Post

Vragen over verkeersoverlast woonomgeving Moleneindplein

Gepost op:27-02-20

Niet van toepassing

Geacht college van de gemeente Vught,

De leefbaarheid van de woonomgeving rond het Moleneindplein staat al vele jaren onder druk. Het grootste probleem is de forse verkeerstoename en de parkeeroverlast, veroorzaakt door de groei van de lokale dienstverlenende sector met winkels, zorgvoorzieningen en een school. De veiligheid voor bewoners en zelfs de bereikbaarheid voor hulpdiensten is in het geding.

Bewoners trekken al jaren bij de gemeente aan de bel maar vinden weinig gehoor. Ze worden onvoldoende geïnformeerd, naar huis gestuurd met lege beloften en niet betrokken bij maatregelen.

Terugdringen verkeersoverlast

De afgelopen 20 jaar heeft de dienstverlenende sector aan en rond het Moleneindplein een flinke groei doorgemaakt in de vorm van winkels en diverse voorzieningen zoals een gezondheidscentrum, een fysiotherapiepraktijk en een school. Dit betekent een forse toename van het gemotoriseerd verkeer in de omringende woonwijk vanwege winkelend publiek, bevoorradend vrachtverkeer, bezoekers van de zorgvoorzieningen en ouders die hun schoolgaande kinderen wegbrengen. Op sommige momenten is het zo druk dat bewoners zelf hun straat niet kunnen uitrijden.

Sedert 2011 voeren bewoners gesprekken met de gemeente, die minimaal één verkeersmeting heeft laten uitvoeren. Daarin is onder andere het parkeergedrag geturfd. In tegenstelling tot de toezegging indertijd, zijn de uitslagen van deze meting nooit openbaar gemaakt.

Opm.: de volledige tekst van deze vragen in de bijlage

Tenslotte

De Vereniging VughtParticipeert zou graag op korte termijn haar leden over uw antwoorden willen informeren. Wij nemen aan dat ook u de noodzaak ziet de inwoners van Vught zo snel mogelijk te informeren. Om die reden zouden wij het op prijs stellen uw antwoorden binnen 3 weken te mogen ontvangen.

PS als onderdeel van ons doel om transparantie te bieden, hebben wij deze brief ook op onze website www.vughtparticipeert.nl geplaatst. Uw antwoorden zullen daar ook worden gepubliceerd.

Bijlage
Gerelateerde posts

Gemeentebestuur, hou op met het verspreiden van foutieve informatie

Gepost op:12-12-21

Niet van toepassing

Verkeersveiligheid als belangrijke doelstelling

Tijdens de zitting van de Raad van State (RvS) in april dit jaar heeft de raadsheer de gemeente expliciet gevraagd aan te tonen dat de plannen voor de N65 ‘niet in betekenende mate’ zouden leiden tot een verslechtering van de verkeerssituatie in het dorp. In het bijzonder gaat het hier om de problemen die verwacht mogen worden op de Helvoirtseweg en de zijwegen Voorst tot Voorststraat, Olmenlaan en Heikantstraat.

In het verweerschrift van de gemeente hierop wordt met veel bombarie door het bureau Accent adviseurs herhaald dat er geen sprake zal zijn van een ‘in betekenende mate’ verslechtering. Niet alleen wordt dit niet aangetoond, ook worden maatregelen voorgesteld die op op geen enkele manier als zinvol worden bewezen. Losse flodders. Ronduit bespottelijk is het voorstel om de van Miertstraat voor auto’s weer aan te sluiten op de Helvoirtseweg. Die is juist jaren geleden voor autoverkeer afgesloten omdat daar een probleem mee was.

Inmiddels hebben ook de bewoners van de Helvoirtseweg/Voorst tot Voorststraat gereageerd op dit verweerschrift en het rapport van Accent adviseurs weerlegd. Niet alleen heeft de gemeente met dit rapport geen antwoord gegeven op de vraag van de RvS, ook zijn opnieuw advieskosten gemaakt om een slecht plan proberen recht te praten.

De olifant in de kamer bij al deze discussies is het onderliggend wegennet (OWN). Niet alleen voorafgaand aan de reconstructie van de N65 maar ook aan het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) heeft geen dorpsbreed onderzoek plaatsgevonden naar de gevolgen voor het OWN. Daarnaast is geen onderzoek gedaan naar de wisselwerking tussen deze megaprojecten, laat staan de gevolgen voor de inwoners van Vught tijdens de jarenlange verbouwingsfase. 

Wij worden dus in 2 megaprojecten gestort zonder dat wij weten wat de gevolgen op het verkeer in Vught tijdens en na de realisatie zijn. Het Mobiliteitsplan is gestart zonder zekerheid over de reconstructievorm N65. Dat is boksen in het donker.

VughtParticipeert (VP) heeft daarom het gemeentebestuur geïnformeerd dat zij het participatiemodel toejuicht, maar het tijdstip voor het Mobiliteitsplan als zeer ongunstig beschouwt. Om deze reden neemt VP niet deel; het is onhandig nu veel werk te verzetten uitgaand van de reconstructie van de N65 op basis van de VKA+ variant, als die straks van tafel moet.

Om toch vooruit te komen werkt VP mee aan een geheel onafhankelijk verkeersveiligheidsrapport voor geheel Vught. Dit rapport zal begin januari aan de RvS worden overhandigd en zal ook een antwoord zijn op het verweerschrift van de gemeente. Tijdens het onderzoek naar de toekomstige verkeersveiligheid hebben wij inmiddels moeten vaststellen dat de beloofde verbetering van de verkeersveiligheid door de reconstructie van de N65 met zekerheid niet zal worden bereikt.

Verkeersveiligheidsonderzoek legt ernstige ontwerpfouten N65 bloot

Gepost op:18-08-21

Niet van toepassing

In opdracht van VughtParticipeert is het ontwerp van de reconstructie van de N65 onderzocht op verkeersveiligheid en doorstroming op de hoofdrijbaan. Het blijkt dat de geplande ovondes bij Vijverbosweg/Boslaan en Helvoirtseweg/J.F. Kennedylaan ronduit onveilig zijn. Daarnaast is het twijfelachtig of het doorgaande verkeer na reconstructie zonder files zal kunnen doorrijden.

Verkeersdeskundige Ruud Hornman heeft het ontwerp van de reconstructie N65 en de onderliggende gegevens over verkeersaantallen onderzocht en kwam tot een aantal ontluisterende conclusies:

  • Het ontbreken van gegevens over fietsintensiteiten maakt het ontwerp onverantwoord. Een gedegen inventarisatie is noodzakelijk om dit essentiële inzicht te krijgen
  • De keuze voor de wisselende richtingen van het fietsverkeer (op de ovondes) doet een forse afbreuk aan de veiligheid van het ontwerp
  • Het weglaten van een complete verkeersstroom doet vermoeden dat die als onwelgevallig werd geacht bij het opstellen van de ontwerpnota
  • De gehanteerde prognose lijkt gebaseerd te zijn op intensiteiten die gemiddeld zijn over alle dagen van de week. Het zijn echter juist de werkdagen die als maatgevend beschouwd moeten worden. Alleen op basis hiervan is er al sprake van een onderschatting van 15%
  • De toename in intensiteit ten gevolge van de toegenomen aantrekkelijkheid van N65 lijkt in vergelijking met bijvoorbeeld de N284 erg laag ingeschat. Vooral de stapeling van het onderschatten van waarden kan leiden tot niet te repareren situaties na uitvoering van dit ontwerp
  • De procentuele verdeling van het verkeer uit de richting Helvoirt bij de ovonde is in de ontwerpnota hetzelfde als bij de tellingen uit 2014. Dit is gegeven het verdwijnen van de kruising met de Martinilaan/De Bréautélaan zeer waarschijnlijk onjuist.

Ook is er een analyse gemaakt bij welke verkeersintensiteiten van lokaal verkeer over de ovondes de afritten van de N65 gaan vollopen en er dus terugslag (files) op de hoofdrijbaan ontstaat. Hieruit blijkt dat met regelmatige files op de hoofdrijbaan rekening moet worden gehouden, waardoor een van de, voor Provincie en RWS, belangrijkste doelstellingen niet gehaald zal worden.

De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is:

"De intensiteiten waarmee wordt gerekend in de ontwerpnota zijn aantoonbaar onjuist en onvolledig. Op grond van deze conclusie is doorgaan met het voorliggende ontwerp bestuurlijk zeer onzorgvuldig. Nogmaals moet worden benadrukt dat congestie op en onveiligheid van de rotondes niet meer gerepareerd kunnen worden na uitvoering van dit ontwerp."

Meer verkeersveiligheid op de N65 met behoud van bomen

Gepost op:14-08-21

Niet van toepassing

Artist impresssion geleiderail N65

Veel verkeersongelukken vinden plaats op provinciale wegen waar soms mooie bomenrijen een deel van het probleem zijn. Vaak moeten bomen wijken om de verkeersveiligheid te vergroten. Ook waar geleiderails werd geplaatst, moeten bomen worden gekapt voor het grondwerk en de noodzaak ondergrondse leidingen te verleggen.

Dat is nu mogelijk verleden tijd. BAM Infra en partners hebben een geleiderail ontwikkeld die schuin onder de weg wordt verankerd (zie artist impression), waardoor bomen kunnen blijven staan en kabels in de grond niet hoeven te worden verlegd.

De primeur is voor de N919 bij Oosterwolde in Friesland. Inmiddels wordt deze techniek ook overwogen voor de N65. Hierdoor zouden mogelijk 128 bomen (BD 7 augustus 2021) behouden kunnen worden. 

Een geweldige ontwikkeling die ontstaat als er maatschappelijke tegendruk komt en verkeer niet altijd voorrang krijgt.

Antwoord over verkeersoverlast woonomgeving Moleneindplein

Gepost op:06-09-20

Antwoord is volledig

Gemeente is zich niet bewust van bestaande problemen

Op vragen van bewoners heeft de gemeente gereageerd met bijgaande brief. Hieruit blijkt dat er een verschil van waarneming bestaat tussen omwonenden en de gemeente wat betreft de aanwezigheid van verkeersoverlast en het melden ervan. Het is nu aan de omwonenden hun zorgen opnieuw aan de gemeente voor te leggen.

Bijlage

Vragen aan het college i.z. besluit reconstructie N65

Gepost op:20-07-20

Niet van toepassing

N65 doelstellingen

Tijdens de raadsvergadering van 14 mei 2020, heeft de meerderheid van de gemeenteraad gestemd voor het bestemmingsplan N65 en de verdiepte ligging van de provinciale weg.

Het project voor de reconstructie N65 wil een aantal essentiële doelen bereiken.

Hoe zeker is het dat hiermee deze doelstellingen worden bereikt?

In de startnotitie van het project vinden wij bovenstaande doelstellingen. Ook na een uitvoerige bestudering van de plannen, is niet duidelijk op basis waarvan de gemeente van mening is dat deze doelen zullen worden bereikt. Om die reden heeft VughtParticipeert het college bijgaande vragen gesteld. Zodra wij deze antwoorden hebben ontvangen zullen wij u nader informeren.

Bijlage

Verkeersveiligheid

Gepost op:24-09-19

Niet van toepassing

Verkeersveiligheid is een zeer belangrijk onderdeel van de leefbaarheid van onze gemeente.

Hierbij gaat het niet alleen om het veilig oversteken van de N65 en het spoor, maar ook het veilig kunnen fietsen, wandelen en winkelen. Kinderen, ouderen en visueel/audio gehandicapten verdienen onze bijzondere aandacht en vragen om extra inspanningen op dit gebied.

Hierbij moeten plannen niet alleen op financiele haalbaarheid maar ook op verkeersveiligheid en de duurzaamheid daarvan worden beoordeeld.