Post

Stikstofberekening N65 toont grote overschrijding maar Provinciale Staten dendert door

Gepost op:18-04-21

Niet van toepassing

N65 verkeersgoot dwars door het dorp

Onderstaande brief is zondag 18 april 2021 aan gedeputeerde Christophe van der Maat gestuurd.

Betreft: Statenmededeling Stikstofberekeningen en proces reconstructie N65

Datum: 18 april 2021

Geachte heer van der Maat,

in de ‘Statenmededeling Stikstofberekeningen en proces reconstructie N65’ van 12 april 2021 lezen wij dat u heeft vastgesteld dat de plannen niet voldoen aan de wettelijke norm voor stikstof en dat u desondanks bent overgegaan tot de voorlopige gunning van de reconstructie van de N65.

Uw mededeling is een toonbeeld van bestuurlijk autisme. 31 Beroepschriften van bewoners en bedrijven, een vernietigend tussenvonnis van de Raad van State, foutieve uitgangspunten bij de berekening van de stikstof, aantoonbaar missen van de beoogde projectdoelen, achterhouden van negatieve rapporten, frustreren van verplichte MIRT-participatie, weigering duurzame alternatieven te overwegen en gemanipuleerde onderzoeken, zijn voor u blijkbaar onvoldoende reden voor herbezinning.

U houdt vast aan de misleidende inschatting dat de voorgestelde reconstructie van de N65 duurzaam is, de beste oplossing is voor verkeersveiligheid, doorstroming en leefbaarheid (geluid, luchtkwaliteit en barrièrewerking) en u verzaakt uw bestuurlijke plicht de meest duurzame en leefbare oplossing te zoeken en te realiseren. U misbruikt uw bevoegdheid om gemeenschapsgeld te besteden en aannemingsbedrijven aan het werk te zetten voor het uitwerken van deze aantoonbare dwaalweg en de bevolking te misleiden met een schijnbaar blijde boodschap.

Stel u zich eens voor: de Raad van State wijst dit plan af, volkomen terecht op basis van de actuele wetgeving. Dan is vrijwel al het werk voor niets geweest, dan zijn tientallen miljoenen verkeerd besteed en zijn jaren vertraging ontstaan. Dat allemaal omdat u vasthoudt aan een foutieve keuze van bijna 10 jaar geleden, dat een tunnel niet mogelijk zou zijn. 

Dan heeft u bijna 10 jaar aan innovatie over het hoofd gezien, dan heeft u 10 jaar lang weg gekeken van succesvolle tunnelbouwprojecten in Nederland, die wel degelijk in dit budget passen, en bent u de bestuurder die in 2021 een verouderd concept tegen alle argumenten in heeft doorgedrukt en zijn verantwoordelijkheid niet heeft genomen om op te roepen tot herbezinning. 

Dan worden de bewoners opgescheept met een verkeerde oplossing, een zware hypotheek in de gemeentekas en een onoplosbaar verkeers- en leefbaarheidsprobleem in de bebouwde kom.

Reeds in 2016 bleek uit de maatschappelijke kosten/baten analyse voor Vught dat het rendement op dit project op basis van een open verkeersgoot negatief is en dat de beoogde leefbaarheidsdoelstellingen niet worden bereikt. 4 Jaar verder knutselen heeft het project inmiddels bijna 2 keer zo duur gemaakt en niets wezenlijks verbeterd aan het bereiken van de doelstellingen voor de inwoners van onze gemeente. Zelfs het bereiken van de doelstelling voor het verbeteren van de doorstroming op de N65 wordt door experts betwijfeld en is door uw deskundigen nergens afdoende aangetoond.

Stuitend is te lezen dat nadat bleek dat uw stikstofberekeningen foutief waren, uw inspanningen vooral zijn gericht op het aanpassen van de berekening en niet op het aanpassen van het plan. Ook zijn uw berekeningen erop gericht de gevolgen van de stikstofvervuiling vast te stellen, nergens lezen wij iets over een heroverweging van de reconstructie vorm.

U blijft misinformatie rondstrooien dat de reconstructie een verbetering van veiligheid en leefbaarheid met zich mee zou brengen. Dat is nog nooit aangetoond, rapportage van ter zake kundigen wijst er juist op dat de veiligheid en leefbaarheid afnemen. Een overtuigende Milieu-Effect Rapportage is met schimmige argumenten ontweken en nooit uitgevoerd.

U beweert dat de samenwerkende partners in dit project (Rijk en gemeenten) er van overtuigd zijn dat hetgeen is afgesproken nog altijd het meest optimale voorkeursalternatief is voor de reconstructie van de N65 dwars door de dorpskern van Vught heen, zonder dat dit op op welke manier dan ook is aangetoond. U weigert serieus in te gaan op het alternatief in de vorm van een tunnel waarvan is aangetoond dat het binnen het budget past en de veiligheids- en leefbaarheid doelen wel bereikt.

U “hoopt” de negatieve consequenties voor de uitvoering van de reconstructie te beperken, terwijl het project gericht is op een substantiële verbetering, iets dat wij voor bijna €200 miljoen zouden mogen verwachten. Dan schiet u met ‘hopen’ op het beperken van negatieve consequenties toch ernstig tekort.

Wij roepen u op te stoppen met deze misleidingen en respect te tonen voor onze bestuurlijke inrichting en wetgeving. Wij roepen u op uw verantwoordelijkheid als bestuurder te nemen en tijdig op te roepen tot herbezinning, want u bent niet alleen afhankelijk van het oordeel over de stikstofdepositie, maar ook over het nakomen van wetgeving over fijnstof, het respecteren van de verplichting tot het beoordelen van kansrijke alternatieven, het aantonen van de haalbaarheid van de verkeersveiligheid, om maar een paar beroepsgronden te noemen waarover de Raad van State zich zal gaan uitspreken. 

Het vinden van “een adequate en juridisch houdbare oplossing voor het stikstof vraagstuk” is absoluut onvoldoende. Graag lichten wij de inhoud van onze brief in een persoonlijk gesprek nader toe.

Bijlage
Gerelateerde posts

5 Vughtse belangengroepen wijzen advies Task Force N65 af

Gepost op:17-01-24

Niet van toepassing

N65 de mooiste provinciale weg van Noord-Brabant

Op 21 december 2022 vernietigde de Raad van State het bestemmingsplan N65 op basis van de VKA+ variant. De gemeenteraad besloot een inventarisatie te laten maken van de mogelijke alternatieven en liet onderzoeksbureau Antea dat onderzoeken. Een jaar na het besluit van de Raad van State komt Antea met haar conclusie: het gaat veel meer geld kosten, er komen 16.000 voertuigen per dag bij en er is geen stikstofruimte. Het kan dus niet. In weerwil van de resultaten van het onderzoek is de conclusie van de Task Force: VKA+ is de beste optie waaraan zij vast willen houden.

Diverse belangengroepen trekken een heel andere conclusie en hebben een alternatieve en meer complete beoordeling gemaakt. Daaruit blijkt dat de VKA+ zelfs één van de slechtste opties is en met uitzondering voor doorgaand verkeer, zelfs slechter dan onze huidige situatie. (zie ook de bijlage).

VughtParticipeert is van mening dat dit overzicht met alle belangenorganisaties en betrokkenen moet worden gevalideerd, zodat de juiste variant kan worden gekozen.

N65 vergelijking alternatieven door belangengroepen

Lees hier de reacties zoals door de belangenorganisaties ingesproken tijdens de commissievergadering op 18 januari 2024 en kijk naar het video-verslag.

1. IVN/N&M - Sander Wieringa (video start 0:22:55)

Ruim een jaar geleden vernietigde de Raad van State het Plan N65 vanwege stikstof. Hoe staat het daar nú mee?

Stikstof lijkt een abstract probleem. Concreet gaat het hier om het voortbestaan van de Drunense Duinen. In het Vughtse deel van de Drunense Duinen is het stuifzand al voor een derde verdwenen. Oorzaak: vermesting en verzuring vanwege stikstof. Over tien jaar is het stuifzand helemaal weg. Wat eeuwig zonde zou zijn. En in strijd met de wet. 

Dát is hier het stikstofprobleem. Daarom moet hier de depositie omlaag. 

Antea heeft voor de gemeente een nieuwe analyse gemaakt over stikstof en de N65. Goed verhaal, niets op aan te merken. Maar de conclusie die de wethouder eruit trekt kunnen wij niet volgen.

De nieuwe berekening van Antea is schokkend. VKA+ leidt tot dik 9 mol extra stikstofdepositie. En geen 3 mol wat in het bestemmingsplan stond. 16.000 auto’s per dag erbij. Die 3 mol depositietoename was juridisch al kansloos, 9 mol helemaal.

Antea schetst hoe die 9 mol wellicht terug gegoocheld kunnen worden naar 1,5 mol. Maar zegt ook dat dit juridisch uiterst wankel is. Volgens ons: kansloos! 

Conclusie van Antea: alleen VKA+Optimaal (dus met al die rekentrucs) zou kunnen, míts er landelijk een flinke stikstofreductie komt. En míts de regels veranderen.

Conclusie van de wethouder: komt goed! VKA+ kan door! Wij vragen ons af waar de wethouder dat op baseert. Want het komt helemáál niet goed. 

We krijgen een Kabinet dat wil stóppen met stikstofreductie. Dus: komt níet goed. 

Wel zal dat Kabinet regels gaan verruimen. Maar geheid wordt dat van tafel geveegd. De Raad van State is sinds 2019 zeer consistent over stikstof. Natuurbescherming is gedicteerd door de EU-Habitatrichtlijn. Brussel gaat voor Nederland geen uitzondering maken. Daar is eerder om gevraagd, zonder resultaat. Dus met nieuwe regelgeving komt het ook niet goed.

Daarom: het obstakel stikstof gaat niet vanzelf verdwijnen. Een N65 met meer verkeer en meer stikstof is dus nog heel lang onmogelijk. Kies daarom voor een weg die zorgt voor minder verkeer en dus minder stikstof.

2. Platform Vught Structureel - Marianne van Erp (video start 0:30:55)

In 2006 werd een eerste plan gepresenteerd door Rijkswaterstaat voor de aanpassing van de N65. Deze werd nodig geacht vanwege een door Rijkswaterstaat gewenste verbetering van de doorstroming van de N65 bij Vught. Dat plan was zeer nadelig voor de Vughtse omgeving. Door inzet van bewoners, college van B&W en gemeenteraad is dat plan gelukkig nooit verwezenlijkt. 

Er werden nieuwe plannen ontworpen. Doordat de Rijksoverheid slechts een beperkt budget voor de uitvoering van deze plannen aan de rijksweg N65 ter beschikking stelde, is er nooit een goed plan gekomen, ondanks diverse andere voorstellen van bewoners. 

De uitgangspunten bij die nieuwe plannen waren breder dan de verbetering van de doorstroming op de weg zelf. Er zou ook gestreefd moeten worden naar verminderde barrièrewerking, verbeterde oversteekbaarheid, minder geluidshinder, betere luchtkwaliteit en hogere verkeersveiligheid. Maar die doelen werden lang niet allemaal gehaald met de voorkeursvariant VKA+.

Jammer genoeg zijn de belangen van de bewoners aldoor achtergesteld bij het ontwikkelen van die variant, die eigenlijk alleen maar toezag op verbetering van de doorstroming van de N65 en op het mogelijk maken van een enorme toename van doorgaand verkeer, en dan met name vrachtverkeer, op die weg.

Nu het bestemmingsplan N65 om duidelijke redenen geen doorgang kan vinden, wordt vreemd genoeg voorgesteld om dat afgekeurde plan toch weer te gebruiken voor een toekomstige uitwerking. Het is ook jammer te moeten constateren dat bij het nadenken over de vraag ‘hoe nu verder?’ de bewoners geen enkele bijdrage hebben mogen leveren. 

Het zal uit andere bijdragen van insprekers duidelijk zijn dat het voorstel geen kans van slagen zal hebben. 

Ook uw raad was in zijn vergadering van maart vorig jaar geen voorstander van het doorzetten van de variant VKA+. Daar komt bij dat nu al voorzien wordt dat het beschikbare budget bij lange na niet voldoende zal zijn om een VKA+-variant te realiseren.

Wij pleiten ervoor dat de Raad het voorstel van het college afwijst. Wij pleiten er voorts voor dat de Raad het uitstel dat nu door het college wordt voorgesteld zal moeten benutten om serieus na te denken over een alternatief plan dat recht doet aan (de belangen van) de bewoners, en bij de ontwikkeling waarvan de bewoners ook daadwerkelijk zullen worden betrokken.

Het zal u duidelijk zijn dat er voor de bewoners maar één motto, ofwel uitgangspunt kan zijn:

                               Kies een nieuwe route voor de N65

3. Samen voor Vught - Theo Smit (video start 0:35:40)

In december 2022 heeft de Raad van State de plannen voor de reconstructie van de N65 vernietigd. Afgelopen maart is een Task Force in het leven geroepen om te onderzoeken hoe het verder moet met deze snelweg, die al zo lang onveilig is en veel hinder en uitstoot genereert. De adviseurs van Antea hebben uitgerekend dat de VKA+ het verkeer en stikstof nóg meer doet toenemen dan beschreven in het plan dat is beoordeeld door de Raad van State. De logische conclusie is dan ook: VKA+ is geen haalbare oplossing. Samen voor Vught is het daarmee eens.

Zo niet de Task Force en de wethouder: zij adviseren de Raad om de VKA+ aan te houden om het in 2031, na de aanleg van het verdiepte spoor en het afzwakken van hinderlijke milieunormen, nog maar eens te proberen. De Task Force heeft vier verschillende alternatieven onderzocht, waaronder de Parkweg, maar die bleken geen van alle te voldoen aan het doelbereik. Doelbereik, zo bleek na bestudering van de stukken, is een eufemisme voor doorstroming. Dat stond niet in de taakstelling, maar blijkt wel de doorslaggevende factor. Rijkswaterstaat, de Provincie èn de wethouder willen de N65 niet alleen behouden, maar zelfs opschalen. Logisch dat Parkweg65 niet door de zeef kwam. 

Maar een snelweg hoort niet in een dorp. Ook als we in 2030 allemaal elektrisch rijden, zullen lawaai en fijnstof (nú al flink boven de WHO-normen) sterk toenemen doordat er meer en zwaardere auto’s zullen rijden. Opmerkelijk is dat het Rijk, de Provincie en de Gemeente de enorme toename van verkeer wel degelijk als een probleem zien: hun respectievelijke beleidsstukken zetten sterk in op een mobiliteitstransitie, een verandering van reisgedrag en een overstap op fiets en openbaar vervoer. Praktijkvoorbeelden laten zien dat dit werkt én dat dit het goede moment is om dit te implementeren. Door de Omgevingswet heeft mobiliteitsbeleid inmiddels een juridische status. De gemeente moet haar inwoners beschermen.

Tenslotte nog dit: de inwoners van Vught dragen substantieel bij aan de reconstructie van de N65. Naar het prijspeil van 2023 ruim M€39, ruim €1.200 per inwoner. In 2031 zal dat ruim €1.500 per inwoner zijn. Voor een snelweg die we niet willen. Meneer de wethouder, geachte gemeenteraad: kiest voor Vught. Ga aan tafel met bewoners, organisaties en bedrijven. Stel een gezamenlijk plan op voor Minder Verkeer en Meer Leefbaarheid. Kies voor een nieuw route voor de N65.

4. VughtParticipeert - Philip Helmer (video start 0:39:12)

Vereniging VughtParticipeert staat voor transparantie, participatie en zuivere besluitvorming. Tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen en in de coalitie-overeenkomst stond het bol van ‘participatie’. 

De verwachtingen werden echter niet waargemaakt door de Task Force N65: die sloot participatie van meet af aan uit. Geen informatie en dus geen transparantie. Ook geen bereidheid te luisteren naar ideeën, suggesties of alternatieven, ook geen participatie dus.

Het gevolg van deze manier van werken is inmiddels duidelijk: diverse alternatieven voor de N65 werden niet meegenomen of verkeerd geïnterpreteerd. Zo zijn de graaftunnel en de Lunet tunnel op geen enkele manier overwogen. 

De VKA+ variant als basis te nemen voor het vergelijken van de verblijvende opties, is tendentieus. Hierdoor lijkt het alsof er geen nadelen kleven aan deze optie, immers is daar in het schema van de Task Force niets rood gekleurd. Het nieuwe overzicht, dat in samenwerking met verschillende belangenorganisaties is opgesteld, laat een veel eerlijker en ook negatiever beeld van de VKA+ optie zien, zoals de MKBA in 2016 al aantoonde. Er is dus ook geen sprake van zuivere besluitvorming. 

Desalniettemin mag het ons niet verbazen dat de conclusie van Antea dezelfde is als die van de RvS eind 2022: VKA+ kan niet. Daarover is het rapport heel duidelijk. Op basis van het onderzoek van Antea lijkt afwaardering naar 50 km/uur zelfs de gunstigste optie.

Verbazingwekkend is het feit dat de afwijzing van de VKA+, zowel door de Raad van State als Antea, de Task Force niet heeft weerhouden juist de VKA+ te adviseren. Ook de voorkeuren van de meeste fracties, zoals uitgesproken tijdens de bijeenkomst op 16 maart 2023, zijn daarmee genegeerd.

De adviezen van Task Force en gemeentebestuur dienen te worden afgewezen, zij volgen niet uit een volledig onderzoek en zijn geen logisch vervolg op de vaststellingen dat de VKA+ variant gewoon niet kan. 

In plaats daarvan moeten wij besluiten een zuiver overzicht van alle alternatieven te maken, compleet met de kosten en baten, zowel de financiële als de maatschappelijke. Zonder deze analyse en logische keuze hebben wij over 5 jaar weer een vernietiging door de Raad van State. Europese stikstofnormen, onvolledigheid van het onderzoek en tegen die tijd ook de gevolgen van de luchtvervuiling, zullen opnieuw roet in het eten gooien. Een snelweg hoort niet door een dorp. 

Om met een lichtpuntje te besluiten. De raad wordt gevraagd samen met de partners kortetermijnmaatregelen te nemen die gericht zijn op het verbeteren van de leefbaarheid. VughtParticipeert zal hieraan graag bijdragen en haar waarden transparantie, participatie en zuivere besluitvorming namens haar leden en alle inwoners van Vught bewaken. Dit is ook een kans voor het gemeentebestuur om te laten zien hoe serieus zij participatie neemt.

5. PODIUM C - Wim Claessen (video start 0:43:55)

PODIUM C is een innovatieplatform, een incubator en in bijzondere gevallen een curator voor vormen van samenwerking op het snijvlak van de kunsten, natuur en samenleving met als primaire doel de verduurzaming daarvan. Door kunstenaars en social designers bij deze veranderopgaven te betrekken en daarin nadrukkelijk ook burgers mee te nemen wil Podium C deze doelstelling realiseren.

In het kader van de ontwikkeling van de N65 - en het voorliggende plan VKA+ - is het zaak om nieuwe ideeën te ontwikkelen en hoofdlijnen en kaders te herformuleren. Dat bent u aan uzelf, aan de inwoners van Vught en aan alle andere gebruikers verplicht . ‘Never let a good crisis go to waste’. Zolang je dit moment niet als een kans ziet, maar als tegenstand, kom je geen steek verder, nu niet en nooit niet. Ook niet door met kleine ingrepen op verschillende vlakken stikstofreductie te realiseren.

Hoe kunnen we u ervan overtuigen dat nieuwe transities vragen om een andere manier van denken en kijken? Wat logisch lijkt in het heden, kan funest zijn voor de toekomst. In een tijd waarin leefbaarheid in een gezonde leefomgeving de toekomst van komende generaties moet veiligstellen, is het nodig om opwaarderen te vervangen door afwaarderen. Om een snelwegambitie dwars door kwetsbare natuur een halt toe te roepen en om te bouwen naar een weg die de natuur en de omwonenden respecteert. Maar ook door een alternatief die de mobiliteit en de daaraan gekoppelde uitstoot beperkt tot het aanvaardbare. En bovendien, een autoweg dwars door een dorp leggen hoort niet en past niet.

Podium C wil kunstenaars en social designers uitdagen om samen met beleidsmakers, omwonenden en – waar mogelijk - gebruikers oplossingen te ontwikkelen. Juist nu, in onzekere tijden, moet je wendbaar zijn en het lef hebben om van zienswijze te veranderen. Ontwerpers en kunstenaars zijn goed in staat om nieuwe mogelijkheden en oplossingen te bedenken. Nu we steeds meer de keerzijde van de ingesleten patronen ontdekken kunnen we ook de uitgangspunten fundamenteel herzien. Dit vraagt om - zoals architect en stedenbouwkundige Floris Alkemade het beschrijft - de kunst om van richting te veranderen. Die kunst wensen wij u oprecht toe. Kies voor een nieuwe route voor de N65.

Bijlage

Task Force N65, opnieuw een bestuurlijk dieptepunt

Gepost op:19-12-23

Niet van toepassing

Helvoirtseweg, misschien wel de mooiste weg van Brabant

Na het vernietigen van het bestemmingsplan N65 door de Raad van State eind 2022 (gebaseerd op het VKA+ alternatief met een halfverdiepte bak), besloot het gemeentebestuur onderzoek te doen naar de overblijvende mogelijkheden. Hierbij heeft de gemeenteraad uitdrukkelijk aangegeven dat er gekeken moest worden naar alternatieven die in het belang van de inwoners zijn.

Hiertoe werd een Task Force (werkgroep) opgezet met deelnemers van Rijk (Rijkswaterstaat), Provincie en de gemeente Vught. Deze werkgroep sloot participatie van meet af aan uit. De informatiebijeenkomsten werden gekenmerkt door de mededeling: “Wij kunnen niets zeggen totdat de stuurgroep over de resultaten van het onderzoek en de aanbevelingen heeft besloten”. Geen informatie dus, maar ook geen bereidheid te luisteren naar ideeën, suggesties of alternatieven.

Het resultaat was een diepgaand onderzoek naar vooral de VKA+ variant, die nog geen jaar geleden door de Raad van State was vernietigd. Opnieuw werd, in een dik rapport, vastgesteld dat de VKA+ optie niet mogelijk was, op basis waarvan de stuurgroep ‘verrassenderwijze’ tot de conclusie kwam dat deze variant desondanks de beste optie was.

Bijgaande vergelijkingsmatrix uit het onderzoek laat eerder zien dat het alternatief met de afwaardering naar 50 km/u de beste is, zeker voor de inwoners van Vught. Dat de VKA+ variant niet negatief werd beoordeeld is omdat deze als vergelijkingsbasis is genomen, alsof alles daaraan goed zou zijn. 

Dat is natuurlijk grote onzin, niet alleen vanwege het stikstofprobleem. Er komen 16.000!!! voertuigen per dag bij en daarmee ook essentiële problemen zoals meer luchtvervuiling en gevaarlijke opritten naar de N65 waarvoor experts steeds hebben gewaarschuwd.

Om deze moeilijk begrijpbare gang van zaken, zowel wat betreft de ontbrekende participatie als de schijnbaar onlogische conclusie, beter te kunnen begrijpen, heeft VughtParticipeert de gemeenteraad vorige week een brief gestuurd met 21 vragen (zie bijlage). Hopelijk geven de antwoorden een beter en begrijpelijk beeld van zowel de manier van werken als het trekken van de wat ons betreft voorbarige conclusie. 

In de commissievergadering over dit onderwerp op 18 januari zullen wij op transparantie, participatie en zuivere besluitvorming aandringen. Aansluitend zullen wij u informeren over de stand van zaken, waarom het blijkbaar nodig was nóg een jaar te studeren op de VKA+oplossing én wat 12 jaar studie en €20 miljoen aan kosten per saldo hebben opgeleverd.

Bijlage

Vragen aan het college i.z. participatie Task Force N65

Gepost op:02-07-23

Antwoord volstaat niet

De mooiste provinciale weg van Brabant

Geacht College,

Na het vernietigen van het bestemmingsplan N65 door de Raad van State, is er een Task Force N65 geformeerd. De Vereniging VughtParticipeert is voor deelname daaraan tot op de dag van vandaag niet uitgenodigd.

Op 26 mei jl. mochten diverse partijen, w.o. de Vereniging VughtParticipeert, komen luisteren naar de Task Force. Tijdens de bijeenkomst bleek dat er geen sprake was van participatie en werd er slechts informatie verstrekt. Daarbij kregen wij de indruk dat de regie van de Task Force niet bij de gemeente ligt maar bij Provincie of Rijkswaterstaat. 

Graag krijgen wij van u antwoord op de volgende vragen:

 • Is het de bedoeling dat deze vorm van betrokkenheid van inwoners en belangenorganisaties voor de rest van de ontwikkelingen rondom de N65 de norm blijft?
 • Hoe verhoudt dit zich tot de ambitie voor participatie van de gemeenteraad, recentelijk herbevestigd door de nieuwe coalitie en vastgelegd in het coalitieakkoord?
 • In hoeverre vertegenwoordigt de gemeente binnen de Task Force primair de belangen van de inwoners als het gaat om verkeersveiligheid, schone lucht, vermindering verkeerslawaai en oversteekbaarheid?
 • Hoe organiseert de gemeente de inbreng van inwoners en belangenorganisaties binnen de Task Force?
 • Is de gemeente bereid zorg te dragen voor het uitvoeren van Maatschappelijke Kosten-Baten Analyses voor tenminste de alternatieven ondertunneling voor doorgaand verkeer, Zuidtangent en voorstel van Samen voor Vught en wanneer mogen wij daarvan resultaten verwachten?
 • Is de gemeente van mening dat alleen met actieve betrokkenheid van en optimale transparantie voor de inwoners en belangenorganisaties een acceptabele oplossing gevonden kan worden en hoe borgt zij dat als zij niet de opdrachtgever is?
 • Op welke termijn zullen de, in sommige gevallen lang uitgestelde, maatregelen tegen verkeerslawaai en handhaving van de regels ter plaatse zoals rijsnelheid en verkeerslichten, geïmplementeerd worden?

Tenslotte

De Vereniging VughtParticipeert zou graag op korte termijn haar leden over uw antwoorden willen informeren. Wij nemen aan dat ook u de noodzaak ziet de inwoners van Vught zo snel mogelijk te informeren. Om die reden zouden wij het op prijs stellen uw antwoorden binnen 3 weken te mogen ontvangen.

PS als onderdeel van ons doel om transparantie te bieden, zullen wij deze brief ook op onze website www.vughtparticipeert.nl plaatsen. Uw antwoorden zullen daar ook worden gepubliceerd.

VughtParticipeert pleit voor onderzoek van alternatieven N65 en directe maatregelen

Gepost op:25-03-23

Niet van toepassing

De Raad van State heeft een hard oordeel geveld over het bestemmingsplan N65, zij heeft het vernietigd. Niet een opening geboden om het plan met een bestuurlijke lus op te lappen? Nee, vernietigd. 

Dat is een teken aan de wand en zou ieder initiatief voor een reparatiepoging moeten verhinderen. En zeker niet met hetzelfde team aantreden voor de taskforce. Einstein zei: “De definitie van waanzin is telkens hetzelfde doen, maar een andere uitkomst verwachten.” 

Datzelfde team, houdt de illusie in leven dat het moet kunnen, met een paar extra schroeven erin en een beetje duct-tape. En ondertussen hun uurtarieven declareren. Pels-Rijcken en Arcadis mogen blij zijn dat wij hun deel van de €19 miljoen niet terugvragen. Wanprestatie is geen prestatie.

Over 5 jaar, als er een nieuw bestemmingsplan op tafel ligt, zijn de regels nog strakker, is ook het probleem van fijnstof actueel, zijn de onderzoeken naar verkeersonveiligheid nog duidelijker, is de bereidheid de afbraak van de leefbaarheid en gezondheid als gevolg van verkeer te accepteren nog minder.

Laat ons het hoofdstuk van de VKA+ definitief afsluiten en daaraan geen tijd en geld besteden. De Raad van State heeft duidelijk gezegd: dat voorstel is niet acceptabel.

Laat ons met een vers team met een open vizier de andere alternatieven onderzoeken en een volledige en publieke Maatschappelijke Kosten/Baten Analyse maken.

Laat ons mikken op een oplossing die wij nodig hebben tegen de tijd dat die er ligt, namelijk over 10 jaar. 

 • Want gelooft u werkelijk dat Nederland nog 10 jaar zo door kan gaan? 
 • Doen alsof er op onze postzegelgrote landje eindeloze groei mogelijk is? 
 • Wist u dat Tilburg het eindpunt is van de Nieuwe Zijderoute? 
 • Wist u dat het Rijk niet in staat is de veiligheid op het spoor te garanderen (FD 8 maart 2023) en wij straks, wanneer de Helvoirtseweg, via een provinciale weg N65 naar een snelweg A65 is uitgebouwd, doorzeefd worden met vrachtverkeer dat Vught alleen maar als een hinderlijk obstakel beschouwt?
 • Heeft u zich wel eens voorgesteld als de N65 gewoon weer een dorpsstraat is, de Helvoirtseweg, met bomen en veilig verkeer? Met rond het Maurick College een groene ruimte waar kinderen veilig kunnen fietsen, waar ruimte is voor uitbreiding van de scholen? 

Provinciale Staten heeft het zelf in een motie uitgesproken: vrachtverkeer hoort niet door de bebouwde kom. Overal wordt verkeer uit de dorpen omgeleid, ook in Brabant, recentelijk in Valkenswaard.

En nu eerst maatregelen om de overlast van de N65 te beperken: waar nodig (eventueel tijdelijke) geluidsschermen, afwaarderen door verlagen van de snelheid en strikte handhaving op snelheid en stoplichten.

Gemeenteraad, het wordt tijd dat wij opkomen voor de belangen en gezondheid van onze inwoners.

Risico’s van het spoorvervoer Financieel Dagblad 8 maart 2023

Het Rijk kan en moet ingrijpen om de risico's van het spoorvervoer van gevaarlijke stoffen te verkleinen via de zogeheten Brabantroute. Nu verzuimt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om op te treden tegen risicovolle transporten over dat spoor. Dat stelt de provincie Zuid-Holland, die zich baseert op een juridisch onderzoek dat ze heeft laten uitvoeren.

Tilburg aan de Chinese Zijderoute

Zeven keer per week komen in Tilburg goederentreinen uit de Chinese miljoenenstad Chengdu aan. De succesvolle Tilburgse Railport Brabant is het jongste bewijs dat de provincie verworden is tot de logistieke draaischijf van Nederland. Tilburg schaart zich bij de grootste railports van Europa en is de meest flexibele. Veel flexibeler dan Duisburg waar de gunstige Duitse arbeidsvoorwaarden zorgen voor beperkingen in de afwikkeling van de containers bijvoorbeeld. De trein vervoert diverse producten: van Belgisch bier tot Franse wijn, en van luxeauto's tot vluchtsimulatoren. Met een groeiende Chinese middenklasse neemt de vraag naar Westerse producten toe. En dit maakt Tilburg de ideale hub in West-Europa.

Rondwegen: daarvan zijn vele tientallen voorbeelden, klein en groot

In vele plaatsen worden doorgaande provinciale wegen omgeleid en niet zoals Vught van plan was uitgebouwd van N65 naar A65.

Bijv. Rijnlandroute N11 ten zuiden van Leiden, N201 om Uithoorn, N638 om Zundert, N419 om Harmelen, N420 om Woerden, N458 om Bodegraven, N341 om Den Ham, N346 om Lochem, N319 om Ruurlo, N315 om Zelhem, N813 om Didam, N69 om Valkenswaard, N269 om Reusel, N260 om Alphen, N640 om Oudenbosch, N605 rond Boekel, rondweg rond Wilhelminadorp, randweg Oirschot, etc.

De vierendeling en kaalslag van Vught staan de komende maanden op het spel

Gepost op:08-08-22

Niet van toepassing

De N65 zoals wij die nu nog kunnen bewonderen

De komende maanden worden belangrijke besluiten genomen over het verkeer,  de verkeersveiligheid en het kappen van meer dan 1.100 bomen in de gemeente Vught.

Reconstructie N65

Allereerst de stand van zaken van het bestemmingsplan reconstructie N65. Ruim 30 beroepszaken  liggen bij de Raad van State (RvS) en deze zijn in april uitvoerig toegelicht door diverse partijen. Belangrijke redenen voor het aantekenen van beroepen waren de overschrijdingen van de stikstof- en fijnstof-normen en twijfel aan het bereiken van doelstellingen zoals verkeersveiligheid, doorstroming en algehele leefbaarheid. Inmiddels heeft de RvS laten weten niet voor oktober een oordeel te vellen in verband met de complexiteit. 

Programma Hoogfrequent Spoor PHS

Parallel lopen ook een dertigtal beroepen tegen het tracé-besluit van de treinverbinding tussen Utrecht en Eindhoven. De uitbreiding van het aantal treinen per uur en het groeiende goederenvervoer dat men door de woongebieden van o.a. ‘s-Hertogenbosch, Vught, Boxtel, wil gaan sturen, waren aanleiding het spoor ter hoogte van Vught te verbreden en deels te verdiepen. Daarvoor is dan ook nodig de kruising met de N65 om te draaien, dus niet de N65 onder het spoor door maar het spoor onder de N65 door. Ook in deze zaak bij de RvS is nog geen besluit genomen en mogelijk komt er een tweede zitting, de eerste zitting was 24-25 maart. Er is dus nog geen besluit en ook nog geen datum waarop dit zou kunnen komen.

Meer dan 1.100 bomen moeten worden gekapt

De projecten N65 en PHS zullen grote offers vragen wat betreft het kenmerkende eeuwenoude groen in Vught. Inmiddels ligt er een wat ons betreft voorbarige aanvraag voor kapvergunning van ruim 1.100 bomen. Op termijn worden in het totaal 2.000 bomen bedreigd. Deze kap zal het karakter van Vught voor de komende decennia dramatisch veranderen. De kaalslag wordt niet geloofwaardig gecompenseerd, zelfs al is de aannemer bereid sommige vervangende bomen 2 jaar eerder te planten. Dan blijven er nog tientallen jaren over voordat het oude aanzien enigszins is hersteld. Velen van ons zullen dat niet meer meemaken. 

Stikstof legt vele projecten in Brabant stil

Als gevolg van de stikstofproblematiek heeft de minister een hele rij projecten stilgelegd. Voor Brabant waren dat o.a. A58 (Tilburg - Eindhoven), A2 (verbreding van Deil tot Vught) en A59 (langs Waalwijk). De Provincie Noord-Brabant hoopt tenminste de A58 op de prioriteitenlijst te kunnen duwen, nodig voor de ontwikkeling van Brainport Eindhoven. Wat deze beperkingen met zich meebrengen voor Vught is ongewis.

Mobiliteitsvisie en knelpunten

Ook binnen de gemeente Vught wordt nagedacht over verkeer waarvoor een mobiliteitsvisie wordt ontwikkeld. Na 3 weken van participatie ligt er een ontwerp waarop iedereen kan reageren, maar  besluiten van de RvS over de N65 en PHS zouden hierop wel eens een grote invloed kunnen hebben.

Tenslotte worden de reconstructie van de rotonde Esscheweg-Vijverboschweg en een inventarisatie van de gevaarlijkste knooppunten in Vught met voorrang aangepakt. 

Er staat dus veel op het spel

Hele grote en kleinere ontwikkelingen zullen in de komende maanden worden besloten en enkele in gang gezet. De toekomst van verkeer en verkeersveiligheid, en daarmee de leefbaarheid in onze gemeente, voor de komende decennia wordt binnenkort bepaald.

Open brief aan de provincie over de aanstaande kaalslag in Vught

Gepost op:18-06-22

Niet van toepassing

De N65 geroemd als de mooiste provinciale weg van Noord-Brabant

Geachte mevrouw Otters,

Wat jaren geleden is begonnen als  een poging om het auto- en treinverkeer onder de grond of uit het dorp te krijgen, is verworden tot een nachtmerrie voor Vught.

Meer dan 1.100, veelal hele grote bomen, moeten wijken omdat Vught blijkbaar in de weg ligt. Het groene dorp Vught wordt kaalgeslagen en alleen de problemen voor het regionale verkeer lijken daarmee te worden opgelost.

Wij roepen u op om een denkpauze in te lassen en opnieuw tegen het licht te houden wat wij wilden bereiken: een duurzame oplossing met verbetering van de luchtkwaliteit en verkeersveiligheid, minder geluidshinder, betere doorstroming van het verkeer en goede verbindingen tussen Vught-Noord en Vught-Zuid.

Het huidige plan voor de reconstructie bereikt deze doelstellingen totaal niet en verwoest en passant ons dorp. Voor wat betreft het groen en de bomen zal het vele decennia duren voordat een vergelijkbare leefbaarheid is ontstaan. De aangeboden groencompensaties zijn zeer ontoereikend.

De aanstaande tekorten op de begrotingen bij de overheden en de onvermijdelijke besparingsmaatregelen zijn een ijzersterk aanvullend argument om even pas op de plaats te maken. Daarmee creëren wij een gelegenheid te werken aan betere en echt duurzame oplossingen, waarmee de toegezegde doelen wel kunnen worden bereikt. 

Ook het recente onderzoek van de Brabantse GGD’s naar de luchtkwaliteit moet aanleiding zijn tot heroverweging. De belangrijkste oorzaak voor ongezonde lucht in heel Brabant is het verkeer. De reconstructie van de N65 had o.a. als doel het verbeteren van de luchtkwaliteit, maar het bereiken van dit doel is niet aangetoond. 

Daarbij is de aanzuigende werking op het verkeer na de reconstructie niet onderzocht, zodat het risico levensgroot is dat wij met meer verkeer en met een nog ongezonder leefklimaat zullen worden geconfronteerd. De huidige reconstructievorm biedt geen enkele mogelijkheid om de negatieve gevolgen voor de luchtkwaliteit op termijn te beperken en is daarmee overduidelijk geen duurzame oplossing.

Wij roepen u daarom op, los van het  oordeel van de Raad van State, uw eigen bestuurlijke verantwoordelijkheid in te zetten voor een reconstructie die wél structureel toekomstbestendig is en de kaalslag voorkomt. Dat is niet alleen in het belang van de inwoners van Vught, maar net zo goed in het belang van de alsmaar verder stijgende regionale mobiliteitsbehoefte.

Verkeersveiligheid in gemeente Vught in gevaar

Gepost op:24-01-22

Niet van toepassing

Onveilige situaties zoals op ovondes

VughtParticipeert heeft ervoor gezorgd dat een verkeersveiligheidsonderzoek uitgevoerd is voor Vught, Helvoirt en Cromvoirt. Hierbij zijn zowel de gevolgen van het project voor de reconstructie van de N65 als die van het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) onderzocht. 

De conclusies zijn schokkend: er is geen integraal plan voor de consequenties voor de verkeersveiligheid op het Onderliggende WegenNet (OWN), niet voor tijdens de bouwfase en ook niet voor de situatie daarna.

Voor het fietsnetwerk bestaat geen visie of onderbouwing. Voor de meest kwetsbare verkeersdeelnemers, de fietsers, zijn geen intensiteiten bekend. Waar in de plannen naar fietsers wordt gekeken, worden aannames gebruikt. Zelfs beschikbare bronnen als STRAVA zijn niet gebruikt als onderbouwing.

Bij geen van de projecten heeft de gemeente onderzocht wat de gevolgen zijn voor de verkeersveiligheid, laat staan een bewijs geleverd dat de verkeersveiligheid na de reconstructie N65 verbetert. Het is zelfs zonneklaar dat de nu al problematische situatie op een groot aantal wegen van het OWN ernstig zal verslechteren.

De geplande reconstructie van de N65 zal niet of nauwelijks leiden tot een verbeterde situatie op de N65, maar zal zeker leiden tot een aanzienlijke toename van het verkeer in de bebouwde kommen. De conclusie luidt dan ook: het onderliggend wegennet van de gemeente Vught is niet geschikt voor het veilig afwikkelen van het verkeer. 

De Raad van State (RvS) heeft de gemeente gevraagd aan te tonen dat de gevolgen van de reconstructie niet ‘in betekenende mate’ negatief zullen zijn. Het verkeersveiligheidsonderzoek OWN toont aan dat dit wel degelijk de uitkomst zal zijn, zowel wat betreft verkeersaantallen als de extra overlast door geluid en luchtvervuiling.

Inmiddels onderzoekt de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (STAB), in opdracht van de RvS, de gevolgen voor de verkeersveiligheid. Daarbij wordt in gesprekken met diverse bewonersgroepen gebruik gemaakt van de conclusies van dit verkeersveiligheidsonderzoek.

Inmiddels zijn tenminste 3 van de geplande doelen voor de reconstructie N65, verbeterde verkeersveiligheid, minder geluidshinder en minder luchtvervuiling, niet meer haalbaar. Bij de overige 3 doelstellingen, betere oversteekbaarheid, doorstroming N65 en duurzaamheid, zijn in eerdere onderzoeksrapporten al grote vraagtekens gezet.

Ontsluitingsstructuur

De ontsluitingsstructuur van Vught, Helvoirt en Cromvoirt bestaat uit wegen, die weliswaar de categorie gebiedsontsluitingsweg (GOW) toegedeeld hebben gekregen, maar die daar niet aan voldoen. Toch worden op basis van de categorie GOW kenmerken aan deze wegen toegeschreven waardoor doorstroming en veiligheid van die wegen overschat wordt.

Voor gemotoriseerd verkeer zijn diverse verkeersmodellen gebruikt (regionale en nationale statische modellen en microscopische modellen). Het gevolg van deze aanpak is een niet consistente set van gegevens, die voor bepaalde locaties verschillende intensiteiten laten zien. Een specificatie van de verdeling tussen verschillende voertuigsoorten ontbreekt, terwijl het aandeel vrachtverkeer wezenlijk is voor veiligheid en uitstoot.

De gemeente belooft in haar bestemmingsplan dat er geen aanzienlijke toename van de intensiteiten zal zijn en dat het wegennetwerk, met wat kleine aanpassingen, geschikt zal zijn om de toename te verwerken. Deze inzichten zijn aantoonbaar onjuist.

Tevens zijn de milieueffecten van de verkeerstoename in het OWN onderzocht en of deze binnen de norm van niet ‘In Betekenende Mate’ blijven. Het blijkt dat een deel van de straten in Vught echter wel degelijk ‘In Betekenende Mate’ extra worden belast.

Concluderend kan gesteld worden dat de ambities van de reconstructie N65 niet gehaald gaan worden en de onderbouwing op meerdere onderdelen onjuist en/of incompleet is. Het OWN van Vught (en Helvoirt en Cromvoirt) is niet in staat om de gevolgen van de projecten op te vangen binnen de normen die gelden voor verkeersveiligheid en milieu-effecten.

Rapport onderzoek verkeersveiligheid OWN

Het rapport verkeersveiligheid OWN is zowel aan de STAB als aan de RvS ter beschikking gesteld. De resultaten van het verkeersveiligheidsonderzoek OWN zullen een bijdrage leveren aan het rapport dat de STAB in februari aan de RvS zal opleveren. De RvS zal hiermee kunnen beoordelen of de verkeersveiligheid en overlast door geluid en luchtvervuiling in 'betekenende mate' zal verslechteren.

Bijlage

Het wordt stiller aan de N65, droom of nachtmerrie?

Gepost op:20-03-21

Niet van toepassing

Met een tunnel voor doorgaand verkeer wordt het echt stiller aan de N65

Open brief in het Klaverblad van 17 maart 2021

Onder de kop “Het wordt stiller aan de N65” kondigde de gemeente Vught op haar informatiepagina vorige week maatregelen aan om in de toekomst tot een stillere N65 te komen. Cynischer kan het bijna niet. In welke droomwereld leeft ons gemeentebestuur eigenlijk? Zij besluiten een halfopen snelweg door Vught aan te leggen, maar ook tegelijkertijd het Schone Lucht Akkoord te ondertekenen. Zij denken ook dat het stiller zal worden langs de N65.

Wanneer zal dat zijn? Direct nadat de kettingzagen zijn uitgeknetterd om 418 bomen om te zagen? Of direct nadat de aannemers de nieuwe snelweg hebben aangelegd? Misschien als er nog eens duizenden voertuigen extra per dag door ons dorp sluipen? Ja het wordt stiller nadat de vogels geen boom meer hebben gevonden om in te gaan zitten fluiten. 

Waar is de stuurgroep gebleven die onder leiding stond van voormalig wethouder van Den Bosch, Bart Eigeman, in 2009 van de N65 “de mooiste weg van Brabant” wilde maken? Waar zijn de bestuurders die toen zeiden: “De weg moet passen in de ambities om de groene zone tussen de Kempen, Loonse en Drunense Duinen, het Groene Woud en de Maas te herstellen?” Het zijn vooral deze bestuurders die stiller zijn geworden.

Wat is er gebeurd met de intentie om de nieuwe N65 verdiept aan te leggen, want een mooie weg toont het landschap, aldus de toelichting? Dezelfde vraag kun je ook stellen aan onze burgemeester die aan het begin van de onderhandelingen met Rijkswaterstaat en de Provincie zich uitdrukkelijk voor een tunnel heeft uitgesproken. In die fase bleken de kosten daarvan te hoog, maar met de technologische ontwikkelingen van de laatste jaren kan dat nu geen breekpunt meer zijn zoals ook elders wordt aangetoond.

Maar: Het is nog niet te laat! De Voorzieningenrechter van de Raad van State heeft vorige week een opening geboden aan ons gemeentebestuur. Nu is het eerst de beurt aan het CDA en D66 om in aktie te komen. Deze partijen hebben duidelijke verkiezingsbeloften gedaan en krijgen alsnog een kans om daarvoor te knokken. Maar ook voor de lokale partij GroenLinks die zich vorige week nog uitsprak voor een eerlijk en daadkrachtig klimaatbeleid. De negatieve gevolgen van het huidige N65-plan kunnen daartoe toch echt niet worden gerekend.

Veel inwoners van onze gemeente kijken met spanning of onze bestuurders over het vermogen en de bereidheid beschikken om een verkeerde beslissing te herstellen.

Jeanne van Laanen-Mulders

Manipulatie van tunnelcalculatie N65 door de gemeente nu aangetoond

Gepost op:05-03-21

Niet van toepassing

Impressie van hoe een tunnel er bij Vught uit zou kunnen zien

De gemeenteraad van Vught is bewust onjuist geïnformeerd en de bewoners van Vught zijn misleid. Tot die conclusie komt VughtParticipeert na lezing van de gemeentelijke stukken die boven tafel gekomen zijn na een WOB-procedure. “Als je de ambtelijke stukken onder ogen krijgt is het in één oogopslag duidelijk dat de feiten opzettelijk verdraaid zijn. Verbijsterend dat dit gebeurt in ons land.” 

Onder de pet gehouden

VughtParticipeert had al een sterk vermoeden dat de kosten voor een tunnel in Vught onnodig hoog waren begroot. Deze kostencalculatie van €412 miljoen lag ver boven het beschikbare budget. Vorig najaar heeft Vught Participeert moeite gedaan om de berekeningen van dit bedrag boven tafel te krijgen. “Wij hebben vele brieven gestuurd. De gemeente deed echter alles eraan in hun antwoorden de feiten met opzichtig gedraai te maskeren.” Vandaar dat VughtParticipeert genoodzaakt was om met een WOB-verzoek (Wet Openbaarheid Bestuur) alle documentatie over de kostencalculatie overhandigd te krijgen. 

WOB-stukken tonen kostenopdrijving

Uit de ontvangen WOB-stukken blijkt dat de gemeente eerst een calculatie heeft laten maken voor een eenvoudige tunnelbuis voor de N65 met twee rijstroken per richting, zoals het uitgangspunt van VughtParticipeert was. Uit deze begroting blijkt dat een N65 tunnel met wat passen en meten zeker realistisch is. Vermoedelijk kwam deze boodschap ambtelijk of politiek niet goed uit. Vandaar dat een week later opeens nog een opdracht gegeven werd voor een tweede calculatie waarbij onnodig dure extra aansluitingen in de tunnel gemaakt werden. “Daarmee begonnen de kosten de pan uit te rijzen. En dat niet alleen, diverse kostenposten werden aan de calculatie toegevoegd onder benamingen als onvoorzien, objectrisico, risicoreservering, object overstijgend risico en scheefte investeringskosten, oplopend tot ruim 40 % van de werkelijke bouwkosten.” De kosten stegen daarmee tot €412 miljoen, dat ver boven het budget lag.  

Burgerinitiatief om zeep geholpen

VughtParticipeert constateert dat onder verantwoordelijkheid van de wethouder moedwillig het burgerinitiatief voor de N65 tunnel is getorpedeerd en daarmee een duurzame oplossing in Vught om zeep is geholpen. Dat is niet het enige kwaad, want ook de gemeenteraad is zo goed als zeker bewust onjuist geïnformeerd. Vorig voorjaar kreeg de gemeenteraad duidelijk te horen dat de kostencalculatie van €412 miljoen zou gaan om een eenvoudige tunnel. Deze notitie werd verzonden vlak voor het gemeenteraadszitting op 14 mei 2020, waarbij de gemeenteraad min of meer voor een voldongen feit werd gesteld. 

In deze ambtelijke notitie stond dat de calculatie van €412 miljoen om een eenvoudige tunnel zou gaan met vier rijstroken voorzien van een bij dit verhaal passende tekening. “Dit verhaal is echter strijdig met de werkelijke kostencalculatie zoals blijkt uit de WOB-stukken. De dure calculatie betreft een geheel andere tunnel met vier extra aansluitingen. Deze complexe tunnel moet 6 tot 8 rijstroken tellen over de hele lengte van de tunnelbuis.” Het Bouwbesluit verplicht namelijk tot dit aantal rijstroken bij extra aansluitingen in een tunnel. Anders dan in een tunnel voor uitsluitend doorgaand verkeer, waarbij volstaan kan worden met vier rijstroken. Deze laatste tunnel heeft VughtParticipeert voor ogen.

Onbehoorlijk bestuur en handreiking

VughtParticipeert trekt de conclusie dat er sprake is van kwade wil en onbehoorlijk bestuur, en dat een eenvoudige N65 tunnel wel degelijk een realistische optie is. Met de WOB-stukken in de hand wordt dit feit eindelijk bevestigd. 

VughtParticipeert zal het gemeentebestuur om opheldering vragen en aandringen op een hernieuwd onderzoek naar een tunnel. De gemeente kan daarbij gebruik maken van het voorwerk dat door VughtParticipeert is gedaan in samenwerking met Stichting Comité N65.

Oproep van de Raad van State

VughtParticipeert zal deze onverkwikkelijke bevindingen overhandigen aan de Raad van State, waar nu al ruim dertig beroepsschriften liggen, o.a. over onbehoorlijk bestuur. Op de zitting op 2 maart gaf de staatsraad aan dat het de gemeenteraad volledig vrij staat haar plannen te heroverwegen in overleg met de bewoners. Het is onjuist te veronderstellen, zo benadrukte de staatsraad, dat de gemeente daarmee moet wachten totdat de Raad van State haar uitspraak heeft gedaan. VughtParticipeert gaat ervan uit dat de oproep van de staatsraad niet aan dovemansoren besteed is en is bereid haar bijdrage te leveren om te komen tot een duurzame oplossing die aan alle doelen realiseert. Ter vergelijking:

De tunnel bereikt de 6 doelstellingen wel

Op de rem trappen

Tevens heeft de staatsraad ter zitting de bevestiging gekregen dat de gemeente de schop nog niet de grond in laat gaan totdat de Raad van State, vermoedelijk eind dit jaar, een besluit heeft genomen. VughtParticipeert wijst wél op het risico dat er al over enkele maanden een aannemer geselecteerd is waar de gemeente niet meer vanaf kan. Dus er moet nu echt op de rem worden getrapt om dit onzalige plan te stoppen. De bewoners van Vught en Helvoirt hebben recht op een duurzame toekomstvaste N65 tunnel.