral snel door Vught willen, van Den Bosch naar Tilburg, maar verbindt niet de bewoners.

Niet alleen de titel van de advertentie is misleidend, ook de inhoud. Hierbij een klein overzicht:

 • De advertentie zegt: “De Rijksweg N65 tussen Tilburg en Den Bosch. Geliefd om zijn bomenrijen en fraaie uitzichten”. De werkelijkheid is: 418 bomen, daarvan 72 monumentale, moeten worden omgehakt. Daarover staat niets in de advertentie.
 • De advertentie zegt: “Staat op het punt een weg te worden die ons dorp verbindt”. De werkelijkheid is: Voor de bewoners van Vught wordt het een nog hinderlijkere verdeler, er blijven maar 3 oversteekplaatsen over en die moeten worden gedeeld tussen langzaam en snel verkeer, tussen kwetsbare deelnemers en automobilisten, tussen voetgangers en landbouwmachines.
 • De advertentie zegt: “vergroting van de leefbaarheid”. De werkelijkheid is dat in 45 straten het verkeer toeneemt en in heel Vught met ca. 20%. In het centrum van Vught varieert dat per straatdeel tussen de 50% en 100%. Dat betekent duizenden gemotoriseerde voertuigen per dag en miljoenen per jaar, niet op de N65 maar in straten waar onze fietsende kinderen tussendoor moeten laveren.Onzorgvuldige informatie? Nee, misleiding.
 • De advertentie zegt: “De wegen in Vught kunnen de extra verkeersdruk echter goed aan”. De realiteit van hoe bewoners dat ervaren is heel anders. Goudappel Coffeng schrijft dat het in bouwfase 1 een regelrechte ramp wordt en een aantal straten met onacceptabele toenames wordt geconfronteerd. Opnieuw: we spreken hier over toename van motorvoertuigen in straten waar onze kinderen veilig moeten kunnen fietsen!
 • De advertentie zegt dat de N65 het zoveel beter voor Vught en Helvoirt gaat maken”. De werkelijkheid is: het totaal resultaat van de kosten en wat het Vught zelf aan baten oplevert is negatief, zo blijkt uit de rapporten. Dus het NU NIET DOEN is een veel betere optie. Net als het uitzoeken of er geen betere en veiligere alternatieven zijn zoals de tunnelvariant.
 • De advertentie zegt: “duurzaam verbeteren van de veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid van en in Vught”. De werkelijkheid is dat geen van de doelstellingen van de reconstructie wordt bereikt. Dat zeggen niet alleen wij, dat is door 2 experts inmiddels bevestigd.
 • De advertentie zegt: “het budget kwam niet in de buurt van de prijs voor een tunnel”. De werkelijkheid is dat de gemeente alleen maar heeft gekeken naar verouderde en dure tunneltechnieken en weigert te kijken naar moderne methoden, ondanks dat een van de doelstellingen van het project is ‘Duurzaamheid en innovatie’.
 • De advertentie zegt: ‘Het verkeer op de N65 zelf neemt naar verwachting met 6-10% toe”. Dit is zeer misleidend omdat het verkeer binnen het dorp op sommige plaatsen met meer dan 300% toeneemt. Ter vergelijking: zonder de plannen neemt het verkeer in het dorp tot 2030 nauwelijks toe, dus dat is veel beter voor heel veel inwoners van Vught.
 • De advertentie zegt: “passen de uitgaven in het gemeentelijke huishoudboekje’”. De werkelijkheid is dat er geen financiële reserves zijn, dat er geen actuele meerjarenplanning van de gemeentelijke financiën beschikbaar is en dat aan de vooravond van de mogelijke economisch diepste crisis van onze generatie.
 • De advertentie zegt: “Vught verdwijnt achter een muur van geluidsschermen” (red. als wij dit plan niet uitvoeren). De werkelijkheid is dat wij sowieso achter een muur van geluidsschermen verdwijnen, omdat de N65 slechts halfverdiept wordt aangelegd en geluidsschermen ook nu al in de planning staan. Naast de geluidschermen krijgen wij ook nog eens een betonnen verkeersgoot, die decennia lang iedere verdere verbetering in de weg ligt.
 • De advertentie zegt: “De N65 moet dus hoe dan ook op de schop” (red. vanwege de aanpassing van het spoor). De werkelijkheid is dat daarvoor de N65 helemaal niet op de schop moet. Eventueel moet de N65 ter hoogte van de kruising van het spoor worden aangepast, maar dit zegt niets over het gehele stuk door het dorp van Villa Craijenstein tot Vijverboslaan.En waarom kan de N65 niet na de verbouwing van het spoor op de schop zodat we nog even goed alternatieven kunnen overwegen?

Samenvattend een verdrietigmakende lijst van onjuistheden, onvolledige informaties en misleidingen. Wij burgers worden verkeerd geïnformeerd door bestuurders die zich voor onze leefbaarheid zouden moeten inspannen in plaats van tijd en (ons) geld besteden om ons met dit soort advertenties te misleiden. Luister naar de argumenten van bewoners die bestuurders en raadsleden aansporen aan de noodrem te trekken nu dat nog kan.

Inspraak van VughtParticipeert: Gedeelde Besluitvorming: niks ervan!

Gepost op:10-05-20

Niet van toepassing

Geachte raadleden,

Als VughtParticipeert staan wij voor transparantie en betrokkenheid in de besluitvorming met tijdige en adequate informatievoorziening aan bewoners. Als ik zo het burgerparticipatieproces beschouw in Vught, is in ieder geval geen sprake geweest van het goed informeren van burgers over de N65. De informatie was vaak onvolledig, niet tijdig en zelfs misleidend. Een heel recent voorbeeld van misleiding is de twee paginabrede advertentie in het Klaverblad – van onze eigen belastingcenten wel te verstaan.

Zo wordt er gesproken over Vught dat geliefd is om zijn bomenrijen, terwijl voor de N65 aanleg 400 bomen worden gekapt. Daarvan komt maar een klein deel terug, dat nog lang zal moeten groeien eer het weer bomen zijn van enig formaat. Nog lachwekkender wordt het als geschreven wordt dat het beter zal gaan met de veiligheid van overstekende kinderen en ouderen, terwijl de realiteit is dat door de huidige plannen veel meer gemotoriseerd verkeer door het dorp gaat rijden. Dus neemt de veiligheid in veel woonwijken in Vught ook af.

Die verkeerstoename en verkeersveiligheid zijn heel belangrijk voor bewoners. Ook het bestuur en de raadsleden zouden juist hier de absolute prioriteit aan moeten geven: het beschermen van bewoners en hun fietsende kinderen tegen ongevallen, geluidsoverlast, luchtvervuiling etc. Ook lezen wij dat de ‘wegen die het wel aankunnen’. Wie is meneer Weg en waar woont die? Het gaat om de ménsen die langs die straten wonen. En díe kunnen die toename in het verkeer niet aan. Bewoners zullen het u kwalijk nemen en er u als raadsleden verantwoordelijk voor houden als zij straks met alle gevolgen zitten.

Zijn bewoners te laat nu? Nee, u bent keer op keer te laat. Sedert 2015 maken bewoners bezwaren. Maar u kijkt steeds de andere kant op en negeert de argumenten van bewoners keer op keer.

Zo creëert u uw eigen weerstand. Een dergelijke technocratische houding is echt gedateerd in deze tijd van steeds beter opgeleide en geïnformeerde burgers. In deze tijd komt u niet meer weg met het laten stemmen door bewoners eens in de zoveel tijd, en dat vervolgens te gebruiken als een soort carte blanche om eigen ideeën uit te voeren. De burger van nu eist regie op en wil meebeslissen. Ook tussentijds.

In de zorg, mijn werkveld, is men al een heel stuk verder dan het bestuur in Vught. Daar is het gebruikelijk dat artsen samen met de patiënt beslissingen nemen voor een behandeling, en dat dit gebeurt op basis van goede informatie over de voor- én de nadelen. Arts en patiënt doen dat in een proces van gedeelde besluitvorming waarbij de patiënt de laatste stem heeft. Wat zou u doen, als het u zou overkomen dat een medisch specialist u onvolledige en gekleurde informatie geeft over een behandeling die van grote invloed is op uw leven? En die zegt, och, als u er later problemen mee krijgt, dan zien we dat dan wel weer. Dan zou u toch ook woest zijn en tegen die specialist een proces aanspannen, zeker als hij dat ook nog probeert te ontkennen? Dat is precies wat hier gebeurt.

Deze coalitie van Gemeentebelangen, VVD en PvdA-GroenLinks kiest blijkbaar voor een conflictmodel. Misschien omdat zij niet beter weten, een soort bedrijfsblindheid. Het gevolg is dat bewoners en allerlei organisaties de loopgraven ingaan en een gang naar de rechter aan het voorbereiden zijn. Dat wordt een lange en nare strijd. Misschien klopt u zich straks trots op de borst als het plan is aangenomen, maar ik kan u garanderen dat het een Pyrrhus overwinning zal zijn met alleen maar verliezers. Bovendien gaat voorlopig geen schop de grond in. Want zolang de rechtsgangen lopen, mag er niet verbouwd worden.

Waarom kiest u niet voor een samenwerkingsmodel? Laten we de krachten van bewoners van Vught verenigen met die van de gemeentelijke organisatie en samen naar de landelijke politiek gaan, de Ministeries en de Provincie. Om te vragen voor een beter alternatief, zoals de ondergrondse variant.

Dat vraagt lef en durf. Want het doet pijn om de plannen die er nu liggen, los te laten. Dat snappen wij ook.

Maar het is u eerder gelukt om financiering los te krijgen, en steeds meer. Dus waarom niet nog even wat langer volhouden en gaan voor een echt goed plan? U kent vast het verhaal van Hein Bergé. Hij verzette zich tot het einde toe tegen de demping van de Binnendieze en met succes. De naam van de dringende wethouder zijn wij vergeten, de naam van die ene persoon niet, dat was Hein Bergé. Het is aan u hoe onze gemeente en u straks zullen worden herinnerd.

Ik daag u uit om díe moed op te brengen. Dan zetten wij ons met al onze energie sámen met u in, in een proces van gedeelde besluitvorming. Voor een veiliger plan. Waarmee de doelstellingen van de N65 wél worden behaald.

Maaike Dautzenberg, Voorzitter VughtParticipeert

Inspraak N65 op 7 mei brengt veel boze burgers aan het woord

Gepost op:10-05-20

Niet van toepassing

Langs de weg naar Tilburg, zag ik de hoge bomen staan

De inspraakavond op 7 mei was een overdonderende belevenis. Meer dan 30 personen en organisaties gaven hun vaak ongezouten mening. De algemene boodschap was: de gemeente luistert niet, onze zorgen worden niet serieus genomen.

Daarnaast bleken de plannen veel fouten te bevatten, was informatie onvolledig of tegenstrijdig en waren reacties van de gemeente op zienswijzen mechanistisch en werd er nauwelijks ingegaan op de inhoud. Diverse organisaties hebben aangekondigd in beroep te gaan, er gaat dus nog veel water door de Dommel voordat de eerste spade in de grond gaat.

Ook de voozitter van VughtParticpeert, Maaike Dautzenberg, heeft ingesproken. Hierin werd uitgelegd dat de huidige manier van samenwerken met bewoners slechts het verzet aanwakkert en het tijd is voor respectvolle participatie. Voor de complete tekst lees verder

Wat vooral bleef hangen was de breedte van het ongenoegen. Diverse bewonersgroepen hadden zich georganiseerd en kwamen met helder en goed gedocumenteerd ongenoegen. Het wordt tijd dat de gemeente gaat luisteren, begrip toont en bereid is haar stoere koers los te laten. Beter voorlopig geen plan dan een slecht en duur plan.

Mislukte poging onderzoek naar tunnelvariant te frustreren

Gepost op:08-05-20

Niet van toepassing

Het was toen nog een mooie laan met volwassen bomen

De wethouder heeft iedereen proberen te verrassen door een offerte voor een tunnel te laten opstellen om te bewijzen dat dit onbetaalbaar is. VughtParticipeert, als initiator van het burgerinitiatief 'N65 Duurzaam' noch de raad, was over deze actie geinformeerd en zag dit plotseling op de agenda van de commissievergadering van 8 mei staan. Een zeer slechte start voor het geval dit college van plan was te gaan participeren.

VughtParticipeert heeft snel gereageerd en alle voorzitters en de griffie bijgaande informatie gestuurd. Wij betreuren deze poging een serieus onderzoek naar een tunnel te frustreren.

Wij schreven aan de fractievoorzitters en griffie:

Geachte raadsleden, geacht College,

Bij deze reageren wij op uw stuk ‘Reactie op het burgerinitiatief’ d.d. 7 mei 2020 met kenmerk RI/BE/ Z18 -194747 /UIT/20 -36374 en onderwerp Burgerinitiatief N65 Duurzaam.

Allereerst zijn wij verheugd dat u inziet dat de voorgestelde reconstructie van de N65 volgens de VKA+ niet voldoet en dat een tunnelvariant de beste oplossing is. Ook laat uw reactie zien dat er nooit eerder een serieuze kostenraming is gemaakt van een tunnelvariant.

Uw raming is gedaan op basis van traditionele technologie en het was ons bekend dat dit soort tunnels dergelijke uitvoeringskosten impliceren. Deze inspanning had men zich kunnen besparen. Zoals wij al vaak hebben aangegeven, zijn er modernere technieken beschikbaar die resulteren in veel lagere kosten en bovendien lagere milieulasten.

meer in de bijlage

Bijlage

N65, er wordt veel beweerd maar klopt dat allemaal wel?

Gepost op:05-05-20

Niet van toepassing

Steeds meer bewonersgroepen ontdekken de negatieve gevolgen voor hun leefomgeving door de reconstructie van de N65.

Daarbij bestuderen zij de plannen en onderzoeksrapporten nauwkeurig en worden steeds meer zaken ontdekt die onvolledig zijn, onjuist of in tegenspraak met gemaakte afspraken en verwachtingen. Tevens bereiden een aantal personen, bewonersgroepen en organisaties beroepsprocedures voor en zijn al begonnen met het verzamelen van deze ongerijmdheden.

Wij gaan die centraal verzamelen op N65kloptdatwel@vughtparticipeert.nl

Ook VughtParticipeert was al gestart met het verzamelen van deze zaken, een paar voorbeelden:

 • er is geen oplossing voor het doorgaande verkeer op de N65 tijdens de bouwfase
 • het doel was verkeersveiligheid maar het verkeer binnen Vught neemt enorm toe
 • er is geen rekening gehouden met de kosten voor het aanpassen van de wegen in het dorp
 • Arcadis gaat uit van de onvolledige ongevallen statistieken
 • er is geen oplossing voor de verkeerstoename op de Helvoirtseweg en andere locaties
 • een MER rapportage is verplicht maar ontbreekt
 • Vught moet veel meebetalen maar er is geen zicht op de lange termijn financiële gevolgen van lenen en aflossen
 • Er moeten 412 bomen worden omgehakt maar er wordt nauwelijks gecompenseerd …

In de vele discussies met bewoners horen wij steeds meer van dit soort zaken en wij willen die met iedereen en voor iedereen bij elkaar brengen. Daarvoor hebben wij het email adres N65kloptdatwel@vughtparticipeert.nl ingericht als verzamelbak voor alle fouten, hiaten, onjuiste aannames, onvolledige analyses etc. Stuur jouw observaties en zorgen aan ons met een korte omschrijving, verwijzing naar rapport of uitspraak en reden waarom dit onjuist, onvolledig,... is.

Wij zullen al deze meldingen rubriceren, ontdubbelen en regelmatig een actueel overzicht op onze website ter beschikking stellen. Hieruit kunnen alle bewonersgroepen en hun juristen putten bij het opstellen van bezwaren en wordt zo weinig mogelijk vergeten.

Doe jezelf en onze gemeente een plezier en draag bij aan een compleet overzicht van wat niet klopt, dan kunnen wij daar samen iets aan doen.

Burgerinitiatief N65 Duurzaam en Avulo reportage

Gepost op:03-05-20

Niet van toepassing

De N65, nu nog een prachtige laan

Burgerinitiatief voor onderzoek naar een tunnelvariant

VughtParticipeert draait op volle toeren. Met het starten van het burgerinitiatief N65 Duurzaam, om een tunnelvariant te laten onderzoeken, hebben wij vele inwoners van Vught in beweging gekregen. Inmiddels zijn er meer dan 350 handtekeningen onder dit initiatief gezet en dat aantal loopt dagelijks verder op.

De gemeenteraad geeft gehoor aan ons initiatief en wij staan op de agenda van de gemeenteraadsvergadering van 14 mei. Eerst komen wij aan het woord, daarna wordt het bestemmingsplan N65 besproken, of niet als eerst tot een onderzoek naar een tunnelvariant wordt besloten.

Participatie wordt steeds beter hoorbaar

In aanloop op de gemeenteraadsvergadering zal op 7 mei een inspraakavond over het bestemmingsplan N65 worden gehouden. Daar kan door inwoners worden ingesproken en velen hebben zich hiervoor reeds gemeld, ook VughtParticipeert. Ook 7 mei wordt een historische avond voor Vught en kan live worden gevolgd. Details hierover worden nog gepubliceerd.

Op 8 mei is er een extra commissievergadering over de N65 die ook online kan worden gevolgd.

TV reportage over de N65 vanuit bewonersperspectief

Avulo start op 3 mei een reportage in 3 afleveringen. In deze reportage worden diverse bewonersgroepen en organisaties aan het woord gelaten. Zij leggen uit wat de voorgestelde variant voor de reconstructie N65 voor hun buurt betekent.

Elke aflevering wordt in principe om 16.00 uur uitgezonden en herhaald om 21.00 uur op dezelfde dag en om 12.00 uur de volgende dag (4 mei schuift door naar 5 mei).

Aflevering 1 op zondag 3 mei 16:00 uur: Verkeer, veiligheid en alternatieven.

Deze aflevering gaat dieper in op de gevolgen van de voorgestelde reconstructie van de N65 voor de verkeersstromen in ons dorp, de kritische locaties en de verkeersveiligheid. Tevens wordt aangeven welke alternatieven er eerst onderzocht moeten worden voordat een duurzaam besluit kan worden genomen. Nu direct bekijken op youtube.

Aflevering 2 op dinsdag 5 mei 16:00 uur: Natuur en Milieu.

In deze aflevering worden inwoners en organisaties aan het woord gelaten die zich zorgen maken over ons groen, onze gezondheid en de omgeving voor onze kinderen als gevolg van de voorgestelde reconstructie van de N65. Hierbij geven zij aan welke negatieve invloed deze plannen zullen hebben en op welke manier zij hiertegen weerstand zullen bieden. Nu direct bekijken op youtube.

Aflevering 3 op woensdag 6 mei 16:00 uur: De N65 en het gemeentelijk huishoudboekje.

In deze aflevering worden verschillende meningen gegeven over de financiële gezondheid van onze gemeente en de gevolgen voor ons huishoudboekje in de komende jaren. Kiezen voor de grote financiële bijdragen die onze gemeente wil doen aan het oplossen van infrastructuur problemen van Rijkswaterstaat en ProRail, zullen een grote invloed hebben op voorzieningen als scholen, sport, cultuur, verkeersveiligheid en het sociaal domein. Nu direct bekijken op youtube.

Dit is pas het begin

Het burgerinitiatief en de vele bijdragen van bewonersgroepen laten zien hoeveel energie, kennis en betrokkenheid er is binnen onze gemeente. Het is dit potentieel dat VughtParticipeert probeert te mobiliseren, het is immers onze gemeente en daar willen wij in participeren.

Bij het bestemmingsplan N65 is helaas veel van deze energie besteed aan het zoeken naar informatie, weerwoord bieden aan onjuiste beeldvorming en gevestigde meningen bijstellen. Veel liever zou VughtParticipeert willen bijdragen aan een samenwerking waarbij gemeente en bewoners van meet af aan meningen en ideeën uitwisselen en mogelijkheden beoordelen.

Zodat met de beschikbare energie, kennis van de situaties ter plaatse en deskundigheid, gewerkt wordt aan betere resultaten. Hiermee willen wij het energieverlies door verzet en boosheid achteraf beperken en komen tot keuzes die beter worden begrepen en geaccepteerd.

Wordt lid en steun daarmee ons werk. Hoe meer leden, hoe effectiever de participatie!

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Comité N65 OH meldt zich in het N65 debat en eist een tunnel

Gepost op:25-04-20

Niet van toepassing

Geacht B&W en Raadsleden,

Helvoirt, 22 April 2020

Binnenkort wordt het N65-bestemmingsplan in stemming gebracht in uw Raad. Uit de vele zienswijzen die zijn inge- bracht, heeft u kunnen zien dat niet iedereen onverdeeld enthousiast is over dit plan dat €155 miljoen kost. Eigenlijk is iedereen van mening dat een echte autotunnel door de bebouwde kommen van Vught en Helvoirt beter zou zijn. Maar vervolgens wordt dit betere plan terzijde geschoven met het argument dat I&W daar geen geld voor heeft. Daarom wijzen wij u graag op het volgende:

zie bijlage

Bijlage

Brabants Dagblad: "Verkeersveiligheidsonderzoek Raadhuisstraat schiet ernstig tekort"

Gepost op:25-04-20

Niet van toepassing

Onderzoek verkeersveiligheid Raadhuisstraat schiet volgens omwonenden ‘ernstig tekort’

VUGHT - Het onderzoek dat de gemeente Vught heeft laten uitvoeren naar de verkeersveiligheid in de Raadhuisstraat deugt van geen kanten. Dat beweren althans de bewoners van appartementencomplex het Vughtse Hart.

Brabants Dagblad 01-04-2020

In antwoord op het verkeersveiligheidsrapport hebben omwonenden nauwkeurig gedocumenteerd waar dit rapport tekort schiet en waarom in essentie bij het onderzoek de verkeerde vraag is gesteld. Tijdens het onderzoek is, in tegenstelling van eerdere beloften van de burgemeester, geen onderzoek gedaan naar de verschillende routes die het vrachtverkeer zou kunnen gebruiken. Het rapport bepert zich tot het vaststellen dat de reeds gekozen route voldoet. Daarmee krijgt de gemeente bevestigd wat zij wilde horen en is er geen poging gedaan tegemoet te komen aan de zorgen van de omwonenden.

Met deze destructieve vorm van participatie hoeft men zich niet te verbazen dat de projectontwikkelaar nog steeds geen definitief ontwerp heeft opgeleverd en een daarbij behorende vergunning heeft aangevraagd,

Peter Corvers weet het al, zonder onderzoek of nadenken

Gepost op:19-04-20

Niet van toepassing

Op de site Helvoirt.net, digitaal dorpsplein door en voor Helvoirtenaren, weet Peter Covers het al, zelfs zonder onderzoek: "Gewoon iets dieper graven en dak erop...! Tja, als je zomaar iets opschrijft zonder je enigszins in een plan te verdiepen, wel ruim 300 handtekeningen in je achterzak hebt van mensen die kennelijk blindelings tekenen...."

Dat doet geen recht aan de vele inwoners die via ons hebben gevraagd om serieus onderzoek naar de tunnelvariant van de N65. Blijkbaar hebben zij "blindelings" getekend.

"Blindelings' is echter meer van toepassing op de mening die zonder enige verdieping of navraag in de publieke ruimte wordt geslingerd. Het hebben van een mening dat het níet kan is blijkbaar besmettelijk, wij zijn op zoek naar wat wél kan. Daar hebben de inwoners van Vught recht op.

De reden voor onderzoek naar de tunnelvariant is dat de verkeerscijfers (viewer rijksinfra Vught) klip en klaar laten zien dat huidige plannen met de N65, het VKA+, leiden tot een flinke verkeerstoename in de woonwijken van Vught en Helvoirt. Dat is een bedreiging voor de leefbaarheid en de veiligheid van ons en onze fietsende kinderen. Zónder de reconstructie, neemt het verkeer binnen Vught en Helvoirt nauwelijks toe.

Omdat de tunnelvariant nooit serieus is onderzocht, doet iedereen die de kosten noemt, zomaar een slag in de lucht, inclusief wethouder van Woesik. Het type tunnel is namelijk heel bepalend voor de kosten.

Overigens is de aanleiding voor de publicatie van RijksinfraVught ook een kans voor Helvoirt. Als het omdraaien van spoor en N65 in Vught kan op een manier die een beperkte doorstroming van het verkeer toelaat, dan past dit prima met een van de opties om een tunnel aan te leggen. Ook daar is een kans om deze aan te leggen zonder een volledige afsluiting, iets waar ook Helvoirt bij gebaat is.

Die kans komt echter niet als wij van meet af aan vinden dat het niet kan, die komt alleen als je eerst nadenkt, onderzoekt en overlegt. Daar dringen meer dan 300 inwoners van Vught "blindelings' op aan. Wij staan open voor dialoog, maar dan wel constructief.

Bestemmingsplan N65 erdoor gejast? Ik dacht het wel….

Gepost op:18-04-20

Niet van toepassing

Wij plaatsten volgende reactie op de website van PvdA-GroenLinks waar een inwoner (Jean) reageerde op de blog van Ton van der Vossen over de N65.

Beste Jean,

Hartelijk dank voor jouw bijdrage van 11 april. Ja, deze variant is een gemiste kans en als wij niet ingrijpen zullen wij ons de komende decennia afvragen: waarom hebben wij niet de tijd genomen om óók een tunnelvariant te onderzoeken en zal PvdA-GroenLinks moeten leven met de schande dat zij met dit doordrijven hun eigen basiswaarden hebben verloochend.

Ton van de Vossen schrijft: “Of een tunnel een grote verbetering is, is een vraag die nog zo maar niet te beantwoorden is.” Iedereen onderkent, van wethouders tot raadsleden, Samen voor Vught en andere betrokkenen die wij spreken, dat ondertunneling een verbetering zou zijn. Maar als dat dan toch nog een vraag is, dan ga je aan het werk en zoek je het uit. Maar doe niet alsof we met de VKA+ de beste oplossing hebben. Het is gewoon niet onderzocht.

Ook schrijft Ton van de Vossen dat hij zelf de consequenties van zijn variant niet kent: “maar wat de wijzigende verkeersstromen in Vught voor gevolgen zouden hebben is niet duidelijk”. En dan toch maar de belangrijkste beslissing van de eeuw doordrukken. Uit de verkeerscijfers blijkt in ieder geval dat circa 80% van het verkeer in een tunnelvariant ondergronds gaat. Alsof dat geen belangrijke wijziging in de verkeersstromen is.

Nog erger wordt het als Ton van der Vossen onjuistheden gaat verkondigen met een stelligheid alsof hij hierop is afgestudeerd: “Een ondertunneling is zeker veel duurder -deskundigen spreken over drie tot vier keer zo duur- en dat kan Vught niet dragen”. Dit is aantoonbaar niet onderzocht en dus bakerpraat. Geen enkele bestuurder of politicus heeft ooit een financiële onderbouwing van de kosten én baten van een tunnel gegeven. Alle genoemde bedragen, zoals ook de 300 miljoen van wethouder van Woesik, zijn een slag in de lucht.

Wat VughtParticipeert vraagt is een tunnelvariant goed te onderzoeken en daarbij de moderne technieken te beoordelen. Tijdens de jarenlange besluitvorming is in een heel vroeg stadium de tunnelvariant afgevallen. Omdat men toen al van mening was dat dit zeer duur zou worden, niet omdat men dat toen goed heeft onderzocht. Dat was vele jaren geleden, inmiddels is de techniek voortgeschreden en zijn er, ook in Nederland, diverse voorbeelden van succesvolle graaftunnels. En die mogelijkheden moeten worden onderzocht.

Tot slot moet iedereen zich goed realiseren dat bijvoorbeeld de Helvoirtseweg nu al gevaarlijker is dan de N65 qua verkeersongevallen. Als wij dan horen zeggen “maar wat de wijzigende verkeersstromen in Vught voor gevolgen zouden hebben is niet duidelijk” terwijl de verkeersanalyses van de VKA+ variant een duidelijke toename van het verkeer door het hele dorp laten zien, en heel extreem in straten als de Helvoirtseweg, dan hoef je geen verkeersdeskundige te zijn om te concluderen dat de verkeersveiligheid in ons dorp slechter wordt. Onverantwoord. Sterker nog: wat is de veiligheid en dus een mensenleven in Vught ons waard?

Ons wordt gezegd dat het te laat is, we zijn al zover met de besluitvorming. Niet wij zijn mogelijk te laat, het verantwoordelijk college is te laat. Zij worden door ons aangesteld én betaald om ons de beste oplossingen te bieden. Zíj hadden de technische ontwikkelingen moeten volgen en al in een veel eerder stadium de tunnelvariant goed moeten laten onderzoeken. En als ze destijds dit hebben laten liggen, laten ze het dan in ieder geval vooral nú doen. Vóór het te laat is. Het zou bijzonder treurig zijn als men deze kans weigert te pakken, sterker nog, het is onaanvaardbaar.

Het is niet te laat, er zit nog geen spade in de grond, wij kunnen besluiten even de tijd te nemen om deze kans te kunnen pakken.

N65 besluitvorming is onzuiver, onvolledig en onverstandig

Gepost op:08-04-20

Niet van toepassing

Onze gemeenteraad wil op korte termijn een beslissing nemen die een grote invloed zal hebben op de levenskwaliteit in onze gemeente. Het gaat om de reconstructie van de N65.

In 2009 begonnen als een mooi plan om de N65 in een tunnel te stoppen, is verwaterd tot een compromis in de vorm van een halfverdiepte tunnelbak. Onderzoek van diverse experts toont aan dat eigenlijk alleen de doorstroming van het doorgaande verkeer op de N65 wordt verbeterd.

Voor Vught zijn de gevolgen vooral negatief: veel extra verkeer in de woonwijken met files, stoplichten en luchtvervuiling, slechte oversteekbaarheid en afname van de verkeersveiligheid, vooral voor fietsers. Daarnaast kost dit plan onze gemeente veel geld, geld dat op vele andere zaken als scholen, sport, cultuur en sociale voorzieningen zal moeten worden bezuinigd.

Kortom, een plan met veel voordelen voor Rijkswaterstaat en voornamelijk nadelen voor onze gemeente en inwoners.

Er is een alternatief, namelijk een ondergrondse, dus volledig verdiepte ligging. Dank zij voortgeschreden technieken is dit goed mogelijk. Gewoon iets dieper graven, dak erop en onze oorspronkelijke Helvoirtseweg er overheen. Het behoud van de Helvoirtseweg, ook daar waar het nu N65 heet, maakt het mogelijk alle bestaande aansluitingen te behouden. Dit heeft vele voordelen en neemt een aantal ernstige nadelen weg:

- het dorp op het niveau van het maaiveld blijft volledig van ons, zodat wij ons makkelijk kunnen verplaatsen en veilig kunnen fietsen, dus de aansluitingen op de N65 blijven behouden

- Vught-noord en -zuid worden met elkaar verbonden

- het doorgaande verkeer gaat er geruisloos onderdoor

- het vrijgekomen gebied naast de N65 kan worden gebruikt voor uitbreidingen van de scholen en mogelijk woningbouw en parken

- geen ernstige verkeersproblemen in onze woonwijken

- de Jagersboschlaan kan behouden blijven

- het verkeersinfarct tijdens de bouw van de N65 en erna kan worden voorkomen

- Vught wordt samengevoegd tot een mooi en veilig dorp.

Wij roepen jou op om de gemeente te vragen ons de tijd te gunnen om ook deze optie te laten onderzoeken als extra variant. En pas daarna een besluit te nemen. Nu een beslissing nemen leidt tot een slechte keuze en een blijvende wond door ons dorp. Onderteken daarin de bijgaande oproep voor een burgerinitiatief. Daarin vragen wij de gemeente het volgende:

 1. De tunnelvariant ‘N65 Duurzaam’ in overleg met de Provincie en het Rijk op basis van de nieuwste technieken nader te onderzoeken als mogelijke oplossing voor de problemen die de huidige VKA+ variant met zich meebrengt, bij voorkeur met een Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse.
 2. Het gebruikelijke democratische proces te volgen met complete inspraakprocedures, waarbij fysieke aanwezigheid van alle deelnemers in dezelfde ruimte mogelijk is, dus nadat alle coronamaatregelen zijn opgeheven.
 3. Het bestemmingsplan pas vast te stellen nadat ook de ondergrondse, duurzame variant van de N65 is onderzocht. Indien jij wil tekenen, print en onderteken dan bijgaand formulier en vul uw naam, adres, geboortedatum (verplicht voor een burgerinitiatief) en handtekening in.

Al jouw huisgenoten vanaf 16 jaar kunnen ondertekenen, dus ook jouw partner en kinderen (voor zover zij wonen in Vught). Vraag ook jouw buren om te tekenen. Graag inleveren in de brievenbus van Heikantstraat 4 of Raadhuisstraat 3001.

Wij zijn het aan onze toekomst en die van onze kinderen verplicht deze optie te onderzoeken, nu voor een slechte variant kiezen is later niet uit te leggen.

Bijlage

Reactie gemeente op vraag: Waarom vrachtwagens door het Vughtse Hart?

Gepost op:08-03-20

Niet van toepassing

Geacht College van de gemeente Vught,

U heeft op 17 februari 2020 gereageerd op onze beoordeling van uw antwoorden op onze vraag 'Waarom vrachtwagens door het Vughtse Hart?’ van 9 februari 2019. In uw brief stelt u dat u van mening bent dat onze vragen van ‘duidelijke en volledige antwoorden zijn voorzien”.

Wij delen uw mening niet. Hierbij enkele vragen die niet of onvolledig zijn beantwoord:

 1. We hebben geen antwoord ontvangen op de vraag wanneer de gemeente voor het eerst voor belevering in het hofje heeft besloten en door wie dit is besloten?
 2. Wij hebben geen antwoord gekregen op de vraag waarom meermaals is bevestigd dat alle opties voor beleveringslocatie en route open stonden terwijl er al op 28 augustus 2017 een Raam- en Realisatie-overeenkomst met de projectontwikkelaar was aangegaan waarin de belevering in het hofje contractueel was vastgelegd?
 3. Wij hebben geen antwoord ontvangen op de vraag waarom niet eerst de verkeersveiligheid en routering van de bevoorrading zijn onderzocht, welke resultaten als uitgangspunten voor de ontwerp zouden kunnen worden gebruikt?
 4. Wij hebben geen antwoord ontvangen op de vraag waarom pas op 5 september 2019 een concept onderzoeksvraag voor het verkeersveiligheidsonderzoek is opgesteld met verkeersmetingen, terwijl op dat moment de ombouw van het Ploegveld al in gang was gezet en de verkeersmetingen daarmee in feite nutteloos zouden zijn?

Samenvattend

Samenvattend concluderen wij dat geen antwoord is gegeven op de meeste vragen die VughtParticipeert en bewoners u hebben gesteld over het Centrumplan Oost. Uw mening dat de vragen duidelijk en volledig zijn beantwoord, mist daarmee iedere basis.

Om deze redenen wijzen wij uw mening als ongefundeerd af.

Tot slot

VughtParticipeert spant zich in om gerichte vragen te stellen en te voorzien van gedetailleerde context. Wij zijn van mening dat deze werkwijze zowel voor de gemeente als voor onze leden, de meest effectieve manier is om gericht transparantie creëren. Het beantwoorden door in algemene zin te verwijzen naar eerdere niet nader genoemde publicaties, is daarbij niet behulpzaam. Het niet of onvolledig beantwoorden van de vragen veroorzaakt zowel bij de gemeente als bij ons onnodig werk.

Andere methoden, zoals een WOB-verzoek, veroorzaken nog meer werk aan de zijde van de gemeente voor het zorgvuldig en volledig verzamelen van alle relevante documentatie, evenals aan de zijde van VughtParticipeert voor het daarin vinden van de antwoorden.

Om deze redenen raden wij de gemeente aan constructief en reeds in eerste termijn te komen tot duidelijke en volledige antwoorden.

Bijlage

Bezwaar tegen verbreding en verharding van de Jagersboschlaan

Gepost op:01-03-20

Niet van toepassing

De Jagerboschlaan is een natuurlijke en veilige route voor wandelaars en fietsers

De Jagersboschlaan blijft de gemoederen bezig houden. Na een stille tocht, waaraan ook de oppositie in de gemeenteraad deelnam, hebben omwonenden bezwaar aangetekend tegen het besluit tot verbreding en verharding van de Jagersboschlaan. Dit bezwaar is inmiddels door de bezwarencommissie afgewezen. Naar aanleiding daarvan schreven de omwonenden aan het college:

“De beslissing van uw college als zodanig komt zeker niet onverwacht. Wat wij wel als verbazingwekkend hebben ervaren, is de mededeling in het uitgebrachte bericht van uw afdeling Communicatie & Voorlichting, nl. dat inmiddels de aanbesteding van het werk aan de Jagersboschlaan van start is gegaan.” De complete brief is bijgevoegd.

Ook Vughtparticipeert heeft vragen gesteld bij deze gang van zaken. De reactie van de gemeente op onze vragen hebben wij afgewezen, omdat het geen antwoorden geeft op de gestelde vragen. Belangrijkste vraag is waarom deze beslissing nu wordt genomen, terwijl de verbreding en verharding alleen noodzakelijk is indien de reconstructie van de N65 volgens de VKA+ variant wordt uitgevoerd. Het plan voor de N65 is nog niet definitief zolang er geen antwoorden zijn op de vele ingediende zienswijzen en de waarschijnlijke aansluitende procedures nog niet zijn doorlopen.

De gemeente wekt de indruk grote plannen, zoals de N65, stapsgewijs door te drukken, waardoor de constructieve dialoog en participatie worden gefrustreerd. Deze werkwijze ziet VughtParticipeert ook bij andere ontwikkelingen in de gemeente. Een slechte opmaat voor de beloofde participatie.

Bijlage

Vragen over verkeersoverlast woonomgeving Moleneindplein

Gepost op:27-02-20

Niet van toepassing

Geacht college van de gemeente Vught,

De leefbaarheid van de woonomgeving rond het Moleneindplein staat al vele jaren onder druk. Het grootste probleem is de forse verkeerstoename en de parkeeroverlast, veroorzaakt door de groei van de lokale dienstverlenende sector met winkels, zorgvoorzieningen en een school. De veiligheid voor bewoners en zelfs de bereikbaarheid voor hulpdiensten is in het geding.

Bewoners trekken al jaren bij de gemeente aan de bel maar vinden weinig gehoor. Ze worden onvoldoende geïnformeerd, naar huis gestuurd met lege beloften en niet betrokken bij maatregelen.

Terugdringen verkeersoverlast

De afgelopen 20 jaar heeft de dienstverlenende sector aan en rond het Moleneindplein een flinke groei doorgemaakt in de vorm van winkels en diverse voorzieningen zoals een gezondheidscentrum, een fysiotherapiepraktijk en een school. Dit betekent een forse toename van het gemotoriseerd verkeer in de omringende woonwijk vanwege winkelend publiek, bevoorradend vrachtverkeer, bezoekers van de zorgvoorzieningen en ouders die hun schoolgaande kinderen wegbrengen. Op sommige momenten is het zo druk dat bewoners zelf hun straat niet kunnen uitrijden.

Sedert 2011 voeren bewoners gesprekken met de gemeente, die minimaal één verkeersmeting heeft laten uitvoeren. Daarin is onder andere het parkeergedrag geturfd. In tegenstelling tot de toezegging indertijd, zijn de uitslagen van deze meting nooit openbaar gemaakt.

Opm.: de volledige tekst van deze vragen in de bijlage

Tenslotte

De Vereniging VughtParticipeert zou graag op korte termijn haar leden over uw antwoorden willen informeren. Wij nemen aan dat ook u de noodzaak ziet de inwoners van Vught zo snel mogelijk te informeren. Om die reden zouden wij het op prijs stellen uw antwoorden binnen 3 weken te mogen ontvangen.

PS als onderdeel van ons doel om transparantie te bieden, hebben wij deze brief ook op onze website www.vughtparticipeert.nl geplaatst. Uw antwoorden zullen daar ook worden gepubliceerd.

Bijlage

Antwoord op vraag opnieuw: Waarom is de MKBA N65 niet tijdig aan de gemeenteraad ter beschikking gesteld?

Gepost op:16-02-20

Antwoord volstaat niet

Op 8 februari 2020 ontvingen wij bijgaand antwoord van het college met bijlagen.

Opnieuw ontwijkt de gemeente duidelijke antwoorden te geven op de vragen en wordt niet aangetoond dat zij de gemeenteraad actief het MKBA-rapport ter beschikking heeft gesteld, terwijl diverse personen in het college over deze informaite beschikten.

Voor VughtParticipeert is het duidelijk dat het college hierbij tenminste onzorgvuldig was bij het ter beschikking stellen van essentieële informatie aan de gemeenteraad. Het feit dat het MKBA-rapport, bevestigd door diverse contra-expertises, een duidelijk negatief oordeel velt over deze reconstructie-variant, riekt naar kwade wil.

Besluitvorming op basis van onvoldoende informatie, terwijl die wel beschikbaar was, moet worden aangemerkt als onbehoorlijke bestuur. Wij wijzen dit antwoord af.

Bijlage

Bewonersparticipatie en versterking van de bestuurlijke kwaliteit

Gepost op:12-02-20

Niet van toepassing

Burgerparticipatie als dans in dialoog

Onlangs hebben wij de vereniging VughtParticipeert (VP) opgericht, omdat we constateerden dat burgerparticipatie in Vught niet functioneerde. Dat was vooral vanuit eigen positieve ervaringen in andere gemeenten, waar we zagen hoe het beter kan. VughtParticipeert heeft geen politieke kleur en heeft inmiddels brede steun vanuit veel verschillende bewonersgroepen, maatschappelijke organisaties en uiteenlopende geledingen van de bevolking.

Transparante informatievoorzieningen en tijdige burger betrokkenheid

Als vereniging streven wij twee doelen na. Het eerste doel is transparante informatievoorziening vanuit de gemeente aan bewoners: zo volledig mogelijk, in voor burgers begrijpelijke taal en genuanceerd in de zin dat zowel de voor- als nadelen van keuzes op tafel liggen.

Belangrijk is dat deze informatie tijdig wordt gegeven. Dus niet achteraf als mosterd na de maaltijd nadat alles al besloten en beklonken is. Maar op een moment dat bewoners nog daadwerkelijk invloed kunnen uitoefenen en voldoende tijd krijgen om te reageren. Vragen die dan leven onder bewoners zullen correct én volledig beantwoord moeten worden.

Het tweede doel is actieve betrokkenheid van bewoners. Passieve participatie in de vorm van informatieavonden waar de gemeente informatie overdraagt, is een eerste stap, maar niet voldoende. Participatie betekent dat bewoners in een vroeg stadium van de besluitvorming actief worden betrokken. Zo kunnen bewoners meedenken en samen met de gemeente tot goede oplossingen komen. Bovendien kennen bewoners hun buurt vaak goed zodat oplossingen doeltreffender zullen zijn.

Deze uitgangspunten van VP gelden niet alleen voor nieuwe plannen. Ook eerder genomen besluiten moeten kunnen worden uitgelegd aan burgers, met namen en rugnummers. En eventueel ook ter discussie gesteld op basis van voortschrijdend inzicht. Of als de omstandigheden zijn gewijzigd.

Effectiever en efficiënter lokaal bestuur

Wij zijn ervan overtuigd dat het lokale bestuur op deze manier effectiever én efficiënter kan functioneren. Een besluit dat tot stand is gekomen in een zuiver en transparant proces is veel duurzamer. Het roept minder weerstand op en ‘hakken in het zand gedrag’, omdat het dan voor bewoners makkelijker te accepteren is dat iets niet kan.

Op de langere termijn draagt een betere samenwerking bij aan het verminderen van het wantrouwen tegen het lokaal bestuur omdat geen nieuwe negatieve ervaringen worden opgedaan. Ook zal het goodwill opleveren onder de bevolking en resulteren in een positiever imago van politici en bestuurders.

Naast een betere samenwerking maakt participatie het mogelijk om kennis, ervaring en energie uit de bevolking in te zetten. Hiermee kunnen ook kleinere gemeenten als Vught met een beperkte organisatie veel meer werk verzetten en betere resultaten bereiken.

Belangrijk is wel het besef dat hier de kosten voor de baten uitgaan, want het betekent meer investeren in bewonerbetrokkenheid aan het begin van een besluitvormingsproces, dus bij de start van plannen en besluitvorming. Dat vraagt tijd en energie van bewoners én van het lokale bestuur, soms andere procesvaardigheden van de deelnemende partijen en in ieder geval een verschuiving binnen de huidige Vughtse bestuurscultuur.

Antwoord: Waarom verharding en verbreding Jagersboschlaan?

Gepost op:12-02-20

Antwoord volstaat niet

Voorlopige reactie op het antwoord van de gemeente

Wij hebben een reactie van de gemeente ontvangen, waarbij de meeste vragen over de Jagersboschlaan onbeantwoord zijn gebleven. Eén antwoord van de gemeente is duidelijk: verharding van de Jagersboschlaan is alleen nodig wanneer de reconstructie van de N65 doorgaat, dus niet nodig wanneer dat niet het geval is.

Aangezien de werkgroep Jagersboschlaan via de bezwaarschriftencommissie formeel bezwaar heeft ingediend tegen de gemeentelijke plannen, wachten we op verzoek van de werkgroep eerst het advies af dat deze commissie aan het college gaat geven.

Daarna zullen we een meer gedetailleerde reactie op het antwoord van het college plaatsen.

Antwoord: Waarom vrachtwagens door het Vughtse Hart?

Gepost op:09-02-20

Antwoord volstaat niet

Geacht College van B&W,

U heeft op 15 januari 2020 gereageerd op onze vraag 'Waarom vrachtwagens door het Vughtse Hart?’ van 9 december 2019.

Inleidend stellen wij daarbij het volgende vast:

 • Bewoners zijn niet tijdig betrokken bij het Centrum Plan Oost en commentaren van bewoners worden onvoldoende meegenomen
 • Bewoners worden onvoldoende dan wel foutief geïnformeerd wanneer zij vragen stellen
 • De belevering van de winkels via het bevoorradingshofje zou niet door de gemeente zijn afgedwongen. Terwijl uit de Raam- en Realisatieovereenkomst van 28-8-2017 en uit gesprekken met de projectontwikkelaar blijkt dat dit wel op verzoek van de gemeente is
 • Het oorspronkelijke ontwerp Centrumplan Oost (CPO 1.0) zou van tafel zijn gehaald omdat er problemen waren met de fundering. Uit betrouwbare bron is echter gebleken dat voor de projectontwikkelaar de verkeersveiligheidsproblematiek de directe aanleiding daarvoor was
 • Er is geen verkeerskundig onderzoek gedaan naar de gevolgen voor de verkeersveiligheid van bewoners en winkelend publiek voorafgaand aan het Centrum Plan Oost versie 2.0 terwijl bewoners daar wel om gevraagd hebben.

Onze reactie op uw antwoorden per vraag kunt u lezen in de bijlage.

Samenvattend concluderen wij dat geen antwoord is gegeven op de meeste vragen die VughtParticipeert en bewoners u hebben gesteld over het Centrumplan Oost.

Een WOB-verzoek voor het beschikbaar maken van de Raam- en Realisatieovereenkomst CPO 2.0 met bijbehorende gespreksnotities over de verschillende beleveringsopties zal hierop volgen.

Wij laten het voorlopig aan de politiek en de kiezer hieraan conclusies te verbinden.

Bijlage

Actuele stand van zaken

Gepost op:01-02-20

Niet van toepassing

Een flitsende start

Dankzij veel belangstelling van diverse media zoals Brabants Dagblad, Klaverblad, Novo-3 en Avulo, was VughtParticipeert snel bekend. Ook via onze website konden wij goed duidelijk maken waarom, wat en wie wij zijn.

De eerste stappen

Nog voor het starten van onze website waren wij al begonnen met het selecteren en voorbereiden van onderwerpen. Per onderwerp zijn vrijwilligers aan het werk gegaan met het analyseren en het formuleren van vragen aan de gemeente.

Direct nadat onze website in de lucht was, konden de eerste vragen aan de gemeente worden gesteld, die dan ook direct op onze site werden gepubliceerd.

De eerste resultaten

Tot ons genoegen merkten wij dat de gemeente zich inspande om binnen de door ons gewenste antwoordtermijn van 3 weken te antwoorden. Dat is een goed resultaat, omdat onze vragen in de regel diepgaand zijn en wij solide antwoorden verwachten. Inmiddels zijn zes vragen gesteld en vijf antwoorden ontvangen. Drie antwoorden zijn door onze team beoordeeld, twee worden nog geanalyseerd.

Kwaliteit van de antwoorden laat te wensen over

Helaas hebben wij twee antwoorden als onvoldoende moeten afwijzen. De vragen zijn niet of onvolledig beantwoord. Wat er aan de antwoorden schort, hebben wij in onze reactie aangegeven. Zowel vraag, antwoord als onze beoordeling daarvan staan op onze website. Misschien dat de gemeente nog moet wennen aan de noodzaak precies en volledig te zijn.

Er staat nog veel op stapel

Op de planning staan nog diverse onderwerpen, sommige daarvan al in volle voorbereiding. Op deze pagina willen wij u regelmatig informeren. Ook bestaat de mogelijkheid op onze website aan te melden voor de nieuwsbrief.

Hoe kan jij helpen?

Gepost op:01-02-20

Niet van toepassing

Wat doen onze vrijwilligers?

De meeste vrijwilligers werken aan een onderwerp waar zij een direct belang bij hebben en goed geïnformeerd zijn over de lokale situatie. Meestal werken zij in een team. Sommige vrijwilligers dragen bij aan algemene onderwerpen zoals financiën, bestuursrecht, verkeer of publiciteit.

Waar kunnen wij nog hulp gebruiken?

Wij zijn op zoek naar iemand die wil helpen bij het technisch beheer van onze website. Hierbij is enige programmeer-ervaring essentieel.

Ook zoeken wij een helpende hand bij het verzorgen van onze regelmatige nieuwsbrief. Hierbij is het van belang redactioneel vaardig te zijn en op de hoogte van de actuele ontwikkelingen. Technische ervaring is niet vereist, wel kunnen omgaan met de gebruikelijke Office programma's als tekstverwerking en mailing.

Hoe werken wij?

Wij hebben geen kantoor, iedereen werkt vanuit huis en wij maken veel gebruik van email, telefoon en Zoom. Onder normale omstandigheden ontmoeten wij op openbare locaties zoals DePetrus of we boeken een vergaderruimte. De laatste maandag van iedere maand hebben wij een informele bijeenkomst om 20:00 h. Dat is het moment om te overleggen, bij te praten en elkaar beter te leren kennen.

In verband met de coronacrisis zijn een aantal van deze mogelijkheden opgeschort.

Doe mee en help onze gemeente nog mooier en beter te maken. Meld je op info@vughtparticipeert.nl of op onze website.

Vraag: Waarom heeft de gemeente Vught geen rekenkamer?

Gepost op:01-02-20

Niet van toepassing

Onderstaande vragen zijn voorgelegd aan de 6 politieke partijen in de gemeenteraad van Vught.

Geachte mevrouw/mijnheer,

Op 25 november stuurden wij onderstaande vragen aan het College van de gemeente Vught. Op 6 januari j.l. ontvingen wij van het college antwoord waarbij zij de 1e vraag alsvolgt beantwoordden:

“Een rekenkamer is bij uitstek een instrument van de gemeenteraad en niet van het college. Hiermee kan onafhankelijk onderzoek worden gedaan naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van gemeentelijk beleid en uitvoering. De wijze waarop dit instrument wordt ingezet is – binnen de wettelijke kaders – aan de gemeenteraad”.

Graag leggen wij hierbij deze vragen voor aan de politieke partijen die vertegenwoordigd zijn in de huidige gemeenteraad.

Inleiding

Sinds 2002 heeft elke gemeente een rekenkamer of een rekenkamercommissie. Dit is een verplichting die in de Gemeentewet (art. 81a) is opgenomen. De wetgever heeft de rekenkamer bij gemeenten ingesteld om de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur te onderzoeken. Doelmatigheid wil zeggen dat de kosten in verhouding moeten zijn met wat je wil bereiken. Met doeltreffendheid wordt bedoeld dat de gemeentelijke inspanningen en uitgaven ook echt een bijdrage leveren aan het doel wat het gemeentebestuur wil bereiken. Rechtmatigheid wil zeggen dat de raad, het college en de ambtelijke organisatie zich houden aan alle geldende wetten, regels en besluiten.

Kort samengevat, is het gevoerde beleid zinnig, is het zuinig gedaan en is het zorgvuldig uitgevoerd.

De rekenkamer ondersteunt de gemeenteraad bij de kaderstellende en controlerende taak die het heeft. De rapporten van de rekenkamer zijn altijd openbaar. Een rekenkamer draagt bij aan een transparanter en beter functionerend openbaar bestuur en mag als enige binnen de gemeente zowel de raad, het college als ook de ambtelijke organisatie onderzoeken. En zelfs instanties die bijvoorbeeld subsidie ontvangen van de gemeente.

Vraag:

• Hoe kijkt uw partij aan tegen de rol van de rekenkamer in het openbaar bestuur?

• Deelt zij de mening dat een actieve (dus geen slapende), volwaardige rekenkamer(commissie) de controlerende taak van de gemeenteraad ondersteunt?

• Deelt uw partij de mening dat een actieve, volwaardige rekenkamercommissie bijdraagt aan de kwaliteit, openheid en transparantie van het gemeentelijk bestuur?

• In juni 2015 is door de gemeenteraad van Vught besloten de rekenkamercommissie slapend te maken. Wat was de positie van uw partij en wat waren de overwegingen voor het besluit om de rekenkamercommissie de facto buiten werking te stellen?

• Waarom heeft de gemeenteraad in de gemeentebegroting 2020 het budget voor de rekenkamer(commissie) geschrapt en wat was daarbij de positie van uw partij? De richtlijn voor het budget van een rekenkamer is daarbij 1 euro per inwoner per jaar, wat voor Vught 26.000 euro per jaar zou betekenen en na de samenvoeging met Helvoirt ruim 30.000 euro per jaar. Deze vraag is extra op zijn plaats omdat in april 2019 de ministerraad heeft besloten dat de rekenkamer niet meer slapend kan worden gemaakt.

• Hoe denkt uw partij de grote financiële projecten die thans lopen, met daarbij de risico’s die extra beheersing van financiën eisen, waarbij grote verantwoordelijkheden moeten worden gedragen door gekozen burgers zonder aanwijsbare relevante ervaring, succesvol en transparant te kunnen uitvoeren?

Tenslotte:

De Vereniging VughtParticipeert zou graag op korte termijn haar leden over uw antwoorden willen informeren. Wij nemen aan dat ook u de noodzaak ziet de inwoners van Vught zo snel mogelijk te informeren. Om die reden zouden wij het op prijs stellen uw antwoorden binnen 3 weken te mogen ontvangen.

PS als onderdeel van ons doel om transparantie te bieden, hebben wij deze brief ook op onze website www.vughtparticipeert.nl geplaatst. Uw antwoorden zullen daar ook worden gepubliceerd.

Antwoord: Waarom heeft de gemeente Vught geen Rekenkamer?

Gepost op:19-01-20

Antwoord is volledig

Geacht College van de gemeente Vught,

Op 25 november stelden wij u de vraag 'Waarom heeft de gemeente Vught geen Rekenkamer?’ Op 6 januari ontvingen wij uw antwoord waaruit wij als volgt citeren:

“Een rekenkamer is bij uitstek een instrument van de gemeenteraad en niet van het college. Hiermee kan onafhankelijk onderzoek worden gedaan naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van gemeentelijk beleid en uitvoering. De wijze waarop dit instrument wordt ingezet is – binnen de wettelijke kaders – aan de gemeenteraad”.

Wij beoordelen deze vraag als afdoende beantwoord.

Graag leggen wij deze vraag voor aan de politieke partijen die vertegenwoordigd zijn in de huidige gemeenteraad."

PS uw antwoord publiceren wij hierbij.

Bijlage

Vraag opnieuw: Waarom is de MKBA N65 niet tijdig aan de gemeenteraad ter beschikking gesteld?

Gepost op:02-01-20

Niet van toepassing

Geacht College van de gemeente Vught,

Op 17 november stelden wij u de vraag 'Waarom is de MKBA N65 niet tijdig aan de gemeenteraad ter beschikking gesteld?’ Op 6 December ontvingen wij uw antwoord (kenmerk RI/BE/Z19-218375/UIT/19-337601).

Na uitvoerige bestudering van uw antwoorden, hebben wij vastgesteld dat onze vragen onvoldoende zijn beantwoord. U wekt de indruk een antwoord te geven, terwijl dat niet zo is. Dat beoordelen wij als onvoldoende. Om deze redenen wijzen wij uw antwoord af en stellen wij de vragen opnieuw.

 1. Beschikbaar stellen van de definitieve versie van het negatieve MKBA advies aan relevante stakeholders.

In uw antwoord herhaalt u verschillende malen dat de definitieve versie van het negatieve MKBA adviesrapport op 27 juni 2016 op de website van het ministerie is geplaatst. Het gaat om het volgende document:

MIRT­ Verkenning N65 Vught – Haaren; Maatschappelijke kosten en baten van de onderzochte alternatieven Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 1 juni 2016:

Deel I: Vergelijking VKA N65 met MKBA N65 (Antea Group), juni 2016

Deel II: MKBA N65 (RIGO), februari 2016

Deel IIa: Second Opinion bij MKBA N65 (Kennisinstituut voor Mobiliteit), februari 2016

Het plaatsen op een website is het toegankelijk maken van informatie voor het brede publiek. Dat is compleet anders dan het actief en tijdig ter beschikking stellen van het MKBA rapport in de zin van het toesturen/doen toekomen aan gemeenteraadsleden en andere relevante stakeholders zoals de bewoners van Vught.

Met andere woorden, u hebt geen antwoord gegeven op de vraag wanneer en aan welke relevante stakeholders u het negatieve MKBA advies actief beschikbaar hebt gesteld.

A. Klopt het dat de conceptversie van het negatieve MKBA rapport over de reconstructie van de N65, al in de loop van 2015 in het bezit was van de verantwoordelijke wethouder?

B. Klopt het dat de definitieve versie van het negatieve MKBA rapport over de reconstructie van de N65, al in februari 2016 in het bezit was van de verantwoordelijke wethouder?

C. Klopt het dat de gemeenteraadsleden van Vught pas op zijn vroegst op 27 juni 2016 kennis hebben kunnen nemen via een website van dit negatieve MKBA adviesrapport over de reconstructie van de N65, dus ruim 5 maanden nádat het rapport definitief was?

D. Klopt het dat u de gemeenteraadsleden van Vught niet actief hebt geïnformeerd over het MKBA rapport zodra dit gepubliceerd werd op de website van het Ministerie (d.d. 27 juni 2016)?

E. Klopt het dat u de bewoners van Vught niet actief hebt geïnformeerd over het MKBA rapport zodra dit gepubliceerd werd op de website van het ministerie (d.d. 27 juni 2016), bijvoorbeeld in het Klaverblad, via de gemeentelijke website of aan bewonersgroepen?

 1. Beschikbaar stellen van het MKBA advies vóór de beslissing over de reconstructie van de N65/voorkeursalternatief (VKA).

Op de raadsinformatieavond van 10 maart 2016 is de raad geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen rond de reconstructie van de N65. Daarna volgde een raadsvergadering op 17 maart 2016.

A. Klopt het dat u de raadsleden op de raadsinformatieavond van 10 maart 2016, toen de reconstructie van de N65 expliciet aan de orde kwam, niet hebt geïnformeerd over het negatieve MKBA adviesrapport, door het toe te sturen dan wel op een andere wijze actief ter beschikking te stellen?

B. Klopt het dat u de raadsleden vóór de raadsvergadering van 17 maart 2016 niet hebt geïnformeerd over het negatieve MKBA adviesrapport, door het toe te sturen dan wel op een andere wijze actief ter beschikking te stellen?

Op 26 april 2016 heeft de fractie PvdA/GL vragen gesteld aan het college. Dat was naar aanleiding van een artikel op 25 april 2016 in het Brabants Dagblad met als kop ‘Vertrouwelijk rapport toont te weinig voordeel door nieuwe N65’. Daarin wordt gesproken over een geheim rapport (het MKBA), waaruit bleek dat de kosten-baten analyse negatief uitpakte en de beperkte baten vooral de doorstroom op de N65 ten goede zou komen en niet de leefbaarheid in Vught.

U hebt deze vragen van de PvdA/GL (pas) op 24 mei 2016 beantwoord. Uit de vragen van de fractie PvdA/GL bleek overduidelijk dat u op dat moment de raad niet had geïnformeerd over het MKBA rapport.

C. Klopt het dat het MKBA rapport ten tijde van de beslissing over de reconstructie van de N65/VKA, alleen aan de stuurgroepleden ter beschikking is gesteld, en niet aan de gemeenteraad?

D. Klopt het dat de stuurgroep heeft besloten vóór de reconstructie van de N65/VKA, zonder de gemeenteraad Vught eerst te consulteren met inachtneming van het MKBA rapport?

In uw antwoord suggereert u dat het de minister is die het besluit over publicatie van de MKBA heeft genomen, dus ook om het negatieve MKBA advies niet aan de gemeenteraad van Vught te sturen. Dit antwoord is misleidend.

De minister neemt deze besluiten namelijk niet alleen en ondertekent pas als alle partijen die vertegenwoordigd zijn in de stuurgroep, tot de Bestuursovereenkomst N65 besluiten.

E. Kunt u uitleggen waarom u de raad niet heeft geconsulteerd over de reconstructie van de N65/VKA alvorens een beslissing te nemen over de reconstructie?

In de notulen van de raadsvergadering van 28 juni 2018 is het volgende vermeld: “De fractie CDA vraagt naar de kosten/batenanalyse die het college heeft toegezegd n.a.v. schriftelijke vragen gesteld door PvdA-GroenLinks in mei 2016. Wethouder Van Woesik zal de raad z.s.m. een kosten/batenanalyse doen toekomen.” Ook hieruit blijkt dat de raadsleden in 2018 nog steeds niet actief door u waren geïnformeerd over het MKBA rapport.

F. Klopt het dat het MKBA rapport pas na 28 juni 2018 actief aan de raadsleden beschikbaar is gesteld, dus ruim 2 jaar ná het verschijnen van het MKBA rapport in 2016?

G. Klopt het dat u het MKBA rapport met het negatieve advies over de reconstructie van de N65/het Voorkeursalternatief VKA pas actief aan de raadsleden ter beschikking heeft gesteld, nádat al besloten was over het VKA in 2016?

H. Wat zijn de overwegingen van de stuurgroep en de voor Vught verantwoordelijke wethouder in de stuurgroep geweest, om de eigen gemeenteraad niet actief te informeren over dit rapport tijdens besprekingen over de N65 in 2015, 2016 en 2017?

 1. Formeel besluit reconstructie van de N65/VKA ontbreekt

Uit raadsstukken is niet op te maken op welk moment de gemeenteraad besloten heeft voor het VKA en hoe zij is geïnformeerd over alle relevante informatie, inclusief het MKBA rapport.

A. Wanneer heeft de gemeenteraad precies besloten over de reconstructie van de N65?

B. Uit welk raadsstuk blijkt dit besluit?

C. Zijn de MKBA onderzoeksresultaten toen vooraf actief ter beschikking gesteld in de zin van toesturen of bijvoegen als raadsstuk?

 1. Reconstructie van de N65/VKA levert meer kosten dan baten op

U noemt in uw antwoord dat in een MKBA niet alle baten gekwantificeerd kunnen worden. U citeert hier selectief en dus onzorgvuldig uit het MKBA-rapport. Uw antwoord is daarmee misleidend.

In de gehele alinea staat letterlijk (MIRT MKBA/RIGO, blz.5):

“Uit de MKBA blijkt dat de kosten de baten ruimschoots overtreffen. Bovendien blijkt dat de belangrijkste baten bestaan uit verbeterde doorstroming van het verkeer. De beoogde verbeteringen van leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en vermindering barrièrewerking vormen in verhouding slechts een klein deel van de baten.

Hierbij dient echter wel de nuance aangebracht te worden, dat niet alle baten in geld zijn (of kunnen worden) uitgedrukt. Dit geldt bijvoorbeeld voor de ruimtelijke kwaliteit.

Deze baten zijn echter in verhouding klein en hebben geen wezenlijke invloed op de conclusie dat de kosten-baten verhouding duidelijk negatief is”.

Of zoals het KIM het verwoordt (MIRT MKBA/KIM, blz. 4):

“Uit de MKBA blijkt dat bij alle projectalternatieven de kosten hoger zijn dan de maatschappelijke baten. Bovendien blijkt dat de belangrijkste baten bestaan uit verbeterde doorstroming van het verkeer, wat overigens niet het hoofddoel van dit project is. De beoogde verbeteringen van leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en de vermindering barrièrewerking vormen in verhouding slechts een klein deel van de baten. Niet alle baten kunnen echter in geld worden uitgedrukt.”

Voorts geeft U in uw antwoord het volgende aan: “Wij hebben zwaarder laten wegen dat het gekozen alternatief goed scoort op de doelstellingen van de MIRT-verkenning dan op doorstroming. Het scoort goed op barrièrewerking, oversteekbaarheid auto- en langzaam verkeer, verkeersveiligheid, geluid en ruimtelijke kwaliteit”.

Uw antwoord is strijdig met de uitkomsten en tegengesteld aan de conclusies van het MKBA rapport. De MKBA laat namelijk het volgende zien als gevolg van de reconstructie van de N65/ VKA:

Kosten ruimtelijke kwaliteit 1 mln.

Kosten voor de verkeersveiligheid 6 mln.

Baten voor de oversteekbaarheid 3 mln.

Baten van uitstoot (luchtkwaliteit) 1 mln.

Noch kosten, noch baten voor geluid 0 mln.

Dus baten zijn opgeteld 4 mln., de kosten zijn opgeteld 7 mln. Het saldo baten-kosten is dus 3 mln. negatief.

Bovendien is de MKBA ratio 0,65 en daarmee fors lager dan 1,00, het break even point waarbij de kosten tegen de baten opwegen. Ook is het zo dat de belangrijkste baten te vinden zijn t.a.v. reistijdbesparing (60 mln.), reiskostenbesparing (12 mln.) en de betrouwbaarheid (15 mln.) waarmee gedoeld wordt op files en opstoppingen. Met andere woorden: de doorstroming.

Terwijl voor de Vughtse bewoner de veiligheid in het dorp met 6 mln. vermindert vanwege omrijdgedrag, zo stellen de auteurs van het rapport. Daarmee doelen ze op de toename van vracht/autoverkeer en ander gemotoriseerd verkeer door de woonbuurten van Vught.

Aangezien veiligheid in buurten en wijken zeer bepalend is voor de leefbaarheid, gaat de leefbaarheid in Vught er als gevolg van de reconstructie van de N65 er fors op achteruit.

Kortom, de doorstroming verbetert op de N65 na de reconstructie, wat vooral mensen buiten Vught ten goede komt, en de bewoners van Vught gaan er op achteruit.

A. Kunt u uitleggen waarom de Vughtse wethouder en de stuurgroep op basis van deze negatieve uitkomsten voor de inwoners van Vught, tóch heeft besloten vóór het VKA?

 1. Duurdere VKA+ variant nog meer extra kosten dan baten voor Vught

De totale kosten voor de reconstructie van de N65 in de VKA+ variant zijn fors hoger dan het VKA en zijn nu geraamd op 155 mln. U heeft in de persoon van wethouder van Woesik aangegeven dat het VKA+ hetzelfde MKBA kosten baten saldo oplevert. Hij stelt derhalve dat de plus op het VKA geen enkele consequentie heeft voor de MKBA.

Voor Vught betekent dit dat er dus wel extra kosten zijn van 13,4 mln. van het VKA+, die niet worden gecompenseerd door extra baten. Kortom, de duurdere verdiepte variant VKA+ kost de Vughtse inwoners veel meer, maar levert geen extra baten op.

A. Kunt u uitleggen waarom u ondanks deze negatieve uitkomsten, gekozen hebt voor het VKA+?

Tenslotte

De Vereniging VughtParticipeert zou graag op korte termijn haar leden over uw antwoorden willen informeren. Wij nemen aan dat ook u de noodzaak ziet de inwoners van Vught zo snel mogelijk te informeren. Om die reden zouden wij het op prijs stellen uw antwoorden binnen 3 weken te mogen ontvangen.

PS als onderdeel van ons doel om transparantie te bieden, hebben wij deze brief ook op onze website http://www.vughtparticipeert.nl geplaatst. Uw antwoorden zullen daar ook worden gepubliceerd.

Antwoord: Waarom is de MKBA N65 niet tijdig aan de gemeenteraad ter beschikking gesteld?

Gepost op:02-01-20

Antwoord is onvolledig

Geacht College van de gemeente Vught,

Op 17 november stelden wij u de vraag 'Waarom is de MKBA N65 niet tijdig aan de gemeenteraad ter beschikking gesteld?’ Op 6 December ontvingen wij uw antwoord (kenmerk RI/BE/Z19-218375/UIT/19-337601).

Na uitvoerige bestudering van uw antwoorden, hebben wij vastgesteld dat onze vragen onvoldoende zijn beantwoord. U wekt de indruk een antwoord te geven, terwijl dat niet zo is. Dat beoordelen wij als onvoldoende. Om deze redenen wijzen wij uw antwoord af en stellen wij de vragen opnieuw.

PS uw antwoord publiceren wij hierbij

Bijlage

Vraag: Waarom vrachtwagens door het Vughtse Hart?

Gepost op:09-12-19

Niet van toepassing

Geacht College van de gemeente Vught,

De gemeente is van mening dat het beleveren van de grootste winkels in het nieuwe Centrumplan Oost, zal moeten plaatsvinden in het hofje achter de huidige Zeeman winkel. Hiervoor moeten de vrachtwagens, tot 18 meter lang, door de Raadhuisstraat, over de Heuvel het hofje in. Uitrijden zal dan gaan opnieuw over de Heuvel vervolgens via Ploegstraat, linksaf door de Vliertstraat naar de Secr. Van Rooijstraat.

Meer en meer streven lokale overheden er naar om vrachtverkeer te weren uit dorps- en stadskernen. Voorwaarde om dit bereiken is de verkeersveiligheid inclusief bevoorradingsroutes bij de planontwikkeling op de eerste plaats te stellen. Dit kan door voorafgaand aan de planontwikkeling eisen op het gebied van verkeersveiligheid op te leggen aan de projectontwikkelaar. Deze eisen dienen zoveel mogelijk aan te sluiten op de te verwachten verkeersstromen.

De gemeente Vught laat een winkelcentrum ontwikkelen waar de vrachtwagens tot in het centrum moeten rijden om te kunnen lossen. Daarbij zal gebruik worden gemaakt van straten met winkels en terrassen, waar bezoekers, voetgangers en fietsers zich veilig wanen. Zeker in een gemeente als Vught met vele kwetsbare inwoners zoals ouderen en slechtzienden, lijkt dit risicovol. Kortom verkeersveiligheid en de te nemen maatregelen worden pas in beschouwing genomen nadat het plan is uitontwikkeld.

Op dit moment vinden er wekelijks verkeersincidenten plaats in de Raadhuisstraat, Ploegstraat en Vliertstraat, de beoogde aan- en uitrij-routes voor het vrachtverkeer. Vrachtwagens rijden zich klem in de bocht bij de Heuvel, bijna-ongelukken zijn dagelijkse kost, in het bijzonder met fietsers en winkelend publiek, verkeersinfarcten in de Vliertstraat, vrachtwagens die uit nood vanaf de Secr. Van Rooijstraat proberen achterwaarts de Vliertstraat in te rijden om zo de Jumbo te bereiken. De verkeerssituatie in het centrum is dus nu al onveilig.

In de periode van 2016 tot vandaag zijn diverse besluiten van de gemeente zichtbaar geworden die alle erop wijzen dat de beleveringslocatie en route al jaren vast staat en dat gesprekken met belanghebbenden nutteloos waren. Hierbij een kort overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen:

Omwonenden uiten vroegtijdig hun zorgen

In november 2016 is de burgemeester al geïnformeerd over zorgen die omwonenden aan de Raadhuisstraat hebben over het plan om een groot deel van de belevering van de nieuwe en vergrote Albert Heijn, Hema en Zeeman door de Raadhuisstraat en over de Heuvel te laten plaatsvinden. Grootste zorg was dat vrachtwagens achteruitrijdend het bevoorradingshofje in moesten rijden om de winkels te kunnen bevoorraden. Dwars door een gebied waar zich voetgangers, fietsers en auto’s bevonden.

Op verzoek van omwonenden heeft Veilig Verkeer Nederland (VVN) en later op verzoek van de projectontwikkelaar het gerenommeerde bureau Goudappel Coffeng onderzoek gedaan naar deze oplossing. Zowel VVN als Goudappel Coffeng kwamen tot de conclusie dat de situatie met achteruitrijdende vrachtwagens in het beoogde gebied niet veilig te maken viel. Ondanks het feit dat de gemeente vol hield/houdt dat het gebied wel veilig te maken was heeft de eigenaar van het winkelcentrum zijn conclusie getrokken en het plan teruggetrokken.

In de aanloop van het in het voorjaar 2019 gepresenteerde nieuwe plan hebben omwonenden er bij de burgemeester op aangedrongen om de verkeerssituatie tijdig bij de planontwikkeling te betrekken. De burgemeester meldde dat verschillende opties nog zouden worden onderzocht en vergeleken. Uit notulen van een Stuurgroep CPO bijeenkomst (verkregen na een WOB procedure via de rechter) is inmiddels duidelijk geworden dat de door de projectontwikkelaar aangedragen meest veilige oplossing voor de bevoorrading in die vergadering door de burgemeester is afgewezen. Reden zou zijn dat het college geen vrachtverkeer op het nieuwe parkeerterrein (Ploegveld/Baron van Hovellplein) wil hebben.

Inmiddels wordt het steeds duidelijker dat het hofje achter de huidige Zeeman winkel de centrale afleverplaats wordt, geschikt voor het afhandelen van grote vrachtwagens, zelfs twee tegelijk met nog een wachtplaats voor een derde.

Ook wordt duidelijk dat de gemeente er inmiddels vanuit gaat dat men accepteert dat er toch vrachtwagens zullen komen op het parkeerterrein Ploegveld/ Baron van Hovellplein.

Ontwerp- en uitvoeringsovereenkomst met projectontwikkelaar

De gemeente had voor het vorige ontwerp, waarbij de vrachtwagens achterwaarts over de Heuvel het hofje in zouden rijden, een Raam- en Realisatieovereenkomst gesloten met de projectontwikkelaar (28 augustus 2017). In deze overeenkomst wordt o.a. geregeld wat de projectontwikkelaar zal gaan realiseren, de planning, wat de gemeente moet voorbereiden en inrichten en wat de projectontwikkelaar betaalt voor de grond, evenals infrastructurele werken zoals aanpassing parkeerterrein Ploegveld, bochten etc.

In deze overeenkomst is vastgelegd dat het ontwerp moest uitgaan van belevering in het hofje. Navraag bij de projectontwikkelaar leverde op dat deze eis door de gemeente is afgedwongen. Dat betekent dat de gemeente heeft bepaald dat vrachtverkeer tot in het centrum zou moeten rijden om te lossen.

Na het terugtrekken van het vorige ontwerp is deze Raam- en Realisatieovereenkomst komen te vervallen. Navraag bij de gemeente leverde op dat voor het nieuwe CPO plan een nieuwe overeenkomst nog niet is gesloten (informatie medio november).

Onderzoeksvraag verkeersveiligheid

De status van het al 2 jaar geleden door de gemeente toegezegde verkeersveiligheidsonderzoek is niet duidelijk. Of het onderzoek al is gestart en of er duidelijkheid bestaat over aantallen vrachtwagens en veiligheid is niet bekend. Op de meermaals opgevraagde analyse van de aantallen, grootte en levertijdstippen van de vrachtwagen wordt niet gereageerd. Recentelijk hebben er metingen plaatsgevonden van het verkeer op de Raadhuisstraat, maar niet duidelijk is waarvoor deze metingen dienen. Als deze meting een goed zicht moet opleveren van de te verwachten verkeersstromen dan is al duidelijk dat deze resultaten onvolledig zullen zijn, immers de verkeersbewegingen op het Ploegveld en die bij de Jumbo in de Vliertstraat zijn niet meegenomen.

Wel heeft de gemeente het beloofde verkeersveiligheidsonderzoek ingeleid, waarbij alleen de bewoners van het appartementencomplex Vughtse Hart mochten participeren bij het vaststellen van de onderzoeksvraag.

Het commentaar van omwonenden was duidelijk:

- “de gemeente stelt een onderzoeksopzet voor die elk door de gemeente gewenste resultaat gaat opleveren;

- metingen die de basis van het onderzoek moeten bieden zijn aantoonbaar onvolledig;

- het gebied dat onderzocht zal gaan worden is beperkt tot de Raadhuisstraat en het bevoorradingshofje. Daardoor te beperkt aangezien ook de vrachtwagens voor de Jumbo en andere winkels gebruik gaan maken van de aan- en uitrijroutes.”

De gemeente heeft na 10 weken (inclusief een herinnering) na het indienen van het commentaar van de omwonenden op de onderzoeksvraag, nog geen antwoord gegeven, terwijl de voorbereidingen op volle toeren draaien.

Gemeente is gestart met de voorbereidingen op eigen kosten

Zonder dat er een getekende nieuwe Raam- en Realisatieovereenkomst bestaat tussen de projectontwikkelaar en de gemeente, zonder dat er een ontwerp voor het gehele winkelcentrum beschikbaar is, zonder de resultaten uit het verkeersveiligheidsonderzoek en zonder dat er zelfs een omgevingsvergunningsaanvraag loopt, investeert de gemeente uit eigen middelen in het verleggen van kabels en buizen, verplaatsen van de bushalte en de herinrichting van het Ploegveld en Dr. Hillenstraat.

VughtParticipeert stelt u daarbij de volgende vragen:

 1. Wanneer heeft de gemeente voor het eerst besloten de belevering in het hofje te laten plaatsvinden, welke onderzoeksrapporten zijn daarvoor gemaakt en welke opties zijn daarbij onderzocht, welke criteria zijn bij de vergelijking gehanteerd en op basis van welke essentiële overwegingen en door wie is hiervoor besloten?
 2. Waarom heeft gemeente meermaals bevestigd dat alle opties voor beleveringslocatie en route open stonden en onderzocht waren/zullen worden terwijl er al op 28 augustus 2017 een Raam- en Realisatie-overeenkomst met de projectontwikkelaar was aangegaan waarin de belevering in het hofje contractueel was vastgelegd?
 3. Waarom verplicht de gemeente de projectontwikkelaar een ontwerp en uitvoeringsplan van het Centrumplan Oost te maken, waarbij de vrachtauto’s tot in het hart van het centrum moeten komen om te bevoorraden? Wat zijn de precieze argumenten om voor belevering via het Hofje te kiezen?
 4. Waarom stimuleert de gemeente de route Raadhuisstraat-Heuvel-Ploegstraat-Vliertstraat:

\ a. als zij kan verwachten dat deze route ook zal worden genomen door alle vrachtwagens die als doel de Jumbo-ingang aan de Vliertstraat hebben, waardoor de regelmatige opstoppingen daar zullen leiden tot een verkeersinfarct, dat niet alleen vrachtwagens maar ook bezoekers van de winkels in de file zet?

\ b. de veiligheid van winkelend publiek in Raadhuisstraat, Heuvel, Ploegstraat en Vliertstraat in de waagschaal stelt en daarmee de aantrekkelijkheid van het winkelcentrum voor ondernemers en bezoekers afneemt?

\ c. door meer vrachtwagens meer onnodige geluidsoverlast en luchtverontreiniging wordt gecreëerd?

\ d. de zekerheid voor een tijdige aankomst en vertrek van vrachtauto’s afneemt waardoor de, vaak strakke, planning van het beleveringsnetwerk in gevaar komt en de commerciële aantrekkelijkheid van het winkelcentrum afneemt?

\ e. terwijl de gemeente Dura Vermeer toegestaan heeft bij het ontwerp en de bouw van het Centrumplan West uit te gaan van een rustige straat waarvoor met verminderde geluidsisolatie kon worden volstaan?

Wij verzoeken de gemeente stelling te nemen tegen alle punten a t/m e.

 1. Waarom heeft de burgemeester een voorstel van de projectontwikkelaar voor een alternatieve bevoorradingsroute via het parkeerterrein Ploegveld (“nieuwe, korte route”), zoals reeds in november 2016 voorgesteld door omwonenden, gefrustreerd (Gespreksnotitie Stuurgroep Centrumplan Oost d.d. 13 juli 2018)?
 2. Waarom laat de gemeente pas nu een verkeersveiligheidsonderzoek doen terwijl het eerste ontwerp op basis van verkeersveiligheid van tafel moest? Is het niet logischer eerst de verkeersveiligheid en routering van de bevoorrading te onderzoeken en deze resultaten als uitgangspunten voor de ontwerp te gebruiken?
 3. Waarom is pas op 5 september 2019 een concept onderzoeksvraag voor het verkeersveiligheidsonderzoek voor commentaar uitgegaan aan omwonenden, terwijl op dat moment de ombouw van het Ploegveld al in gang was gezet en de onderzoeksresultaten daarmee onbruikbaar zouden worden?
 4. Waarom is er nog geen antwoord gegeven op de commentaren van omwonenden op de conceptonderzoeksvraag verkeersveiligheid?
 5. Waarom worden hier niet de gebruikelijke antwoordtijden gerespecteerd en moest de gemeente op 12 november opnieuw gevraagd worden om een reactie op de ingediende commentaren, terwijl de door de burgemeester aangegeven interne richtlijn is dat brieven binnen 3 dagen worden beantwoord?

Tenslotte

De Vereniging VughtParticipeert zou graag op korte termijn haar leden over uw antwoorden willen informeren. Wij nemen aan dat ook u de noodzaak ziet de inwoners van Vught zo snel mogelijk te informeren. Om die reden zouden wij het op prijs stellen uw antwoorden binnen 3 weken te mogen ontvangen.

PS als onderdeel van ons doel om transparantie te bieden, hebben wij deze brief ook op onze website www.vughtparticipeert.nl geplaatst. Uw antwoorden zullen daar ook worden gepubliceerd.

Vraag: Waarom verharding en verbreding Jagersboschlaan?

Gepost op:04-12-19

Niet van toepassing

Geacht College van de gemeente Vught,

De onderzoeken, visie-documenten en besluitvorming rondom de Jagersboschlaan lopen inmiddels vele jaren. De Jagersboschlaan maakt onderdeel uit van diverse plannen die in verschillende stadia van uitwerking zijn, geen enkele daarvan kan als besloten worden beschouwd. Toch meent het college nu een besluit te moeten nemen over de Jagersboschlaan.

Door de lange looptijd, de complexiteit van de plannen en de schijnbare afhankelijkheden, is verder onderzoek noodzakelijk, om te voorkomen dat besluiten worden genomen die onnodig of onjuist blijken, als afhankelijke plannen worden gewijzigd.

Een belangrijke onzekerheid is de verbouwing van de N65. In het bijzonder omdat alternatieve oplossingen voor de N65, zoals uitstel of een tunnel, grote invloed hebben op de Jagersboschlaan. Ook het Theresiapark is nog niet zeker noch uitgewerkt, zodat de toekomstige rol voor de Jagersboschlaan hierin onbekend is.

Zolang al deze plannen niet definitief zijn, is de noodzaak voor de verharding niet zeker en mag met een besluit over de Jagersboschlaan hierop niet worden vooruitgelopen.

Gezien de complexiteit van de diverse plannen en hun afhankelijkheden, is juist hier een solide participatie noodzakelijk. De nu ter tafel liggende plannen en visies zullen met betrokkenen moeten worden geëvalueerd, voordat zij als basis kunnen dienen voor verdere besluitvorming. Daarbij zullen de verschillende scenario’s moeten worden geanalyseerd en beoordeeld. Om die reden zijn de belangrijkste afhankelijkheden hier kort toegelicht.

Structuurvisie, N65 en sluipverkeer

In december 2013 is door de gemeenteraad de zogeheten Structuurvisie aangenomen. In deze Structuurvisie komt ook de reconstructie van de N65 aan de orde en wordt in dat kader het extra sluipverkeer als gevolg van de reconstructie voor de bereikbaarheid van Regina Coeli, het Maurick College en de omliggende wijken besproken.

Om dit sluipverkeer tegen te kunnen gaan worden in de Structuurvisie drie opties genoemd:

 1. Een (gedeeltelijke) parallelbaan naast de N65;
 2. Het verharden van de Jagersboschlaan (waarbij als nadeel de extra belasting van een rustig gebied wordt genoemd);
 3. Oplossing binnen de bestaande infrastructuur.

De structuurvisie besluit met de opmerking dat nader onderzoek moet uitwijzen welke opties verkeerstechnisch acceptabel zijn.

Bestemmingsplan Vughterstede en visie Theresiapark

In december 2017 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Vughterstede, locatie Merpatistraat vastgesteld. Daarmee werd ook de visie Theresiapark, als bijlage, van het bestemmingsplan vastgesteld. Deze visie is opgenomen in Bijlage 3 Bijlagenboek, op blz. 141 – 159 van de in totaal 212 bladzijden. Op blz. 143 wordt onder de kop “Beleidskader” de Structuurvisie 2013 genoemd.

Daar staat dat het een optie is “om de Jagersboschlaan tot nieuwe ontsluitingsroute voor het westelijk deel van Vught te ontwikkelen op het moment dat de N65 wordt gereconstrueerd (lees verharden en verbreden: letterlijke tekst in de bijlage). Deze optie in de toekomstvisie zal in de komende tijd nog nader onderzocht worden qua uitvoering.”

In uw Raadsinformatiebrief van 29 oktober 2019 stelt u dat het College met het vaststellen van de visie Theresiapark in 2017 (zie hierboven: blz. 112 van Bijlage 3 Bijlagenboek bestemmingsplan Vughterstede) de verharding van de Jagersboschlaan als uitgangspunt heeft genomen.

Voorts wordt in de Bijlage bij de Raadsinformatiebrief een schatting gegeven van het aantal passerende gemotoriseerde voertuigen per etmaal in een groot aantal straten in de omgeving inclusief de Jagersboschlaan, uitgaande van de situatie van het VKA+.

VughtParticipeert stelt u hierbij de volgende vragen:

 1. Heeft het College alle drie in de Structuur visie genoemde opties nader onderzocht?
 2. Wat zijn de onderzoeksresultaten voor de genoemde opties en op basis van welke criteria heeft het College de keuze laten vallen op de verharding van de Jagersboschlaan? Graag nadere toelichting op de gehanteerde criteria.
 3. Wat zijn de argumenten om de Jagersboschlaan te verharden als de N65 niet wordt aangepast?
 4. In de Raadsinformatiebrief Toezegging Raad 10/10 2019 worden in de bijlage alleen de schattingen genoemd van de gemotoriseerde verkeersstromen nádat de N65 is verbouwd en opengesteld. Wat zijn de verkeersstromen zónder de verbouwing van N65?
 5. Waar legt het College daarbij de grens qua aantallen en percentages om te kunnen spreken van een substantiële verandering in verkeersstromen en een substantiële betere spreiding van het verkeer over verschillende straten?
 6. Kan het College toelichten waarom in 2013 nog wordt gesproken over de verharding van de Jagersboschlaan en in 2017 – zonder enige verdere toelichting - over verharding én verbreding?
 7. Op grond waarvan is het College van mening dat met het gemeenteraadsbesluit over de Structuurvisie en het Bestemmingsplan Vughterstede ook een besluit is genomen over de verharding van de Jagersboschlaan?
 8. Het college heeft aangegeven dat het onderliggend wegennet van Vught het verkeer aankan ná ombouw van de N65 op enkele knelpunten na waaronder de kruising Helvoirtseweg-Voorst tot Voorststraat. Op grond waarvan is verharding van de Jagersboschlaan dan toch noodzakelijk ?
 9. De hulpdiensten vinden de verharding niet noodzakelijk voor hun dienstverlening. Waarom verschilt het College van mening met de hulpdiensten over de noodzaak van de verharding van de Jagersboschlaan?
 10. Waarom spreekt u in uw Raadsinformatiebrief van 29 oktober jl. alleen over gemotoriseerd verkeer? Het is nu juist een belangrijke fietsverbinding. Waarom worden geen fietsbewegingen genoemd in de verkeerscijfers?
 11. Wat wordt bedoeld met Jagersboschlaan inrichting als fietsstraat? Wat is volgens u een fietsstraat: auto's te gast, maximaal 30 km/h, fietsers 2 richtingen, auto's 1 richting? Graag nader beschrijven, evenals in hoeverre deze status dan ook blijvend is.
 12. Wat zijn de consequenties van de verharding en aansluitend veranderd gebruik, juist voor de verkeersveiligheid van fietsers waaronder veel schoolgaande jeugd?
 13. Het aantal bewegingen per 24 uur zegt niets over de piekmomenten gedurende de spits. Wat zijn de verkeersbewegingen (gemotoriseerd én niet-gemotoriseerd) gedurende de drukte van de ochtend- en avondspits? En wat zijn dan de procentuele veranderingen in deze spitstijden?
 14. In de visie Theresiapark wordt geadviseerd het gebied toegankelijk te maken via de Jagersboschlaan en wel met een aansluiting halverwege de Vijverbosweg en het Wildpad. Hierdoor wordt de Jagersboschlaan de belangrijkste toegangsweg tot dit gebied, waarin diverse nieuwbouw is gepland. In hoeverre is het voorgestelde wegprofiel voor de Jagersboschlaan geschikt als onderdeel van de gebiedsontwikkeling Theresiapark of blijft er de kans bestaan dat de Jagersboschlaan dan nogmaals op de schop moet?
 15. Met deze ontwikkeling van het Theresiapark wordt de Jagersboschlaan niet alleen voor personenauto's maar ook voor vrachtwagens toegankelijk. Is daarvoor de ruimte beschikbaar, rekening houdend met de verwachte drukte tijdens de spitsen en het aandeel van fietsers daarin?

Tenslotte:

De Vereniging VughtParticipeert zou graag op korte termijn haar leden over uw antwoorden willen informeren. Wij nemen aan dat ook u de noodzaak ziet de inwoners van Vught zo snel mogelijk te informeren. Om die reden zouden wij het op prijs stellen uw antwoorden binnen 3 weken te mogen ontvangen.

PS als onderdeel van ons doel om transparantie te bieden, hebben wij deze brief ook op onze website www.vughtparticipeert.nl geplaatst. Uw antwoorden zullen daar ook worden gepubliceerd.

Brabants Dagblad: Commotie over ‘schuurtje’ pal voor rijksmonumentale villa in Vught

Gepost op:04-12-19

Niet van toepassing

VUGHT - Het is het gesprek van de dag in het centrum van Vught: de restauratie van villa Bleijenburg. Het ‘schuurtje’ pal voor het rijksmonument leidt tot veel commotie. Volgens Wim Boers, eigenaar van de villa, moeten de kritische Vughtenaren even geduld hebben. ,,Totdat het klaar is, het wordt erg mooi én de invulling heel bijzonder.”

https://www.bd.nl/den-bosch-vught/commotie-over-schuurtje-pal-voor-rijksmonumentale-villa-in-vught~a57d55bb/

Avulo interview met VughtParticipeert

Gepost op:01-12-19

Niet van toepassing

Avulo interview met Maaike Dautzenberg (voorzitter) en Philip Helmer (secretaris) van VughtParticipeert.

In dit interview wordt nader uitgelegd hoe participatie eruit moet zien en hoe VughtParticipeert hieraan bijdraagt.

https://youtu.be/oDzNkhHKVuQ

Brabants Dagblad: ProRail en NS vragen 21 miljard voor het spoor.

Gepost op:30-11-19

Niet van toepassing

ProRail en NS vragen 21 miljard voor het spoor

Stikstofoplossing / VIDEOProRail en NS hebben een wensenlijst van bijna 21 miljard euro naar Den Haag gestuurd. Beiden zien in het door het kabinet aangekondigde mega-investeringsfonds een gouden kans voor het spoorhttps://www.bd.nl/economie/prorail-en-ns-vragen-21-miljard-voor-het-spoor~adcfdd70/

Opmerking van Vught Participeert: Bij navraag blijkt dat deze spoorverbreding betrekking heeft op het deel ten noorden van Vught. In Vught-Noord splitst het spoor zich in 2 sporen naar Tilburg en 2 sporen naar Eindhoven. Binnen Vught verandert er door deze ontwikkelingen niets.

Brabants Dagblad: Spoorplan Meteren-Boxtel ‘in de wacht’ vanwege stikstof

Gepost op:30-11-19

Niet van toepassing

Spoorplan Meteren-Boxtel ‘in de wacht’ vanwege stikstof; dit jaar toch niet ter inzage

VUGHT - Wat al dreigde te gebeuren, is nu een feit. Het spoorplan Meteren-Boxtel staat tot nader order ‘in de wacht’. Het gedoe rondom stikstof gooit roet in het eten.

https://www.bd.nl/den-bosch-vught/spoorplan-meteren-boxtel-in-de-wacht-vanwege-stikstof-dit-jaar-toch-niet-ter-inzage~a032a428/

Brabants Dagblad: Theater de Speeldoos mogelijk plat voor nieuw sociaal cultureel centrum

Gepost op:28-11-19

Niet van toepassing

VUGHT - Theater de Speeldoos in Vught platgooien en vóór 2023 op dezelfde locatie een sociaal cultureel centrum bouwen. Dat is de wens van cultuurwethouder Toine van de Ven.

Miranda van Houtum 22-11-19, 07:00 Laatste update: 10:48 Bron: BD

Vught is volgens Van de Ven in een vergevorderd stadium met het in bezit krijgen van het gedateerde theatergebouw aan de Vlierstraat dat nu nog eigendom is van Stichting Theater de Speeldoos. ,,We zijn er bijna uit”, zegt hij. ,,Theater de Speeldoos speelt een grote maatschappelijke rol in cultureel Vught. We zijn bereid hierin te investeren. Mijn hart gaat uit naar nieuwbouw.”

https://www.bd.nl/den-bosch-vught/theater-de-speeldoos-mogelijk-plat-voor-nieuw-sociaal-cultureel-centrum~a8082746/?fbclid=IwAR3XgwsgArVXl0AzZuR3GlUPfiei3aE7a3d0l8mippZVYSIQ-G4UUDjJeZg&utm_campaign=socialsharing_web&utm_medium=social&utm_source=facebook

ProRail: Startmoment spoorverbreding door Vught onzeker

Gepost op:28-11-19

Niet van toepassing

PHS Meteren-Boxtel, stikstof en het Tracébesluit

Stikstof is op dit moment landelijk volop in het nieuws. De Raad van State (RvS) besloot afgelopen voorjaar dat de Nederlandse stikstofaanpak (het Programma Aanpak Stikstof – PAS) niet voldoet aan de Europese richtlijnen. Dit besluit heeft impact op veel sectoren en betekent ook iets voor spoorprojecten, waaronder PHS Meteren-Boxtel.

Zoals eerder aangegeven kan in het Tracébesluit PHS Meteren-Boxtel het PAS niet meer gebruikt worden om toestemming te geven voor activiteiten die extra stikstofuitstoot veroorzaken. Op dit moment werken we hard aan oplossingen voor het stikstofprobleem. Dit doen wij in nauwe samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Eerder hebben wij aangekondigd dat we het Tracébesluit dit jaar ter inzage zouden leggen. Stikstof blijkt een lastig dossier, waar geen kant-en-klare oplossingen voor zijn. Het proces om oplossingen te onderzoeken, uit te werken en af te stemmen kost tijd. Dit zorgt ervoor dat wij het Tracébesluit dit jaar niet meer kunnen afronden. Wanneer er meer duidelijk is over het moment van de terinzagelegging informeren wij u verder.

Gepubliceerd op 27 november 2019

https://www.prorail.nl/projecten/meteren-boxtel/nieuws/phs-meteren-boxtel-stikstof-en-het-trac-besluit

Vraag: Waarom heeft de gemeente Vught geen Rekenkamer?

Gepost op:25-11-19

Niet van toepassing

Geacht College van de gemeente Vught,

Sinds 2002 heeft elke gemeente een rekenkamer of een rekenkamercommissie. Dit is een verplichting die in de Gemeentewet (art. 81a) is opgenomen.

De wetgever heeft de rekenkamer bij gemeenten ingesteld om de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur te onderzoeken. Doelmatigheid wil zeggen dat de kosten in verhouding moeten zijn met wat je wil bereiken. Met doeltreffendheid wordt bedoeld dat de gemeentelijke inspanningen en uitgaven ook echt een bijdrage leveren aan het doel wat het gemeentebestuur wil bereiken. Rechtmatigheid wil zeggen dat de raad, het college en de ambtelijke organisatie zich houden aan alle geldende wetten, regels en besluiten.

Kort samengevat, is het gevoerde beleid zinnig, is het zuinig gedaan en is het zorgvuldig uitgevoerd.

De rekenkamer ondersteunt de gemeenteraad bij de kaderstellende en controlerende taak die het heeft. De rapporten van de rekenkamer zijn altijd openbaar. Een rekenkamer draagt bij aan een transparanter en beter functionerend openbaar bestuur en mag als enige binnen de gemeente zowel de raad, het college als ook de ambtelijke organisatie onderzoeken. En zelfs instanties die bijvoorbeeld subsidie ontvangen van de gemeente.

Vraag

 • Hoe kijkt het College aan tegen de rol van de rekenkamer in het openbaar bestuur?
 • Deelt zij de mening dat een actieve (dus geen slapende), volwaardige rekenkamer(commissie) de controlerende taak van de gemeenteraad ondersteunt?
 • Deelt het College de mening dat een actieve, volwaardige rekenkamercommissie bijdraagt aan de kwaliteit, openheid en transparantie van het gemeentelijk bestuur?
 • In juni 2015 is door de gemeenteraad van Vught besloten de rekenkamercommissie slapend te maken. Wat waren de overwegingen voor het besluit om de rekenkamercommissie de facto buiten werking te stellen?
 • Waarom heeft het College in de gemeentebegroting 2020 het budget voor de rekenkamer(commissie) geschrapt? De richtlijn voor het budget van een rekenkamer is daarbij 1 euro per inwoner per jaar, wat voor Vught 26.000 euro per jaar zou betekenen en na de samenvoeging met Helvoirt ruim 30.000 euro per jaar. Deze vraag is extra op zijn plaats omdat in april 2019 de ministerraad heeft besloten dat de rekenkamer niet meer slapend kan worden gemaakt.
 • Hoe denkt het college de grote financiële projecten die thans lopen, met daarbij de risico’s die extra beheersing van financiën eisen, waarbij grote verantwoordelijkheden moeten worden gedragen door gekozen burgers zonder aanwijsbare relevante ervaring, succesvol en transparant te kunnen uitvoeren?

Tenslotte:

De Vereniging VughtParticipeert zou graag op korte termijn haar leden over uw antwoorden willen informeren. Wij nemen aan dat ook u de noodzaak ziet de inwoners van Vught zo snel mogelijk te informeren. Om die reden zouden wij het op prijs stellen uw antwoorden binnen 3 weken te mogen ontvangen.

PS als onderdeel van ons doel om transparantie te bieden, hebben wij deze brief ook op onze website www.vughtparticipeert.nl geplaatst. Uw antwoorden zullen daar ook worden gepubliceerd.

Vraag: Waarom is de MKBA N65 niet tijdig aan de gemeenteraad ter beschikking gesteld?

Gepost op:17-11-19

Niet van toepassing

Open vraag aan het College van de gemeente Vught

Een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) is in Nederland wettelijk voorgeschreven voor alle grote infrastructurele projecten. De analyse moet duidelijk maken of een dergelijke grote investering zin heeft. Als de kosten van het infrastructuurproject groter zijn dan de baten, moeten dit project niet worden uitgevoerd.

Het MKBA N65 is door het ministerie van I&W ( Infrastructuur en Waterstaat) opgesteld en is vervolgens getoetst door de Antea Group en door het RIGO. Tenslotte is een second opinion gevraagd aan het KIM, het onafhankelijk Kennisinstituut voor Mobiliteit in Nederland.

Uit het onderzoek naar alle maatschappelijke kosten en baten van de reconstructie van de N65 blijkt dat de kosten veel hoger zijn dan de maatschappelijke baten. De Antea Group, Rigo en het KIM komen alle drie tot deze conclusie. Bovendien blijkt dat de belangrijkste baten bestaan uit een verbeterde doorstroming van het verkeer op de N65, en dat was nou juist géén doelstelling van het project.

Tenslotte, de beoogde verbeteringen van leefbaarheid (verkeersveiligheid en luchtkwaliteit), ruimtelijke kwaliteit en vermindering barrièrewerking worden niet gerealiseerd. De verkeersonveiligheid op de overige wegen in Vught wordt juist groter met de reconstructie, zo blijkt uit de berekeningen van Rijkswaterstaat.

In de gemeenteraad is de reconstructie van de N65 op 25 november 2015, op 2 december 2015 én op 10 maart 2016 besproken. Op deze vergaderingen is het MKBA onderzoek niet genoemd door het College, ook niet in de bijbehorende stukken. Op 24 maart 2016 is door de Stuurgroep N65 besloten tot de reconstructie van de N65 op basis van het Voorkeurs Alternatief (VKA).

Het MKBA rapport is pas op 2 juni 2016 gepubliceerd op de website van Rijkswaterstaat en niet op de website Rijksinfravught.nl. Op deze laatste website worden normaliter alle documenten inzake de Rijksinfra Vught gepubliceerd. Publicatie op Rijksinfravught.nl vond pas plaats in 2018, na vragen vanuit de gemeenteraad.

Het MKBA rapport is dus niet aan de leden van de gemeenteraad ter beschikking gesteld. Dat is pas gebeurd in 2018, twee jaar ná de besluitvorming door de Stuurgroep N65 (Rijkswaterstaat, provincie NoordBrabant, Den Bosch, Vught en Haaren)

Zonder kennis van de analyse door Rijkswaterstaat is de gemeenteraad gevraagd een besluit te nemen over de aanpassingen van de N65 en de financiële bijdrage van de gemeente Vught daaraan.

Vraag:

Om aan onze leden duidelijk te maken wat er is gebeurd en wie daarvoor verantwoordelijk is, krijgen wij graag antwoord op de volgende vragen:

 • Wanneer was de definitieve versie beschikbaar van het MKBA advies van Antea group en aan wie is dit ter beschikking gesteld? We doelen daarbij op de MIRT­ Verkenning N65 Vught – Haaren; Maatschappelijke kosten en baten van de onderzochte alternatieven, Deel I, Deel II en Deel IIa, Antea group, 1 juni 2016.
 • Wanneer was de definitieve versie van de MKBA beschikbaar, die al eerder door RIGO is uitgevoerd (opgeleverd door RIGO in februari 2016) en die als 'Deel II MKBA N65' in de hierboven genoemde MIRT verkenning opgenomen, evenals de second opinion door het Kennisinstituut voor Mobiliteit (opgeleverd 17-2 2016), opgenomen als Deel IIa in de genoemde MIRT verkenning?
 • Aan wie binnen de college en gemeenteraad van Vught zijn deze twee rapporten wanneer ter beschikking gesteld?
 • Klopt het dat voor de MKBA alle kosten en baten zijn geanalyseerd en gekwantificeerd, waarbij er per saldo een negatief resultaat bleek?
 • Klopt het dat de definitieve versie van de MKBA van het VKA (MIRT­ Verkenning N65 Vught – Haaren; Maatschappelijke kosten en baten van de onderzochte alternatieven, Antea group, 1 juni 2016, Deel 1, Deel II en Deel IIa) bij het besluit door de gemeenteraad niet aan de raadsleden ter beschikking was gesteld?
 • Is het gebruikelijk om een dergelijke stemming in de gemeenteraad te laten plaatsvinden zonder dat kennis genomen kon worden van relevante onderzoeksresultaten?

Tenslotte:

De Vereniging VughtParticipeert zou graag op korte termijn haar leden over uw antwoorden willen informeren. Wij nemen aan dat ook u de noodzaak ziet de inwoners van Vught zo snel mogelijk te informeren. Om die reden zouden wij het op prijs stellen uw antwoorden binnen 3 weken te mogen ontvangen.

PS als onderdeel van ons doel om transparantie te bieden, hebben wij deze brief ook op onze website www.vughtparticipeert.nl geplaatst. Uw antwoorden zullen daar ook worden gepubliceerd.

Gemeente vraagt om rectificatie N65 bericht

Gepost op:17-11-19

Niet van toepassing

Van de Omgevingsmanager rijksinfra van de gemeente Vught ontvingen wij de volgende mail:

Via dit mailbericht wil ik reageren op de link die op de website staat van Vught Participeert. Dit aangezien de bewoners van Vught recht hebben op juiste informatie. Iets wat u volgens mij ook nastreeft.

Onder het kopje ‘verkeersveiligheid’ staat een bericht ‘N65 uitgesteld voor onbepaalde tijd.’ Ik wil u laten weten dat wij ons niet herkennen in de inhoud van dit bericht. We hebben dit ook aan www.Vught.nu laten weten.

Deze onafhankelijke nieuwssite heeft het bericht geschreven vanuit een eigen interpretatie, mening en analyse. Ik verwijs u voor de juiste informatie naar:

Vooralsnog is de verwachting dat de stikstofuitstoot per saldo door het project niet toeneemt. In dat geval blijft de planning van start reconstructie N65 in 2021 actueel.

Ik stel het dan ook zeer op prijs als u de link naar dit bericht van de website haalt.

Standpunt van VughtParticipeert:

het bericht op vught.nu waar naar wij verwijzen, is niet gebaseerd op een eigen interpretatie van vught.nu maar op de tweede bestuursrapportage van Haaren (2019 11 07 RV 1297 Bijlage 1 tweede BERAP 2019). Daarin staat op pagina 8: N65

 • In juli heeft de Raad ingestemd met de extra bijdrage voor de N65. Het nieuwe ontwerp met de tunnelbak, parallelwegen, ecopassage Broekley en de fietstunnel bij de Kreitestraat is nu door alle partijen financieel haalbaar gemaakt.
 • In verband met het stikstofdossier (landelijke problematiek) kan er op dit moment geen Raad van State proof ontwerp bestemmingsplan in procedure worden gebracht. Er wordt zowel landelijk, provinciaal als door de projectgroep naar een oplossing gezocht. Deze problematiek gaat leiden tot een vertraging van het proces. De omvang van de vertraging is op dit moment niet reëel in te schatten.

Besluit VughtParticipeert

Omdat wij hier indirect verwijzen naar een officiële bron zien wij geen reden dit bericht van onze site te halen. Tevens geven wij te bedenken dat er door diverse groepen inwoners een groot aantal zienswijzen op het plan N65 is ingediend, op basis waarvan te verwachten is dat er nog wel wat water door de Maas zal stromen voordat een start gemaakt kan worden met de uitvoering.

Cultuur in de gemeente Vught

Gepost op:16-11-19

Niet van toepassing

Cultuur is een breder begrip dan alleen optredens van professionele musici en acteurs. Het behelst ook zaken als de muziekschool en amateurtoneel, om er maar een paar te noemen.

Daarvoor zijn faciliteiten nodig. Onder het thema cultuur willen wij volgen wat er hierbij gebeurt.

Introductie VughtParticipeert in het Klaverblad

Gepost op:14-11-19

Niet van toepassing

Oprichting van de vereniging ‘VughtParticipeert’

14 november 2019 Algemeen

De vereniging VughtParticipeert (VP) wil de inwoners van Vught en omgeving in staat stellen te participeren in de ontwikkeling van hun leefomgeving. De leefomgeving bestaat uit waar wij wonen, waar onze kinderen naar school gaan, waar wij willen sporten, hoe wij ons willen verplaatsen, kunst, cultuur en natuur willen beleven, maar ook wat wij als comfortabel en veilig ervaren. Onze leefomgeving wordt beïnvloed door regionale en nationale ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen kunnen wij beïnvloeden, waarbij bewoners hulp nodig hebben bij het inbrengen van hun wensen.

https://www.hetklaverblad.nl/algemeen/oprichting-van-de-vereniging-vughtparticipeert/

Brabants Dagblad: Tegenstrijdige kijk op begroting Vught: ‘We gaan richting het moeras, natte voeten hebben we al’

Gepost op:12-11-19

Niet van toepassing

VUGHT - Van ‘zwaar weer’ tot ‘niets aan de hand’. Zo tegenstrijdig is de kijk van politieke partijen op de begroting Vught. Dat heeft vooral te maken met de toenemende schulden van de gemeente terwijl daar geen eigen vermogen tegenover staat.

https://www.bd.nl/den-bosch-vught/tegenstrijdige-kijk-op-begroting-vught-we-gaan-richting-het-moeras-natte-voeten-hebben-we-al~a0f18b32/?utm_campaign=socialsharing_web&utm_medium=social&utm_source=facebook

Introductie VughtParticipeert in het Brabants Dagblad

Gepost op:09-11-19

Niet van toepassing

Vughtenaren voelen zich niet gehoord en richten vereniging ‘VughtParticipeert’ op

VUGHT - Een groep Vughtenaren is het helemaal zat. Ze vinden dat de gemeente beter naar haar inwoners moet luisteren. Zoals ook is afgesproken in het coalitie-akkoord. Om dit kracht bij te zetten hebben ze de vereniging VughtParticipeert (VP) opgericht.

https://www.bd.nl/den-bosch-vught/vughtenaren-voelen-zich-niet-gehoord-en-richten-vereniging-vughtparticipeert-op~ae7ffcd2/

Vereniging VughtParticipeert is opgericht

Gepost op:06-11-19

Niet van toepassing

Op woensdag 6 november is de Vereniging VughtParticipeert (VP) opgericht met de vriendelijke ondersteuning van OWK Notarissen uit Vught.

Vanaf nu kunnen inwoners via de Vereniging VughtParticipeert te kennen geven welke onderwerpen hun belangstelling hebben en hierover vragen stellen. Doel is het om duidelijkheid te bieden over wat er speelt in de gemeente en op welke manier de inwoner daarbij een rol kan spelen.

Om ons werk goed te doen is het belangrijk dat u lid wordt. U kunt dat op onze web pagina aangeven.

Ook kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief, waarmee wij u regelmatig zullen informeren.

N65 uitgesteld voor onbepaalde tijd

Gepost op:18-10-19

Niet van toepassing

Op www.vught.nu lezen wij:

VUGHT – 17 oktober 2019. De ombouw van de N65 is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Vught en Haaren meldden dat de zaak wordt opgehouden door de stikstofproblemen. Voorlopig dus geen tunnelbak voor de weg bij Helvoirt.

Mogelijk geeft dit uitstel ons de gelegenheid alle consequenties van de ombouw nauwkeuriger te bekijken. Hierbij denken wij aan de consequenties voor de financiele positie van de gemeente, de gevolgen van de toename van het verkeer binnen het dorp en de gevolgen voor de verkeersveiligheid.

Ook kunnen wij een nuchter onderzoek doen naar welk maatschappelijk voordeel te behalen is en de actuele mogelijkheden voor een volledige ondertunneling. VughtParticipeert werkt graag samen met andere organisaties om deze pauze zo goed mogelijk te gebruiken, immers €170.000.000,= uitgeven mag best goed overwogen zijn.

Verkeersveiligheid

Gepost op:24-09-19

Niet van toepassing

Verkeersveiligheid is een zeer belangrijk onderdeel van de leefbaarheid van onze gemeente.

Hierbij gaat het niet alleen om het veilig oversteken van de N65 en het spoor, maar ook het veilig kunnen fietsen, wandelen en winkelen. Kinderen, ouderen en visueel/audio gehandicapten verdienen onze bijzondere aandacht en vragen om extra inspanningen op dit gebied.

Hierbij moeten plannen niet alleen op financiele haalbaarheid maar ook op verkeersveiligheid en de duurzaamheid daarvan worden beoordeeld.

Bewonerparticipatie en versterking bestuurlijke kwaliteit

Gepost op:24-09-19

Niet van toepassing

Hebt u het ook wel eens meegemaakt dat u als bewoner wordt geconfronteerd met een nieuw gebouw, verandering in parkeergelegenheid of afgegeven vergunning, terwijl u daar niet mee eens was en u niet geïnformeerd noch betrokken was?

De gemeente Vught is een relatief kleine gemeente, toch moet zij alle diensten van een gemeente aanbieden. Dat is makkelijker voor een grote gemeente, dus zal de gemeente Vught ook andere wegen moeten bewandelen.

Door gebruik te maken van de kennis, ervaring en energie die er bij de eigen inwoners beschikbaar zijn, kan de gemeente Vught haar capaciteit vergroten. Het betrekken van inwoners levert mogelijk ook betere oplossingen en vermindert eventueel verzet tegen beslissingen van de gemeente.

Hierdoor ontstaat een win-win-situatie: een sterkere betrokkenheid van de inwoners en kwalitatief betere en gedragen plannen.

Financien en de gemeentebegroting 2020

Gepost op:24-09-19

Niet van toepassing

De inkomsten en uitgaven van de gemeente moeten begrijpelijk zijn

De gemeente Vught moet financieel gezond zijn en blijven.

Grote nationale en regionale ontwikkelingen zoals het decentraliseren van het sociaal domein (Wet Maatschappelijke Ondersteuning WMO, Jeugdzorg en Participatie), N65 en het spoor hebben een grote invloed op de financiele gezondheid van de gemeente Vught.

Incidentele inkomsten door het verkopen van grond kunnen geen onderdeel uitmaken van een duurzame financiele huishouding.

Hoe zorgen wij voor een duurzame en transparante financiele positie en ontwikkeling van onze gemeente?

VughtParticipeert van start

Gepost op:02-09-19

Niet van toepassing

Zoals u kunt zien kan onze website best een stuk mooier. Daarom zijn wij op zoek naar iemand die kan helpen bij het verbeteren van onze grafische presentatie. Wij roepen vrijwilligers op om contact op te nemen via onze webpagina.

VughtParticipeert is geboren.

Gepost op:01-09-19

Niet van toepassing

Effectieve participatie vergt een goede informatievoorziening. VP wil daaraan bijdragen.

Bijlage