Actuele thema's

N65.nl "Ons alternatief voor de N65 zorgt wél voor een duurzame oplossing"

Gepost op:10-10-20

Niet van toepassing

Een alternatieve route voor de N65 zuid van Vught

Op de achterpagina van Het Klaverblad van 30 september stond een advertentie van het Comité N65.nl waarin felle kritiek wordt geuit op het plan voor herinrichting van de N65 in Vught en Helvoirt. Frans Bos is woordvoerder van deze stichting en vindt de keuze om al het verkeer in de toekomst door Vught te laten rijden onverantwoord omdat die ervoor zorgt dat de gezondheid van een groot aantal Vughtenaren de komende 50 jaar op het spel wordt gezet door fijnstof.

Bos heeft zich met ter zake deskundigen op de literatuur en onderzoekresultaten over fijnstof gestort en is tot de conclusie gekomen dat de meetresultaten waarmee Rijkswaterstaat werkt discutabel zijn. “Fijnstof bestaat uit 4 componenten: Stikstof (NOx) -dat is onbelangrijk voor gezondheid-, fijnstof PM10, fijnstof PM1 en roet (black smoke)."

"De laatste drie zijn kwalijk voor de gezondheid. Gezondheidsstudies hebben aangetoond dat er een oorzakelijk verband is tussen het wonen of naar school gaan nabij drukke wegen en het ontstaan van astma bij kinderen, het vaker voorkomen van astma en COPD of chronisch longlijden bij volwassenen, een lagere longfunctie en sterfte aan hart- en vaatziekten en longziekten, waaronder longkanker.”

Hij pleit voor een alternatief traject dat in ieder geval het vrachtverkeer door het buitengebied zuid van Vught en Helvoirt van de N65 door naar de A2 leidt.

Voor meer informatie zie N65.nl Het Klaverblad van 7 oktober 2020 (bijlage).

Bijlage

Stichting N65.nl bespreekt fijnstofprobleem N65 in Klaverblad

Gepost op:10-10-20

Niet van toepassing

Logo N65 Nee

Onze gemeente staat voor de belangrijkste keuze van deze eeuw, waarom laten wij ons onder druk zetten, waarom mogen wij niet de tijd nemen om betere en toekomstvaste opties uit te werken? Opties met echte verkeersveiligheid en minder dodelijk fijnstof.

Iedereen snapt dat zelfs een elektrische vrachtwagen die nul uitstoot heeft, evenveel fijnstof neer laat komen in de wijde omgeving door de turbulentie achter de vrachtwagen.

Alle artsen die de literatuur raadplegen weten dat fijnstof een medische sluipmoordenaar is. Door het doorgaande verkeer op de N65 komt er uur na uur, dag na dag, week na week, maand na maand, jaar na jaar alsmaar meer fijnstof in onze longen, tot de dood erop volgt.

Haal dat verkeer, geluidsoverlast en files, maar vooral fijnstof weg uit onze woonomgeving!

Voor meer informatie zie N65.nl of lees het artikel (bijlage).

Bijlage

30 Beroepsprocedures bij Raad van State tegen reconstructie N65

Gepost op:10-10-20

Niet van toepassing

Rijksweg N65, een prachtige laan met monumentale bomen

30 Beroepsprocedures zijn aangemeld bij de Raad van State. Deze procedures komen van inwoners, bedrijven en belangenorganisaties uit alle delen van onze gemeente. Alhoewel ieder beroep een eigen insteek heeft, zijn er duidelijk gemeenschappelijke beroepsgronden.

De meest genoemde beroepsgrond is die van de verkeersveiligheid. Een groot aantal partijen betwijfelt of de beloofde veiligheid zal ontstaan voor het doorgaand verkeer. Bovendien vinden zij dat deze niet opweegt tegen de overduidelijke toegenomen onveiligheid binnen de bebouwde kom.

Deze beroepsgrond wordt op de hielen gevolgd door de onzuivere besluitvorming, de afnemende leefbaarheid in ons dorp en de verminderde bereikbaarheid. Vooral de onzuivere besluitvorming is een grote bron van ergernis.

Goede middenmoters wat betreft de aantallen beroepsgrond zijn de twijfels over de verbeterde oversteekbaarheid en verminderde geluidsoverlast.

Meerdere beroepschriften melden het verlies aan landschap, het verdwijnen van talloze bomen en de hoge kosten voor onze gemeente. Kosten die ten laste zullen gaan van de financiering van andere belangrijke dorpsvoorzieningen.

Mogelijk de meest venijnige aangedragen beroepsgronden zijn die over de luchtkwaliteit, de te hoge concentratie stikstof en de waterhuishouding. Hier gelden niet alleen nationale maar ook Europese regels die ook na een besluit van de Raad van State nog steeds van toepassing zijn.

Kortom, het lijkt nog geen gelopen race en de onvrede is breed en hardnekkig. Het gemeentebestuur dat zonder degelijke argumentatie beroepsgronden van bewoners afwijst, versterkt de ergernis over de onzuivere besluitvorming.

Stichting N65 en VughtParticipeert roepen GGD op tot onafhankelijk onderzoek gezondheidsrisico's N65

Gepost op:18-09-20

Niet van toepassing

Tijd voor een duurzame en gezonde oplossing

De Stichting N65 en VughtParticipeert hebben de volgende oproep gedaan aan de GGD Hart voor Brabant.

Wij roepen dringend uw hulp in om op eigen initiatief een medisch milieukundig onderzoek te starten voor het N65-reconstructie plan, waarvan de aanbestedingsprocedure recent is gestart. Wij hebben begrepen uit het interview met Peter van den Hazel in Medisch Contact 30-31, 23 juli 2020, p. 14 e.v., dat uw GGD een medisch milieukundige kan inschakelen om zelfstandig een onderzoek te starten naar de effecten op de volksgezondheid van dit plan op basis van de Wet Publieke Gezondheid uit 2008.

Het gaat ons met name om de rol van vaste stof fijnstof deeltjes zoals PM10, PM1 en BS (Black Smoke) en de invloed van de door dit plan te verwachten toename hiervan, gekoppeld aan de hogere maximum snelheid (van 70 naar 80 km/uur) en door de toename van zwaar vrachtverkeer door de aanzuigende werking op het doorgaande (zware) verkeer van dit plan.

Om de verhoging naar 80 km/uur mogelijk te maken heeft de gemeenteraad van Vught besloten het N65 traject dat dwars door woonwijken loopt, formeel ‘buiten’ de bebouwde kom te plaatsen. De gemeenteraad beroept zich v.w.b. de gezondheidsaspecten op een model van Rijkswaterstaat dat géén negatieve gezondheidsaspecten voorspelt.

Wij hebben echter via medici in onze achterban toegang gekregen tot het wetenschappelijke artikel uit Atmospheric Environment 42 (2008) 9098-9105, waarin overduidelijk wordt aangetoond op basis van daadwerkelijke fijnstof metingen langs de wegrand bij de A10 in Amsterdam, dat deze voorspelling van het RWS model alléén geldt voor NOx (gasvormig molecuul dat géén medische klachten veroorzaakt), maar niet voor de vaste stof deeltjes PM10, PM1 en BS (roetdeeltjes) en juist déze vaste stof deeltjes zijn medisch gezien schadelijk voor de volksgezondheid. Met de recente uitbraak van COVID-19 wordt dit probleem op de volksgezondheid ter plaatse van de woonwijken langs de N65 des te acuter.

Bij deze doen wij een klemmend beroep op u om de door de Wet Publieke Gezondheid aan u toegekende bevoegdheid te benutten om zelfstandig, op eigen initiatief, een onderzoek te starten omtrent de impact op de volksgezondheid van het N65-reconstructie plan.

Het N65-reconstructie plan betekent een onomkeerbaar groeipad naar almaar meer schadelijk fijnstof, neerdalend op de omringende woonwijken van Vught en Helvoirt en navenante negatieve impact op de volksgezondheid van de bewoners ter plekke.

Vughts Politiek Debat op 10 november in Theater de Speeldoos

Gepost op:15-09-20

Niet van toepassing

VughtParticipeert, Avulo, Theater de Speeldoos en Huis73 organiseren het Vughts Politiek Debat op dinsdag 10 november 2020.

Doel van het debat is de belangrijkste onderwerpen binnen onze gemeente te bespreken en de posities van de verschillende politieke partijen te leren kennen. Hiermee zijn de inwoners van onze gemeente beter in staat hun mening te vormen in aanloop op de verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad op 18 november.

Programma

Het Vughts Politiek Debat start om 20:00 uur. In de komende weken zullen wij meer details van het programma bekend maken. Er is een beperkt aantal zitplaatsen, de RIVM-richtlijnen zullen daarbij leidend zijn. Hoe deze gereserveerd kunnen worden maken we later bekend.

Het Vughts Politiek Debat zal direct op Avulo worden uitgezonden en kan dus ook thuis worden gevolgd.

Deelnemers

Voor het debat zullen alle politieke partijen worden uitgenodigd om deel te nemen.

Zet 10 november 2020 in uw agenda

Wij roepen iedereen op het Vughts Politiek Debat in de agenda te zetten. Nadere informatie volgt, meld u aan voor onze regelmatige nieuwsbrief.

Brief aan het college met vragen over 'Wonen in Vught'

Gepost op:07-09-20

Niet van toepassing

Wonen in Vught

VughtParticipeert stuurde op 18 augustus 2020 volgende brief aan het college

Geacht College,

Inwoners in Vught maken zich zorgen omdat uw college weinig doet aan de verbetering van de huisvesting voor hun doelgroep. Uw college zegt te erkennen dat er behoefte bestaat aan betaalbare huisvesting voor starters en ouderen en dat dit onverminderd hoog op de agenda staat.

Ook zegt u dat u wil samenwerken met de verschillende partijen om de diverse uitdagingen voor huisvesting op te pakken en te zorgen dat er gemeentebreed mogelijkheden komen. Uw intentie dat er meer mogelijkheden komen voor huisvesting van specifieke doelgroepen klinkt mooi maar is toch echt in strijd met de beleidspraktijk van de afgelopen jaren.

Bijgaand sturen wij u enkele vragen. De Vereniging VughtParticipeert zou graag op korte termijn haar leden over uw antwoorden willen informeren. Wij nemen aan dat ook u de noodzaak ziet de inwoners van Vught zo snel mogelijk te informeren. Om die reden zouden wij het op prijs stellen uw antwoorden binnen 3 weken te mogen ontvangen.

PS als onderdeel van ons doel om transparantie te bieden, zullen wij deze brief ook op onze website www.vughtparticipeert.nl plaatsen. Uw antwoorden zullen daar ook worden gepubliceerd.

Bijlage

Vragen over verkeersoverlast woonomgeving Moleneindplein

Gepost op:06-09-20

Antwoord is volledig

Gemeente is zich niet bewust van bestaande problemen

Op vragen van bewoners heeft de gemeente gereageerd met bijgaande brief. Hieruit blijkt dat er een verschil van waarneming bestaat tussen omwonenden en de gemeente wat betreft de aanwezigheid van verkeersoverlast en het melden ervan. Het is nu aan de omwonenden hun zorgen opnieuw aan de gemeente voor te leggen.

Bijlage

Vragen aan het college i.z. besluit reconstructie N65

Gepost op:20-07-20

Niet van toepassing

N65 doelstellingen

Tijdens de raadsvergadering van 14 mei 2020, heeft de meerderheid van de gemeenteraad gestemd voor het bestemmingsplan N65 en de verdiepte ligging van de provinciale weg.

Het project voor de reconstructie N65 wil een aantal essentiële doelen bereiken.

Hoe zeker is het dat hiermee deze doelstellingen worden bereikt?

In de startnotitie van het project vinden wij bovenstaande doelstellingen. Ook na een uitvoerige bestudering van de plannen, is niet duidelijk op basis waarvan de gemeente van mening is dat deze doelen zullen worden bereikt. Om die reden heeft VughtParticipeert het college bijgaande vragen gesteld. Zodra wij deze antwoorden hebben ontvangen zullen wij u nader informeren.

Bijlage

Vragen aan het college over de meerjarenbegroting 2021-2024

Gepost op:20-07-20

Niet van toepassing

De inkomsten en uitgaven van de gemeente moeten begrijpelijk zijn voor de burger

Op donderdag 2 juli werd de kadernota 2021-2024 besproken in de vergadering van de gemeenteraad. De kadernota beschrijft de financiële ontwikkelingen binnen onze gemeente voor de komende 4 jaar. Gezien de huidige economische crisis en de vele en soms kostbare projecten in en om onze gemeente, is het belangrijk onze bewoners te informeren over de gevolgen hiervan op de kwaliteit van onze leefomgeving en de lange termijn financiële stabiliteit van onze gemeente.

Omdat het niet duidelijk is voor welke uitgaven wij als gemeente komen te staan, heeft VughtParticipeert een aantal vragen gesteld aan het college (zie bijlage). Zodra wij antwoorden hebben ontvangen zullen wij u op deze plaats daarover informeren.

Bijlage

VughtParticipeert ondersteunt beroepsprocedures N65

Gepost op:03-06-20

Niet van toepassing

Langs de N65 zag ik de hoge bomen staan

Waar staan wij nu?

De reconstructie van de N65 is een oude wens van onze gemeente, oorspronkelijk ontstaan vanuit het plan de N65 en het spoor onder de grond te stoppen. Inmiddels is dit verworden tot een plan met een halfverdiepte ligging dat, behalve de verbeterde doorstroming voor het doorgaande verkeer, geen enkele doelstelling bereikt.

De reconstructie is omgezet in een bestemmingsplan waarin Vught haar zeggenschap over het tracé-gebied afstaat aan Rijkswaterstaat, die dan de maximum snelheid mag bepalen, en waarbij Vught €33 miljoen uit haar gemeentekas mag bijdragen.

De ontwikkeling van dit bestemmingsplan heeft inmiddels een aantal stadia doorlopen. Op de inspraakavond van 7 mei hebben vele organisaties en personen zich zeer kritisch geuit over de gevolgen voor de verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid in en om het dorp. Op 14 mei heeft de gemeenteraad, nadat zij een onderzoek naar een tunnelvariant had afgewezen, het bestemmingsplan vastgesteld.

Op dit moment bevinden wij ons in de periode dat organisaties en personen beroep kunnen aantekenen tegen dit besluit, waarover de Raad van State dan zal moeten beslissen.

Diverse beroepsprocedures

Diverse organisaties, personen en bewonersgroepen hebben inmiddels aangekondigd beroep te zullen aantekenen. Naast het aantekenen van beroep, staat de bewoners ter beschikking het aanvragen van een voorlopige voorziening (kort geding). De rechter zal dan een schorsingsuitspraak doen. Zonder deze schorsing zou er al met de werkzaamheden kunnen worden begonnen voordat er een definitieve uitspraak ligt.

Binnen zes weken na de ter inzage legging van het bestemmingsplan moeten de gronden van het beroep zijn ingediend bij de RvS. De motivering moet binnen drie weken daarna zijn ingediend.

Op dit project is de crisis en herstelwet van toepassing. Dat betekent dat de termijnen voor de motivering en het verweer van de gemeente korter zijn dan gebruikelijk.

De positieve resultaten van een beroepsprocedure en besluiten van de Raad van State kunnen zijn:

- nietig verklaring van het bestemmingsplan,

- opdracht tot aanpassing (tussenuitspraak).

Wat doet VP?

VughtParticipeert zal deze beroepsprocedures gaan ondersteunen en kan op verschillende manieren bijdragen, o.a. door het meldpunt N65kloptdatwel. Hier kunnen bewoners melding maken van zaken in het bestemmingsplan die onjuist, onvolledig of inconsistent zijn. De eerste meldingen zijn reeds ontvangen. Regelmatig zal VughtParticipeert actuele informartie publiceren.

Daarnaast zal VughtParticipeert een overzicht bijhouden van alle beroepsprocedures die in voorbereiding zijn, zodat men elkaar kent en eventueel samenwerkt. Samenwerking kan bestaan uit het uitwisselen van kennis en onderzoeksresultaten. Ook het doen van generiek onderzoek naar de rechtmatigheid van het bestemmingsplan behoort tot de mogelijkheden.

Aanmelden voor ondersteuning

Wij bieden alle partijen, die een beroepsprocedure in voorbereiding hebben of overwegen, aan deze aan te melden bij secretaris@vughtparticipeert.nl. Informatie zal vertrouwelijk worden behandeld.

Coalitie gaat met zijn rug naar de tunnel staan

Gepost op:15-05-20

Niet van toepassing

Lange de N65, zag ik de hoge bomen staan

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 14 mei was er een primeur. VughtParticipeert heeft voor de eerste keer in de gemeente Vught succesvol een burgerinitiatief gestart om een beslissing van de gemeenteraad te vragen.

In de inleiding heeft VughtParticipeert aan de raad uitgelegd welke zorgen er bestaan over de plannen en aanstaande beslissingen over de reconstructie van de N65. Vele bewoners hebben hun stem en argumenten laten horen in zienswijzen en tijdens de inspraakavond donderdag 7 mei. Deze zorg komt voort uit de gevolgen van de VKA+ variant voor de reconstructie van de N65, over:

 1. de enorme verkeerstoename in de woonwijken
 2. een grotere kans op ongelukken en vermindering van de leefbaarheid
 3. onoplosbare problemen op het lokale wegennet tijdens de bouwfase (Goudappel Coffeng analyse)
 4. onoplosbare verkeersproblemen op verschillende straten in ons dorp en het waterbedeffect bij marginale aanpassingen.

Op basis van deze constateringen verzochten de meer dan 400 ondertekenaars van het burgerinitiatief om het besluit voor de VKA+ uit te stellen en alternatieven te onderzoeken voor deze problematiek. Een mogelijk alternatief is een graaftunnel:

 1. Gebruik maken van technologische innovaties middels graaf- in plaats van boortunnels
 2. De tunnel kan deels open deels dicht zijn, waardoor andere eisen met betrekking tot veiligheid gelden
 3. Bouw kan per weghelft zodat er geen volledige afsluiting en verkeersinfarct optreedt
 4. Bouwfase is duurzamer door minder grondverzet en daardoor minder stikstof depositie.

Waarom is dit alternatief beter voor Vught en omgeving?

 1. Tunnel scheidt doorgaand verkeer volledig van lokaal verkeer, waardoor bovenliggende structuur kan worden ingezet voor lokaal verkeer dat dan niet door de woonwijken moet rijden
 2. De toename van het verkeer in onze straten blijft beperkt, dus minder ongelukken, betere leefbaarheid, minder geluidhinder, minder uitstoot en minder trillingen
 3. Er komt op het huidige N65 tracé ruimte vrij voor verdere ontwikkeling, groenzones en veilige fiets- en wandelpaden, woningen en scholen kunnen goed en veilig worden ontsloten
 4. Vermindert barrière werking en verhoogt oversteekbaarheid aanzienlijk
 5. Behoud bomen en landschappelijke uitstraling van Vught en N65
 6. Minder overlast tijdens bouw doordat aan een weghelft per keer kan worden gewerkt.

Het burgerinitiatief vroeg de gemeenteraad de tunnelvariant nader te onderzoeken als mogelijke oplossing voor de problemen die de huidige VKA+ variant met zich meebrengt en het bestemmingsplan pas vast te stellen nadat ook deze ondergrondse, duurzame variant van de N65 is onderzocht.

De raadsvergadering werd voor de derde keer gevraagd een besluit te nemen zonder dat essentiële informatie ter beschikking is gesteld. In 2018 was bij de keuze voor VKA-variant het rapport Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse onthouden waarin stond: NIET DOEN. Vorig jaar ging het over het besluit tot verhoging van het budget voor VKA+ waarbij essentiële verkeerscijfers niet beschikbaar waren die achteraf zeiden: NIET DOEN.

De 3e keer was tijdens de raadsvergadering van 14 mei: een moderne tunnelvariant is niet onderzocht en daarmee staat essentiële informatie niet ter beschikking. Aan de vooravond van mogelijk de zwaarste economische crisis van onze generatie, werd de raad gevraagd €33 Mio te steken in regionale infrastructuur.

Tijdens de behandeling van het burgerinitiatief kwam snel naar voren dat de coalitie niet bereid was serieus te kijken naar moderne tunnelgraafmethoden. Men vond dat er al zo lang is gewerkt aan dit bestemmingsplan dat het nu tijd wordt te besluiten.

VughtParticipeert maakte duidelijk dat:

 • het plan een negatieve kosten-baten verhouding heeft dat, behoudens voor RWS, geen enkele oorspronkelijke doelstelling realiseert
 • het plan vele gaten, onjuistheden, tegenstrijdigheden en onoplosbare consequenties bevat
 • niets doen meer voordelen voor Vught heeft dan een duur VKA+ avontuur.

Bij de stemming is volgens de frontlijnen van coalitie en oppositie gestemd en is het burgerinitiatief afgewezen. Daarmee heeft de gemeente Vught zich de kans ontnomen een duurzame optie te onderzoeken. Dit zal het verzet tegen het bestemmingsplan helaas alleen maar verharden en de vertraging als gevolg van procedures vergroten.

Samengevat: het burgerinitiatief was een groot succes, alleen de coalitie volhardt in haar koers. VughtParticipeert heeft laten zien dat het mogelijk is om de meningen en energie van vele inwoners direct onder de aandacht van de gemeenteraad te brengen en voelt zich gesterkt in haar doel de participatie verder uit te bouwen.

Burgerinitiatief 'N65 Duurzaam' tijdens de raadsvergadering op 14 mei

Gepost op:13-05-20

Niet van toepassing

Tijdens de raadsvergadering van 14 mei zal VughtParticipeert de gemeenteraad toespreken. Hierbij zal de gemeenteraad worden uitgelegd waarom het bestemmingsplan voor de reconstructie van de N65 niet kan worden goedgekeurd. Nadere informatie vindt u in de bijlagen.

Vergelijkbaar aan de gebeurtenissen voorafgaand aan de inspraakavond op 7 mei, worden ook op 14 mei vanaf 19:00 uur vele inwoners verwacht bij de ingang van het van der Valk hotel aan de Bosscheweg 2 in Vught.

Voor wie niet ter plaatse de raadsvergadering kan bijwonen is er een mogelijkheid via het internet mee te kijken en te luisteren.

Voor meer informatie over de poging van de wethouder om een onderzoek naar een tunnelvariant te frustreren lees verder

Bijlage

Voor N65 worden 418 bomen omgezaagd, waarvan 72 monumentale

Gepost op:11-05-20

Niet van toepassing

Ja, ook deze bomen zullen dan worden omgezaagd

In het Klaverblad van 6 mei lezen wij in de advertentie van de gemeente: “De Rijksweg N65 tussen Tilburg en Den Bosch. Geliefd om zijn bomenrijen en fraaie uitzichten”.

Op basis van de plannen voor de reconstructie N65 wordt het uitzicht nog beter. Alle 418 bomen, waaronder 72 monumentale, worden omgezaagd. Dat staat er in het Klaverblad niet bij. Is het een halve waarheid of slechts een halve leugen?

Wakker geworden door dit bericht tijdens de inspraak van Natuur en Milieu Vught, ook te zien in de reportage van Avulo, zegde de VVD snel toe deze natuurlijk en volledig te compenseren. Wat een paniekvoetbal, compenseren, niet in Vught, maar elders met sprietjes die minstens 50 jaar nodig hebben om dat te worden wat we nu al hebben?

En dit is slechts een van de voorbeelden van hoe gedachte- en gevoelloos wordt omgegaan met onze leefomgeving.

Alternatief voor kaalslag

In plaats van in gesprek te gaan met VughtParticipeert, rent de wethouder naar een aannemer om gedocumenteerd te krijgen dat er inderdaad een tunnelvariant denkbaar is die €400 miljoen gaat kosten. Dat hadden wij de wethouder ook zo kunnen vertellen. Want hij baseert zich weer op gedateerde kennis over de meest kostbare tunnels. Lekker bezig, tijd en ons geld te verknoeien in plaats van je af te vragen wat er vandaag de dag nog meer mogelijk is.

Dan hadden wij de wethouder uitgelegd dat er een techniek is om een tunnel aan te leggen waarbij alle bomen kunnen blijven staan, waarbij wij kunnen blijven genieten van de bomenrijen, en die bovendien volgens deskundigen voor veel lagere kosten kan worden aangelegd

Dan hadden wij de wethouder uitgelegd dat deze techniek het ook mogelijk maakt de tunnel in 2 delen te graven, waarbij de andere helft van het tracé beschikbaar blijft voor doorgaand verkeer, dus aanleg zonder verkeersinfarct en minder vervuiling door files en sluipverkeer.

En als de wethouder nog steeds geduldig had willen luisteren, hadden wij hem uitgelegd dat deze graafmethode veel minder grondverzet betekent, dus minder stikstofvervuiling.

Burgerinitiatief ‘N65 Duurzaam’

Om de tijd te krijgen dit samen met de wethouder te beoordelen, en de volledige maatschappelijke kosten inclusief de maatschappelijke baten en opbrengsten van deze tunnelvariant te vergelijken met de VKA+, heeft VughtParticipeert meer dan 300 handtekeningen verzameld en mag op 14 mei in de raadsvergadering haar initiatief komen toelichten.

Een variant zonder een enorme toename van het verkeer en files in het dorp, zonder aanvullende stoplichten, zonder mega-rotondes. Maar met meer dan 80% van alle verkeer zonder vertraging of hinder onder de grond en met een prachtig groengebied op het dak van de tunnel.

Maar dan moet de wethouder wel een keer beginnen te luisteren, anders worden er straks 418 prachtige bomen omgezaagd en komt er een vrij uitzicht, waarbij wij tot Tilburg kunnen kijken.

Weerwoord op misleidende advertentie van de gemeente in Klaverblad d.d. 6 mei

Gepost op:10-05-20

Niet van toepassing

In het Klaverblad van 6 mei plaatste de gemeente een advertentie over 2 volle pagina’s met als titel ‘Van verdeler naar verbinder: de N65’. Eerder een dreigende dan een geruststellende titel, want hoe gaat de N65 ons verbinden. De N65 verbindt automobilisten die vooral snel door Vught willen, van Den Bosch naar Tilburg, maar verbindt niet de bewoners.

Niet alleen de titel van de advertentie is misleidend, ook de inhoud. Hierbij een klein overzicht:

 • De advertentie zegt: “De Rijksweg N65 tussen Tilburg en Den Bosch. Geliefd om zijn bomenrijen en fraaie uitzichten”. De werkelijkheid is: 418 bomen, daarvan 72 monumentale, moeten worden omgehakt. Daarover staat niets in de advertentie.
 • De advertentie zegt: “Staat op het punt een weg te worden die ons dorp verbindt”. De werkelijkheid is: Voor de bewoners van Vught wordt het een nog hinderlijkere verdeler, er blijven maar 3 oversteekplaatsen over en die moeten worden gedeeld tussen langzaam en snel verkeer, tussen kwetsbare deelnemers en automobilisten, tussen voetgangers en landbouwmachines.
 • De advertentie zegt: “vergroting van de leefbaarheid”. De werkelijkheid is dat in 45 straten het verkeer toeneemt en in heel Vught met ca. 20%. In het centrum van Vught varieert dat per straatdeel tussen de 50% en 100%. Dat betekent duizenden gemotoriseerde voertuigen per dag en miljoenen per jaar, niet op de N65 maar in straten waar onze fietsende kinderen tussendoor moeten laveren.Onzorgvuldige informatie? Nee, misleiding.
 • De advertentie zegt: “De wegen in Vught kunnen de extra verkeersdruk echter goed aan”. De realiteit van hoe bewoners dat ervaren is heel anders. Goudappel Coffeng schrijft dat het in bouwfase 1 een regelrechte ramp wordt en een aantal straten met onacceptabele toenames wordt geconfronteerd. Opnieuw: we spreken hier over toename van motorvoertuigen in straten waar onze kinderen veilig moeten kunnen fietsen!
 • De advertentie zegt dat de N65 het zoveel beter voor Vught en Helvoirt gaat maken”. De werkelijkheid is: het totaal resultaat van de kosten en wat het Vught zelf aan baten oplevert is negatief, zo blijkt uit de rapporten. Dus het NU NIET DOEN is een veel betere optie. Net als het uitzoeken of er geen betere en veiligere alternatieven zijn zoals de tunnelvariant.
 • De advertentie zegt: “duurzaam verbeteren van de veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid van en in Vught”. De werkelijkheid is dat geen van de doelstellingen van de reconstructie wordt bereikt. Dat zeggen niet alleen wij, dat is door 2 experts inmiddels bevestigd.
 • De advertentie zegt: “het budget kwam niet in de buurt van de prijs voor een tunnel”. De werkelijkheid is dat de gemeente alleen maar heeft gekeken naar verouderde en dure tunneltechnieken en weigert te kijken naar moderne methoden, ondanks dat een van de doelstellingen van het project is ‘Duurzaamheid en innovatie’.
 • De advertentie zegt: ‘Het verkeer op de N65 zelf neemt naar verwachting met 6-10% toe”. Dit is zeer misleidend omdat het verkeer binnen het dorp op sommige plaatsen met meer dan 300% toeneemt. Ter vergelijking: zonder de plannen neemt het verkeer in het dorp tot 2030 nauwelijks toe, dus dat is veel beter voor heel veel inwoners van Vught.
 • De advertentie zegt: “passen de uitgaven in het gemeentelijke huishoudboekje’”. De werkelijkheid is dat er geen financiële reserves zijn, dat er geen actuele meerjarenplanning van de gemeentelijke financiën beschikbaar is en dat aan de vooravond van de mogelijke economisch diepste crisis van onze generatie.
 • De advertentie zegt: “Vught verdwijnt achter een muur van geluidsschermen” (red. als wij dit plan niet uitvoeren). De werkelijkheid is dat wij sowieso achter een muur van geluidsschermen verdwijnen, omdat de N65 slechts halfverdiept wordt aangelegd en geluidsschermen ook nu al in de planning staan. Naast de geluidschermen krijgen wij ook nog eens een betonnen verkeersgoot, die decennia lang iedere verdere verbetering in de weg ligt.
 • De advertentie zegt: “De N65 moet dus hoe dan ook op de schop” (red. vanwege de aanpassing van het spoor). De werkelijkheid is dat daarvoor de N65 helemaal niet op de schop moet. Eventueel moet de N65 ter hoogte van de kruising van het spoor worden aangepast, maar dit zegt niets over het gehele stuk door het dorp van Villa Craijenstein tot Vijverboslaan.En waarom kan de N65 niet na de verbouwing van het spoor op de schop zodat we nog even goed alternatieven kunnen overwegen?

Samenvattend een verdrietigmakende lijst van onjuistheden, onvolledige informaties en misleidingen. Wij burgers worden verkeerd geïnformeerd door bestuurders die zich voor onze leefbaarheid zouden moeten inspannen in plaats van tijd en (ons) geld besteden om ons met dit soort advertenties te misleiden. Luister naar de argumenten van bewoners die bestuurders en raadsleden aansporen aan de noodrem te trekken nu dat nog kan.

Inspraak van VughtParticipeert: Gedeelde Besluitvorming: niks ervan!

Gepost op:10-05-20

Niet van toepassing

Geachte raadleden,

Als VughtParticipeert staan wij voor transparantie en betrokkenheid in de besluitvorming met tijdige en adequate informatievoorziening aan bewoners. Als ik zo het burgerparticipatieproces beschouw in Vught, is in ieder geval geen sprake geweest van het goed informeren van burgers over de N65. De informatie was vaak onvolledig, niet tijdig en zelfs misleidend. Een heel recent voorbeeld van misleiding is de twee paginabrede advertentie in het Klaverblad – van onze eigen belastingcenten wel te verstaan.

Zo wordt er gesproken over Vught dat geliefd is om zijn bomenrijen, terwijl voor de N65 aanleg 400 bomen worden gekapt. Daarvan komt maar een klein deel terug, dat nog lang zal moeten groeien eer het weer bomen zijn van enig formaat. Nog lachwekkender wordt het als geschreven wordt dat het beter zal gaan met de veiligheid van overstekende kinderen en ouderen, terwijl de realiteit is dat door de huidige plannen veel meer gemotoriseerd verkeer door het dorp gaat rijden. Dus neemt de veiligheid in veel woonwijken in Vught ook af.

Die verkeerstoename en verkeersveiligheid zijn heel belangrijk voor bewoners. Ook het bestuur en de raadsleden zouden juist hier de absolute prioriteit aan moeten geven: het beschermen van bewoners en hun fietsende kinderen tegen ongevallen, geluidsoverlast, luchtvervuiling etc. Ook lezen wij dat de ‘wegen die het wel aankunnen’. Wie is meneer Weg en waar woont die? Het gaat om de ménsen die langs die straten wonen. En díe kunnen die toename in het verkeer niet aan. Bewoners zullen het u kwalijk nemen en er u als raadsleden verantwoordelijk voor houden als zij straks met alle gevolgen zitten.

Zijn bewoners te laat nu? Nee, u bent keer op keer te laat. Sedert 2015 maken bewoners bezwaren. Maar u kijkt steeds de andere kant op en negeert de argumenten van bewoners keer op keer.

Zo creëert u uw eigen weerstand. Een dergelijke technocratische houding is echt gedateerd in deze tijd van steeds beter opgeleide en geïnformeerde burgers. In deze tijd komt u niet meer weg met het laten stemmen door bewoners eens in de zoveel tijd, en dat vervolgens te gebruiken als een soort carte blanche om eigen ideeën uit te voeren. De burger van nu eist regie op en wil meebeslissen. Ook tussentijds.

In de zorg, mijn werkveld, is men al een heel stuk verder dan het bestuur in Vught. Daar is het gebruikelijk dat artsen samen met de patiënt beslissingen nemen voor een behandeling, en dat dit gebeurt op basis van goede informatie over de voor- én de nadelen. Arts en patiënt doen dat in een proces van gedeelde besluitvorming waarbij de patiënt de laatste stem heeft. Wat zou u doen, als het u zou overkomen dat een medisch specialist u onvolledige en gekleurde informatie geeft over een behandeling die van grote invloed is op uw leven? En die zegt, och, als u er later problemen mee krijgt, dan zien we dat dan wel weer. Dan zou u toch ook woest zijn en tegen die specialist een proces aanspannen, zeker als hij dat ook nog probeert te ontkennen? Dat is precies wat hier gebeurt.

Deze coalitie van Gemeentebelangen, VVD en PvdA-GroenLinks kiest blijkbaar voor een conflictmodel. Misschien omdat zij niet beter weten, een soort bedrijfsblindheid. Het gevolg is dat bewoners en allerlei organisaties de loopgraven ingaan en een gang naar de rechter aan het voorbereiden zijn. Dat wordt een lange en nare strijd. Misschien klopt u zich straks trots op de borst als het plan is aangenomen, maar ik kan u garanderen dat het een Pyrrhus overwinning zal zijn met alleen maar verliezers. Bovendien gaat voorlopig geen schop de grond in. Want zolang de rechtsgangen lopen, mag er niet verbouwd worden.

Waarom kiest u niet voor een samenwerkingsmodel? Laten we de krachten van bewoners van Vught verenigen met die van de gemeentelijke organisatie en samen naar de landelijke politiek gaan, de Ministeries en de Provincie. Om te vragen voor een beter alternatief, zoals de ondergrondse variant.

Dat vraagt lef en durf. Want het doet pijn om de plannen die er nu liggen, los te laten. Dat snappen wij ook.

Maar het is u eerder gelukt om financiering los te krijgen, en steeds meer. Dus waarom niet nog even wat langer volhouden en gaan voor een echt goed plan? U kent vast het verhaal van Hein Bergé. Hij verzette zich tot het einde toe tegen de demping van de Binnendieze en met succes. De naam van de dringende wethouder zijn wij vergeten, de naam van die ene persoon niet, dat was Hein Bergé. Het is aan u hoe onze gemeente en u straks zullen worden herinnerd.

Ik daag u uit om díe moed op te brengen. Dan zetten wij ons met al onze energie sámen met u in, in een proces van gedeelde besluitvorming. Voor een veiliger plan. Waarmee de doelstellingen van de N65 wél worden behaald.

Maaike Dautzenberg, Voorzitter VughtParticipeert

Inspraak N65 op 7 mei brengt veel boze burgers aan het woord

Gepost op:10-05-20

Niet van toepassing

Langs de weg naar Tilburg, zag ik de hoge bomen staan

De inspraakavond op 7 mei was een overdonderende belevenis. Meer dan 30 personen en organisaties gaven hun vaak ongezouten mening. De algemene boodschap was: de gemeente luistert niet, onze zorgen worden niet serieus genomen.

Daarnaast bleken de plannen veel fouten te bevatten, was informatie onvolledig of tegenstrijdig en waren reacties van de gemeente op zienswijzen mechanistisch en werd er nauwelijks ingegaan op de inhoud. Diverse organisaties hebben aangekondigd in beroep te gaan, er gaat dus nog veel water door de Dommel voordat de eerste spade in de grond gaat.

Ook de voozitter van VughtParticpeert, Maaike Dautzenberg, heeft ingesproken. Hierin werd uitgelegd dat de huidige manier van samenwerken met bewoners slechts het verzet aanwakkert en het tijd is voor respectvolle participatie. Voor de complete tekst lees verder

Wat vooral bleef hangen was de breedte van het ongenoegen. Diverse bewonersgroepen hadden zich georganiseerd en kwamen met helder en goed gedocumenteerd ongenoegen. Het wordt tijd dat de gemeente gaat luisteren, begrip toont en bereid is haar stoere koers los te laten. Beter voorlopig geen plan dan een slecht en duur plan.

Mislukte poging onderzoek naar tunnelvariant te frustreren

Gepost op:08-05-20

Niet van toepassing

Het was toen nog een mooie laan met volwassen bomen

De wethouder heeft iedereen proberen te verrassen door een offerte voor een tunnel te laten opstellen om te bewijzen dat dit onbetaalbaar is. VughtParticipeert, als initiator van het burgerinitiatief 'N65 Duurzaam' noch de raad, was over deze actie geinformeerd en zag dit plotseling op de agenda van de commissievergadering van 8 mei staan. Een zeer slechte start voor het geval dit college van plan was te gaan participeren.

VughtParticipeert heeft snel gereageerd en alle voorzitters en de griffie bijgaande informatie gestuurd. Wij betreuren deze poging een serieus onderzoek naar een tunnel te frustreren.

Wij schreven aan de fractievoorzitters en griffie:

Geachte raadsleden, geacht College,

Bij deze reageren wij op uw stuk ‘Reactie op het burgerinitiatief’ d.d. 7 mei 2020 met kenmerk RI/BE/ Z18 -194747 /UIT/20 -36374 en onderwerp Burgerinitiatief N65 Duurzaam.

Allereerst zijn wij verheugd dat u inziet dat de voorgestelde reconstructie van de N65 volgens de VKA+ niet voldoet en dat een tunnelvariant de beste oplossing is. Ook laat uw reactie zien dat er nooit eerder een serieuze kostenraming is gemaakt van een tunnelvariant.

Uw raming is gedaan op basis van traditionele technologie en het was ons bekend dat dit soort tunnels dergelijke uitvoeringskosten impliceren. Deze inspanning had men zich kunnen besparen. Zoals wij al vaak hebben aangegeven, zijn er modernere technieken beschikbaar die resulteren in veel lagere kosten en bovendien lagere milieulasten.

meer in de bijlage

Bijlage

N65, er wordt veel beweerd maar klopt dat allemaal wel?

Gepost op:05-05-20

Niet van toepassing

Steeds meer bewonersgroepen ontdekken de negatieve gevolgen voor hun leefomgeving door de reconstructie van de N65.

Daarbij bestuderen zij de plannen en onderzoeksrapporten nauwkeurig en worden steeds meer zaken ontdekt die onvolledig zijn, onjuist of in tegenspraak met gemaakte afspraken en verwachtingen. Tevens bereiden een aantal personen, bewonersgroepen en organisaties beroepsprocedures voor en zijn al begonnen met het verzamelen van deze ongerijmdheden.

Wij gaan die centraal verzamelen op N65kloptdatwel@vughtparticipeert.nl

Ook VughtParticipeert was al gestart met het verzamelen van deze zaken, een paar voorbeelden:

 • er is geen oplossing voor het doorgaande verkeer op de N65 tijdens de bouwfase
 • het doel was verkeersveiligheid maar het verkeer binnen Vught neemt enorm toe
 • er is geen rekening gehouden met de kosten voor het aanpassen van de wegen in het dorp
 • Arcadis gaat uit van de onvolledige ongevallen statistieken
 • er is geen oplossing voor de verkeerstoename op de Helvoirtseweg en andere locaties
 • een MER rapportage is verplicht maar ontbreekt
 • Vught moet veel meebetalen maar er is geen zicht op de lange termijn financiële gevolgen van lenen en aflossen
 • Er moeten 412 bomen worden omgehakt maar er wordt nauwelijks gecompenseerd …

In de vele discussies met bewoners horen wij steeds meer van dit soort zaken en wij willen die met iedereen en voor iedereen bij elkaar brengen. Daarvoor hebben wij het email adres N65kloptdatwel@vughtparticipeert.nl ingericht als verzamelbak voor alle fouten, hiaten, onjuiste aannames, onvolledige analyses etc. Stuur jouw observaties en zorgen aan ons met een korte omschrijving, verwijzing naar rapport of uitspraak en reden waarom dit onjuist, onvolledig,... is.

Wij zullen al deze meldingen rubriceren, ontdubbelen en regelmatig een actueel overzicht op onze website ter beschikking stellen. Hieruit kunnen alle bewonersgroepen en hun juristen putten bij het opstellen van bezwaren en wordt zo weinig mogelijk vergeten.

Doe jezelf en onze gemeente een plezier en draag bij aan een compleet overzicht van wat niet klopt, dan kunnen wij daar samen iets aan doen.

Burgerinitiatief N65 Duurzaam en Avulo reportage

Gepost op:03-05-20

Niet van toepassing

De N65, nu nog een prachtige laan

Burgerinitiatief voor onderzoek naar een tunnelvariant

VughtParticipeert draait op volle toeren. Met het starten van het burgerinitiatief N65 Duurzaam, om een tunnelvariant te laten onderzoeken, hebben wij vele inwoners van Vught in beweging gekregen. Inmiddels zijn er meer dan 350 handtekeningen onder dit initiatief gezet en dat aantal loopt dagelijks verder op.

De gemeenteraad geeft gehoor aan ons initiatief en wij staan op de agenda van de gemeenteraadsvergadering van 14 mei. Eerst komen wij aan het woord, daarna wordt het bestemmingsplan N65 besproken, of niet als eerst tot een onderzoek naar een tunnelvariant wordt besloten.

Participatie wordt steeds beter hoorbaar

In aanloop op de gemeenteraadsvergadering zal op 7 mei een inspraakavond over het bestemmingsplan N65 worden gehouden. Daar kan door inwoners worden ingesproken en velen hebben zich hiervoor reeds gemeld, ook VughtParticipeert. Ook 7 mei wordt een historische avond voor Vught en kan live worden gevolgd. Details hierover worden nog gepubliceerd.

Op 8 mei is er een extra commissievergadering over de N65 die ook online kan worden gevolgd.

TV reportage over de N65 vanuit bewonersperspectief

Avulo start op 3 mei een reportage in 3 afleveringen. In deze reportage worden diverse bewonersgroepen en organisaties aan het woord gelaten. Zij leggen uit wat de voorgestelde variant voor de reconstructie N65 voor hun buurt betekent.

Elke aflevering wordt in principe om 16.00 uur uitgezonden en herhaald om 21.00 uur op dezelfde dag en om 12.00 uur de volgende dag (4 mei schuift door naar 5 mei).

Aflevering 1 op zondag 3 mei 16:00 uur: Verkeer, veiligheid en alternatieven.

Deze aflevering gaat dieper in op de gevolgen van de voorgestelde reconstructie van de N65 voor de verkeersstromen in ons dorp, de kritische locaties en de verkeersveiligheid. Tevens wordt aangeven welke alternatieven er eerst onderzocht moeten worden voordat een duurzaam besluit kan worden genomen. Nu direct bekijken op youtube.

Aflevering 2 op dinsdag 5 mei 16:00 uur: Natuur en Milieu.

In deze aflevering worden inwoners en organisaties aan het woord gelaten die zich zorgen maken over ons groen, onze gezondheid en de omgeving voor onze kinderen als gevolg van de voorgestelde reconstructie van de N65. Hierbij geven zij aan welke negatieve invloed deze plannen zullen hebben en op welke manier zij hiertegen weerstand zullen bieden. Nu direct bekijken op youtube.

Aflevering 3 op woensdag 6 mei 16:00 uur: De N65 en het gemeentelijk huishoudboekje.

In deze aflevering worden verschillende meningen gegeven over de financiële gezondheid van onze gemeente en de gevolgen voor ons huishoudboekje in de komende jaren. Kiezen voor de grote financiële bijdragen die onze gemeente wil doen aan het oplossen van infrastructuur problemen van Rijkswaterstaat en ProRail, zullen een grote invloed hebben op voorzieningen als scholen, sport, cultuur, verkeersveiligheid en het sociaal domein. Nu direct bekijken op youtube.

Dit is pas het begin

Het burgerinitiatief en de vele bijdragen van bewonersgroepen laten zien hoeveel energie, kennis en betrokkenheid er is binnen onze gemeente. Het is dit potentieel dat VughtParticipeert probeert te mobiliseren, het is immers onze gemeente en daar willen wij in participeren.

Bij het bestemmingsplan N65 is helaas veel van deze energie besteed aan het zoeken naar informatie, weerwoord bieden aan onjuiste beeldvorming en gevestigde meningen bijstellen. Veel liever zou VughtParticipeert willen bijdragen aan een samenwerking waarbij gemeente en bewoners van meet af aan meningen en ideeën uitwisselen en mogelijkheden beoordelen.

Zodat met de beschikbare energie, kennis van de situaties ter plaatse en deskundigheid, gewerkt wordt aan betere resultaten. Hiermee willen wij het energieverlies door verzet en boosheid achteraf beperken en komen tot keuzes die beter worden begrepen en geaccepteerd.

Wordt lid en steun daarmee ons werk. Hoe meer leden, hoe effectiever de participatie!

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Comité N65 OH meldt zich in het N65 debat en eist een tunnel

Gepost op:25-04-20

Niet van toepassing

Geacht B&W en Raadsleden,

Helvoirt, 22 April 2020

Binnenkort wordt het N65-bestemmingsplan in stemming gebracht in uw Raad. Uit de vele zienswijzen die zijn inge- bracht, heeft u kunnen zien dat niet iedereen onverdeeld enthousiast is over dit plan dat €155 miljoen kost. Eigenlijk is iedereen van mening dat een echte autotunnel door de bebouwde kommen van Vught en Helvoirt beter zou zijn. Maar vervolgens wordt dit betere plan terzijde geschoven met het argument dat I&W daar geen geld voor heeft. Daarom wijzen wij u graag op het volgende:

zie bijlage

Bijlage

Brabants Dagblad: "Verkeersveiligheidsonderzoek Raadhuisstraat schiet ernstig tekort"

Gepost op:25-04-20

Niet van toepassing

Onderzoek verkeersveiligheid Raadhuisstraat schiet volgens omwonenden ‘ernstig tekort’

VUGHT - Het onderzoek dat de gemeente Vught heeft laten uitvoeren naar de verkeersveiligheid in de Raadhuisstraat deugt van geen kanten. Dat beweren althans de bewoners van appartementencomplex het Vughtse Hart.

Brabants Dagblad 01-04-2020

In antwoord op het verkeersveiligheidsrapport hebben omwonenden nauwkeurig gedocumenteerd waar dit rapport tekort schiet en waarom in essentie bij het onderzoek de verkeerde vraag is gesteld. Tijdens het onderzoek is, in tegenstelling van eerdere beloften van de burgemeester, geen onderzoek gedaan naar de verschillende routes die het vrachtverkeer zou kunnen gebruiken. Het rapport bepert zich tot het vaststellen dat de reeds gekozen route voldoet. Daarmee krijgt de gemeente bevestigd wat zij wilde horen en is er geen poging gedaan tegemoet te komen aan de zorgen van de omwonenden.

Met deze destructieve vorm van participatie hoeft men zich niet te verbazen dat de projectontwikkelaar nog steeds geen definitief ontwerp heeft opgeleverd en een daarbij behorende vergunning heeft aangevraagd,

Peter Corvers weet het al, zonder onderzoek of nadenken

Gepost op:19-04-20

Niet van toepassing

Op de site Helvoirt.net, digitaal dorpsplein door en voor Helvoirtenaren, weet Peter Covers het al, zelfs zonder onderzoek: "Gewoon iets dieper graven en dak erop...! Tja, als je zomaar iets opschrijft zonder je enigszins in een plan te verdiepen, wel ruim 300 handtekeningen in je achterzak hebt van mensen die kennelijk blindelings tekenen...."

Dat doet geen recht aan de vele inwoners die via ons hebben gevraagd om serieus onderzoek naar de tunnelvariant van de N65. Blijkbaar hebben zij "blindelings" getekend.

"Blindelings' is echter meer van toepassing op de mening die zonder enige verdieping of navraag in de publieke ruimte wordt geslingerd. Het hebben van een mening dat het níet kan is blijkbaar besmettelijk, wij zijn op zoek naar wat wél kan. Daar hebben de inwoners van Vught recht op.

De reden voor onderzoek naar de tunnelvariant is dat de verkeerscijfers (viewer rijksinfra Vught) klip en klaar laten zien dat huidige plannen met de N65, het VKA+, leiden tot een flinke verkeerstoename in de woonwijken van Vught en Helvoirt. Dat is een bedreiging voor de leefbaarheid en de veiligheid van ons en onze fietsende kinderen. Zónder de reconstructie, neemt het verkeer binnen Vught en Helvoirt nauwelijks toe.

Omdat de tunnelvariant nooit serieus is onderzocht, doet iedereen die de kosten noemt, zomaar een slag in de lucht, inclusief wethouder van Woesik. Het type tunnel is namelijk heel bepalend voor de kosten.

Overigens is de aanleiding voor de publicatie van RijksinfraVught ook een kans voor Helvoirt. Als het omdraaien van spoor en N65 in Vught kan op een manier die een beperkte doorstroming van het verkeer toelaat, dan past dit prima met een van de opties om een tunnel aan te leggen. Ook daar is een kans om deze aan te leggen zonder een volledige afsluiting, iets waar ook Helvoirt bij gebaat is.

Die kans komt echter niet als wij van meet af aan vinden dat het niet kan, die komt alleen als je eerst nadenkt, onderzoekt en overlegt. Daar dringen meer dan 300 inwoners van Vught "blindelings' op aan. Wij staan open voor dialoog, maar dan wel constructief.

Bestemmingsplan N65 erdoor gejast? Ik dacht het wel….

Gepost op:18-04-20

Niet van toepassing

Wij plaatsten volgende reactie op de website van PvdA-GroenLinks waar een inwoner (Jean) reageerde op de blog van Ton van der Vossen over de N65.

Beste Jean,

Hartelijk dank voor jouw bijdrage van 11 april. Ja, deze variant is een gemiste kans en als wij niet ingrijpen zullen wij ons de komende decennia afvragen: waarom hebben wij niet de tijd genomen om óók een tunnelvariant te onderzoeken en zal PvdA-GroenLinks moeten leven met de schande dat zij met dit doordrijven hun eigen basiswaarden hebben verloochend.

Ton van de Vossen schrijft: “Of een tunnel een grote verbetering is, is een vraag die nog zo maar niet te beantwoorden is.” Iedereen onderkent, van wethouders tot raadsleden, Samen voor Vught en andere betrokkenen die wij spreken, dat ondertunneling een verbetering zou zijn. Maar als dat dan toch nog een vraag is, dan ga je aan het werk en zoek je het uit. Maar doe niet alsof we met de VKA+ de beste oplossing hebben. Het is gewoon niet onderzocht.

Ook schrijft Ton van de Vossen dat hij zelf de consequenties van zijn variant niet kent: “maar wat de wijzigende verkeersstromen in Vught voor gevolgen zouden hebben is niet duidelijk”. En dan toch maar de belangrijkste beslissing van de eeuw doordrukken. Uit de verkeerscijfers blijkt in ieder geval dat circa 80% van het verkeer in een tunnelvariant ondergronds gaat. Alsof dat geen belangrijke wijziging in de verkeersstromen is.

Nog erger wordt het als Ton van der Vossen onjuistheden gaat verkondigen met een stelligheid alsof hij hierop is afgestudeerd: “Een ondertunneling is zeker veel duurder -deskundigen spreken over drie tot vier keer zo duur- en dat kan Vught niet dragen”. Dit is aantoonbaar niet onderzocht en dus bakerpraat. Geen enkele bestuurder of politicus heeft ooit een financiële onderbouwing van de kosten én baten van een tunnel gegeven. Alle genoemde bedragen, zoals ook de 300 miljoen van wethouder van Woesik, zijn een slag in de lucht.

Wat VughtParticipeert vraagt is een tunnelvariant goed te onderzoeken en daarbij de moderne technieken te beoordelen. Tijdens de jarenlange besluitvorming is in een heel vroeg stadium de tunnelvariant afgevallen. Omdat men toen al van mening was dat dit zeer duur zou worden, niet omdat men dat toen goed heeft onderzocht. Dat was vele jaren geleden, inmiddels is de techniek voortgeschreden en zijn er, ook in Nederland, diverse voorbeelden van succesvolle graaftunnels. En die mogelijkheden moeten worden onderzocht.

Tot slot moet iedereen zich goed realiseren dat bijvoorbeeld de Helvoirtseweg nu al gevaarlijker is dan de N65 qua verkeersongevallen. Als wij dan horen zeggen “maar wat de wijzigende verkeersstromen in Vught voor gevolgen zouden hebben is niet duidelijk” terwijl de verkeersanalyses van de VKA+ variant een duidelijke toename van het verkeer door het hele dorp laten zien, en heel extreem in straten als de Helvoirtseweg, dan hoef je geen verkeersdeskundige te zijn om te concluderen dat de verkeersveiligheid in ons dorp slechter wordt. Onverantwoord. Sterker nog: wat is de veiligheid en dus een mensenleven in Vught ons waard?

Ons wordt gezegd dat het te laat is, we zijn al zover met de besluitvorming. Niet wij zijn mogelijk te laat, het verantwoordelijk college is te laat. Zij worden door ons aangesteld én betaald om ons de beste oplossingen te bieden. Zíj hadden de technische ontwikkelingen moeten volgen en al in een veel eerder stadium de tunnelvariant goed moeten laten onderzoeken. En als ze destijds dit hebben laten liggen, laten ze het dan in ieder geval vooral nú doen. Vóór het te laat is. Het zou bijzonder treurig zijn als men deze kans weigert te pakken, sterker nog, het is onaanvaardbaar.

Het is niet te laat, er zit nog geen spade in de grond, wij kunnen besluiten even de tijd te nemen om deze kans te kunnen pakken.

N65 besluitvorming is onzuiver, onvolledig en onverstandig

Gepost op:08-04-20

Niet van toepassing

Onze gemeenteraad wil op korte termijn een beslissing nemen die een grote invloed zal hebben op de levenskwaliteit in onze gemeente. Het gaat om de reconstructie van de N65.

In 2009 begonnen als een mooi plan om de N65 in een tunnel te stoppen, is verwaterd tot een compromis in de vorm van een halfverdiepte tunnelbak. Onderzoek van diverse experts toont aan dat eigenlijk alleen de doorstroming van het doorgaande verkeer op de N65 wordt verbeterd.

Voor Vught zijn de gevolgen vooral negatief: veel extra verkeer in de woonwijken met files, stoplichten en luchtvervuiling, slechte oversteekbaarheid en afname van de verkeersveiligheid, vooral voor fietsers. Daarnaast kost dit plan onze gemeente veel geld, geld dat op vele andere zaken als scholen, sport, cultuur en sociale voorzieningen zal moeten worden bezuinigd.

Kortom, een plan met veel voordelen voor Rijkswaterstaat en voornamelijk nadelen voor onze gemeente en inwoners.

Er is een alternatief, namelijk een ondergrondse, dus volledig verdiepte ligging. Dank zij voortgeschreden technieken is dit goed mogelijk. Gewoon iets dieper graven, dak erop en onze oorspronkelijke Helvoirtseweg er overheen. Het behoud van de Helvoirtseweg, ook daar waar het nu N65 heet, maakt het mogelijk alle bestaande aansluitingen te behouden. Dit heeft vele voordelen en neemt een aantal ernstige nadelen weg:

- het dorp op het niveau van het maaiveld blijft volledig van ons, zodat wij ons makkelijk kunnen verplaatsen en veilig kunnen fietsen, dus de aansluitingen op de N65 blijven behouden

- Vught-noord en -zuid worden met elkaar verbonden

- het doorgaande verkeer gaat er geruisloos onderdoor

- het vrijgekomen gebied naast de N65 kan worden gebruikt voor uitbreidingen van de scholen en mogelijk woningbouw en parken

- geen ernstige verkeersproblemen in onze woonwijken

- de Jagersboschlaan kan behouden blijven

- het verkeersinfarct tijdens de bouw van de N65 en erna kan worden voorkomen

- Vught wordt samengevoegd tot een mooi en veilig dorp.

Wij roepen jou op om de gemeente te vragen ons de tijd te gunnen om ook deze optie te laten onderzoeken als extra variant. En pas daarna een besluit te nemen. Nu een beslissing nemen leidt tot een slechte keuze en een blijvende wond door ons dorp. Onderteken daarin de bijgaande oproep voor een burgerinitiatief. Daarin vragen wij de gemeente het volgende:

 1. De tunnelvariant ‘N65 Duurzaam’ in overleg met de Provincie en het Rijk op basis van de nieuwste technieken nader te onderzoeken als mogelijke oplossing voor de problemen die de huidige VKA+ variant met zich meebrengt, bij voorkeur met een Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse.
 2. Het gebruikelijke democratische proces te volgen met complete inspraakprocedures, waarbij fysieke aanwezigheid van alle deelnemers in dezelfde ruimte mogelijk is, dus nadat alle coronamaatregelen zijn opgeheven.
 3. Het bestemmingsplan pas vast te stellen nadat ook de ondergrondse, duurzame variant van de N65 is onderzocht. Indien jij wil tekenen, print en onderteken dan bijgaand formulier en vul uw naam, adres, geboortedatum (verplicht voor een burgerinitiatief) en handtekening in.

Al jouw huisgenoten vanaf 16 jaar kunnen ondertekenen, dus ook jouw partner en kinderen (voor zover zij wonen in Vught). Vraag ook jouw buren om te tekenen. Graag inleveren in de brievenbus van Heikantstraat 4 of Raadhuisstraat 3001.

Wij zijn het aan onze toekomst en die van onze kinderen verplicht deze optie te onderzoeken, nu voor een slechte variant kiezen is later niet uit te leggen.

Bijlage

Reactie gemeente op vraag: Waarom vrachtwagens door het Vughtse Hart?

Gepost op:08-03-20

Niet van toepassing

Geacht College van de gemeente Vught,

U heeft op 17 februari 2020 gereageerd op onze beoordeling van uw antwoorden op onze vraag 'Waarom vrachtwagens door het Vughtse Hart?’ van 9 februari 2019. In uw brief stelt u dat u van mening bent dat onze vragen van ‘duidelijke en volledige antwoorden zijn voorzien”.

Wij delen uw mening niet. Hierbij enkele vragen die niet of onvolledig zijn beantwoord:

 1. We hebben geen antwoord ontvangen op de vraag wanneer de gemeente voor het eerst voor belevering in het hofje heeft besloten en door wie dit is besloten?
 2. Wij hebben geen antwoord gekregen op de vraag waarom meermaals is bevestigd dat alle opties voor beleveringslocatie en route open stonden terwijl er al op 28 augustus 2017 een Raam- en Realisatie-overeenkomst met de projectontwikkelaar was aangegaan waarin de belevering in het hofje contractueel was vastgelegd?
 3. Wij hebben geen antwoord ontvangen op de vraag waarom niet eerst de verkeersveiligheid en routering van de bevoorrading zijn onderzocht, welke resultaten als uitgangspunten voor de ontwerp zouden kunnen worden gebruikt?
 4. Wij hebben geen antwoord ontvangen op de vraag waarom pas op 5 september 2019 een concept onderzoeksvraag voor het verkeersveiligheidsonderzoek is opgesteld met verkeersmetingen, terwijl op dat moment de ombouw van het Ploegveld al in gang was gezet en de verkeersmetingen daarmee in feite nutteloos zouden zijn?

Samenvattend

Samenvattend concluderen wij dat geen antwoord is gegeven op de meeste vragen die VughtParticipeert en bewoners u hebben gesteld over het Centrumplan Oost. Uw mening dat de vragen duidelijk en volledig zijn beantwoord, mist daarmee iedere basis.

Om deze redenen wijzen wij uw mening als ongefundeerd af.

Tot slot

VughtParticipeert spant zich in om gerichte vragen te stellen en te voorzien van gedetailleerde context. Wij zijn van mening dat deze werkwijze zowel voor de gemeente als voor onze leden, de meest effectieve manier is om gericht transparantie creëren. Het beantwoorden door in algemene zin te verwijzen naar eerdere niet nader genoemde publicaties, is daarbij niet behulpzaam. Het niet of onvolledig beantwoorden van de vragen veroorzaakt zowel bij de gemeente als bij ons onnodig werk.

Andere methoden, zoals een WOB-verzoek, veroorzaken nog meer werk aan de zijde van de gemeente voor het zorgvuldig en volledig verzamelen van alle relevante documentatie, evenals aan de zijde van VughtParticipeert voor het daarin vinden van de antwoorden.

Om deze redenen raden wij de gemeente aan constructief en reeds in eerste termijn te komen tot duidelijke en volledige antwoorden.

Bijlage

Bezwaar tegen verbreding en verharding van de Jagersboschlaan

Gepost op:01-03-20

Niet van toepassing

De Jagerboschlaan is een natuurlijke en veilige route voor wandelaars en fietsers

De Jagersboschlaan blijft de gemoederen bezig houden. Na een stille tocht, waaraan ook de oppositie in de gemeenteraad deelnam, hebben omwonenden bezwaar aangetekend tegen het besluit tot verbreding en verharding van de Jagersboschlaan. Dit bezwaar is inmiddels door de bezwarencommissie afgewezen. Naar aanleiding daarvan schreven de omwonenden aan het college:

“De beslissing van uw college als zodanig komt zeker niet onverwacht. Wat wij wel als verbazingwekkend hebben ervaren, is de mededeling in het uitgebrachte bericht van uw afdeling Communicatie & Voorlichting, nl. dat inmiddels de aanbesteding van het werk aan de Jagersboschlaan van start is gegaan.” De complete brief is bijgevoegd.

Ook Vughtparticipeert heeft vragen gesteld bij deze gang van zaken. De reactie van de gemeente op onze vragen hebben wij afgewezen, omdat het geen antwoorden geeft op de gestelde vragen. Belangrijkste vraag is waarom deze beslissing nu wordt genomen, terwijl de verbreding en verharding alleen noodzakelijk is indien de reconstructie van de N65 volgens de VKA+ variant wordt uitgevoerd. Het plan voor de N65 is nog niet definitief zolang er geen antwoorden zijn op de vele ingediende zienswijzen en de waarschijnlijke aansluitende procedures nog niet zijn doorlopen.

De gemeente wekt de indruk grote plannen, zoals de N65, stapsgewijs door te drukken, waardoor de constructieve dialoog en participatie worden gefrustreerd. Deze werkwijze ziet VughtParticipeert ook bij andere ontwikkelingen in de gemeente. Een slechte opmaat voor de beloofde participatie.

Bijlage

Vragen over verkeersoverlast woonomgeving Moleneindplein

Gepost op:27-02-20

Niet van toepassing

Geacht college van de gemeente Vught,

De leefbaarheid van de woonomgeving rond het Moleneindplein staat al vele jaren onder druk. Het grootste probleem is de forse verkeerstoename en de parkeeroverlast, veroorzaakt door de groei van de lokale dienstverlenende sector met winkels, zorgvoorzieningen en een school. De veiligheid voor bewoners en zelfs de bereikbaarheid voor hulpdiensten is in het geding.

Bewoners trekken al jaren bij de gemeente aan de bel maar vinden weinig gehoor. Ze worden onvoldoende geïnformeerd, naar huis gestuurd met lege beloften en niet betrokken bij maatregelen.

Terugdringen verkeersoverlast

De afgelopen 20 jaar heeft de dienstverlenende sector aan en rond het Moleneindplein een flinke groei doorgemaakt in de vorm van winkels en diverse voorzieningen zoals een gezondheidscentrum, een fysiotherapiepraktijk en een school. Dit betekent een forse toename van het gemotoriseerd verkeer in de omringende woonwijk vanwege winkelend publiek, bevoorradend vrachtverkeer, bezoekers van de zorgvoorzieningen en ouders die hun schoolgaande kinderen wegbrengen. Op sommige momenten is het zo druk dat bewoners zelf hun straat niet kunnen uitrijden.

Sedert 2011 voeren bewoners gesprekken met de gemeente, die minimaal één verkeersmeting heeft laten uitvoeren. Daarin is onder andere het parkeergedrag geturfd. In tegenstelling tot de toezegging indertijd, zijn de uitslagen van deze meting nooit openbaar gemaakt.

Opm.: de volledige tekst van deze vragen in de bijlage

Tenslotte

De Vereniging VughtParticipeert zou graag op korte termijn haar leden over uw antwoorden willen informeren. Wij nemen aan dat ook u de noodzaak ziet de inwoners van Vught zo snel mogelijk te informeren. Om die reden zouden wij het op prijs stellen uw antwoorden binnen 3 weken te mogen ontvangen.

PS als onderdeel van ons doel om transparantie te bieden, hebben wij deze brief ook op onze website www.vughtparticipeert.nl geplaatst. Uw antwoorden zullen daar ook worden gepubliceerd.

Bijlage

Bewonersparticipatie en versterking van de bestuurlijke kwaliteit

Gepost op:12-02-20

Niet van toepassing

Burgerparticipatie als dans in dialoog

Onlangs hebben wij de vereniging VughtParticipeert (VP) opgericht, omdat we constateerden dat burgerparticipatie in Vught niet functioneerde. Dat was vooral vanuit eigen positieve ervaringen in andere gemeenten, waar we zagen hoe het beter kan. VughtParticipeert heeft geen politieke kleur en heeft inmiddels brede steun vanuit veel verschillende bewonersgroepen, maatschappelijke organisaties en uiteenlopende geledingen van de bevolking.

Transparante informatievoorzieningen en tijdige burger betrokkenheid

Als vereniging streven wij twee doelen na. Het eerste doel is transparante informatievoorziening vanuit de gemeente aan bewoners: zo volledig mogelijk, in voor burgers begrijpelijke taal en genuanceerd in de zin dat zowel de voor- als nadelen van keuzes op tafel liggen.

Belangrijk is dat deze informatie tijdig wordt gegeven. Dus niet achteraf als mosterd na de maaltijd nadat alles al besloten en beklonken is. Maar op een moment dat bewoners nog daadwerkelijk invloed kunnen uitoefenen en voldoende tijd krijgen om te reageren. Vragen die dan leven onder bewoners zullen correct én volledig beantwoord moeten worden.

Het tweede doel is actieve betrokkenheid van bewoners. Passieve participatie in de vorm van informatieavonden waar de gemeente informatie overdraagt, is een eerste stap, maar niet voldoende. Participatie betekent dat bewoners in een vroeg stadium van de besluitvorming actief worden betrokken. Zo kunnen bewoners meedenken en samen met de gemeente tot goede oplossingen komen. Bovendien kennen bewoners hun buurt vaak goed zodat oplossingen doeltreffender zullen zijn.

Deze uitgangspunten van VP gelden niet alleen voor nieuwe plannen. Ook eerder genomen besluiten moeten kunnen worden uitgelegd aan burgers, met namen en rugnummers. En eventueel ook ter discussie gesteld op basis van voortschrijdend inzicht. Of als de omstandigheden zijn gewijzigd.

Effectiever en efficiënter lokaal bestuur

Wij zijn ervan overtuigd dat het lokale bestuur op deze manier effectiever én efficiënter kan functioneren. Een besluit dat tot stand is gekomen in een zuiver en transparant proces is veel duurzamer. Het roept minder weerstand op en ‘hakken in het zand gedrag’, omdat het dan voor bewoners makkelijker te accepteren is dat iets niet kan.

Op de langere termijn draagt een betere samenwerking bij aan het verminderen van het wantrouwen tegen het lokaal bestuur omdat geen nieuwe negatieve ervaringen worden opgedaan. Ook zal het goodwill opleveren onder de bevolking en resulteren in een positiever imago van politici en bestuurders.

Naast een betere samenwerking maakt participatie het mogelijk om kennis, ervaring en energie uit de bevolking in te zetten. Hiermee kunnen ook kleinere gemeenten als Vught met een beperkte organisatie veel meer werk verzetten en betere resultaten bereiken.

Belangrijk is wel het besef dat hier de kosten voor de baten uitgaan, want het betekent meer investeren in bewonerbetrokkenheid aan het begin van een besluitvormingsproces, dus bij de start van plannen en besluitvorming. Dat vraagt tijd en energie van bewoners én van het lokale bestuur, soms andere procesvaardigheden van de deelnemende partijen en in ieder geval een verschuiving binnen de huidige Vughtse bestuurscultuur.

Antwoord: Waarom verharding en verbreding Jagersboschlaan?

Gepost op:12-02-20

Antwoord is onvolledig

Voorlopige reactie op het antwoord van de gemeente

Wij hebben een reactie van de gemeente ontvangen, waarbij de meeste vragen over de Jagersboschlaan onbeantwoord zijn gebleven. Eén antwoord van de gemeente is duidelijk: verharding van de Jagersboschlaan is alleen nodig wanneer de reconstructie van de N65 doorgaat, dus niet nodig wanneer dat niet het geval is.

Aangezien de werkgroep Jagersboschlaan via de bezwaarschriftencommissie formeel bezwaar heeft ingediend tegen de gemeentelijke plannen, wachten we op verzoek van de werkgroep eerst het advies af dat deze commissie aan het college gaat geven.

Daarna zullen we een meer gedetailleerde reactie op het antwoord van het college plaatsen.

Antwoord: Waarom vrachtwagens door het Vughtse Hart?

Gepost op:09-02-20

Antwoord volstaat niet

Geacht College van B&W,

U heeft op 15 januari 2020 gereageerd op onze vraag 'Waarom vrachtwagens door het Vughtse Hart?’ van 9 december 2019.

Inleidend stellen wij daarbij het volgende vast:

 • Bewoners zijn niet tijdig betrokken bij het Centrum Plan Oost en commentaren van bewoners worden onvoldoende meegenomen
 • Bewoners worden onvoldoende dan wel foutief geïnformeerd wanneer zij vragen stellen
 • De belevering van de winkels via het bevoorradingshofje zou niet door de gemeente zijn afgedwongen. Terwijl uit de Raam- en Realisatieovereenkomst van 28-8-2017 en uit gesprekken met de projectontwikkelaar blijkt dat dit wel op verzoek van de gemeente is
 • Het oorspronkelijke ontwerp Centrumplan Oost (CPO 1.0) zou van tafel zijn gehaald omdat er problemen waren met de fundering. Uit betrouwbare bron is echter gebleken dat voor de projectontwikkelaar de verkeersveiligheidsproblematiek de directe aanleiding daarvoor was
 • Er is geen verkeerskundig onderzoek gedaan naar de gevolgen voor de verkeersveiligheid van bewoners en winkelend publiek voorafgaand aan het Centrum Plan Oost versie 2.0 terwijl bewoners daar wel om gevraagd hebben.

Onze reactie op uw antwoorden per vraag kunt u lezen in de bijlage.

Samenvattend concluderen wij dat geen antwoord is gegeven op de meeste vragen die VughtParticipeert en bewoners u hebben gesteld over het Centrumplan Oost.

Een WOB-verzoek voor het beschikbaar maken van de Raam- en Realisatieovereenkomst CPO 2.0 met bijbehorende gespreksnotities over de verschillende beleveringsopties zal hierop volgen.

Wij laten het voorlopig aan de politiek en de kiezer hieraan conclusies te verbinden.

Bijlage

Actuele stand van zaken

Gepost op:01-02-20

Niet van toepassing

Een flitsende start

Dankzij veel belangstelling van diverse media zoals Brabants Dagblad, Klaverblad, Novo-3 en Avulo, was VughtParticipeert snel bekend. Ook via onze website konden wij goed duidelijk maken waarom, wat en wie wij zijn.

De eerste stappen

Nog voor het starten van onze website waren wij al begonnen met het selecteren en voorbereiden van onderwerpen. Per onderwerp zijn vrijwilligers aan het werk gegaan met het analyseren en het formuleren van vragen aan de gemeente.

Direct nadat onze website in de lucht was, konden de eerste vragen aan de gemeente worden gesteld, die dan ook direct op onze site werden gepubliceerd.

De eerste resultaten

Tot ons genoegen merkten wij dat de gemeente zich inspande om binnen de door ons gewenste antwoordtermijn van 3 weken te antwoorden. Dat is een goed resultaat, omdat onze vragen in de regel diepgaand zijn en wij solide antwoorden verwachten. Inmiddels zijn zes vragen gesteld en vijf antwoorden ontvangen. Drie antwoorden zijn door onze team beoordeeld, twee worden nog geanalyseerd.

Kwaliteit van de antwoorden laat te wensen over

Helaas hebben wij twee antwoorden als onvoldoende moeten afwijzen. De vragen zijn niet of onvolledig beantwoord. Wat er aan de antwoorden schort, hebben wij in onze reactie aangegeven. Zowel vraag, antwoord als onze beoordeling daarvan staan op onze website. Misschien dat de gemeente nog moet wennen aan de noodzaak precies en volledig te zijn.

Er staat nog veel op stapel

Op de planning staan nog diverse onderwerpen, sommige daarvan al in volle voorbereiding. Op deze pagina willen wij u regelmatig informeren. Ook bestaat de mogelijkheid op onze website aan te melden voor de nieuwsbrief.

Hoe kan jij helpen?

Gepost op:01-02-20

Niet van toepassing

Wat doen onze vrijwilligers?

De meeste vrijwilligers werken aan een onderwerp waar zij een direct belang bij hebben en goed geïnformeerd zijn over de lokale situatie. Meestal werken zij in een team. Sommige vrijwilligers dragen bij aan algemene onderwerpen zoals financiën, bestuursrecht, verkeer of publiciteit.

Waar kunnen wij nog hulp gebruiken?

Wij zijn op zoek naar iemand die wil helpen bij het technisch beheer van onze website. Hierbij is enige programmeer-ervaring essentieel.

Ook zoeken wij een helpende hand bij het verzorgen van onze maandelijkse nieuwsbrief. Hierbij is het van belang redactioneel vaardig te zijn en op de hoogte van de actuele ontwikkelingen. Technische ervaring is niet vereist, wel kunnen omgaan met de gebruikelijke Office programma's als tekstverwerking en mailing.

Hoe werken wij?

Omdat wij geen kantoor hebben, werkt iedereen vanuit huis en maken wij veel gebruik van email en telefoon. Ontmoeten doen wij op openbare locaties zoals DePetrus of we boeken een vergaderruimte. De laatste maandag van iedere maand hebben wij een informele bijeenkomst om 20:00 h. Dat is het moment om te overleggen, bij te praten en elkaar beter te leren kennen.

Doe mee en help onze gemeente nog mooier en beter te maken. Meld je op info@vughtparticipeert.nl of op onze website.

Waarom heeft de gemeente Vught geen rekenkamer?

Gepost op:01-02-20

Niet van toepassing

Onderstaande vragen zijn voorgelegd aan de 6 politieke partijen in de gemeenteraad van Vught.

Geachte mevrouw/mijnheer,

Op 25 november stuurden wij onderstaande vragen aan het College van de gemeente Vught. Op 6 januari j.l. ontvingen wij van het college antwoord waarbij zij de 1e vraag alsvolgt beantwoordden:

“Een rekenkamer is bij uitstek een instrument van de gemeenteraad en niet van het college. Hiermee kan onafhankelijk onderzoek worden gedaan naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van gemeentelijk beleid en uitvoering. De wijze waarop dit instrument wordt ingezet is – binnen de wettelijke kaders – aan de gemeenteraad”.

Graag leggen wij hierbij deze vragen voor aan de politieke partijen die vertegenwoordigd zijn in de huidige gemeenteraad.

Inleiding

Sinds 2002 heeft elke gemeente een rekenkamer of een rekenkamercommissie. Dit is een verplichting die in de Gemeentewet (art. 81a) is opgenomen. De wetgever heeft de rekenkamer bij gemeenten ingesteld om de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur te onderzoeken. Doelmatigheid wil zeggen dat de kosten in verhouding moeten zijn met wat je wil bereiken. Met doeltreffendheid wordt bedoeld dat de gemeentelijke inspanningen en uitgaven ook echt een bijdrage leveren aan het doel wat het gemeentebestuur wil bereiken. Rechtmatigheid wil zeggen dat de raad, het college en de ambtelijke organisatie zich houden aan alle geldende wetten, regels en besluiten.

Kort samengevat, is het gevoerde beleid zinnig, is het zuinig gedaan en is het zorgvuldig uitgevoerd.

De rekenkamer ondersteunt de gemeenteraad bij de kaderstellende en controlerende taak die het heeft. De rapporten van de rekenkamer zijn altijd openbaar. Een rekenkamer draagt bij aan een transparanter en beter functionerend openbaar bestuur en mag als enige binnen de gemeente zowel de raad, het college als ook de ambtelijke organisatie onderzoeken. En zelfs instanties die bijvoorbeeld subsidie ontvangen van de gemeente.

Vraag:

• Hoe kijkt uw partij aan tegen de rol van de rekenkamer in het openbaar bestuur?

• Deelt zij de mening dat een actieve (dus geen slapende), volwaardige rekenkamer(commissie) de controlerende taak van de gemeenteraad ondersteunt?

• Deelt uw partij de mening dat een actieve, volwaardige rekenkamercommissie bijdraagt aan de kwaliteit, openheid en transparantie van het gemeentelijk bestuur?

• In juni 2015 is door de gemeenteraad van Vught besloten de rekenkamercommissie slapend te maken. Wat was de positie van uw partij en wat waren de overwegingen voor het besluit om de rekenkamercommissie de facto buiten werking te stellen?

• Waarom heeft de gemeenteraad in de gemeentebegroting 2020 het budget voor de rekenkamer(commissie) geschrapt en wat was daarbij de positie van uw partij? De richtlijn voor het budget van een rekenkamer is daarbij 1 euro per inwoner per jaar, wat voor Vught 26.000 euro per jaar zou betekenen en na de samenvoeging met Helvoirt ruim 30.000 euro per jaar. Deze vraag is extra op zijn plaats omdat in april 2019 de ministerraad heeft besloten dat de rekenkamer niet meer slapend kan worden gemaakt.

• Hoe denkt uw partij de grote financiële projecten die thans lopen, met daarbij de risico’s die extra beheersing van financiën eisen, waarbij grote verantwoordelijkheden moeten worden gedragen door gekozen burgers zonder aanwijsbare relevante ervaring, succesvol en transparant te kunnen uitvoeren?

Tenslotte:

De Vereniging VughtParticipeert zou graag op korte termijn haar leden over uw antwoorden willen informeren. Wij nemen aan dat ook u de noodzaak ziet de inwoners van Vught zo snel mogelijk te informeren. Om die reden zouden wij het op prijs stellen uw antwoorden binnen 3 weken te mogen ontvangen.

PS als onderdeel van ons doel om transparantie te bieden, hebben wij deze brief ook op onze website www.vughtparticipeert.nl geplaatst. Uw antwoorden zullen daar ook worden gepubliceerd.

Antwoord: Waarom heeft de gemeente Vught geen Rekenkamer?

Gepost op:19-01-20

Antwoord is volledig

Geacht College van de gemeente Vught,

Op 25 november stelden wij u de vraag 'Waarom heeft de gemeente Vught geen Rekenkamer?’ Op 6 januari ontvingen wij uw antwoord waaruit wij als volgt citeren:

“Een rekenkamer is bij uitstek een instrument van de gemeenteraad en niet van het college. Hiermee kan onafhankelijk onderzoek worden gedaan naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van gemeentelijk beleid en uitvoering. De wijze waarop dit instrument wordt ingezet is – binnen de wettelijke kaders – aan de gemeenteraad”.

Wij beoordelen deze vraag als afdoende beantwoord.

Graag leggen wij deze vraag voor aan de politieke partijen die vertegenwoordigd zijn in de huidige gemeenteraad."

PS uw antwoord publiceren wij hierbij.

Bijlage

Vraag opnieuw: Waarom is de MKBA N65 niet tijdig aan de gemeenteraad ter beschikking gesteld?

Gepost op:02-01-20

Niet van toepassing

Geacht College van de gemeente Vught,

Op 17 november stelden wij u de vraag 'Waarom is de MKBA N65 niet tijdig aan de gemeenteraad ter beschikking gesteld?’ Op 6 December ontvingen wij uw antwoord (kenmerk RI/BE/Z19-218375/UIT/19-337601).

Na uitvoerige bestudering van uw antwoorden, hebben wij vastgesteld dat onze vragen onvoldoende zijn beantwoord. U wekt de indruk een antwoord te geven, terwijl dat niet zo is. Dat beoordelen wij als onvoldoende. Om deze redenen wijzen wij uw antwoord af en stellen wij de vragen opnieuw.

 1. Beschikbaar stellen van de definitieve versie van het negatieve MKBA advies aan relevante stakeholders.

In uw antwoord herhaalt u verschillende malen dat de definitieve versie van het negatieve MKBA adviesrapport op 27 juni 2016 op de website van het ministerie is geplaatst. Het gaat om het volgende document:

MIRT­ Verkenning N65 Vught – Haaren; Maatschappelijke kosten en baten van de onderzochte alternatieven Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 1 juni 2016:

Deel I: Vergelijking VKA N65 met MKBA N65 (Antea Group), juni 2016

Deel II: MKBA N65 (RIGO), februari 2016

Deel IIa: Second Opinion bij MKBA N65 (Kennisinstituut voor Mobiliteit), februari 2016

Het plaatsen op een website is het toegankelijk maken van informatie voor het brede publiek. Dat is compleet anders dan het actief en tijdig ter beschikking stellen van het MKBA rapport in de zin van het toesturen/doen toekomen aan gemeenteraadsleden en andere relevante stakeholders zoals de bewoners van Vught.

Met andere woorden, u hebt geen antwoord gegeven op de vraag wanneer en aan welke relevante stakeholders u het negatieve MKBA advies actief beschikbaar hebt gesteld.

A. Klopt het dat de conceptversie van het negatieve MKBA rapport over de reconstructie van de N65, al in de loop van 2015 in het bezit was van de verantwoordelijke wethouder?

B. Klopt het dat de definitieve versie van het negatieve MKBA rapport over de reconstructie van de N65, al in februari 2016 in het bezit was van de verantwoordelijke wethouder?

C. Klopt het dat de gemeenteraadsleden van Vught pas op zijn vroegst op 27 juni 2016 kennis hebben kunnen nemen via een website van dit negatieve MKBA adviesrapport over de reconstructie van de N65, dus ruim 5 maanden nádat het rapport definitief was?

D. Klopt het dat u de gemeenteraadsleden van Vught niet actief hebt geïnformeerd over het MKBA rapport zodra dit gepubliceerd werd op de website van het Ministerie (d.d. 27 juni 2016)?

E. Klopt het dat u de bewoners van Vught niet actief hebt geïnformeerd over het MKBA rapport zodra dit gepubliceerd werd op de website van het ministerie (d.d. 27 juni 2016), bijvoorbeeld in het Klaverblad, via de gemeentelijke website of aan bewonersgroepen?

 1. Beschikbaar stellen van het MKBA advies vóór de beslissing over de reconstructie van de N65/voorkeursalternatief (VKA).

Op de raadsinformatieavond van 10 maart 2016 is de raad geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen rond de reconstructie van de N65. Daarna volgde een raadsvergadering op 17 maart 2016.

A. Klopt het dat u de raadsleden op de raadsinformatieavond van 10 maart 2016, toen de reconstructie van de N65 expliciet aan de orde kwam, niet hebt geïnformeerd over het negatieve MKBA adviesrapport, door het toe te sturen dan wel op een andere wijze actief ter beschikking te stellen?

B. Klopt het dat u de raadsleden vóór de raadsvergadering van 17 maart 2016 niet hebt geïnformeerd over het negatieve MKBA adviesrapport, door het toe te sturen dan wel op een andere wijze actief ter beschikking te stellen?

Op 26 april 2016 heeft de fractie PvdA/GL vragen gesteld aan het college. Dat was naar aanleiding van een artikel op 25 april 2016 in het Brabants Dagblad met als kop ‘Vertrouwelijk rapport toont te weinig voordeel door nieuwe N65’. Daarin wordt gesproken over een geheim rapport (het MKBA), waaruit bleek dat de kosten-baten analyse negatief uitpakte en de beperkte baten vooral de doorstroom op de N65 ten goede zou komen en niet de leefbaarheid in Vught.

U hebt deze vragen van de PvdA/GL (pas) op 24 mei 2016 beantwoord. Uit de vragen van de fractie PvdA/GL bleek overduidelijk dat u op dat moment de raad niet had geïnformeerd over het MKBA rapport.

C. Klopt het dat het MKBA rapport ten tijde van de beslissing over de reconstructie van de N65/VKA, alleen aan de stuurgroepleden ter beschikking is gesteld, en niet aan de gemeenteraad?

D. Klopt het dat de stuurgroep heeft besloten vóór de reconstructie van de N65/VKA, zonder de gemeenteraad Vught eerst te consulteren met inachtneming van het MKBA rapport?

In uw antwoord suggereert u dat het de minister is die het besluit over publicatie van de MKBA heeft genomen, dus ook om het negatieve MKBA advies niet aan de gemeenteraad van Vught te sturen. Dit antwoord is misleidend.

De minister neemt deze besluiten namelijk niet alleen en ondertekent pas als alle partijen die vertegenwoordigd zijn in de stuurgroep, tot de Bestuursovereenkomst N65 besluiten.

E. Kunt u uitleggen waarom u de raad niet heeft geconsulteerd over de reconstructie van de N65/VKA alvorens een beslissing te nemen over de reconstructie?

In de notulen van de raadsvergadering van 28 juni 2018 is het volgende vermeld: “De fractie CDA vraagt naar de kosten/batenanalyse die het college heeft toegezegd n.a.v. schriftelijke vragen gesteld door PvdA-GroenLinks in mei 2016. Wethouder Van Woesik zal de raad z.s.m. een kosten/batenanalyse doen toekomen.” Ook hieruit blijkt dat de raadsleden in 2018 nog steeds niet actief door u waren geïnformeerd over het MKBA rapport.

F. Klopt het dat het MKBA rapport pas na 28 juni 2018 actief aan de raadsleden beschikbaar is gesteld, dus ruim 2 jaar ná het verschijnen van het MKBA rapport in 2016?

G. Klopt het dat u het MKBA rapport met het negatieve advies over de reconstructie van de N65/het Voorkeursalternatief VKA pas actief aan de raadsleden ter beschikking heeft gesteld, nádat al besloten was over het VKA in 2016?

H. Wat zijn de overwegingen van de stuurgroep en de voor Vught verantwoordelijke wethouder in de stuurgroep geweest, om de eigen gemeenteraad niet actief te informeren over dit rapport tijdens besprekingen over de N65 in 2015, 2016 en 2017?

 1. Formeel besluit reconstructie van de N65/VKA ontbreekt

Uit raadsstukken is niet op te maken op welk moment de gemeenteraad besloten heeft voor het VKA en hoe zij is geïnformeerd over alle relevante informatie, inclusief het MKBA rapport.

A. Wanneer heeft de gemeenteraad precies besloten over de reconstructie van de N65?

B. Uit welk raadsstuk blijkt dit besluit?

C. Zijn de MKBA onderzoeksresultaten toen vooraf actief ter beschikking gesteld in de zin van toesturen of bijvoegen als raadsstuk?

 1. Reconstructie van de N65/VKA levert meer kosten dan baten op

U noemt in uw antwoord dat in een MKBA niet alle baten gekwantificeerd kunnen worden. U citeert hier selectief en dus onzorgvuldig uit het MKBA-rapport. Uw antwoord is daarmee misleidend.

In de gehele alinea staat letterlijk (MIRT MKBA/RIGO, blz.5):

“Uit de MKBA blijkt dat de kosten de baten ruimschoots overtreffen. Bovendien blijkt dat de belangrijkste baten bestaan uit verbeterde doorstroming van het verkeer. De beoogde verbeteringen van leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en vermindering barrièrewerking vormen in verhouding slechts een klein deel van de baten.

Hierbij dient echter wel de nuance aangebracht te worden, dat niet alle baten in geld zijn (of kunnen worden) uitgedrukt. Dit geldt bijvoorbeeld voor de ruimtelijke kwaliteit.

Deze baten zijn echter in verhouding klein en hebben geen wezenlijke invloed op de conclusie dat de kosten-baten verhouding duidelijk negatief is”.

Of zoals het KIM het verwoordt (MIRT MKBA/KIM, blz. 4):

“Uit de MKBA blijkt dat bij alle projectalternatieven de kosten hoger zijn dan de maatschappelijke baten. Bovendien blijkt dat de belangrijkste baten bestaan uit verbeterde doorstroming van het verkeer, wat overigens niet het hoofddoel van dit project is. De beoogde verbeteringen van leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en de vermindering barrièrewerking vormen in verhouding slechts een klein deel van de baten. Niet alle baten kunnen echter in geld worden uitgedrukt.”

Voorts geeft U in uw antwoord het volgende aan: “Wij hebben zwaarder laten wegen dat het gekozen alternatief goed scoort op de doelstellingen van de MIRT-verkenning dan op doorstroming. Het scoort goed op barrièrewerking, oversteekbaarheid auto- en langzaam verkeer, verkeersveiligheid, geluid en ruimtelijke kwaliteit”.

Uw antwoord is strijdig met de uitkomsten en tegengesteld aan de conclusies van het MKBA rapport. De MKBA laat namelijk het volgende zien als gevolg van de reconstructie van de N65/ VKA:

Kosten ruimtelijke kwaliteit 1 mln.

Kosten voor de verkeersveiligheid 6 mln.

Baten voor de oversteekbaarheid 3 mln.

Baten van uitstoot (luchtkwaliteit) 1 mln.

Noch kosten, noch baten voor geluid 0 mln.

Dus baten zijn opgeteld 4 mln., de kosten zijn opgeteld 7 mln. Het saldo baten-kosten is dus 3 mln. negatief.

Bovendien is de MKBA ratio 0,65 en daarmee fors lager dan 1,00, het break even point waarbij de kosten tegen de baten opwegen. Ook is het zo dat de belangrijkste baten te vinden zijn t.a.v. reistijdbesparing (60 mln.), reiskostenbesparing (12 mln.) en de betrouwbaarheid (15 mln.) waarmee gedoeld wordt op files en opstoppingen. Met andere woorden: de doorstroming.

Terwijl voor de Vughtse bewoner de veiligheid in het dorp met 6 mln. vermindert vanwege omrijdgedrag, zo stellen de auteurs van het rapport. Daarmee doelen ze op de toename van vracht/autoverkeer en ander gemotoriseerd verkeer door de woonbuurten van Vught.

Aangezien veiligheid in buurten en wijken zeer bepalend is voor de leefbaarheid, gaat de leefbaarheid in Vught er als gevolg van de reconstructie van de N65 er fors op achteruit.

Kortom, de doorstroming verbetert op de N65 na de reconstructie, wat vooral mensen buiten Vught ten goede komt, en de bewoners van Vught gaan er op achteruit.

A. Kunt u uitleggen waarom de Vughtse wethouder en de stuurgroep op basis van deze negatieve uitkomsten voor de inwoners van Vught, tóch heeft besloten vóór het VKA?

 1. Duurdere VKA+ variant nog meer extra kosten dan baten voor Vught

De totale kosten voor de reconstructie van de N65 in de VKA+ variant zijn fors hoger dan het VKA en zijn nu geraamd op 155 mln. U heeft in de persoon van wethouder van Woesik aangegeven dat het VKA+ hetzelfde MKBA kosten baten saldo oplevert. Hij stelt derhalve dat de plus op het VKA geen enkele consequentie heeft voor de MKBA.

Voor Vught betekent dit dat er dus wel extra kosten zijn van 13,4 mln. van het VKA+, die niet worden gecompenseerd door extra baten. Kortom, de duurdere verdiepte variant VKA+ kost de Vughtse inwoners veel meer, maar levert geen extra baten op.

A. Kunt u uitleggen waarom u ondanks deze negatieve uitkomsten, gekozen hebt voor het VKA+?

Tenslotte

De Vereniging VughtParticipeert zou graag op korte termijn haar leden over uw antwoorden willen informeren. Wij nemen aan dat ook u de noodzaak ziet de inwoners van Vught zo snel mogelijk te informeren. Om die reden zouden wij het op prijs stellen uw antwoorden binnen 3 weken te mogen ontvangen.

PS als onderdeel van ons doel om transparantie te bieden, hebben wij deze brief ook op onze website http://www.vughtparticipeert.nl geplaatst. Uw antwoorden zullen daar ook worden gepubliceerd.

Antwoord: Waarom is de MKBA N65 niet tijdig aan de gemeenteraad ter beschikking gesteld?

Gepost op:02-01-20

Antwoord volstaat niet

Geacht College van de gemeente Vught,

Op 17 november stelden wij u de vraag 'Waarom is de MKBA N65 niet tijdig aan de gemeenteraad ter beschikking gesteld?’ Op 6 December ontvingen wij uw antwoord (kenmerk RI/BE/Z19-218375/UIT/19-337601).

Na uitvoerige bestudering van uw antwoorden, hebben wij vastgesteld dat onze vragen onvoldoende zijn beantwoord. U wekt de indruk een antwoord te geven, terwijl dat niet zo is. Dat beoordelen wij als onvoldoende. Om deze redenen wijzen wij uw antwoord af en stellen wij de vragen opnieuw.

PS uw antwoord publiceren wij hierbij

Bijlage

Waarom vrachtwagens door het Vughtse Hart?

Gepost op:09-12-19

Niet van toepassing

Geacht College van de gemeente Vught,

De gemeente is van mening dat het beleveren van de grootste winkels in het nieuwe Centrumplan Oost, zal moeten plaatsvinden in het hofje achter de huidige Zeeman winkel. Hiervoor moeten de vrachtwagens, tot 18 meter lang, door de Raadhuisstraat, over de Heuvel het hofje in. Uitrijden zal dan gaan opnieuw over de Heuvel vervolgens via Ploegstraat, linksaf door de Vliertstraat naar de Secr. Van Rooijstraat.

Meer en meer streven lokale overheden er naar om vrachtverkeer te weren uit dorps- en stadskernen. Voorwaarde om dit bereiken is de verkeersveiligheid inclusief bevoorradingsroutes bij de planontwikkeling op de eerste plaats te stellen. Dit kan door voorafgaand aan de planontwikkeling eisen op het gebied van verkeersveiligheid op te leggen aan de projectontwikkelaar. Deze eisen dienen zoveel mogelijk aan te sluiten op de te verwachten verkeersstromen.

De gemeente Vught laat een winkelcentrum ontwikkelen waar de vrachtwagens tot in het centrum moeten rijden om te kunnen lossen. Daarbij zal gebruik worden gemaakt van straten met winkels en terrassen, waar bezoekers, voetgangers en fietsers zich veilig wanen. Zeker in een gemeente als Vught met vele kwetsbare inwoners zoals ouderen en slechtzienden, lijkt dit risicovol. Kortom verkeersveiligheid en de te nemen maatregelen worden pas in beschouwing genomen nadat het plan is uitontwikkeld.

Op dit moment vinden er wekelijks verkeersincidenten plaats in de Raadhuisstraat, Ploegstraat en Vliertstraat, de beoogde aan- en uitrij-routes voor het vrachtverkeer. Vrachtwagens rijden zich klem in de bocht bij de Heuvel, bijna-ongelukken zijn dagelijkse kost, in het bijzonder met fietsers en winkelend publiek, verkeersinfarcten in de Vliertstraat, vrachtwagens die uit nood vanaf de Secr. Van Rooijstraat proberen achterwaarts de Vliertstraat in te rijden om zo de Jumbo te bereiken. De verkeerssituatie in het centrum is dus nu al onveilig.

In de periode van 2016 tot vandaag zijn diverse besluiten van de gemeente zichtbaar geworden die alle erop wijzen dat de beleveringslocatie en route al jaren vast staat en dat gesprekken met belanghebbenden nutteloos waren. Hierbij een kort overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen:

Omwonenden uiten vroegtijdig hun zorgen

In november 2016 is de burgemeester al geïnformeerd over zorgen die omwonenden aan de Raadhuisstraat hebben over het plan om een groot deel van de belevering van de nieuwe en vergrote Albert Heijn, Hema en Zeeman door de Raadhuisstraat en over de Heuvel te laten plaatsvinden. Grootste zorg was dat vrachtwagens achteruitrijdend het bevoorradingshofje in moesten rijden om de winkels te kunnen bevoorraden. Dwars door een gebied waar zich voetgangers, fietsers en auto’s bevonden.

Op verzoek van omwonenden heeft Veilig Verkeer Nederland (VVN) en later op verzoek van de projectontwikkelaar het gerenommeerde bureau Goudappel Coffeng onderzoek gedaan naar deze oplossing. Zowel VVN als Goudappel Coffeng kwamen tot de conclusie dat de situatie met achteruitrijdende vrachtwagens in het beoogde gebied niet veilig te maken viel. Ondanks het feit dat de gemeente vol hield/houdt dat het gebied wel veilig te maken was heeft de eigenaar van het winkelcentrum zijn conclusie getrokken en het plan teruggetrokken.

In de aanloop van het in het voorjaar 2019 gepresenteerde nieuwe plan hebben omwonenden er bij de burgemeester op aangedrongen om de verkeerssituatie tijdig bij de planontwikkeling te betrekken. De burgemeester meldde dat verschillende opties nog zouden worden onderzocht en vergeleken. Uit notulen van een Stuurgroep CPO bijeenkomst (verkregen na een WOB procedure via de rechter) is inmiddels duidelijk geworden dat de door de projectontwikkelaar aangedragen meest veilige oplossing voor de bevoorrading in die vergadering door de burgemeester is afgewezen. Reden zou zijn dat het college geen vrachtverkeer op het nieuwe parkeerterrein (Ploegveld/Baron van Hovellplein) wil hebben.

Inmiddels wordt het steeds duidelijker dat het hofje achter de huidige Zeeman winkel de centrale afleverplaats wordt, geschikt voor het afhandelen van grote vrachtwagens, zelfs twee tegelijk met nog een wachtplaats voor een derde.

Ook wordt duidelijk dat de gemeente er inmiddels vanuit gaat dat men accepteert dat er toch vrachtwagens zullen komen op het parkeerterrein Ploegveld/ Baron van Hovellplein.

Ontwerp- en uitvoeringsovereenkomst met projectontwikkelaar

De gemeente had voor het vorige ontwerp, waarbij de vrachtwagens achterwaarts over de Heuvel het hofje in zouden rijden, een Raam- en Realisatieovereenkomst gesloten met de projectontwikkelaar (28 augustus 2017). In deze overeenkomst wordt o.a. geregeld wat de projectontwikkelaar zal gaan realiseren, de planning, wat de gemeente moet voorbereiden en inrichten en wat de projectontwikkelaar betaalt voor de grond, evenals infrastructurele werken zoals aanpassing parkeerterrein Ploegveld, bochten etc.

In deze overeenkomst is vastgelegd dat het ontwerp moest uitgaan van belevering in het hofje. Navraag bij de projectontwikkelaar leverde op dat deze eis door de gemeente is afgedwongen. Dat betekent dat de gemeente heeft bepaald dat vrachtverkeer tot in het centrum zou moeten rijden om te lossen.

Na het terugtrekken van het vorige ontwerp is deze Raam- en Realisatieovereenkomst komen te vervallen. Navraag bij de gemeente leverde op dat voor het nieuwe CPO plan een nieuwe overeenkomst nog niet is gesloten (informatie medio november).

Onderzoeksvraag verkeersveiligheid

De status van het al 2 jaar geleden door de gemeente toegezegde verkeersveiligheidsonderzoek is niet duidelijk. Of het onderzoek al is gestart en of er duidelijkheid bestaat over aantallen vrachtwagens en veiligheid is niet bekend. Op de meermaals opgevraagde analyse van de aantallen, grootte en levertijdstippen van de vrachtwagen wordt niet gereageerd. Recentelijk hebben er metingen plaatsgevonden van het verkeer op de Raadhuisstraat, maar niet duidelijk is waarvoor deze metingen dienen. Als deze meting een goed zicht moet opleveren van de te verwachten verkeersstromen dan is al duidelijk dat deze resultaten onvolledig zullen zijn, immers de verkeersbewegingen op het Ploegveld en die bij de Jumbo in de Vliertstraat zijn niet meegenomen.

Wel heeft de gemeente het beloofde verkeersveiligheidsonderzoek ingeleid, waarbij alleen de bewoners van het appartementencomplex Vughtse Hart mochten participeren bij het vaststellen van de onderzoeksvraag.

Het commentaar van omwonenden was duidelijk:

- “de gemeente stelt een onderzoeksopzet voor die elk door de gemeente gewenste resultaat gaat opleveren;

- metingen die de basis van het onderzoek moeten bieden zijn aantoonbaar onvolledig;

- het gebied dat onderzocht zal gaan worden is beperkt tot de Raadhuisstraat en het bevoorradingshofje. Daardoor te beperkt aangezien ook de vrachtwagens voor de Jumbo en andere winkels gebruik gaan maken van de aan- en uitrijroutes.”

De gemeente heeft na 10 weken (inclusief een herinnering) na het indienen van het commentaar van de omwonenden op de onderzoeksvraag, nog geen antwoord gegeven, terwijl de voorbereidingen op volle toeren draaien.

Gemeente is gestart met de voorbereidingen op eigen kosten

Zonder dat er een getekende nieuwe Raam- en Realisatieovereenkomst bestaat tussen de projectontwikkelaar en de gemeente, zonder dat er een ontwerp voor het gehele winkelcentrum beschikbaar is, zonder de resultaten uit het verkeersveiligheidsonderzoek en zonder dat er zelfs een omgevingsvergunningsaanvraag loopt, investeert de gemeente uit eigen middelen in het verleggen van kabels en buizen, verplaatsen van de bushalte en de herinrichting van het Ploegveld en Dr. Hillenstraat.

VughtParticipeert stelt u daarbij de volgende vragen:

 1. Wanneer heeft de gemeente voor het eerst besloten de belevering in het hofje te laten plaatsvinden, welke onderzoeksrapporten zijn daarvoor gemaakt en welke opties zijn daarbij onderzocht, welke criteria zijn bij de vergelijking gehanteerd en op basis van welke essentiële overwegingen en door wie is hiervoor besloten?
 2. Waarom heeft gemeente meermaals bevestigd dat alle opties voor beleveringslocatie en route open stonden en onderzocht waren/zullen worden terwijl er al op 28 augustus 2017 een Raam- en Realisatie-overeenkomst met de projectontwikkelaar was aangegaan waarin de belevering in het hofje contractueel was vastgelegd?
 3. Waarom verplicht de gemeente de projectontwikkelaar een ontwerp en uitvoeringsplan van het Centrumplan Oost te maken, waarbij de vrachtauto’s tot in het hart van het centrum moeten komen om te bevoorraden? Wat zijn de precieze argumenten om voor belevering via het Hofje te kiezen?
 4. Waarom stimuleert de gemeente de route Raadhuisstraat-Heuvel-Ploegstraat-Vliertstraat:

\ a. als zij kan verwachten dat deze route ook zal worden genomen door alle vrachtwagens die als doel de Jumbo-ingang aan de Vliertstraat hebben, waardoor de regelmatige opstoppingen daar zullen leiden tot een verkeersinfarct, dat niet alleen vrachtwagens maar ook bezoekers van de winkels in de file zet?

\ b. de veiligheid van winkelend publiek in Raadhuisstraat, Heuvel, Ploegstraat en Vliertstraat in de waagschaal stelt en daarmee de aantrekkelijkheid van het winkelcentrum voor ondernemers en bezoekers afneemt?

\ c. door meer vrachtwagens meer onnodige geluidsoverlast en luchtverontreiniging wordt gecreëerd?

\ d. de zekerheid voor een tijdige aankomst en vertrek van vrachtauto’s afneemt waardoor de, vaak strakke, planning van het beleveringsnetwerk in gevaar komt en de commerciële aantrekkelijkheid van het winkelcentrum afneemt?

\ e. terwijl de gemeente Dura Vermeer toegestaan heeft bij het ontwerp en de bouw van het Centrumplan West uit te gaan van een rustige straat waarvoor met verminderde geluidsisolatie kon worden volstaan?

Wij verzoeken de gemeente stelling te nemen tegen alle punten a t/m e.

 1. Waarom heeft de burgemeester een voorstel van de projectontwikkelaar voor een alternatieve bevoorradingsroute via het parkeerterrein Ploegveld (“nieuwe, korte route”), zoals reeds in november 2016 voorgesteld door omwonenden, gefrustreerd (Gespreksnotitie Stuurgroep Centrumplan Oost d.d. 13 juli 2018)?
 2. Waarom laat de gemeente pas nu een verkeersveiligheidsonderzoek doen terwijl het eerste ontwerp op basis van verkeersveiligheid van tafel moest? Is het niet logischer eerst de verkeersveiligheid en routering van de bevoorrading te onderzoeken en deze resultaten als uitgangspunten voor de ontwerp te gebruiken?
 3. Waarom is pas op 5 september 2019 een concept onderzoeksvraag voor het verkeersveiligheidsonderzoek voor commentaar uitgegaan aan omwonenden, terwijl op dat moment de ombouw van het Ploegveld al in gang was gezet en de onderzoeksresultaten daarmee onbruikbaar zouden worden?
 4. Waarom is er nog geen antwoord gegeven op de commentaren van omwonenden op de conceptonderzoeksvraag verkeersveiligheid?
 5. Waarom worden hier niet de gebruikelijke antwoordtijden gerespecteerd en moest de gemeente op 12 november opnieuw gevraagd worden om een reactie op de ingediende commentaren, terwijl de door de burgemeester aangegeven interne richtlijn is dat brieven binnen 3 dagen worden beantwoord?

Tenslotte

De Vereniging VughtParticipeert zou graag op korte termijn haar leden over uw antwoorden willen informeren. Wij nemen aan dat ook u de noodzaak ziet de inwoners van Vught zo snel mogelijk te informeren. Om die reden zouden wij het op prijs stellen uw antwoorden binnen 3 weken te mogen ontvangen.

PS als onderdeel van ons doel om transparantie te bieden, hebben wij deze brief ook op onze website www.vughtparticipeert.nl geplaatst. Uw antwoorden zullen daar ook worden gepubliceerd.

Waarom verharding en verbreding Jagersboschlaan?

Gepost op:04-12-19

Antwoord volstaat niet

Geacht College van de gemeente Vught,

De onderzoeken, visie-documenten en besluitvorming rondom de Jagersboschlaan lopen inmiddels vele jaren. De Jagersboschlaan maakt onderdeel uit van diverse plannen die in verschillende stadia van uitwerking zijn, geen enkele daarvan kan als besloten worden beschouwd. Toch meent het college nu een besluit te moeten nemen over de Jagersboschlaan.

Door de lange looptijd, de complexiteit van de plannen en de schijnbare afhankelijkheden, is verder onderzoek noodzakelijk, om te voorkomen dat besluiten worden genomen die onnodig of onjuist blijken, als afhankelijke plannen worden gewijzigd.

Een belangrijke onzekerheid is de verbouwing van de N65. In het bijzonder omdat alternatieve oplossingen voor de N65, zoals uitstel of een tunnel, grote invloed hebben op de Jagersboschlaan. Ook het Theresiapark is nog niet zeker noch uitgewerkt, zodat de toekomstige rol voor de Jagersboschlaan hierin onbekend is.

Zolang al deze plannen niet definitief zijn, is de noodzaak voor de verharding niet zeker en mag met een besluit over de Jagersboschlaan hierop niet worden vooruitgelopen.

Gezien de complexiteit van de diverse plannen en hun afhankelijkheden, is juist hier een solide participatie noodzakelijk. De nu ter tafel liggende plannen en visies zullen met betrokkenen moeten worden geëvalueerd, voordat zij als basis kunnen dienen voor verdere besluitvorming. Daarbij zullen de verschillende scenario’s moeten worden geanalyseerd en beoordeeld. Om die reden zijn de belangrijkste afhankelijkheden hier kort toegelicht.

Structuurvisie, N65 en sluipverkeer

In december 2013 is door de gemeenteraad de zogeheten Structuurvisie aangenomen. In deze Structuurvisie komt ook de reconstructie van de N65 aan de orde en wordt in dat kader het extra sluipverkeer als gevolg van de reconstructie voor de bereikbaarheid van Regina Coeli, het Maurick College en de omliggende wijken besproken.

Om dit sluipverkeer tegen te kunnen gaan worden in de Structuurvisie drie opties genoemd:

 1. Een (gedeeltelijke) parallelbaan naast de N65;
 2. Het verharden van de Jagersboschlaan (waarbij als nadeel de extra belasting van een rustig gebied wordt genoemd);
 3. Oplossing binnen de bestaande infrastructuur.

De structuurvisie besluit met de opmerking dat nader onderzoek moet uitwijzen welke opties verkeerstechnisch acceptabel zijn.

Bestemmingsplan Vughterstede en visie Theresiapark

In december 2017 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Vughterstede, locatie Merpatistraat vastgesteld. Daarmee werd ook de visie Theresiapark, als bijlage, van het bestemmingsplan vastgesteld. Deze visie is opgenomen in Bijlage 3 Bijlagenboek, op blz. 141 – 159 van de in totaal 212 bladzijden. Op blz. 143 wordt onder de kop “Beleidskader” de Structuurvisie 2013 genoemd.

Daar staat dat het een optie is “om de Jagersboschlaan tot nieuwe ontsluitingsroute voor het westelijk deel van Vught te ontwikkelen op het moment dat de N65 wordt gereconstrueerd (lees verharden en verbreden: letterlijke tekst in de bijlage). Deze optie in de toekomstvisie zal in de komende tijd nog nader onderzocht worden qua uitvoering.”

In uw Raadsinformatiebrief van 29 oktober 2019 stelt u dat het College met het vaststellen van de visie Theresiapark in 2017 (zie hierboven: blz. 112 van Bijlage 3 Bijlagenboek bestemmingsplan Vughterstede) de verharding van de Jagersboschlaan als uitgangspunt heeft genomen.

Voorts wordt in de Bijlage bij de Raadsinformatiebrief een schatting gegeven van het aantal passerende gemotoriseerde voertuigen per etmaal in een groot aantal straten in de omgeving inclusief de Jagersboschlaan, uitgaande van de situatie van het VKA+.

VughtParticipeert stelt u hierbij de volgende vragen:

 1. Heeft het College alle drie in de Structuur visie genoemde opties nader onderzocht?
 2. Wat zijn de onderzoeksresultaten voor de genoemde opties en op basis van welke criteria heeft het College de keuze laten vallen op de verharding van de Jagersboschlaan? Graag nadere toelichting op de gehanteerde criteria.
 3. Wat zijn de argumenten om de Jagersboschlaan te verharden als de N65 niet wordt aangepast?
 4. In de Raadsinformatiebrief Toezegging Raad 10/10 2019 worden in de bijlage alleen de schattingen genoemd van de gemotoriseerde verkeersstromen nádat de N65 is verbouwd en opengesteld. Wat zijn de verkeersstromen zónder de verbouwing van N65?
 5. Waar legt het College daarbij de grens qua aantallen en percentages om te kunnen spreken van een substantiële verandering in verkeersstromen en een substantiële betere spreiding van het verkeer over verschillende straten?
 6. Kan het College toelichten waarom in 2013 nog wordt gesproken over de verharding van de Jagersboschlaan en in 2017 – zonder enige verdere toelichting - over verharding én verbreding?
 7. Op grond waarvan is het College van mening dat met het gemeenteraadsbesluit over de Structuurvisie en het Bestemmingsplan Vughterstede ook een besluit is genomen over de verharding van de Jagersboschlaan?
 8. Het college heeft aangegeven dat het onderliggend wegennet van Vught het verkeer aankan ná ombouw van de N65 op enkele knelpunten na waaronder de kruising Helvoirtseweg-Voorst tot Voorststraat. Op grond waarvan is verharding van de Jagersboschlaan dan toch noodzakelijk ?
 9. De hulpdiensten vinden de verharding niet noodzakelijk voor hun dienstverlening. Waarom verschilt het College van mening met de hulpdiensten over de noodzaak van de verharding van de Jagersboschlaan?
 10. Waarom spreekt u in uw Raadsinformatiebrief van 29 oktober jl. alleen over gemotoriseerd verkeer? Het is nu juist een belangrijke fietsverbinding. Waarom worden geen fietsbewegingen genoemd in de verkeerscijfers?
 11. Wat wordt bedoeld met Jagersboschlaan inrichting als fietsstraat? Wat is volgens u een fietsstraat: auto's te gast, maximaal 30 km/h, fietsers 2 richtingen, auto's 1 richting? Graag nader beschrijven, evenals in hoeverre deze status dan ook blijvend is.
 12. Wat zijn de consequenties van de verharding en aansluitend veranderd gebruik, juist voor de verkeersveiligheid van fietsers waaronder veel schoolgaande jeugd?
 13. Het aantal bewegingen per 24 uur zegt niets over de piekmomenten gedurende de spits. Wat zijn de verkeersbewegingen (gemotoriseerd én niet-gemotoriseerd) gedurende de drukte van de ochtend- en avondspits? En wat zijn dan de procentuele veranderingen in deze spitstijden?
 14. In de visie Theresiapark wordt geadviseerd het gebied toegankelijk te maken via de Jagersboschlaan en wel met een aansluiting halverwege de Vijverbosweg en het Wildpad. Hierdoor wordt de Jagersboschlaan de belangrijkste toegangsweg tot dit gebied, waarin diverse nieuwbouw is gepland. In hoeverre is het voorgestelde wegprofiel voor de Jagersboschlaan geschikt als onderdeel van de gebiedsontwikkeling Theresiapark of blijft er de kans bestaan dat de Jagersboschlaan dan nogmaals op de schop moet?
 15. Met deze ontwikkeling van het Theresiapark wordt de Jagersboschlaan niet alleen voor personenauto's maar ook voor vrachtwagens toegankelijk. Is daarvoor de ruimte beschikbaar, rekening houdend met de verwachte drukte tijdens de spitsen en het aandeel van fietsers daarin?

Tenslotte:

De Vereniging VughtParticipeert zou graag op korte termijn haar leden over uw antwoorden willen informeren. Wij nemen aan dat ook u de noodzaak ziet de inwoners van Vught zo snel mogelijk te informeren. Om die reden zouden wij het op prijs stellen uw antwoorden binnen 3 weken te mogen ontvangen.

PS als onderdeel van ons doel om transparantie te bieden, hebben wij deze brief ook op onze website www.vughtparticipeert.nl geplaatst. Uw antwoorden zullen daar ook worden gepubliceerd.

Brabants Dagblad: Commotie over ‘schuurtje’ pal voor rijksmonumentale villa in Vught

Gepost op:04-12-19

Niet van toepassing

VUGHT - Het is het gesprek van de dag in het centrum van Vught: de restauratie van villa Bleijenburg. Het ‘schuurtje’ pal voor het rijksmonument leidt tot veel commotie. Volgens Wim Boers, eigenaar van de villa, moeten de kritische Vughtenaren even geduld hebben. ,,Totdat het klaar is, het wordt erg mooi én de invulling heel bijzonder.”

https://www.bd.nl/den-bosch-vught/commotie-over-schuurtje-pal-voor-rijksmonumentale-villa-in-vught~a57d55bb/

Avulo interview met VughtParticipeert

Gepost op:01-12-19

Niet van toepassing

Avulo interview met Maaike Dautzenberg (voorzitter) en Philip Helmer (secretaris) van VughtParticipeert.

In dit interview wordt nader uitgelegd hoe participatie eruit moet zien en hoe VughtParticipeert hieraan bijdraagt.

https://youtu.be/oDzNkhHKVuQ

Brabants Dagblad: ProRail en NS vragen 21 miljard voor het spoor.

Gepost op:30-11-19

Niet van toepassing

ProRail en NS vragen 21 miljard voor het spoor

Stikstofoplossing / VIDEOProRail en NS hebben een wensenlijst van bijna 21 miljard euro naar Den Haag gestuurd. Beiden zien in het door het kabinet aangekondigde mega-investeringsfonds een gouden kans voor het spoorhttps://www.bd.nl/economie/prorail-en-ns-vragen-21-miljard-voor-het-spoor~adcfdd70/

Opmerking van Vught Participeert: Bij navraag blijkt dat deze spoorverbreding betrekking heeft op het deel ten noorden van Vught. In Vught-Noord splitst het spoor zich in 2 sporen naar Tilburg en 2 sporen naar Eindhoven. Binnen Vught verandert er door deze ontwikkelingen niets.

Brabants Dagblad: Spoorplan Meteren-Boxtel ‘in de wacht’ vanwege stikstof

Gepost op:30-11-19

Niet van toepassing

Spoorplan Meteren-Boxtel ‘in de wacht’ vanwege stikstof; dit jaar toch niet ter inzage

VUGHT - Wat al dreigde te gebeuren, is nu een feit. Het spoorplan Meteren-Boxtel staat tot nader order ‘in de wacht’. Het gedoe rondom stikstof gooit roet in het eten.

https://www.bd.nl/den-bosch-vught/spoorplan-meteren-boxtel-in-de-wacht-vanwege-stikstof-dit-jaar-toch-niet-ter-inzage~a032a428/

Brabants Dagblad: Theater de Speeldoos mogelijk plat voor nieuw sociaal cultureel centrum

Gepost op:28-11-19

Niet van toepassing

VUGHT - Theater de Speeldoos in Vught platgooien en vóór 2023 op dezelfde locatie een sociaal cultureel centrum bouwen. Dat is de wens van cultuurwethouder Toine van de Ven.

Miranda van Houtum 22-11-19, 07:00 Laatste update: 10:48 Bron: BD

Vught is volgens Van de Ven in een vergevorderd stadium met het in bezit krijgen van het gedateerde theatergebouw aan de Vlierstraat dat nu nog eigendom is van Stichting Theater de Speeldoos. ,,We zijn er bijna uit”, zegt hij. ,,Theater de Speeldoos speelt een grote maatschappelijke rol in cultureel Vught. We zijn bereid hierin te investeren. Mijn hart gaat uit naar nieuwbouw.”

https://www.bd.nl/den-bosch-vught/theater-de-speeldoos-mogelijk-plat-voor-nieuw-sociaal-cultureel-centrum~a8082746/?fbclid=IwAR3XgwsgArVXl0AzZuR3GlUPfiei3aE7a3d0l8mippZVYSIQ-G4UUDjJeZg&utm_campaign=socialsharing_web&utm_medium=social&utm_source=facebook

ProRail: Startmoment spoorverbreding door Vught onzeker

Gepost op:28-11-19

Niet van toepassing

PHS Meteren-Boxtel, stikstof en het Tracébesluit

Stikstof is op dit moment landelijk volop in het nieuws. De Raad van State (RvS) besloot afgelopen voorjaar dat de Nederlandse stikstofaanpak (het Programma Aanpak Stikstof – PAS) niet voldoet aan de Europese richtlijnen. Dit besluit heeft impact op veel sectoren en betekent ook iets voor spoorprojecten, waaronder PHS Meteren-Boxtel.

Zoals eerder aangegeven kan in het Tracébesluit PHS Meteren-Boxtel het PAS niet meer gebruikt worden om toestemming te geven voor activiteiten die extra stikstofuitstoot veroorzaken. Op dit moment werken we hard aan oplossingen voor het stikstofprobleem. Dit doen wij in nauwe samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Eerder hebben wij aangekondigd dat we het Tracébesluit dit jaar ter inzage zouden leggen. Stikstof blijkt een lastig dossier, waar geen kant-en-klare oplossingen voor zijn. Het proces om oplossingen te onderzoeken, uit te werken en af te stemmen kost tijd. Dit zorgt ervoor dat wij het Tracébesluit dit jaar niet meer kunnen afronden. Wanneer er meer duidelijk is over het moment van de terinzagelegging informeren wij u verder.

Gepubliceerd op 27 november 2019

https://www.prorail.nl/projecten/meteren-boxtel/nieuws/phs-meteren-boxtel-stikstof-en-het-trac-besluit

Waarom heeft de gemeente Vught geen Rekenkamer?

Gepost op:25-11-19

Niet van toepassing

Geacht College van de gemeente Vught,

Sinds 2002 heeft elke gemeente een rekenkamer of een rekenkamercommissie. Dit is een verplichting die in de Gemeentewet (art. 81a) is opgenomen.

De wetgever heeft de rekenkamer bij gemeenten ingesteld om de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur te onderzoeken. Doelmatigheid wil zeggen dat de kosten in verhouding moeten zijn met wat je wil bereiken. Met doeltreffendheid wordt bedoeld dat de gemeentelijke inspanningen en uitgaven ook echt een bijdrage leveren aan het doel wat het gemeentebestuur wil bereiken. Rechtmatigheid wil zeggen dat de raad, het college en de ambtelijke organisatie zich houden aan alle geldende wetten, regels en besluiten.

Kort samengevat, is het gevoerde beleid zinnig, is het zuinig gedaan en is het zorgvuldig uitgevoerd.

De rekenkamer ondersteunt de gemeenteraad bij de kaderstellende en controlerende taak die het heeft. De rapporten van de rekenkamer zijn altijd openbaar. Een rekenkamer draagt bij aan een transparanter en beter functionerend openbaar bestuur en mag als enige binnen de gemeente zowel de raad, het college als ook de ambtelijke organisatie onderzoeken. En zelfs instanties die bijvoorbeeld subsidie ontvangen van de gemeente.

Vraag

 • Hoe kijkt het College aan tegen de rol van de rekenkamer in het openbaar bestuur?
 • Deelt zij de mening dat een actieve (dus geen slapende), volwaardige rekenkamer(commissie) de controlerende taak van de gemeenteraad ondersteunt?
 • Deelt het College de mening dat een actieve, volwaardige rekenkamercommissie bijdraagt aan de kwaliteit, openheid en transparantie van het gemeentelijk bestuur?
 • In juni 2015 is door de gemeenteraad van Vught besloten de rekenkamercommissie slapend te maken. Wat waren de overwegingen voor het besluit om de rekenkamercommissie de facto buiten werking te stellen?
 • Waarom heeft het College in de gemeentebegroting 2020 het budget voor de rekenkamer(commissie) geschrapt? De richtlijn voor het budget van een rekenkamer is daarbij 1 euro per inwoner per jaar, wat voor Vught 26.000 euro per jaar zou betekenen en na de samenvoeging met Helvoirt ruim 30.000 euro per jaar. Deze vraag is extra op zijn plaats omdat in april 2019 de ministerraad heeft besloten dat de rekenkamer niet meer slapend kan worden gemaakt.
 • Hoe denkt het college de grote financiële projecten die thans lopen, met daarbij de risico’s die extra beheersing van financiën eisen, waarbij grote verantwoordelijkheden moeten worden gedragen door gekozen burgers zonder aanwijsbare relevante ervaring, succesvol en transparant te kunnen uitvoeren?

Tenslotte:

De Vereniging VughtParticipeert zou graag op korte termijn haar leden over uw antwoorden willen informeren. Wij nemen aan dat ook u de noodzaak ziet de inwoners van Vught zo snel mogelijk te informeren. Om die reden zouden wij het op prijs stellen uw antwoorden binnen 3 weken te mogen ontvangen.

PS als onderdeel van ons doel om transparantie te bieden, hebben wij deze brief ook op onze website www.vughtparticipeert.nl geplaatst. Uw antwoorden zullen daar ook worden gepubliceerd.

Waarom is de MKBA N65 niet tijdig aan de gemeenteraad ter beschikking gesteld?

Gepost op:17-11-19

Niet van toepassing

Open vraag aan het College van de gemeente Vught

Een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) is in Nederland wettelijk voorgeschreven voor alle grote infrastructurele projecten. De analyse moet duidelijk maken of een dergelijke grote investering zin heeft. Als de kosten van het infrastructuurproject groter zijn dan de baten, moeten dit project niet worden uitgevoerd.

Het MKBA N65 is door het ministerie van I&W ( Infrastructuur en Waterstaat) opgesteld en is vervolgens getoetst door de Antea Group en door het RIGO. Tenslotte is een second opinion gevraagd aan het KIM, het onafhankelijk Kennisinstituut voor Mobiliteit in Nederland.

Uit het onderzoek naar alle maatschappelijke kosten en baten van de reconstructie van de N65 blijkt dat de kosten veel hoger zijn dan de maatschappelijke baten. De Antea Group, Rigo en het KIM komen alle drie tot deze conclusie. Bovendien blijkt dat de belangrijkste baten bestaan uit een verbeterde doorstroming van het verkeer op de N65, en dat was nou juist géén doelstelling van het project.

Tenslotte, de beoogde verbeteringen van leefbaarheid (verkeersveiligheid en luchtkwaliteit), ruimtelijke kwaliteit en vermindering barrièrewerking worden niet gerealiseerd. De verkeersonveiligheid op de overige wegen in Vught wordt juist groter met de reconstructie, zo blijkt uit de berekeningen van Rijkswaterstaat.

In de gemeenteraad is de reconstructie van de N65 op 25 november 2015, op 2 december 2015 én op 10 maart 2016 besproken. Op deze vergaderingen is het MKBA onderzoek niet genoemd door het College, ook niet in de bijbehorende stukken. Op 24 maart 2016 is door de Stuurgroep N65 besloten tot de reconstructie van de N65 op basis van het Voorkeurs Alternatief (VKA).

Het MKBA rapport is pas op 2 juni 2016 gepubliceerd op de website van Rijkswaterstaat en niet op de website Rijksinfravught.nl. Op deze laatste website worden normaliter alle documenten inzake de Rijksinfra Vught gepubliceerd. Publicatie op Rijksinfravught.nl vond pas plaats in 2018, na vragen vanuit de gemeenteraad.

Het MKBA rapport is dus niet aan de leden van de gemeenteraad ter beschikking gesteld. Dat is pas gebeurd in 2018, twee jaar ná de besluitvorming door de Stuurgroep N65 (Rijkswaterstaat, provincie NoordBrabant, Den Bosch, Vught en Haaren)

Zonder kennis van de analyse door Rijkswaterstaat is de gemeenteraad gevraagd een besluit te nemen over de aanpassingen van de N65 en de financiële bijdrage van de gemeente Vught daaraan.

Vraag:

Om aan onze leden duidelijk te maken wat er is gebeurd en wie daarvoor verantwoordelijk is, krijgen wij graag antwoord op de volgende vragen:

 • Wanneer was de definitieve versie beschikbaar van het MKBA advies van Antea group en aan wie is dit ter beschikking gesteld? We doelen daarbij op de MIRT­ Verkenning N65 Vught – Haaren; Maatschappelijke kosten en baten van de onderzochte alternatieven, Deel I, Deel II en Deel IIa, Antea group, 1 juni 2016.
 • Wanneer was de definitieve versie van de MKBA beschikbaar, die al eerder door RIGO is uitgevoerd (opgeleverd door RIGO in februari 2016) en die als 'Deel II MKBA N65' in de hierboven genoemde MIRT verkenning opgenomen, evenals de second opinion door het Kennisinstituut voor Mobiliteit (opgeleverd 17-2 2016), opgenomen als Deel IIa in de genoemde MIRT verkenning?
 • Aan wie binnen de college en gemeenteraad van Vught zijn deze twee rapporten wanneer ter beschikking gesteld?
 • Klopt het dat voor de MKBA alle kosten en baten zijn geanalyseerd en gekwantificeerd, waarbij er per saldo een negatief resultaat bleek?
 • Klopt het dat de definitieve versie van de MKBA van het VKA (MIRT­ Verkenning N65 Vught – Haaren; Maatschappelijke kosten en baten van de onderzochte alternatieven, Antea group, 1 juni 2016, Deel 1, Deel II en Deel IIa) bij het besluit door de gemeenteraad niet aan de raadsleden ter beschikking was gesteld?
 • Is het gebruikelijk om een dergelijke stemming in de gemeenteraad te laten plaatsvinden zonder dat kennis genomen kon worden van relevante onderzoeksresultaten?

Tenslotte:

De Vereniging VughtParticipeert zou graag op korte termijn haar leden over uw antwoorden willen informeren. Wij nemen aan dat ook u de noodzaak ziet de inwoners van Vught zo snel mogelijk te informeren. Om die reden zouden wij het op prijs stellen uw antwoorden binnen 3 weken te mogen ontvangen.

PS als onderdeel van ons doel om transparantie te bieden, hebben wij deze brief ook op onze website www.vughtparticipeert.nl geplaatst. Uw antwoorden zullen daar ook worden gepubliceerd.

Gemeente vraagt om rectificatie N65 bericht

Gepost op:17-11-19

Niet van toepassing

Van de Omgevingsmanager rijksinfra van de gemeente Vught ontvingen wij de volgende mail:

Via dit mailbericht wil ik reageren op de link die op de website staat van Vught Participeert. Dit aangezien de bewoners van Vught recht hebben op juiste informatie. Iets wat u volgens mij ook nastreeft.

Onder het kopje ‘verkeersveiligheid’ staat een bericht ‘N65 uitgesteld voor onbepaalde tijd.’ Ik wil u laten weten dat wij ons niet herkennen in de inhoud van dit bericht. We hebben dit ook aan www.Vught.nu laten weten.

Deze onafhankelijke nieuwssite heeft het bericht geschreven vanuit een eigen interpretatie, mening en analyse. Ik verwijs u voor de juiste informatie naar:

Vooralsnog is de verwachting dat de stikstofuitstoot per saldo door het project niet toeneemt. In dat geval blijft de planning van start reconstructie N65 in 2021 actueel.

Ik stel het dan ook zeer op prijs als u de link naar dit bericht van de website haalt.

Standpunt van VughtParticipeert:

het bericht op vught.nu waar naar wij verwijzen, is niet gebaseerd op een eigen interpretatie van vught.nu maar op de tweede bestuursrapportage van Haaren (2019 11 07 RV 1297 Bijlage 1 tweede BERAP 2019). Daarin staat op pagina 8: N65

 • In juli heeft de Raad ingestemd met de extra bijdrage voor de N65. Het nieuwe ontwerp met de tunnelbak, parallelwegen, ecopassage Broekley en de fietstunnel bij de Kreitestraat is nu door alle partijen financieel haalbaar gemaakt.
 • In verband met het stikstofdossier (landelijke problematiek) kan er op dit moment geen Raad van State proof ontwerp bestemmingsplan in procedure worden gebracht. Er wordt zowel landelijk, provinciaal als door de projectgroep naar een oplossing gezocht. Deze problematiek gaat leiden tot een vertraging van het proces. De omvang van de vertraging is op dit moment niet reëel in te schatten.

Besluit VughtParticipeert

Omdat wij hier indirect verwijzen naar een officiële bron zien wij geen reden dit bericht van onze site te halen. Tevens geven wij te bedenken dat er door diverse groepen inwoners een groot aantal zienswijzen op het plan N65 is ingediend, op basis waarvan te verwachten is dat er nog wel wat water door de Maas zal stromen voordat een start gemaakt kan worden met de uitvoering.

Cultuur in de gemeente Vught

Gepost op:16-11-19

Niet van toepassing

Cultuur is een breder begrip dan alleen optredens van professionele musici en acteurs. Het behelst ook zaken als de muziekschool en amateurtoneel, om er maar een paar te noemen.

Daarvoor zijn faciliteiten nodig. Onder het thema cultuur willen wij volgen wat er hierbij gebeurt.

Introductie VughtParticipeert in het Klaverblad

Gepost op:14-11-19

Niet van toepassing

Oprichting van de vereniging ‘VughtParticipeert’

14 november 2019 Algemeen

De vereniging VughtParticipeert (VP) wil de inwoners van Vught en omgeving in staat stellen te participeren in de ontwikkeling van hun leefomgeving. De leefomgeving bestaat uit waar wij wonen, waar onze kinderen naar school gaan, waar wij willen sporten, hoe wij ons willen verplaatsen, kunst, cultuur en natuur willen beleven, maar ook wat wij als comfortabel en veilig ervaren. Onze leefomgeving wordt beïnvloed door regionale en nationale ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen kunnen wij beïnvloeden, waarbij bewoners hulp nodig hebben bij het inbrengen van hun wensen.

https://www.hetklaverblad.nl/algemeen/oprichting-van-de-vereniging-vughtparticipeert/

Brabants Dagblad: Tegenstrijdige kijk op begroting Vught: ‘We gaan richting het moeras, natte voeten hebben we al’

Gepost op:12-11-19

Niet van toepassing

VUGHT - Van ‘zwaar weer’ tot ‘niets aan de hand’. Zo tegenstrijdig is de kijk van politieke partijen op de begroting Vught. Dat heeft vooral te maken met de toenemende schulden van de gemeente terwijl daar geen eigen vermogen tegenover staat.

https://www.bd.nl/den-bosch-vught/tegenstrijdige-kijk-op-begroting-vught-we-gaan-richting-het-moeras-natte-voeten-hebben-we-al~a0f18b32/?utm_campaign=socialsharing_web&utm_medium=social&utm_source=facebook

Introductie VughtParticipeert in het Brabants Dagblad

Gepost op:09-11-19

Niet van toepassing

Vughtenaren voelen zich niet gehoord en richten vereniging ‘VughtParticipeert’ op

VUGHT - Een groep Vughtenaren is het helemaal zat. Ze vinden dat de gemeente beter naar haar inwoners moet luisteren. Zoals ook is afgesproken in het coalitie-akkoord. Om dit kracht bij te zetten hebben ze de vereniging VughtParticipeert (VP) opgericht.

https://www.bd.nl/den-bosch-vught/vughtenaren-voelen-zich-niet-gehoord-en-richten-vereniging-vughtparticipeert-op~ae7ffcd2/

Vereniging VughtParticipeert is opgericht

Gepost op:06-11-19

Niet van toepassing

Op woensdag 6 november is de Vereniging VughtParticipeert (VP) opgericht met de vriendelijke ondersteuning van OWK Notarissen uit Vught.

Vanaf nu kunnen inwoners via de Vereniging VughtParticipeert te kennen geven welke onderwerpen hun belangstelling hebben en hierover vragen stellen. Doel is het om duidelijkheid te bieden over wat er speelt in de gemeente en op welke manier de inwoner daarbij een rol kan spelen.

Om ons werk goed te doen is het belangrijk dat u lid wordt. U kunt dat op onze web pagina aangeven.

Ook kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief, waarmee wij u regelmatig zullen informeren.

N65 uitgesteld voor onbepaalde tijd

Gepost op:18-10-19

Niet van toepassing

Op www.vught.nu lezen wij:

VUGHT – 17 oktober 2019. De ombouw van de N65 is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Vught en Haaren meldden dat de zaak wordt opgehouden door de stikstofproblemen. Voorlopig dus geen tunnelbak voor de weg bij Helvoirt.

Mogelijk geeft dit uitstel ons de gelegenheid alle consequenties van de ombouw nauwkeuriger te bekijken. Hierbij denken wij aan de consequenties voor de financiele positie van de gemeente, de gevolgen van de toename van het verkeer binnen het dorp en de gevolgen voor de verkeersveiligheid.

Ook kunnen wij een nuchter onderzoek doen naar welk maatschappelijk voordeel te behalen is en de actuele mogelijkheden voor een volledige ondertunneling. VughtParticipeert werkt graag samen met andere organisaties om deze pauze zo goed mogelijk te gebruiken, immers €170.000.000,= uitgeven mag best goed overwogen zijn.

Bewonerparticipatie en versterking bestuurlijke kwaliteit

Gepost op:24-09-19

Niet van toepassing

Hebt u het ook wel eens meegemaakt dat u als bewoner wordt geconfronteerd met een nieuw gebouw, verandering in parkeergelegenheid of afgegeven vergunning, terwijl u daar niet mee eens was en u niet geïnformeerd noch betrokken was?

De gemeente Vught is een relatief kleine gemeente, toch moet zij alle diensten van een gemeente aanbieden. Dat is makkelijker voor een grote gemeente, dus zal de gemeente Vught ook andere wegen moeten bewandelen.

Door gebruik te maken van de kennis, ervaring en energie die er bij de eigen inwoners beschikbaar zijn, kan de gemeente Vught haar capaciteit vergroten. Het betrekken van inwoners levert mogelijk ook betere oplossingen en vermindert eventueel verzet tegen beslissingen van de gemeente.

Hierdoor ontstaat een win-win-situatie: een sterkere betrokkenheid van de inwoners en kwalitatief betere en gedragen plannen.

Financien en de gemeentebegroting 2020

Gepost op:24-09-19

Niet van toepassing

De inkomsten en uitgaven van de gemeente moeten begrijpelijk zijn

De gemeente Vught moet financieel gezond zijn en blijven.

Grote nationale en regionale ontwikkelingen zoals het decentraliseren van het sociaal domein (Wet Maatschappelijke Ondersteuning WMO, Jeugdzorg en Participatie), N65 en het spoor hebben een grote invloed op de financiele gezondheid van de gemeente Vught.

Incidentele inkomsten door het verkopen van grond kunnen geen onderdeel uitmaken van een duurzame financiele huishouding.

Hoe zorgen wij voor een duurzame en transparante financiele positie en ontwikkeling van onze gemeente?

Verkeersveiligheid

Gepost op:24-09-19

Niet van toepassing

Verkeersveiligheid is een zeer belangrijk onderdeel van de leefbaarheid van onze gemeente.

Hierbij gaat het niet alleen om het veilig oversteken van de N65 en het spoor, maar ook het veilig kunnen fietsen, wandelen en winkelen. Kinderen, ouderen en visueel/audio gehandicapten verdienen onze bijzondere aandacht en vragen om extra inspanningen op dit gebied.

Hierbij moeten plannen niet alleen op financiele haalbaarheid maar ook op verkeersveiligheid en de duurzaamheid daarvan worden beoordeeld.

VughtParticipeert van start

Gepost op:02-09-19

Niet van toepassing

Zoals u kunt zien kan onze website best een stuk mooier. Daarom zijn wij op zoek naar iemand die kan helpen bij het verbeteren van onze grafische presentatie. Wij roepen vrijwilligers op om contact op te nemen via onze webpagina.

VughtParticipeert is geboren.

Gepost op:01-09-19

Niet van toepassing

Effectieve participatie vergt een goede informatievoorziening. VP wil daaraan bijdragen.

Bijlage