Post

VughtParticipeert ondersteunt beroepsprocedures N65

Gepost op:03-06-20

Niet van toepassing

Langs de N65 zag ik de hoge bomen staan

Waar staan wij nu?

De reconstructie van de N65 is een oude wens van onze gemeente, oorspronkelijk ontstaan vanuit het plan de N65 en het spoor onder de grond te stoppen. Inmiddels is dit verworden tot een plan met een halfverdiepte ligging dat, behalve de verbeterde doorstroming voor het doorgaande verkeer, geen enkele doelstelling bereikt.

De reconstructie is omgezet in een bestemmingsplan waarin Vught haar zeggenschap over het tracé-gebied afstaat aan Rijkswaterstaat, die dan de maximum snelheid mag bepalen, en waarbij Vught €33 miljoen uit haar gemeentekas mag bijdragen.

De ontwikkeling van dit bestemmingsplan heeft inmiddels een aantal stadia doorlopen. Op de inspraakavond van 7 mei hebben vele organisaties en personen zich zeer kritisch geuit over de gevolgen voor de verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid in en om het dorp. Op 14 mei heeft de gemeenteraad, nadat zij een onderzoek naar een tunnelvariant had afgewezen, het bestemmingsplan vastgesteld.

Op dit moment bevinden wij ons in de periode dat organisaties en personen beroep kunnen aantekenen tegen dit besluit, waarover de Raad van State dan zal moeten beslissen.

Diverse beroepsprocedures

Diverse organisaties, personen en bewonersgroepen hebben inmiddels aangekondigd beroep te zullen aantekenen. Naast het aantekenen van beroep, staat de bewoners ter beschikking het aanvragen van een voorlopige voorziening (kort geding). De rechter zal dan een schorsingsuitspraak doen. Zonder deze schorsing zou er al met de werkzaamheden kunnen worden begonnen voordat er een definitieve uitspraak ligt.

Binnen zes weken na de ter inzage legging van het bestemmingsplan moeten de gronden van het beroep zijn ingediend bij de RvS. De motivering moet binnen drie weken daarna zijn ingediend.

Op dit project is de crisis en herstelwet van toepassing. Dat betekent dat de termijnen voor de motivering en het verweer van de gemeente korter zijn dan gebruikelijk.

De positieve resultaten van een beroepsprocedure en besluiten van de Raad van State kunnen zijn:

- nietig verklaring van het bestemmingsplan,

- opdracht tot aanpassing (tussenuitspraak).

Wat doet VP?

VughtParticipeert zal deze beroepsprocedures gaan ondersteunen en kan op verschillende manieren bijdragen, o.a. door het meldpunt N65kloptdatwel. Hier kunnen bewoners melding maken van zaken in het bestemmingsplan die onjuist, onvolledig of inconsistent zijn. De eerste meldingen zijn reeds ontvangen. Regelmatig zal VughtParticipeert actuele informartie publiceren.

Daarnaast zal VughtParticipeert een overzicht bijhouden van alle beroepsprocedures die in voorbereiding zijn, zodat men elkaar kent en eventueel samenwerkt. Samenwerking kan bestaan uit het uitwisselen van kennis en onderzoeksresultaten. Ook het doen van generiek onderzoek naar de rechtmatigheid van het bestemmingsplan behoort tot de mogelijkheden.

Aanmelden voor ondersteuning

Wij bieden alle partijen, die een beroepsprocedure in voorbereiding hebben of overwegen, aan deze aan te melden bij secretaris@vughtparticipeert.nl. Informatie zal vertrouwelijk worden behandeld.

Deze post heeft geen gerelateerde post