Post

Stikstofberekening N65 toont grote overschrijding maar Provinciale Staten dendert door

Gepost op:18-04-21

Niet van toepassing

N65 verkeersgoot dwars door het dorp

Onderstaande brief is zondag 18 april 2021 aan gedeputeerde Christophe van der Maat gestuurd.

Betreft: Statenmededeling Stikstofberekeningen en proces reconstructie N65

Datum: 18 april 2021

Geachte heer van der Maat,

in de ‘Statenmededeling Stikstofberekeningen en proces reconstructie N65’ van 12 april 2021 lezen wij dat u heeft vastgesteld dat de plannen niet voldoen aan de wettelijke norm voor stikstof en dat u desondanks bent overgegaan tot de voorlopige gunning van de reconstructie van de N65.

Uw mededeling is een toonbeeld van bestuurlijk autisme. 31 Beroepschriften van bewoners en bedrijven, een vernietigend tussenvonnis van de Raad van State, foutieve uitgangspunten bij de berekening van de stikstof, aantoonbaar missen van de beoogde projectdoelen, achterhouden van negatieve rapporten, frustreren van verplichte MIRT-participatie, weigering duurzame alternatieven te overwegen en gemanipuleerde onderzoeken, zijn voor u blijkbaar onvoldoende reden voor herbezinning.

U houdt vast aan de misleidende inschatting dat de voorgestelde reconstructie van de N65 duurzaam is, de beste oplossing is voor verkeersveiligheid, doorstroming en leefbaarheid (geluid, luchtkwaliteit en barrièrewerking) en u verzaakt uw bestuurlijke plicht de meest duurzame en leefbare oplossing te zoeken en te realiseren. U misbruikt uw bevoegdheid om gemeenschapsgeld te besteden en aannemingsbedrijven aan het werk te zetten voor het uitwerken van deze aantoonbare dwaalweg en de bevolking te misleiden met een schijnbaar blijde boodschap.

Stel u zich eens voor: de Raad van State wijst dit plan af, volkomen terecht op basis van de actuele wetgeving. Dan is vrijwel al het werk voor niets geweest, dan zijn tientallen miljoenen verkeerd besteed en zijn jaren vertraging ontstaan. Dat allemaal omdat u vasthoudt aan een foutieve keuze van bijna 10 jaar geleden, dat een tunnel niet mogelijk zou zijn. 

Dan heeft u bijna 10 jaar aan innovatie over het hoofd gezien, dan heeft u 10 jaar lang weg gekeken van succesvolle tunnelbouwprojecten in Nederland, die wel degelijk in dit budget passen, en bent u de bestuurder die in 2021 een verouderd concept tegen alle argumenten in heeft doorgedrukt en zijn verantwoordelijkheid niet heeft genomen om op te roepen tot herbezinning. 

Dan worden de bewoners opgescheept met een verkeerde oplossing, een zware hypotheek in de gemeentekas en een onoplosbaar verkeers- en leefbaarheidsprobleem in de bebouwde kom.

Reeds in 2016 bleek uit de maatschappelijke kosten/baten analyse voor Vught dat het rendement op dit project op basis van een open verkeersgoot negatief is en dat de beoogde leefbaarheidsdoelstellingen niet worden bereikt. 4 Jaar verder knutselen heeft het project inmiddels bijna 2 keer zo duur gemaakt en niets wezenlijks verbeterd aan het bereiken van de doelstellingen voor de inwoners van onze gemeente. Zelfs het bereiken van de doelstelling voor het verbeteren van de doorstroming op de N65 wordt door experts betwijfeld en is door uw deskundigen nergens afdoende aangetoond.

Stuitend is te lezen dat nadat bleek dat uw stikstofberekeningen foutief waren, uw inspanningen vooral zijn gericht op het aanpassen van de berekening en niet op het aanpassen van het plan. Ook zijn uw berekeningen erop gericht de gevolgen van de stikstofvervuiling vast te stellen, nergens lezen wij iets over een heroverweging van de reconstructie vorm.

U blijft misinformatie rondstrooien dat de reconstructie een verbetering van veiligheid en leefbaarheid met zich mee zou brengen. Dat is nog nooit aangetoond, rapportage van ter zake kundigen wijst er juist op dat de veiligheid en leefbaarheid afnemen. Een overtuigende Milieu-Effect Rapportage is met schimmige argumenten ontweken en nooit uitgevoerd.

U beweert dat de samenwerkende partners in dit project (Rijk en gemeenten) er van overtuigd zijn dat hetgeen is afgesproken nog altijd het meest optimale voorkeursalternatief is voor de reconstructie van de N65 dwars door de dorpskern van Vught heen, zonder dat dit op op welke manier dan ook is aangetoond. U weigert serieus in te gaan op het alternatief in de vorm van een tunnel waarvan is aangetoond dat het binnen het budget past en de veiligheids- en leefbaarheid doelen wel bereikt.

U “hoopt” de negatieve consequenties voor de uitvoering van de reconstructie te beperken, terwijl het project gericht is op een substantiële verbetering, iets dat wij voor bijna €200 miljoen zouden mogen verwachten. Dan schiet u met ‘hopen’ op het beperken van negatieve consequenties toch ernstig tekort.

Wij roepen u op te stoppen met deze misleidingen en respect te tonen voor onze bestuurlijke inrichting en wetgeving. Wij roepen u op uw verantwoordelijkheid als bestuurder te nemen en tijdig op te roepen tot herbezinning, want u bent niet alleen afhankelijk van het oordeel over de stikstofdepositie, maar ook over het nakomen van wetgeving over fijnstof, het respecteren van de verplichting tot het beoordelen van kansrijke alternatieven, het aantonen van de haalbaarheid van de verkeersveiligheid, om maar een paar beroepsgronden te noemen waarover de Raad van State zich zal gaan uitspreken. 

Het vinden van “een adequate en juridisch houdbare oplossing voor het stikstof vraagstuk” is absoluut onvoldoende. Graag lichten wij de inhoud van onze brief in een persoonlijk gesprek nader toe.

Bijlage
Gerelateerde posts

Het wordt stiller aan de N65, droom of nachtmerrie?

Gepost op:20-03-21

Niet van toepassing

Met een tunnel voor doorgaand verkeer wordt het echt stiller aan de N65

Open brief in het Klaverblad van 17 maart 2021

Onder de kop “Het wordt stiller aan de N65” kondigde de gemeente Vught op haar informatiepagina vorige week maatregelen aan om in de toekomst tot een stillere N65 te komen. Cynischer kan het bijna niet. In welke droomwereld leeft ons gemeentebestuur eigenlijk? Zij besluiten een halfopen snelweg door Vught aan te leggen, maar ook tegelijkertijd het Schone Lucht Akkoord te ondertekenen. Zij denken ook dat het stiller zal worden langs de N65.

Wanneer zal dat zijn? Direct nadat de kettingzagen zijn uitgeknetterd om 418 bomen om te zagen? Of direct nadat de aannemers de nieuwe snelweg hebben aangelegd? Misschien als er nog eens duizenden voertuigen extra per dag door ons dorp sluipen? Ja het wordt stiller nadat de vogels geen boom meer hebben gevonden om in te gaan zitten fluiten. 

Waar is de stuurgroep gebleven die onder leiding stond van voormalig wethouder van Den Bosch, Bart Eigeman, in 2009 van de N65 “de mooiste weg van Brabant” wilde maken? Waar zijn de bestuurders die toen zeiden: “De weg moet passen in de ambities om de groene zone tussen de Kempen, Loonse en Drunense Duinen, het Groene Woud en de Maas te herstellen?” Het zijn vooral deze bestuurders die stiller zijn geworden.

Wat is er gebeurd met de intentie om de nieuwe N65 verdiept aan te leggen, want een mooie weg toont het landschap, aldus de toelichting? Dezelfde vraag kun je ook stellen aan onze burgemeester die aan het begin van de onderhandelingen met Rijkswaterstaat en de Provincie zich uitdrukkelijk voor een tunnel heeft uitgesproken. In die fase bleken de kosten daarvan te hoog, maar met de technologische ontwikkelingen van de laatste jaren kan dat nu geen breekpunt meer zijn zoals ook elders wordt aangetoond.

Maar: Het is nog niet te laat! De Voorzieningenrechter van de Raad van State heeft vorige week een opening geboden aan ons gemeentebestuur. Nu is het eerst de beurt aan het CDA en D66 om in aktie te komen. Deze partijen hebben duidelijke verkiezingsbeloften gedaan en krijgen alsnog een kans om daarvoor te knokken. Maar ook voor de lokale partij GroenLinks die zich vorige week nog uitsprak voor een eerlijk en daadkrachtig klimaatbeleid. De negatieve gevolgen van het huidige N65-plan kunnen daartoe toch echt niet worden gerekend.

Veel inwoners van onze gemeente kijken met spanning of onze bestuurders over het vermogen en de bereidheid beschikken om een verkeerde beslissing te herstellen.

Jeanne van Laanen-Mulders

Manipulatie van tunnelcalculatie N65 door de gemeente nu aangetoond

Gepost op:05-03-21

Niet van toepassing

Impressie van hoe een tunnel er bij Vught uit zou kunnen zien

De gemeenteraad van Vught is bewust onjuist geïnformeerd en de bewoners van Vught zijn misleid. Tot die conclusie komt VughtParticipeert na lezing van de gemeentelijke stukken die boven tafel gekomen zijn na een WOB-procedure. “Als je de ambtelijke stukken onder ogen krijgt is het in één oogopslag duidelijk dat de feiten opzettelijk verdraaid zijn. Verbijsterend dat dit gebeurt in ons land.” 

Onder de pet gehouden

VughtParticipeert had al een sterk vermoeden dat de kosten voor een tunnel in Vught onnodig hoog waren begroot. Deze kostencalculatie van €412 miljoen lag ver boven het beschikbare budget. Vorig najaar heeft Vught Participeert moeite gedaan om de berekeningen van dit bedrag boven tafel te krijgen. “Wij hebben vele brieven gestuurd. De gemeente deed echter alles eraan in hun antwoorden de feiten met opzichtig gedraai te maskeren.” Vandaar dat VughtParticipeert genoodzaakt was om met een WOB-verzoek (Wet Openbaarheid Bestuur) alle documentatie over de kostencalculatie overhandigd te krijgen. 

WOB-stukken tonen kostenopdrijving

Uit de ontvangen WOB-stukken blijkt dat de gemeente eerst een calculatie heeft laten maken voor een eenvoudige tunnelbuis voor de N65 met twee rijstroken per richting, zoals het uitgangspunt van VughtParticipeert was. Uit deze begroting blijkt dat een N65 tunnel met wat passen en meten zeker realistisch is. Vermoedelijk kwam deze boodschap ambtelijk of politiek niet goed uit. Vandaar dat een week later opeens nog een opdracht gegeven werd voor een tweede calculatie waarbij onnodig dure extra aansluitingen in de tunnel gemaakt werden. “Daarmee begonnen de kosten de pan uit te rijzen. En dat niet alleen, diverse kostenposten werden aan de calculatie toegevoegd onder benamingen als onvoorzien, objectrisico, risicoreservering, object overstijgend risico en scheefte investeringskosten, oplopend tot ruim 40 % van de werkelijke bouwkosten.” De kosten stegen daarmee tot €412 miljoen, dat ver boven het budget lag.  

Burgerinitiatief om zeep geholpen

VughtParticipeert constateert dat onder verantwoordelijkheid van de wethouder moedwillig het burgerinitiatief voor de N65 tunnel is getorpedeerd en daarmee een duurzame oplossing in Vught om zeep is geholpen. Dat is niet het enige kwaad, want ook de gemeenteraad is zo goed als zeker bewust onjuist geïnformeerd. Vorig voorjaar kreeg de gemeenteraad duidelijk te horen dat de kostencalculatie van €412 miljoen zou gaan om een eenvoudige tunnel. Deze notitie werd verzonden vlak voor het gemeenteraadszitting op 14 mei 2020, waarbij de gemeenteraad min of meer voor een voldongen feit werd gesteld. 

In deze ambtelijke notitie stond dat de calculatie van €412 miljoen om een eenvoudige tunnel zou gaan met vier rijstroken voorzien van een bij dit verhaal passende tekening. “Dit verhaal is echter strijdig met de werkelijke kostencalculatie zoals blijkt uit de WOB-stukken. De dure calculatie betreft een geheel andere tunnel met vier extra aansluitingen. Deze complexe tunnel moet 6 tot 8 rijstroken tellen over de hele lengte van de tunnelbuis.” Het Bouwbesluit verplicht namelijk tot dit aantal rijstroken bij extra aansluitingen in een tunnel. Anders dan in een tunnel voor uitsluitend doorgaand verkeer, waarbij volstaan kan worden met vier rijstroken. Deze laatste tunnel heeft VughtParticipeert voor ogen.

Onbehoorlijk bestuur en handreiking

VughtParticipeert trekt de conclusie dat er sprake is van kwade wil en onbehoorlijk bestuur, en dat een eenvoudige N65 tunnel wel degelijk een realistische optie is. Met de WOB-stukken in de hand wordt dit feit eindelijk bevestigd. 

VughtParticipeert zal het gemeentebestuur om opheldering vragen en aandringen op een hernieuwd onderzoek naar een tunnel. De gemeente kan daarbij gebruik maken van het voorwerk dat door VughtParticipeert is gedaan in samenwerking met Stichting Comité N65.

Oproep van de Raad van State

VughtParticipeert zal deze onverkwikkelijke bevindingen overhandigen aan de Raad van State, waar nu al ruim dertig beroepsschriften liggen, o.a. over onbehoorlijk bestuur. Op de zitting op 2 maart gaf de staatsraad aan dat het de gemeenteraad volledig vrij staat haar plannen te heroverwegen in overleg met de bewoners. Het is onjuist te veronderstellen, zo benadrukte de staatsraad, dat de gemeente daarmee moet wachten totdat de Raad van State haar uitspraak heeft gedaan. VughtParticipeert gaat ervan uit dat de oproep van de staatsraad niet aan dovemansoren besteed is en is bereid haar bijdrage te leveren om te komen tot een duurzame oplossing die aan alle doelen realiseert. Ter vergelijking:

De tunnel bereikt de 6 doelstellingen wel

Op de rem trappen

Tevens heeft de staatsraad ter zitting de bevestiging gekregen dat de gemeente de schop nog niet de grond in laat gaan totdat de Raad van State, vermoedelijk eind dit jaar, een besluit heeft genomen. VughtParticipeert wijst wél op het risico dat er al over enkele maanden een aannemer geselecteerd is waar de gemeente niet meer vanaf kan. Dus er moet nu echt op de rem worden getrapt om dit onzalige plan te stoppen. De bewoners van Vught en Helvoirt hebben recht op een duurzame toekomstvaste N65 tunnel.