Post

VughtParticipeert geeft interview voor Avulo TV over het coalitieakkoord

Gepost op:21-02-21

Niet van toepassing

Op 20 februari was VughtParticipeert te gast bij Avulo TV. Nelly Theunissen en Philip Helmer gaven hun zienswijze op de ontwikkelingen tijdens en na de gemeenteraadsverkiezingen en het nieuwe coalitieakkoord. Ook lopende zaken zoals de reconstructie van de N65 kwamen aan de orde.

Zie interview ...

Gerelateerde posts

Algemene Ledenvergadering Vereniging VughtParticipeert

Gepost op:14-02-23

Niet van toepassing

ALV via Zoom

Op maandag 20 februari vanaf 20:00 h houden wij onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering zal plaatsvinden via Zoom. De vergadering is uitsluitend voor leden van de vereniging.

Wilt u deelnemen, meldt u dan uiterlijk vrijdag 17 februari aan als lid. Aanmelden.

De concept agenda ziet er als volgt uit:

- Opening van de vergadering

- Vaststellen deelname

- Vaststellen agenda

- Notulen ALV 2022 (bijlage)

- Verslag kascommissie

- Begroting 2023 en vaststellen contributie 

- Stand van zaken Participatie en jaarverslag 2022

- Onderwerpen voor het jaar 2023

- Lid brengt lid

- Rondvraag

- Sluiting vergadering.

Bijlage

Witboek Participatie aangeboden aan gemeentebestuur

Gepost op:09-10-22

Niet van toepassing

Participatie is meer dan inspraak

De Vereniging VughtParticipeert heeft het witboek ‘Participatie gemeente Vught 2022’ aangeboden aan het gemeentebestuur.

Het nieuwe gemeentebestuur is in 2021 aangetreden met het streven naar een nieuwe bestuurscultuur en versterkte participatie. De Vereniging VughtParticipeert heeft dit zeer toegejuichd en kijkt nu na 1,5 jaar terug op de eerste ervaringen. 

Een negental participatieprocessen zijn in verschillende mate onderzocht en daaruit kunnen een aantal conclusies en aanbevelingen worden afgeleid. De belangrijkste zijn:

  • zorg ervoor dat het participatieproces onafhankelijk is en niet gestuurd wordt door een dominante partij
  • zorg voor duidelijke kaders vooraf en geef een mandaat voor een bindend advies waaraan men zich wil houden
  • notuleer de inbreng van de deelnemers en publiceer de notulen binnen 1 week
  • maak transparant en toegankelijk welke projecten te verwachten zijn en welke lopen, maakt duidelijk wat de kaders, resultaten, ontwerpen, concepten, besluiten, moties, projectstatus en beslissingsmomenten zijn
  • agendeer de voortgang van de participatieprocessen voor de gemeenteraadsvergaderingen
  • maak langetermijn visies voor verschillende domeinen in samenwerking met betrokken en deskundige inwoners en evalueer de voortgang hiervan jaarlijks. 

Tenslotte heeft VughtParticipeert haar eigen functioneren geëvalueerd op basis van de aanbevelingen en maatregelen zijn ingeleid.

Dit witboek (bijgaand) is vooraf in concept aan het gemeentebestuur aangeboden om feitelijke onjuistheden te voorkomen. De conclusies en aanbevelingen zijn gedaan door VughtParticipeert in samenwerking met de bij deze 9 participatieprocessen betrokken inwoners. 

Op zaterdag 8 oktober gaf de Verenging VughtParticipeert een interview op Novo3 in het programma Blikveld. Tijdens dit interview gaven Peter Kortz en Philip Helmer een uitgebreide toelichting over het witboek en de ontwikkeling van participatie in de gemeente Vught.

luister terug ...

Bijlage

Het jaar 2021 was voor VughtParticipeert zeer succesvol

Gepost op:18-12-21

Niet van toepassing

Diverse onderzoeken en rapporten opgeleverd

Het jaar 2021 was het tweede volle levensjaar van VughtParticipeert en er is veel gebeurd. 

Mede als gevolg van het politieke debat eind 2020, waarin alle partijen hun posities hebben kunnen aangeven over een groot aantal stellingen, heeft er een duidelijke politieke verschuiving plaatsgevonden. Als resultaat hiervan kwam er een nieuw college waarbij GemeenteBelangen werd ingeruild voor CDA en D66. 

Het woord ‘participatie’ stond in alle verkiezingsprogramma’s en vond zijn weg in het coalitieakkoord. Ook werd daarin het politieke compromis over de N65 opgenomen: we gaan ermee door totdat de Raad van State ons tegenhoudt.

Het college trad aan en ook VughtParticipeert heeft kunnen toelichten wat zij van het coalitieakkoord vindt en wat zij van de verschillende wethouders verwacht. Wat betreft ‘participatie’ waren wij het snel eens en werden concrete stappen door het gemeentebestuur toegezegd. Ten aanzien van verkeer en infrastructuur werd een regelmatig overleg met wethouder du Maine ingericht.

Inmiddels is er wat betreft participatie nog weinig zichtbaar geworden. Alleen bij het onderwerp ‘mobiliteitsplan’ werd een samenspel met inwoners ingericht. Rondom het toegezegde portaal, waarop alle actuele onderwerpen te volgen zouden zijn, is het stil gebleven. Wij zullen dit onderwerp in 2022 opnieuw aan de orde stellen.

De reconstructie N65 was ook in 2021 de hoofdmoot van onze activiteiten. Zo hebben wij verschillende beroepschriften en appellanten bij de Voorlopige Voorziening op 2 maart  bij de Raad van State ondersteund, met als eerste resultaat dat er géén voorbereidende handelingen plaatsvinden. Een belangrijke bijdrage is hierbij  geweest het laten uitvoeren van onderzoeken naar de verkeerscijfers en verkeersveiligheid. De onderzoeksresultaten worden aan de appellanten ter beschikking gesteld voor het versterken van hun beroepschriften. Dat heeft geleid tot een aantal kritische vragen van de Staatsraad aan de gemeente. Gezien de complexiteit van het bestemmingsplan heeft de Raad van State de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (STAB) gevraagd een onderzoek te doen naar de verkeersveiligheid. Contacten tussen appellanten en STAB worden door VughtParticipeert ondersteund.

Op de achtergrond ondersteunen wij verschillende bewonersgroepen bij het indienen van bezwaren en WOB-verzoeken en het opvolgen daarvan. Hiermee versterken wij de rechten van bewoners om zich te melden en gehoord te worden.

Onze activiteiten worden uitgevoerd door een groeiend team van vrijwilligers. Professionele ondersteuning voor experts wordt gefinancierd vanuit de contributie van onze leden en gerichte bijdragen van particulieren. 

Al met al kijkt VughtParticipeert terug op een jaar waarin zowel een begin kon worden gemaakt met participatie, als ook opgetreden kon worden daar waar de participatie nog niet functioneert, of in het verleden niet heeft gefunctioneerd. 

Wij verwachten in 2022 het aantal domeinen waarin wij actief zijn uit te breiden. Inmiddels zijn een aantal in voorbereiding en zoals altijd staan wij volledig open voor vragen en betrokkenheid van inwoners. 

DePetrus in de sneeuw

Hierbij wensen wij alle inwoners van onze gemeente en uiteraard in het bijzonder onze leden, fijne en vooral gezonde feestdagen en een goede start van 2022.

Participatie is nog even wennen voor het nieuwe gemeentebestuur

Gepost op:07-05-21

Niet van toepassing

Participeren moet je leren

Participatie, na 100 dagen

De Vereniging VughtParticipeert ijvert voor transparantie, participatie en zuivere besluitvorming. Tijdens de kennismaking met het nieuwe gemeentebestuur op 26 maart, onderdeel van de eerste 100 dagen, was participatie een belangrijk onderwerp. 

De wens tot participatie van het gemeentebestuur en de participatie strategie van VughtParticipeert (zie bijlage) hebben vele overeenkomsten. Daarnaast vult de participatie van VughtParticipeert deze verder aan. 

Belangrijke aanvulling is de vroegtijdige en volledige transparantie vanuit de gemeente. Om die reden heeft VughtParticipeert bij het gemeentebestuur, als onderdeel van de 100 dagen, aangedrongen op publicatie van alle lopende plannen. Het zou het vertrouwen schaden als bewoners na deze 100 dagen zouden worden geconfronteerd met verrassingen uit het verleden.

Helaas hebben wij dit overzicht nog niet ontvangen en doen hierbij opnieuw de oproep aan het gemeentebestuur een overzicht van alle bekende en onbekende plannen te publiceren.

Wordt vervolgd.

Bijlage

Archief van verstuurde nieuwsbrieven

Gepost op:24-04-21

Niet van toepassing

archief nieuwsbrieven

VughtParticipeert verstuurt regelmatig nieuwsbrieven met actuele onderwerpen. Deze kunt u terugvinden in ons archief.

VughtParticipeert organiseert haar 1e meet-up om de leden actief te betrekken

Gepost op:28-03-21

Niet van toepassing

VughtParticipatie houdt haar 1e meet-up

Op dinsdagavond 6 april vanaf 20:00 h vindt de eerste meet-up voor leden van de Vereniging VughtParticipeert plaats door middel van Zoom.

Tijdens deze virtuele bijeenkomst kunnen leden discussiëren over de onderwerpen en prioriteiten voor participatie. De discussie zal worden ingeleid door de voorzitter die de participatie strategie en de actuele onderwerpen zal toelichten.

Het werkmodel van VughtParticipeert is gebaseerd op betrokkenheid van inwoners die met andere inwoners willen samenwerken en gebruik maken van de mogelijkheden die de vereniging kan bieden zoals vragen aan gemeentebestuur, publiciteit en juridische ondersteuning.

Alle leden van de vereniging zijn welkom en zullen een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Wie nog geen lid is en toch wil deelnemen kan zich aanmelden en €10,= contributie betalen voor 5 april.

De resultaten van de meet-up zullen op onze site worden gepubliceerd.

VughtParticipeert uitgenodigd door het nieuwe gemeentebestuur

Gepost op:28-03-21

Niet van toepassing

Zoals in het coalitieakkoord is vastgelegd, wil het nieuwe gemeentebestuur in de eerste 100 dagen kennis maken met diverse bewoners, (belangen)verenigingen en bedrijven. VughtParticipeert heeft deze uitnodiging aangenomen en vrijdag 26 maart kwamen wij bij elkaar. Van VughtParticipeert waren Nelly Theunissen en Philip Helmer aanwezig, het gemeentebestuur was voltallig.

Tijdens het gesprek heeft VughtParticipeert haar participatie strategie (bijgaand) toegelicht en ook gewezen op de bestaande Code Participatie uit 2013 van het Ministerie van I&W (bijgaand). De Code Participatie is verplicht voor alle MIRT-projecten en projecten met een rijksbijdrage, zoals de reconstructie van de N65. Op deze verplichte code participatie is ook in de recente zitting bij de Raad van State gewezen.

De wens tot participatie van het gemeentebestuur en de strategie van VughtParticipatie hebben vele overeenkomsten. Daarnaast vult de participatie van VughtParticipeert deze verder aan. Belangrijk aanvulling is de vroegtijdige en volledige transparantie vanuit de gemeente. Om die reden heeft VughtParticipeert bij het gemeentebestuur, als onderdeel van de 100 dagen, aangedrongen op publicatie van alle lopende plannen. Het zou het vertrouwen schaden als bewoners na deze 100 dagen zouden worden geconfronteerd met verrassingen uit het verleden.

Een verschil in de verwachtingen wat betreft participatie is de gelijkwaardige positie van de burger, immers bestaande rechten op participatie, openbaarheid van bestuur en transparante besluitvorming blijven onverminderd intact en kunnen niet worden beperkt door eenzijdige bepalingen vanuit het gemeentebestuur.

Tijdens de bijeenkomst is de kans besproken in de toekomst constructiever samen te werken. VughtParticipeert juicht dit toe, maar maakt tegelijkertijd duidelijk dat gemaakte fouten in het verleden hiermee niet plotseling zijn verdwenen. Lopende WOB-verzoeken en beroepszaken zullen consequent worden voortgezet en afgerond.

Al met al beoordeelt VughtParticipeert de door alle betrokkenen uitgesproken wens om tot een goede invulling van participatie te komen positief en heeft zich bereid verklaard hieraan constructief mee te werken.

Bijlage

Algemene Ledenvergadering Vereniging VughtParticipeert / Coalitie van start met orientatie

Gepost op:14-02-21

Niet van toepassing

Eerste Algemene Ledenvergadering

Na iets meer dan 1 jaar sinds de geboorte eind 2019, heeft VughtParticipeert haar eerste Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden. De ALV vond plaats via Zoom als gevolg van de beperkingen door het coronavirus.

Tijdens de ALV zijn 2 nieuwe bestuursleden benoemd: Nelly Theunissen-Zwartjes en Frans Bos. Nelly wordt de nieuwe secretaris en Frans penningmeester. In verband met het vertrek van Maaike Dautzenberg, wordt Philip Helmer de nieuwe voorzitter. Voor Maaike Dautzenberg was het voorzitterschap niet meer te combineren met haar veeleisende baan.

Lid brengt lid

Alhoewel VughtParticipeert inmiddels een van de grootste bewonersorganisaties in Vught is, zijn de leden van VughtParticipeert opgeroepen ieder een nieuw lid aan te brengen om daarmee het ledenaantal te verdubbelen. Hoe meer leden, hoe geloofwaardiger onze gesprekken en communicaties.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Ook zijn de leden verzocht zich aan te melden voor de nieuwsbrief. De nieuwsbrief is ook voor niet leden en kent inmiddels een grote groep ontvangers met zowel inwoners als bestuurders en politici.

Uitnodiging van het gemeentebestuur

VughtParticipeert heeft de uitnodiging van het gemeentebestuur voor een eerste kennismaking met plezier aangenomen. Deze kennismaking vindt plaats als onderdeel van de eerste 100 dagen oriëntatie van de nieuwe coalitie. VughtParticipeert zal tijdens deze bijeenkomst haar kernwaarden inbrengen: transparantie, participatie en zuivere besluitvorming. Het coalitieakkoord wekt wat deze aspecten betreft hoge verwachtingen. Wij zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

VughtParticipeert van start

Gepost op:02-09-19

Niet van toepassing

Zoals u kunt zien kan onze website best een stuk mooier. Daarom zijn wij op zoek naar iemand die kan helpen bij het verbeteren van onze grafische presentatie. Wij roepen vrijwilligers op om contact op te nemen via onze webpagina.

VughtParticipeert is geboren.

Gepost op:01-09-19

Niet van toepassing

Effectieve participatie vergt een goede informatievoorziening. VP wil daaraan bijdragen.

Bijlage