Post

Bestemmingsplan N65 erdoor gejast? Ik dacht het wel….

Gepost op:18-04-20

Niet van toepassing

Wij plaatsten volgende reactie op de website van PvdA-GroenLinks waar een inwoner (Jean) reageerde op de blog van Ton van der Vossen over de N65.

Beste Jean,

Hartelijk dank voor jouw bijdrage van 11 april. Ja, deze variant is een gemiste kans en als wij niet ingrijpen zullen wij ons de komende decennia afvragen: waarom hebben wij niet de tijd genomen om óók een tunnelvariant te onderzoeken en zal PvdA-GroenLinks moeten leven met de schande dat zij met dit doordrijven hun eigen basiswaarden hebben verloochend.

Ton van de Vossen schrijft: “Of een tunnel een grote verbetering is, is een vraag die nog zo maar niet te beantwoorden is.” Iedereen onderkent, van wethouders tot raadsleden, Samen voor Vught en andere betrokkenen die wij spreken, dat ondertunneling een verbetering zou zijn. Maar als dat dan toch nog een vraag is, dan ga je aan het werk en zoek je het uit. Maar doe niet alsof we met de VKA+ de beste oplossing hebben. Het is gewoon niet onderzocht.

Ook schrijft Ton van de Vossen dat hij zelf de consequenties van zijn variant niet kent: “maar wat de wijzigende verkeersstromen in Vught voor gevolgen zouden hebben is niet duidelijk”. En dan toch maar de belangrijkste beslissing van de eeuw doordrukken. Uit de verkeerscijfers blijkt in ieder geval dat circa 80% van het verkeer in een tunnelvariant ondergronds gaat. Alsof dat geen belangrijke wijziging in de verkeersstromen is.

Nog erger wordt het als Ton van der Vossen onjuistheden gaat verkondigen met een stelligheid alsof hij hierop is afgestudeerd: “Een ondertunneling is zeker veel duurder -deskundigen spreken over drie tot vier keer zo duur- en dat kan Vught niet dragen”. Dit is aantoonbaar niet onderzocht en dus bakerpraat. Geen enkele bestuurder of politicus heeft ooit een financiële onderbouwing van de kosten én baten van een tunnel gegeven. Alle genoemde bedragen, zoals ook de 300 miljoen van wethouder van Woesik, zijn een slag in de lucht.

Wat VughtParticipeert vraagt is een tunnelvariant goed te onderzoeken en daarbij de moderne technieken te beoordelen. Tijdens de jarenlange besluitvorming is in een heel vroeg stadium de tunnelvariant afgevallen. Omdat men toen al van mening was dat dit zeer duur zou worden, niet omdat men dat toen goed heeft onderzocht. Dat was vele jaren geleden, inmiddels is de techniek voortgeschreden en zijn er, ook in Nederland, diverse voorbeelden van succesvolle graaftunnels. En die mogelijkheden moeten worden onderzocht.

Tot slot moet iedereen zich goed realiseren dat bijvoorbeeld de Helvoirtseweg nu al gevaarlijker is dan de N65 qua verkeersongevallen. Als wij dan horen zeggen “maar wat de wijzigende verkeersstromen in Vught voor gevolgen zouden hebben is niet duidelijk” terwijl de verkeersanalyses van de VKA+ variant een duidelijke toename van het verkeer door het hele dorp laten zien, en heel extreem in straten als de Helvoirtseweg, dan hoef je geen verkeersdeskundige te zijn om te concluderen dat de verkeersveiligheid in ons dorp slechter wordt. Onverantwoord. Sterker nog: wat is de veiligheid en dus een mensenleven in Vught ons waard?

Ons wordt gezegd dat het te laat is, we zijn al zover met de besluitvorming. Niet wij zijn mogelijk te laat, het verantwoordelijk college is te laat. Zij worden door ons aangesteld én betaald om ons de beste oplossingen te bieden. Zíj hadden de technische ontwikkelingen moeten volgen en al in een veel eerder stadium de tunnelvariant goed moeten laten onderzoeken. En als ze destijds dit hebben laten liggen, laten ze het dan in ieder geval vooral nú doen. Vóór het te laat is. Het zou bijzonder treurig zijn als men deze kans weigert te pakken, sterker nog, het is onaanvaardbaar.

Het is niet te laat, er zit nog geen spade in de grond, wij kunnen besluiten even de tijd te nemen om deze kans te kunnen pakken.

Gerelateerde posts

Ergernis over rotondes en noodzakelijk verkeersveiligheidsonderzoek N65

Gepost op:27-02-21

Niet van toepassing

In het Brabants Dagblad lazen wij over de ergernis van rotondes. In Vught kunnen wij daarover meepraten en over de files bij Hotel van der Valk is de discussie nog zeker niet ten einde. Daar wordt mogelijk een fly-over voor fietsers gebouwd, voor hun veiligheid maar vooral om het verkeer beter te laten doorstromen.

De reconstructie van de N65 gaat ons nog drie van dit soort hoofdpijndossiers bezorgen. In Helvoirt en in Vught bij de Vijverbosweg-Boslaan en bij de Helvoirtseweg-JF Kennedylaan komen ovondes waar dorpsverkeer en fietsers met voorrang worden gecombineerd met op- en afritten van de N65. Een zeer gevaarlijke oplossing waarbij toekomstige teleurstellingen zoals bij Hotel van der Valk niet kunnen worden opgelost met een fly-over.

Deze problemen zijn er dan voor altijd, zodat de wens om door de reconstructie van de N65 de verkeersveiligheid te verhogen niet zal worden ingelost. Ook de wens om de doorstroming op de N65 te verbeteren is in gevaar omdat verkeer op de afritten fietsers voorrang moet verlenen waardoor files op de afritten ontstaan die wel eens zo lang kunnen zijn dat deze tot op de hoofdrijbaan staan. Dan is ook de wens voor een verbeterde doorstroming op de N65 een illusie geworden, waarvoor geen oplossing bestaat anders dan afbreken en opnieuw beginnen.

Bij het ontwerp van de verkeersgoot met ovondes is nooit onderzocht wat de wisselwerking is van autoverkeer en fietsers. Wie wel eens heeft moeten wachten op een stroom overstekende scholieren weet dat dit tijdens de spits wel eens heel lang kan duren.

Daarom heeft VughtParticipeert opdracht gegeven de verkeersveiligheid en de doorstroming bij deze ovondes te laten modelleren en doorrekenen. Onderzoek dat wij van een zorgzame overheid mogen verwachten, maar waarbij VughtParticipeert, net zoals bij de calculatie van het tunnelalternatief, helaas moet bijspringen.

Een eerste analyse van het huidige ontwerp laat al ernstige tekortkomingen en risico's zien. Wij houden u op de hoogte.

Balletje balletje met schone lucht en uw gezondheid

Gepost op:27-02-21

Niet van toepassing

Hartverwarmend als wij lezen dat de provincie Brabant, en binnenkort ook de gemeente Vught, het schone lucht akkoord heeft getekend. In 2030, dat is al over 9 jaar, 50% gezondheidswinst. Dan hebben zij zeker het plan voor de reconstructie van de N65 over het hoofd gezien.

Voor wie het nog niet wist: de N65 wordt gereconstrueerd om vele doelen te bereiken, zoals verbetering van de luchtkwaliteit, maar blijft een open verkeersgoot die door het wegnemen van de stoplichten in Helvoirt en Vught duizenden voertuigen per dag extra door onze dorpen zal loodsen. Zo veel meer dat de provincie haar stikstofcalculatie moet overdoen omdat met deze groei geen rekening was gehouden.

Dus met de rechterhand tovert de overheid een prachtig schone lucht akkoord uit de hoge hoed zodat u niet let op de linkerhand waarmee de reconstructie van N65 wordt doorgedrukt.

Dankzij de oplettendheid van diverse belangen- en bewonersgroepen zijn de aanstaande problemen met stikstof en fijnstof onderzocht wat heeft geleid tot beroepsprocedures bij de Raad van State.

Enkele van deze partijen hebben zelfs geëist dat de werkzaamheden aan dit project worden stilgelegd om te voorkomen dat onomkeerbare activiteiten plaatsvinden en kosten worden gemaakt. Volgende week dienen de eerste voorlopige voorzieningen.

Stoïcijns zijn echter gemeente, provincie en Rijkswaterstaat doorgegaan, waarbij zelfs de aanbesteding al in een vergevorderd stadium is. Hoe is het mogelijk dat wij in een land als Nederland, met een goede bestuurlijke organisatie, telkens worden geconfronteerd met dit gedrag van de overheid.

En als straks de Raad van State dit plan vernietigt, zullen gemeente, provincie en Rijkswaterstaat moord en brand schreeuwen, want er zijn al zoveel kosten gemaakt. Ja, van uw en ons belastinggeld.

Burgeroproep tot het tekenen van petitie: Tunnel N65 Vught moet onderzocht worden

Gepost op:27-02-21

Niet van toepassing

17 Bezorgde ouders uit Vught hebben het initiatief genomen voor een petitie. Deze oproep tot het ondertekenen daarvan bevelen wij van harte aan.

Vorige jaar organiseerde VughtParticipeert een burgerinitiatief om de gemeenteraad te overtuigen om de mogelijkheid van een tunnel te onderzoeken voor de reconstructie van de N65. De oude coalitie wees dit verzoek af en volhardde in het plan voor een verkeersgoot.

Inmiddels heeft VughtParticipeert zelf een tunnelvariant laten ontwerpen en doorrekenen en wat blijkt: voor hetzelfde geld kunnen wij een tunnel bouwen. Een tunnel voor doorgaand verkeer waarmee wel alle doelstellingen van de reconstructie kunnen worden bereikt.

Op dit moment lopen er 31 beroepsprocedures bij de Raad van State tegen het plan voor de verkeersgoot. Recentelijk heeft de provincie zelf moeten vaststellen dat haar berekeningen wat betreft stikstof niet kloppen en moeten worden overgedaan. Het is dus allerminst zeker dat het plan van de gemeente bij de aanstaande beroepsprocedures zal worden goedgekeurd.

Dus nu is het moment om uw stem te laten horen door deze petitie van 17 bezorgde ouders in Vught te ondertekenen. Onderteken en stuur de link naar de petitie door naar uw familie en vrienden. Alle inwoners van de gemeente Vught worden meegeteld, 1 per adres.

Antwoord: Gemeente weigert verdere dialoog over een tunnelvariant voor de N65

Gepost op:21-02-21

Antwoord volstaat niet

Op 28 januari heeft VughtParticipeert opnieuw de hand uitgestoken om met de gemeente de tunnelvariant in een constructieve dialoog te vergelijken met de halfopen verkeersgoot. Helaas heeft de gemeente deze uitnodiging opnieuw afgewezen en laat daarmee zien dat zij niet wenst te kijken naar een variant die het belang van de inwoners dient, niet alleen het belang van Rijkswaterstaat.

Ook geeft de gemeente geen inhoudelijke reactie op onze vragen en verwijst naar enkele verschilpunten in de calculatie van de Lunettentunnel. In een constructieve dialoog hadden wij deze verschilpunten kunnen kwantificeren en vergelijken met de voordelen van de tunnelvariant wat betreft leefbaarheid en gezondheidswinst. Dat had een volledige vergelijking met de calculatie van de gemeente opgeleverd, waarin verzuimd is de kosten voor het aanpassen van het onderliggend wegennet en de kosten die gemaakt worden voor de N65 als onderdeel van project PHS (Programma Hoogfrequent Spoor) te betrekken.

Ook hier houdt de gemeente vast aan haar selectieve waarheid.

Bijlage

VughtParticipeert doet beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB)

Gepost op:21-02-21

Niet van toepassing

Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB)

VughtParticipeert heeft een sterk vermoeden dat de calculatie van wethouder van Woesik voor het realiseren van een tunnel ter waarde van €412 miljoen, veel te hoog is. Mogelijk was deze calculatie bedoeld om de gemeenteraad te beiïnvloeden bij de behandeling van het burgerinitiatief op 14 mei 2020. Het burgerinitiatief had als doel een tunnelvariant voor de N65 te laten onderzoeken. Deze buitensporig hoge calculaite heeft de gemeenteraad mogelijk beiïnvloed waardoor het verzoek tot nader onderzoek werd afgewezen.

Inmiddels hebben andere calculaties laten zien dat een tunnel kan worden gerealiseerd voor minder dan de helft van dat bedrag. Vandaar bijgaand WOB-verzoek:

Geacht college,

hierbij doen wij een beroep op de wet Openbaarheid van Bestuur en verzoeken u ons alle informaties te verstrekken met betrekking tot de tunnelcalculatie van het bedrijf RAInfra in aanloop op de gemeenteraadsvergadering van 14 mei 2020.

 Wij verzoeken u ons hierbij tenminste de volgende documentaties te verstrekken:

- notulen en gespreksverslagen

- volledige opdracht aan RAInfra

- volledige rapportage van RAInfra

- tussenrapporten van de werkzaamheden

- rekeningen en declaraties van RAInfra

- correspondentie tussen de gemeente en RAInfra.

Tevens willen wij weten welke relaties er in het verleden hebben bestaan tussen de gemeente en RAInfra alsmede de relaties met medewerkers van RAInfra die aan deze rapportage hebben meegewerkt.

De wet over fijnstof is duidelijk, RWS en RvS moeten deze wel willen lezen

Gepost op:04-02-21

Niet van toepassing

De Lunettentunnel levert een grote bijdrage aan het behouden van schone lucht in Vught

Inleiding

“Terwijl de overheid een uitgebreid actieplan heeft om de zeshonderd jaarlijkse verkeersdoden naar nul terug te brengen, doet diezelfde overheid vrijwel niets aan de 20.000 mensen die elk jaar sterven aan de gevolgen van vieze lucht door fijnstof.

Nederland voldoet bij lange na niet aan de waarden die de Wereldgezondheidsorganisatie WHO stelt voor gezonde lucht. Daarmee schendt Nederland de zorgplicht die het heeft voor burgers”. Dat bracht de advocaat van Milieudefensie naar voren bij het gerechtshof in Den Haag.

Een belangrijke veroorzaker van fijnstof is verkeer. Niet alleen door de uitlaatgassen maar ook door slijtage van banden en remschijven. Overstappen op elektrisch rijden zorgt voor minder fijnstof door uitlaatgassen wat echter ruimschoots teniet wordt gedaan door meer slijtage aan de zwaardere elektrische auto’s en ongunstig rijgedrag met sneller optrekken en harder remmen (rapport OECD).

Toch plannen wij nog steeds snelwegen door en direct langs woongebieden zonder beschermende maatregelen. De normen voor het meten van de hoeveelheid fijnstof zijn vastgelegd maar worden vrijwel overal doelbewust foutief ingezet.

Wat is de norm?

De Europese richtlijn L152/18 stelt volstrekt helder waar langs verkeerswegen fysieke meetpunten moeten worden geplaatst: binnen 10 meter van de wegrand. Om ook een oordeel te kunnen vellen over de fijnstof overlast verder van de weg af, worden virtuele meetpunten uit modelberekeningen gebruikt op vele posities buiten de voorgeschreven 10 meter van de wegrand.

Het zijn deze voor de wet niet-relevante virtuele meetpunten die gebruikt worden door de overheid om aan te tonen dat de fijnstofoverlast best meevalt. Dat klopt dus niet, omdat de enige resultaten die relevant zijn, altijd binnen de 10 meter van de wegrand moeten zijn genomen. Dit is de Nederlandse wet die de Europese richtlijn letterlijk heeft overgenomen.

Een nationaal probleem en een nationaal gezondheidsrisico

Rijkswaterstaat (RWS) maakt gebruik van een model bij alle bouwprojecten: het NSL. Dit model hanteert niet deze voorgeschreven plaatsbepaling voor de concrete meetpunten of modellering. Dit is een onjuiste interpretatie van de Europese richtlijn en gelijkluidende Nederlandse wet. RWS gebruikt willekeurige berekeningspunten verder van de wegrand gelegen, met als enig doel om de daadwerkelijke luchtvervuiling te onderschatten en deze onderschattingen aan de European Environment Agency (EEA) te rapporteren.

Beroep bij de Raad van State leidt vreemd genoeg niet tot veroordeling omdat er inmiddels een gewoonte (jurisprudentie) is ingesleten die deze denkfout lijkt te rechtvaardigen.

Gaan wij pas over 10 jaar dit bestuurlijk falen aan de kaak stellen om dan de schade af te kopen en snelwegen te verleggen, dit tegen enorme maatschappelijk en financiële kosten? Is het wachten op de volgende stikstof-drama (Programma Aanpak Stikstof) waardoor projecten moeten worden stilgelegd en plannen moeten worden herzien?

Dit lijkt veel op de recente ervaringen met de Kinderopvangtoeslagaffaire, waarbij de Raad van State ten onrechte lange tijd de zijde van de overheid koos en het belang van de burger tussen de wielen is geraakt.

Reconstructie N65 bij Vught en Helvoirt

Opnieuw ligt er een bestemmingsplan bij de Raad van State waarin de regels wat betreft fijnstof volgens de foute interpretatie zijn beoordeeld. Een inmiddels aanhangig gemaakte gang naar het Europese Hof van Justitie, om de Nederlandse staat tot de orde te roepen, lijkt te laat te komen. Dat betekent dat het zoveelste project niet aan de regels lijkt te hoeven voldoen, tenzij de Raad van State zelf het initiatief neemt en een prejudiciële vraag hierover bij het Europese Hof van Justitie gaat neerleggen.

Welke beroepszaak gaat RWS uiteindelijk dwingen de regels op de juiste manier te interpreteren, of worden nog jarenlang lokale schermutselingen door een oppermachtige overheid één voor één platgedrukt? Is er een politieke wil om dit bestuurlijk falen op tijd te onderkennen en bij te sturen?

Nationaal initiatief voor schone lucht en duurzame wegenbouw

De regering heeft met veel bombarie het Parijs-akkoord getekend, de Nederlandse overheid heeft Het Schone Lucht Akkoord gestart en de Provincie Noord-Brabant heeft zich hierop vastgelegd. Allemaal indrukwekkende papieren, politieke handtekeningen, enthousiaste persberichten, veelbelovende verkiezingsprogramma’s.

De werkelijkheid is duidelijk anders want als het aankomt op lokale projecten met politieke verdienpunten gelden andere regels, maar vooral een andere moraal.

Wie durft eindelijk eens uit te spreken dat de keizer geen kleren aan heeft. Wie durft te zeggen dat het huidige bestuur de wet overtreedt en zijn beschermende taak naar de burgers verzaakt? Wie durft bij de komende verkiezingen zijn partij te verbinden aan de belofte dat wij met Programma Aanpak Stikstof en Kinderopvangtoeslagaffaire genoeg hebben geleerd en dat het tijd is voor gewetensvol beleid?

Tijd voor ander beleid, ook tijd voor een ander bestuur?

Vereniging VughtParticipeert

Onze vereniging zet zich in voor transparantie, participatie en zuivere besluitvorming. Bij de ‘Reconstructie N65’ zijn wat betreft deze aspecten diverse problemen geïdentificeerd en gepubliceerd. In het bijzonder over schone lucht en fijnstof wordt veel beloofd, worden vele onwaarheden gesproken en diverse wetten overtreden.

VughtParticipeert heeft bijgaande oproep geschreven om inwoners van de gemeente Vught bewust te maken van de plannen die gemeente, provincie en RWS hebben en de gevolgen voor de leefbaarheid. Tevens is deze oproep gericht op regionale en nationale bestuurders en politici zodat zij zich realiseren welke verantwoordelijkheid zij dragen bij het gedogen of bestrijden van deze manier van besturen.

Help ons hierbij en steun ons met uw lidmaatschap en donatie. Aanmelden kan op onze website www.VughtParticipeert.nl, donaties ontvangen wij graag op NL77 RABO 0348 0459 21 t.n.v. Vereniging VughtParticipeert.

Bijlage

VughtParticipeert licht de tunnelvariant N65 toe aan de Commissie Ruimte op 28 januari 2021

Gepost op:29-01-21

Niet van toepassing

Beeld van de deelnemers tijdens de bijeenkomst via Zoom

VughtParticipeert heeft tijdens de bijeenkomst van de Commissie Ruimte op 28 januari ingesproken en de oplossing voor de reconstructie van de N65 in de vorm van een tunnel toegelicht.

Via deze link kunt u de video-registratie hiervan bekijken. De bijdrage van VughtParticipeert loopt van minuut 22 tot en met 34.

Bij het inspreken is uitvoerig uitgelegd dat de tunnelvariant de beoogde doelstellingen wel bereikt, waarbij het huidige plan daar ernstig tekort schiet. De bijgaande presentatie vertelt het gehele verhaal. De samenvatting ziet er als volgt uit.

Bijlage

VughtParticipeert laat zien hoe mooi een tunnel kan zijn

Gepost op:25-01-21

Niet van toepassing

Sfeerbeeld van de overgang bij de Martinilaan

Geen stank en lawaai van een verkeersgoot maar een doorgaande gesloten tunnel. Het doorgaand verkeer wordt gescheiden, gaat direct onder de grond en wij krijgen ons dorp terug. Ruimte voor lokaal verkeer, fietsers en wandelaars, gezond en veilig voor ons en onze kinderen. Bijgaand sfeerbeeld geeft een indruk van hoe het ook kan, we moeten het gewoon willen.

De overgangen bij Vijverbosweg, Martinilaan en Helvoirtseweg liggen vrijwel op maaiveld niveau en worden niet gecombineerd met op- of afritten naar de N65. Gewoon dorpse kruisingen zonder gevaarlijke ovondes of een hooggelegen smalle brug.

Om binnen het bestaande budget te blijven, worden delen uitgevoerd als landtunnel: een geheel gesloten tunnelbuis zodat er geen overlast is van stank of lawaai en goed oversteekbaar. De ruimte erop is voor wandelaars, de ruimte ernaast voor lokaal verkeer zoals bewoners en fietsers.

Liever hadden wij een geheel verdiepte tunnel gehad, maar daarvoor is (nog) geen budget. Maar laat 1 ding duidelijk zijn: ook als gedeeltelijke landtunnel is dit 100 keer beter dan de verkeersgoot. De ruimte boven N65 is weer van ons, Vught Noord en Zuid worden ook landschappelijk samengevoegd.

De voordelen van een gesloten eenvoudige tunnel met 2 x 2 rijstroken zijn enorm: géén geluidshinder en luchtvervuiling, scheiding van doorgaand en lokaal verkeer, én niet het minst ook een volledige aansluiting bij de J.F. Kennedylaan-Helvoirtseweg, zodat het lokale wegennet niet verder belast wordt. Aanvullende kosten nodig voor aanpassing van de Helvoirtseweg en andere wegen in woonwijken zijn dus overbodig, anders dan bij de verkeersgoot. Deze kosten spaart de gemeente uit en maakt de Lunettentunnel financieel aantrekkelijk.

Nu de nieuwe coalitie zich heeft neergelegd bij de verkeersgoot, richten wij ons met inwoners op de Raad van State. 31 Beroepsprocedures laten zien hoeveel onvrede er heerst onder inwoners en bedrijven. Uit diverse beroepszaken blijkt gebrek aan participatie, misleiding, onbehoorlijk bestuur en kortzichtigheid. De Raad van State zal hierover een beslissing moeten nemen, tot dan is niets zeker.

Desalniettemin doen Provincie en Rijkswaterstaat alsof de regels van onze samenleving voor hen niet gelden en denderen door met de aanbesteding van dit project. Daarmee intimideren zij onze gemeenteraad en maken zij veel kosten, die bij een afwijzing door de Raad van State grotendeels moeten worden afgeschreven.

Maar wij gaan door en zullen de tunnel bij de Raad van State bepleiten. Help ons daarbij en steun ons met uw lidmaatschap en donatie voor verkeersveiligheids- en luchtkwaliteitsonderzoeken die onze zaak bij de Raad van State versterken.

Samenvattend:

Welke variant vervult de doelstellingen?

Een tunnel voor Vught is haalbaar, de nieuwe coalitie moet deze kans grijpen

Gepost op:03-01-21

Niet van toepassing

Foto van de Victory Boogie Woogie tunnel voor de Rotterdamse Baan in Rijswijk

Zoals beloofd hebben VughtParticipeert en Stichting Comité N65 een alternatieve calculatie laten maken voor een tunnel voor doorgaand verkeer. Hieruit blijkt dat het mogelijk is voor hetzelfde budget een tunnel te bouwen in plaats van een halfopen verkeersgoot (zie bijlage).

De voordelen van een gesloten eenvoudige tunnel met 2 x 2 rijstroken zijn enorm: géén geluidshinder en luchtvervuiling, scheiding van doorgaand en lokaal verkeer, én niet het minst ook een volledige aansluiting bij de Kennedylaan-Helvoirtseweg, zodat het lokale wegennet niet belast wordt. Aanvullende kosten nodig voor aanpassing van de Helvoirtseweg en andere wegen in woonwijken zijn dus overbodig anders dan het geval is in het VKA+ plan. Deze kosten spaart de gemeente uit. 

Tijdens het burgerinitiatief ‘N65 Duurzaam’ pleitten wij in dit voorjaar voor een nader onderzoek naar de mogelijkheden van een tunnel als alternatief voor de voorgestelde VKA+ variant. Nadat jarenlang de optie voor een tunnel is afgehouden heeft het College, kort voor de raadsvergadering op 14 mei, een calculatie voor een tunnel laten maken waaruit zou blijken dat een eenvoudige tunnel met 2 x 2 rijstroken €412 miljoen kost. 

Wat schetst onze verbijstering dat wij dit najaar moesten ontdekken dat er op géén enkele wijze sprake was van een eenvoudige tunnel met 2 x 2 rijstroken. Het ingeschakelde ingenieursbureau heeft namelijk als uitgangspunt genomen dat de beide aansluitingen van Boslaan en Kennedylaan in de tunnel zouden moeten plaatsvinden. Dit uitgangspunt heeft verstrekkende gevolgen. 

De veiligheidswet voor tunnels verbiedt dat een tunnel voorziet in een situatie dat van rijstrook gewisseld moet worden. Het gevolg is dat elke aansluiting haar eigen rijstrook moet houden in de tunnelbuis. Daar het verkeer vanuit Tilburg dan wel Den Bosch ook dient te kunnen afslaan richting Vught, zonder ander verkeer te moeten kruisen, moeten voor dit afslaande verkeer ook aparte rijstroken worden gegenereerd (zie bijlage). 

U kunt zich voorstellen dat wij onaangenaam verrast zijn door deze vertekening van de realiteit. Inwoners zijn onvolledig en onjuist geïnformeerd. Het is aan de gemeenteraad en mogelijk de Raad van State, hierover een eigen oordeel te vellen.

Een transparante kostenraming voor een daadwerkelijke eenvoudige tunnel dit voorjaar had ertoe kunnen leiden dat op basis van een correcte raming gezamenlijk en constructief gezocht had kunnen worden naar optimalisaties in de scope om het gehele beoogde project binnen het huidige budget te kunnen laten uitvoeren. Het mag duidelijk zijn dat de gemeenteraad noch de bewoners hiertoe in de gelegenheid gesteld zijn door de uitgangspunten van het College voor een verborgen gecompliceerde tunnel in de bebouwde kom van Vught.  

Wij roepen de nieuwe coalitie dan ook op om afstand te nemen van de plannen om de ‘Reconstructie N65’ op basis van de VKA+ variant uit te voeren en met ons nu eindelijk eens op constructieve wijze in overleg te treden voor een duurzame reconstructie. In het belang van alle betrokken partijen en inwoners van Vught. 

PS bijgaand beeld is geleend van de tunnel die op dit moment wordt gebouwd in Den Haag. Tunnels worden inmiddels op vele plaatsen gebouwd, daar waar veel doorgaand verkeer dwars door woonkernen moet. Waarom niet in Vught?

Bijlage

Een beter alternatief voor de reconstructie N65 / open brief aan de politiek

Gepost op:14-12-20

Niet van toepassing

Lunettentunnel voor de N65 bij Vught

Geachte fractieleiders,

Bijgaand sturen wij u onze overwegingen en een alternatieve oplossing voor de reconstructie N65, die wij in samenwerking met Stichting Comité N65 hebben ontwikkeld. 

Nog voor de kerst mag u van ons een professioneel gekwalificeerde calculatie verwachten, waaruit zal blijken dat dit alternatief kostentechnisch kan concurreren met de VKA+. 

Zoals u uit dit voorstel zult begrijpen, bieden wij hiermee oplossingen voor de vele problemen die VKA+ veroorzaakt, dan wel onbeantwoord laat en worden de beoogde doelen bereikt, ook die in het belang zijn van Vught. Graag lichten wij u dit voorstel nader toe.

Voor nu verzoeken u met klem een heroverweging van de reconstructie N65 op te nemen bij uw coalitiebesprekingen.

Bijlage

Prijscalculatie van Woesik voor tunnelvariant was veel te hoog

Gepost op:17-11-20

Niet van toepassing

Helvoirtseweg, de mooiste laan van Brabant. Hoe lang nog?

VughtParticipeert bracht in mei dit jaar meer dan 400 handtekeningen bijeen om een onderzoek naar een tunnelvariant te bepleiten. De week daarvoor had wethouder van Woesik snel een prijscalculatie voor een tunnelvariant laten maken, waaruit zou blijken dat deze tenminste €400 miljoen zou gaan kosten.

Nader onderzoek van deze calculatie laat zien dat hierbij is uitgegaan van op- en afritten bij de Vijverbosweg en Helvoirtsewegin in de tunnel. Dit leidt ertoe dat de tunnel niet 2x2 rijstroken moest bevatten maar 2x3, mogelijk zelfs 2x4, omdat in- en uitvoegen in een gesloten tunnel niet is toegestaan. Niet alleen wordt de tunnel daardoor 2 tot 2,5 keer duurder, maar ook veel breder, waardoor er naast de tunnel minder ruimte overblijft voor herontwikkeling, maar ook de schade aan de bomen, tuinen en gebouwen langs de N65 vele malen groter zal zijn.

Misleidend plaatje van 2x2 rijstroken

In plaats van met ons in overleg te treden om als uitgangspunt te nemen een tunnel uitsluitend voor doorgaand verkeer met alleen op- en afritten aan de uiteinden van de tunnel, heeft de wethouder een eigen calculatie gemaakt op basis van onnodige kostbare uitgangspunten, hetgeen tot een veel te dure oplossing heeft geleid.

De consequentie hiervan is dat de calculatie een buitensporig hoog bedrag liet zien, op basis waarvan een tunnelvariant tijdens de gemeenteraadsvergadering eenvoudig van tafel kon worden geveegd.

Helaas moeten wij vaststellen dat de gemeenteraad en daarmee de inwoners van Vught bij de besluitvorming over de N65 met de calculatie voor de tunnel voor de derde keer voor de gek zijn gehouden. Werd eerst het MKBA-rapport (Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse), met een duidelijk negatief advies, 2 jaar onder tafel gehouden, vervolgens werd de gemeenteraad gevraagd een besluit te nemen 2 weken voordat de verkeersanalyses lieten zien dat het verkeer in het dorp dramatisch zou toenemen. De derde keer blijkt de calculatie van de tunnelvariant te zijn gebaseerd op een verkeerskundige oplossing met 2x3 tot 2x4 stroken, veel duurder dan noodzakelijk. Hierbij werd nog eens een tekening toegevoegd waarmee de indruk werd gewekt dat de tunnel slechts 2x2 rijstroken zou krijgen. 

Hoe moeten wij een college en de verantwoordelijke wethouder geloven die ons zo vaak voor de gek hebben gehouden? Wordt het niet tijd om met deze bestuurders af te rekenen bij de gemeenteraadsverkiezingen en het project N65 te heroverwegen?

'Dodelijk' rapport over de verkeers- veiligheid na reconstructie N65

Gepost op:10-11-20

Niet van toepassing

De reconstructie van de N65 moet een belangrijke bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid. Nieuw onderzoek (bijgaand) laat echter zien dat het ontwerp van de oprit bij de Vijverbosweg richting ’s-Hertogenbosch zeer waarschijnlijk tot ongelukken en daarmee files zal leiden. Dit omdat de oprit te kort is, het invoegen onoverzichtelijk en de oprit onverbiddelijk eindigt tegen een harde wand. Ruimte voor verbetering hiervan is er niet.

Citaat uit het rapport: “De combinatie van beperkt zicht en korte invoegstrook leidt tot piekbelastingen van het waarnemingsvermogen en de mentale capaciteit van de weggebruikers. Vooral het cumuleren hiervan met de niet-vergevingsgezinde omgeving (geen correctieruimte, betonnen wand) maakt dat hier sprake is van een zeer hoog, zo al niet onaanvaardbaar risico. Dit risico is slechts af te wenden met het vlakker doen verlopen van het betreffende traject van de N65 en een aanzienlijke verlenging van de invoegstrook.”

Volgens N65.nl: "Het lijkt ons op basis van de conclusie van dit rapport (zie bijlage) onontkoombaar dat het huidige N65-reconstructieplan van tafel moet en niet uitgevoerd mag gaan worden. Op zijn minst moeten de verantwoordelijke instanties uitleggen aan de hand van de bevindingen van dit rapport waarop zij baseren dat de verkeersveiligheid in hun ogen verbetert."

Bijlage

N65.nl "Ons alternatief voor de N65 zorgt wél voor een duurzame oplossing"

Gepost op:10-10-20

Niet van toepassing

Een alternatieve route voor de N65 zuid van Vught

Op de achterpagina van Het Klaverblad van 30 september stond een advertentie van het Comité N65.nl waarin felle kritiek wordt geuit op het plan voor herinrichting van de N65 in Vught en Helvoirt. Frans Bos is woordvoerder van deze stichting en vindt de keuze om al het verkeer in de toekomst door Vught te laten rijden onverantwoord omdat die ervoor zorgt dat de gezondheid van een groot aantal Vughtenaren de komende 50 jaar op het spel wordt gezet door fijnstof.

Bos heeft zich met ter zake deskundigen op de literatuur en onderzoekresultaten over fijnstof gestort en is tot de conclusie gekomen dat de meetresultaten waarmee Rijkswaterstaat werkt discutabel zijn. “Fijnstof bestaat uit 4 componenten: Stikstof (NOx) -dat is onbelangrijk voor gezondheid-, fijnstof PM10, fijnstof PM1 en roet (black smoke)."

"De laatste drie zijn kwalijk voor de gezondheid. Gezondheidsstudies hebben aangetoond dat er een oorzakelijk verband is tussen het wonen of naar school gaan nabij drukke wegen en het ontstaan van astma bij kinderen, het vaker voorkomen van astma en COPD of chronisch longlijden bij volwassenen, een lagere longfunctie en sterfte aan hart- en vaatziekten en longziekten, waaronder longkanker.”

Hij pleit voor een alternatief traject dat in ieder geval het vrachtverkeer door het buitengebied zuid van Vught en Helvoirt van de N65 door naar de A2 leidt.

Voor meer informatie zie N65.nl Het Klaverblad van 7 oktober 2020 (bijlage).

Bijlage

Stichting N65.nl bespreekt fijnstofprobleem N65 in Klaverblad

Gepost op:10-10-20

Niet van toepassing

Logo N65 Nee

Onze gemeente staat voor de belangrijkste keuze van deze eeuw, waarom laten wij ons onder druk zetten, waarom mogen wij niet de tijd nemen om betere en toekomstvaste opties uit te werken? Opties met echte verkeersveiligheid en minder dodelijk fijnstof.

Iedereen snapt dat zelfs een elektrische vrachtwagen die nul uitstoot heeft, evenveel fijnstof neer laat komen in de wijde omgeving door de turbulentie achter de vrachtwagen.

Alle artsen die de literatuur raadplegen weten dat fijnstof een medische sluipmoordenaar is. Door het doorgaande verkeer op de N65 komt er uur na uur, dag na dag, week na week, maand na maand, jaar na jaar alsmaar meer fijnstof in onze longen, tot de dood erop volgt.

Haal dat verkeer, geluidsoverlast en files, maar vooral fijnstof weg uit onze woonomgeving!

Voor meer informatie zie N65.nl of lees het artikel (bijlage).

Bijlage

Stichting N65.nl informeert in Klaverblad over fijnstof

Gepost op:10-10-20

Niet van toepassing

Logo N65 Nee

Onze gemeente staat voor de belangrijkste keuze van deze eeuw, waarom laten wij ons onder druk zetten, waarom mogen wij niet de tijd nemen om betere en toekomstvaste opties uit te werken? Opties met echte verkeers- veiligheid en minder dodelijk fijnstof.

Iedereen snapt dat zelfs een elektrische vrachtwagen die nul uitstoot heeft, evenveel fijnstof neer laat komen in de wijde omgeving door de turbulentie achter de vrachtwagen.

Alle artsen die de literatuur raadplegen weten dat fijnstof een medische sluipmoordenaar is. Door het doorgaande verkeer op de N65 komt er uur na uur, dag na dag, week na week, maand na maand, jaar na jaar alsmaar meer fijnstof in onze longen, tot de dood erop volgt.

Haal dat verkeer, geluidsoverlast en files, maar vooral fijnstof weg uit onze woonomgeving!

Voor meer informatie zie N65.nl en bijlage.

Bijlage

Meer dan 30 Beroepsprocedures bij Raad van State tegen reconstructie N65

Gepost op:10-10-20

Niet van toepassing

Rijksweg N65, een prachtige laan met monumentale bomen

Meer dan 30 beroepsprocedures zijn aangemeld bij de Raad van State. Deze procedures komen van inwoners, bedrijven en belangenorganisaties uit alle delen van onze gemeente. Alhoewel ieder beroep een eigen insteek heeft, zijn er duidelijk gemeenschappelijke beroepsgronden.

De meest genoemde beroepsgrond is die van de verkeersveiligheid. Een groot aantal partijen betwijfelt of de beloofde veiligheid zal ontstaan voor het doorgaand verkeer. Bovendien vinden zij dat deze niet opweegt tegen de overduidelijke toegenomen onveiligheid binnen de bebouwde kom.

Deze beroepsgrond wordt op de hielen gevolgd door de onzuivere besluitvorming, de afnemende leefbaarheid in ons dorp en de verminderde bereikbaarheid. Vooral de onzuivere besluitvorming is een grote bron van ergernis.

Goede middenmoters wat betreft de aantallen beroepsgrond zijn de twijfels over de verbeterde oversteekbaarheid en verminderde geluidsoverlast.

Meerdere beroepschriften melden het verlies aan landschap, het verdwijnen van talloze bomen en de hoge kosten voor onze gemeente. Kosten die ten laste zullen gaan van de financiering van andere belangrijke dorpsvoorzieningen.

Mogelijk de meest venijnige aangedragen beroepsgronden zijn die over de luchtkwaliteit, de te hoge concentratie stikstof en de waterhuishouding. Hier gelden niet alleen nationale maar ook Europese regels die ook na een besluit van de Raad van State nog steeds van toepassing zijn.

Kortom, het lijkt nog geen gelopen race en de onvrede is breed en hardnekkig. Het gemeentebestuur dat zonder degelijke argumentatie beroepsgronden van bewoners afwijst, versterkt de ergernis over de onzuivere besluitvorming.

Stichting N65 en VughtParticipeert roepen GGD op tot onafhankelijk onderzoek gezondheidsrisico's N65

Gepost op:18-09-20

Niet van toepassing

Tijd voor een duurzame en gezonde oplossing

De Stichting N65 en VughtParticipeert hebben de volgende oproep gedaan aan de GGD Hart voor Brabant.

Wij roepen dringend uw hulp in om op eigen initiatief een medisch milieukundig onderzoek te starten voor het N65-reconstructie plan, waarvan de aanbestedingsprocedure recent is gestart. Wij hebben begrepen uit het interview met Peter van den Hazel in Medisch Contact 30-31, 23 juli 2020, p. 14 e.v., dat uw GGD een medisch milieukundige kan inschakelen om zelfstandig een onderzoek te starten naar de effecten op de volksgezondheid van dit plan op basis van de Wet Publieke Gezondheid uit 2008.

Het gaat ons met name om de rol van vaste stof fijnstof deeltjes zoals PM10, PM1 en BS (Black Smoke) en de invloed van de door dit plan te verwachten toename hiervan, gekoppeld aan de hogere maximum snelheid (van 70 naar 80 km/uur) en door de toename van zwaar vrachtverkeer door de aanzuigende werking op het doorgaande (zware) verkeer van dit plan.

Om de verhoging naar 80 km/uur mogelijk te maken heeft de gemeenteraad van Vught besloten het N65 traject dat dwars door woonwijken loopt, formeel ‘buiten’ de bebouwde kom te plaatsen. De gemeenteraad beroept zich v.w.b. de gezondheidsaspecten op een model van Rijkswaterstaat dat géén negatieve gezondheidsaspecten voorspelt.

Wij hebben echter via medici in onze achterban toegang gekregen tot het wetenschappelijke artikel uit Atmospheric Environment 42 (2008) 9098-9105, waarin overduidelijk wordt aangetoond op basis van daadwerkelijke fijnstof metingen langs de wegrand bij de A10 in Amsterdam, dat deze voorspelling van het RWS model alléén geldt voor NOx (gasvormig molecuul dat géén medische klachten veroorzaakt), maar niet voor de vaste stof deeltjes PM10, PM1 en BS (roetdeeltjes) en juist déze vaste stof deeltjes zijn medisch gezien schadelijk voor de volksgezondheid. Met de recente uitbraak van COVID-19 wordt dit probleem op de volksgezondheid ter plaatse van de woonwijken langs de N65 des te acuter.

Bij deze doen wij een klemmend beroep op u om de door de Wet Publieke Gezondheid aan u toegekende bevoegdheid te benutten om zelfstandig, op eigen initiatief, een onderzoek te starten omtrent de impact op de volksgezondheid van het N65-reconstructie plan.

Het N65-reconstructie plan betekent een onomkeerbaar groeipad naar almaar meer schadelijk fijnstof, neerdalend op de omringende woonwijken van Vught en Helvoirt en navenante negatieve impact op de volksgezondheid van de bewoners ter plekke.

Coalitie gaat met zijn rug naar de tunnel staan

Gepost op:15-05-20

Niet van toepassing

Lange de N65, zag ik de hoge bomen staan

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 14 mei was er een primeur. VughtParticipeert heeft voor de eerste keer in de gemeente Vught succesvol een burgerinitiatief gestart om een beslissing van de gemeenteraad te vragen.

In de inleiding heeft VughtParticipeert aan de raad uitgelegd welke zorgen er bestaan over de plannen en aanstaande beslissingen over de reconstructie van de N65. Vele bewoners hebben hun stem en argumenten laten horen in zienswijzen en tijdens de inspraakavond donderdag 7 mei. Deze zorg komt voort uit de gevolgen van de VKA+ variant voor de reconstructie van de N65, over:

 1. de enorme verkeerstoename in de woonwijken
 2. een grotere kans op ongelukken en vermindering van de leefbaarheid
 3. onoplosbare problemen op het lokale wegennet tijdens de bouwfase (Goudappel Coffeng analyse)
 4. onoplosbare verkeersproblemen op verschillende straten in ons dorp en het waterbedeffect bij marginale aanpassingen.

Op basis van deze constateringen verzochten de meer dan 400 ondertekenaars van het burgerinitiatief om het besluit voor de VKA+ uit te stellen en alternatieven te onderzoeken voor deze problematiek. Een mogelijk alternatief is een graaftunnel:

 1. Gebruik maken van technologische innovaties middels graaf- in plaats van boortunnels
 2. De tunnel kan deels open deels dicht zijn, waardoor andere eisen met betrekking tot veiligheid gelden
 3. Bouw kan per weghelft zodat er geen volledige afsluiting en verkeersinfarct optreedt
 4. Bouwfase is duurzamer door minder grondverzet en daardoor minder stikstof depositie.

Waarom is dit alternatief beter voor Vught en omgeving?

 1. Tunnel scheidt doorgaand verkeer volledig van lokaal verkeer, waardoor bovenliggende structuur kan worden ingezet voor lokaal verkeer dat dan niet door de woonwijken moet rijden
 2. De toename van het verkeer in onze straten blijft beperkt, dus minder ongelukken, betere leefbaarheid, minder geluidhinder, minder uitstoot en minder trillingen
 3. Er komt op het huidige N65 tracé ruimte vrij voor verdere ontwikkeling, groenzones en veilige fiets- en wandelpaden, woningen en scholen kunnen goed en veilig worden ontsloten
 4. Vermindert barrière werking en verhoogt oversteekbaarheid aanzienlijk
 5. Behoud bomen en landschappelijke uitstraling van Vught en N65
 6. Minder overlast tijdens bouw doordat aan een weghelft per keer kan worden gewerkt.

Het burgerinitiatief vroeg de gemeenteraad de tunnelvariant nader te onderzoeken als mogelijke oplossing voor de problemen die de huidige VKA+ variant met zich meebrengt en het bestemmingsplan pas vast te stellen nadat ook deze ondergrondse, duurzame variant van de N65 is onderzocht.

De raadsvergadering werd voor de derde keer gevraagd een besluit te nemen zonder dat essentiële informatie ter beschikking is gesteld. In 2018 was bij de keuze voor VKA-variant het rapport Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse onthouden waarin stond: NIET DOEN. Vorig jaar ging het over het besluit tot verhoging van het budget voor VKA+ waarbij essentiële verkeerscijfers niet beschikbaar waren die achteraf zeiden: NIET DOEN.

De 3e keer was tijdens de raadsvergadering van 14 mei: een moderne tunnelvariant is niet onderzocht en daarmee staat essentiële informatie niet ter beschikking. Aan de vooravond van mogelijk de zwaarste economische crisis van onze generatie, werd de raad gevraagd €33 Mio te steken in regionale infrastructuur.

Tijdens de behandeling van het burgerinitiatief kwam snel naar voren dat de coalitie niet bereid was serieus te kijken naar moderne tunnelgraafmethoden. Men vond dat er al zo lang is gewerkt aan dit bestemmingsplan dat het nu tijd wordt te besluiten.

VughtParticipeert maakte duidelijk dat:

 • het plan een negatieve kosten-baten verhouding heeft dat, behoudens voor RWS, geen enkele oorspronkelijke doelstelling realiseert
 • het plan vele gaten, onjuistheden, tegenstrijdigheden en onoplosbare consequenties bevat
 • niets doen meer voordelen voor Vught heeft dan een duur VKA+ avontuur.

Bij de stemming is volgens de frontlijnen van coalitie en oppositie gestemd en is het burgerinitiatief afgewezen. Daarmee heeft de gemeente Vught zich de kans ontnomen een duurzame optie te onderzoeken. Dit zal het verzet tegen het bestemmingsplan helaas alleen maar verharden en de vertraging als gevolg van procedures vergroten.

Samengevat: het burgerinitiatief was een groot succes, alleen de coalitie volhardt in haar koers. VughtParticipeert heeft laten zien dat het mogelijk is om de meningen en energie van vele inwoners direct onder de aandacht van de gemeenteraad te brengen en voelt zich gesterkt in haar doel de participatie verder uit te bouwen.

Burgerinitiatief 'N65 Duurzaam' tijdens de raadsvergadering op 14 mei

Gepost op:13-05-20

Niet van toepassing

Tijdens de raadsvergadering van 14 mei zal VughtParticipeert de gemeenteraad toespreken. Hierbij zal de gemeenteraad worden uitgelegd waarom het bestemmingsplan voor de reconstructie van de N65 niet kan worden goedgekeurd. Nadere informatie vindt u in de bijlagen.

Vergelijkbaar aan de gebeurtenissen voorafgaand aan de inspraakavond op 7 mei, worden ook op 14 mei vanaf 19:00 uur vele inwoners verwacht bij de ingang van het van der Valk hotel aan de Bosscheweg 2 in Vught.

Voor wie niet ter plaatse de raadsvergadering kan bijwonen is er een mogelijkheid via het internet mee te kijken en te luisteren.

Voor meer informatie over de poging van de wethouder om een onderzoek naar een tunnelvariant te frustreren lees verder

Bijlage

Voor N65 worden 418 bomen omgezaagd, waarvan 72 monumentale

Gepost op:11-05-20

Niet van toepassing

Ja, ook deze bomen zullen dan worden omgezaagd

In het Klaverblad van 6 mei lezen wij in de advertentie van de gemeente: “De Rijksweg N65 tussen Tilburg en Den Bosch. Geliefd om zijn bomenrijen en fraaie uitzichten”.

Op basis van de plannen voor de reconstructie N65 wordt het uitzicht nog beter. Alle 418 bomen, waaronder 72 monumentale, worden omgezaagd. Dat staat er in het Klaverblad niet bij. Is het een halve waarheid of slechts een halve leugen?

Wakker geworden door dit bericht tijdens de inspraak van Natuur en Milieu Vught, ook te zien in de reportage van Avulo, zegde de VVD snel toe deze natuurlijk en volledig te compenseren. Wat een paniekvoetbal, compenseren, niet in Vught, maar elders met sprietjes die minstens 50 jaar nodig hebben om dat te worden wat we nu al hebben?

En dit is slechts een van de voorbeelden van hoe gedachte- en gevoelloos wordt omgegaan met onze leefomgeving.

Alternatief voor kaalslag

In plaats van in gesprek te gaan met VughtParticipeert, rent de wethouder naar een aannemer om gedocumenteerd te krijgen dat er inderdaad een tunnelvariant denkbaar is die €400 miljoen gaat kosten. Dat hadden wij de wethouder ook zo kunnen vertellen. Want hij baseert zich weer op gedateerde kennis over de meest kostbare tunnels. Lekker bezig, tijd en ons geld te verknoeien in plaats van je af te vragen wat er vandaag de dag nog meer mogelijk is.

Dan hadden wij de wethouder uitgelegd dat er een techniek is om een tunnel aan te leggen waarbij alle bomen kunnen blijven staan, waarbij wij kunnen blijven genieten van de bomenrijen, en die bovendien volgens deskundigen voor veel lagere kosten kan worden aangelegd

Dan hadden wij de wethouder uitgelegd dat deze techniek het ook mogelijk maakt de tunnel in 2 delen te graven, waarbij de andere helft van het tracé beschikbaar blijft voor doorgaand verkeer, dus aanleg zonder verkeersinfarct en minder vervuiling door files en sluipverkeer.

En als de wethouder nog steeds geduldig had willen luisteren, hadden wij hem uitgelegd dat deze graafmethode veel minder grondverzet betekent, dus minder stikstofvervuiling.

Burgerinitiatief ‘N65 Duurzaam’

Om de tijd te krijgen dit samen met de wethouder te beoordelen, en de volledige maatschappelijke kosten inclusief de maatschappelijke baten en opbrengsten van deze tunnelvariant te vergelijken met de VKA+, heeft VughtParticipeert meer dan 300 handtekeningen verzameld en mag op 14 mei in de raadsvergadering haar initiatief komen toelichten.

Een variant zonder een enorme toename van het verkeer en files in het dorp, zonder aanvullende stoplichten, zonder mega-rotondes. Maar met meer dan 80% van alle verkeer zonder vertraging of hinder onder de grond en met een prachtig groengebied op het dak van de tunnel.

Maar dan moet de wethouder wel een keer beginnen te luisteren, anders worden er straks 418 prachtige bomen omgezaagd en komt er een vrij uitzicht, waarbij wij tot Tilburg kunnen kijken.

Weerwoord op misleidende advertentie van de gemeente in Klaverblad d.d. 6 mei

Gepost op:10-05-20

Niet van toepassing

In het Klaverblad van 6 mei plaatste de gemeente een advertentie over 2 volle pagina’s met als titel ‘Van verdeler naar verbinder: de N65’. Eerder een dreigende dan een geruststellende titel, want hoe gaat de N65 ons verbinden. De N65 verbindt automobilisten die vooral snel door Vught willen, van Den Bosch naar Tilburg, maar verbindt niet de bewoners.

Niet alleen de titel van de advertentie is misleidend, ook de inhoud. Hierbij een klein overzicht:

 • De advertentie zegt: “De Rijksweg N65 tussen Tilburg en Den Bosch. Geliefd om zijn bomenrijen en fraaie uitzichten”. De werkelijkheid is: 418 bomen, daarvan 72 monumentale, moeten worden omgehakt. Daarover staat niets in de advertentie.
 • De advertentie zegt: “Staat op het punt een weg te worden die ons dorp verbindt”. De werkelijkheid is: Voor de bewoners van Vught wordt het een nog hinderlijkere verdeler, er blijven maar 3 oversteekplaatsen over en die moeten worden gedeeld tussen langzaam en snel verkeer, tussen kwetsbare deelnemers en automobilisten, tussen voetgangers en landbouwmachines.
 • De advertentie zegt: “vergroting van de leefbaarheid”. De werkelijkheid is dat in 45 straten het verkeer toeneemt en in heel Vught met ca. 20%. In het centrum van Vught varieert dat per straatdeel tussen de 50% en 100%. Dat betekent duizenden gemotoriseerde voertuigen per dag en miljoenen per jaar, niet op de N65 maar in straten waar onze fietsende kinderen tussendoor moeten laveren.Onzorgvuldige informatie? Nee, misleiding.
 • De advertentie zegt: “De wegen in Vught kunnen de extra verkeersdruk echter goed aan”. De realiteit van hoe bewoners dat ervaren is heel anders. Goudappel Coffeng schrijft dat het in bouwfase 1 een regelrechte ramp wordt en een aantal straten met onacceptabele toenames wordt geconfronteerd. Opnieuw: we spreken hier over toename van motorvoertuigen in straten waar onze kinderen veilig moeten kunnen fietsen!
 • De advertentie zegt dat de N65 het zoveel beter voor Vught en Helvoirt gaat maken”. De werkelijkheid is: het totaal resultaat van de kosten en wat het Vught zelf aan baten oplevert is negatief, zo blijkt uit de rapporten. Dus het NU NIET DOEN is een veel betere optie. Net als het uitzoeken of er geen betere en veiligere alternatieven zijn zoals de tunnelvariant.
 • De advertentie zegt: “duurzaam verbeteren van de veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid van en in Vught”. De werkelijkheid is dat geen van de doelstellingen van de reconstructie wordt bereikt. Dat zeggen niet alleen wij, dat is door 2 experts inmiddels bevestigd.
 • De advertentie zegt: “het budget kwam niet in de buurt van de prijs voor een tunnel”. De werkelijkheid is dat de gemeente alleen maar heeft gekeken naar verouderde en dure tunneltechnieken en weigert te kijken naar moderne methoden, ondanks dat een van de doelstellingen van het project is ‘Duurzaamheid en innovatie’.
 • De advertentie zegt: ‘Het verkeer op de N65 zelf neemt naar verwachting met 6-10% toe”. Dit is zeer misleidend omdat het verkeer binnen het dorp op sommige plaatsen met meer dan 300% toeneemt. Ter vergelijking: zonder de plannen neemt het verkeer in het dorp tot 2030 nauwelijks toe, dus dat is veel beter voor heel veel inwoners van Vught.
 • De advertentie zegt: “passen de uitgaven in het gemeentelijke huishoudboekje’”. De werkelijkheid is dat er geen financiële reserves zijn, dat er geen actuele meerjarenplanning van de gemeentelijke financiën beschikbaar is en dat aan de vooravond van de mogelijke economisch diepste crisis van onze generatie.
 • De advertentie zegt: “Vught verdwijnt achter een muur van geluidsschermen” (red. als wij dit plan niet uitvoeren). De werkelijkheid is dat wij sowieso achter een muur van geluidsschermen verdwijnen, omdat de N65 slechts halfverdiept wordt aangelegd en geluidsschermen ook nu al in de planning staan. Naast de geluidschermen krijgen wij ook nog eens een betonnen verkeersgoot, die decennia lang iedere verdere verbetering in de weg ligt.
 • De advertentie zegt: “De N65 moet dus hoe dan ook op de schop” (red. vanwege de aanpassing van het spoor). De werkelijkheid is dat daarvoor de N65 helemaal niet op de schop moet. Eventueel moet de N65 ter hoogte van de kruising van het spoor worden aangepast, maar dit zegt niets over het gehele stuk door het dorp van Villa Craijenstein tot Vijverboslaan.En waarom kan de N65 niet na de verbouwing van het spoor op de schop zodat we nog even goed alternatieven kunnen overwegen?

Samenvattend een verdrietigmakende lijst van onjuistheden, onvolledige informaties en misleidingen. Wij burgers worden verkeerd geïnformeerd door bestuurders die zich voor onze leefbaarheid zouden moeten inspannen in plaats van tijd en (ons) geld besteden om ons met dit soort advertenties te misleiden. Luister naar de argumenten van bewoners die bestuurders en raadsleden aansporen aan de noodrem te trekken nu dat nog kan.

Inspraak van VughtParticipeert: Gedeelde Besluitvorming: niks ervan!

Gepost op:10-05-20

Niet van toepassing

Geachte raadleden,

Als VughtParticipeert staan wij voor transparantie en betrokkenheid in de besluitvorming met tijdige en adequate informatievoorziening aan bewoners. Als ik zo het burgerparticipatieproces beschouw in Vught, is in ieder geval geen sprake geweest van het goed informeren van burgers over de N65. De informatie was vaak onvolledig, niet tijdig en zelfs misleidend. Een heel recent voorbeeld van misleiding is de twee paginabrede advertentie in het Klaverblad – van onze eigen belastingcenten wel te verstaan.

Zo wordt er gesproken over Vught dat geliefd is om zijn bomenrijen, terwijl voor de N65 aanleg 400 bomen worden gekapt. Daarvan komt maar een klein deel terug, dat nog lang zal moeten groeien eer het weer bomen zijn van enig formaat. Nog lachwekkender wordt het als geschreven wordt dat het beter zal gaan met de veiligheid van overstekende kinderen en ouderen, terwijl de realiteit is dat door de huidige plannen veel meer gemotoriseerd verkeer door het dorp gaat rijden. Dus neemt de veiligheid in veel woonwijken in Vught ook af.

Die verkeerstoename en verkeersveiligheid zijn heel belangrijk voor bewoners. Ook het bestuur en de raadsleden zouden juist hier de absolute prioriteit aan moeten geven: het beschermen van bewoners en hun fietsende kinderen tegen ongevallen, geluidsoverlast, luchtvervuiling etc. Ook lezen wij dat de ‘wegen die het wel aankunnen’. Wie is meneer Weg en waar woont die? Het gaat om de ménsen die langs die straten wonen. En díe kunnen die toename in het verkeer niet aan. Bewoners zullen het u kwalijk nemen en er u als raadsleden verantwoordelijk voor houden als zij straks met alle gevolgen zitten.

Zijn bewoners te laat nu? Nee, u bent keer op keer te laat. Sedert 2015 maken bewoners bezwaren. Maar u kijkt steeds de andere kant op en negeert de argumenten van bewoners keer op keer.

Zo creëert u uw eigen weerstand. Een dergelijke technocratische houding is echt gedateerd in deze tijd van steeds beter opgeleide en geïnformeerde burgers. In deze tijd komt u niet meer weg met het laten stemmen door bewoners eens in de zoveel tijd, en dat vervolgens te gebruiken als een soort carte blanche om eigen ideeën uit te voeren. De burger van nu eist regie op en wil meebeslissen. Ook tussentijds.

In de zorg, mijn werkveld, is men al een heel stuk verder dan het bestuur in Vught. Daar is het gebruikelijk dat artsen samen met de patiënt beslissingen nemen voor een behandeling, en dat dit gebeurt op basis van goede informatie over de voor- én de nadelen. Arts en patiënt doen dat in een proces van gedeelde besluitvorming waarbij de patiënt de laatste stem heeft. Wat zou u doen, als het u zou overkomen dat een medisch specialist u onvolledige en gekleurde informatie geeft over een behandeling die van grote invloed is op uw leven? En die zegt, och, als u er later problemen mee krijgt, dan zien we dat dan wel weer. Dan zou u toch ook woest zijn en tegen die specialist een proces aanspannen, zeker als hij dat ook nog probeert te ontkennen? Dat is precies wat hier gebeurt.

Deze coalitie van Gemeentebelangen, VVD en PvdA-GroenLinks kiest blijkbaar voor een conflictmodel. Misschien omdat zij niet beter weten, een soort bedrijfsblindheid. Het gevolg is dat bewoners en allerlei organisaties de loopgraven ingaan en een gang naar de rechter aan het voorbereiden zijn. Dat wordt een lange en nare strijd. Misschien klopt u zich straks trots op de borst als het plan is aangenomen, maar ik kan u garanderen dat het een Pyrrhus overwinning zal zijn met alleen maar verliezers. Bovendien gaat voorlopig geen schop de grond in. Want zolang de rechtsgangen lopen, mag er niet verbouwd worden.

Waarom kiest u niet voor een samenwerkingsmodel? Laten we de krachten van bewoners van Vught verenigen met die van de gemeentelijke organisatie en samen naar de landelijke politiek gaan, de Ministeries en de Provincie. Om te vragen voor een beter alternatief, zoals de ondergrondse variant.

Dat vraagt lef en durf. Want het doet pijn om de plannen die er nu liggen, los te laten. Dat snappen wij ook.

Maar het is u eerder gelukt om financiering los te krijgen, en steeds meer. Dus waarom niet nog even wat langer volhouden en gaan voor een echt goed plan? U kent vast het verhaal van Hein Bergé. Hij verzette zich tot het einde toe tegen de demping van de Binnendieze en met succes. De naam van de dringende wethouder zijn wij vergeten, de naam van die ene persoon niet, dat was Hein Bergé. Het is aan u hoe onze gemeente en u straks zullen worden herinnerd.

Ik daag u uit om díe moed op te brengen. Dan zetten wij ons met al onze energie sámen met u in, in een proces van gedeelde besluitvorming. Voor een veiliger plan. Waarmee de doelstellingen van de N65 wél worden behaald.

Maaike Dautzenberg, Voorzitter VughtParticipeert

Inspraak N65 op 7 mei brengt veel boze burgers aan het woord

Gepost op:10-05-20

Niet van toepassing

Langs de weg naar Tilburg, zag ik de hoge bomen staan

De inspraakavond op 7 mei was een overdonderende belevenis. Meer dan 30 personen en organisaties gaven hun vaak ongezouten mening. De algemene boodschap was: de gemeente luistert niet, onze zorgen worden niet serieus genomen.

Daarnaast bleken de plannen veel fouten te bevatten, was informatie onvolledig of tegenstrijdig en waren reacties van de gemeente op zienswijzen mechanistisch en werd er nauwelijks ingegaan op de inhoud. Diverse organisaties hebben aangekondigd in beroep te gaan, er gaat dus nog veel water door de Dommel voordat de eerste spade in de grond gaat.

Ook de voozitter van VughtParticpeert, Maaike Dautzenberg, heeft ingesproken. Hierin werd uitgelegd dat de huidige manier van samenwerken met bewoners slechts het verzet aanwakkert en het tijd is voor respectvolle participatie. Voor de complete tekst lees verder

Wat vooral bleef hangen was de breedte van het ongenoegen. Diverse bewonersgroepen hadden zich georganiseerd en kwamen met helder en goed gedocumenteerd ongenoegen. Het wordt tijd dat de gemeente gaat luisteren, begrip toont en bereid is haar stoere koers los te laten. Beter voorlopig geen plan dan een slecht en duur plan.

Mislukte poging onderzoek naar tunnelvariant te frustreren

Gepost op:08-05-20

Niet van toepassing

Het was toen nog een mooie laan met volwassen bomen

De wethouder heeft iedereen proberen te verrassen door een offerte voor een tunnel te laten opstellen om te bewijzen dat dit onbetaalbaar is. VughtParticipeert, als initiator van het burgerinitiatief 'N65 Duurzaam' noch de raad, was over deze actie geinformeerd en zag dit plotseling op de agenda van de commissievergadering van 8 mei staan. Een zeer slechte start voor het geval dit college van plan was te gaan participeren.

VughtParticipeert heeft snel gereageerd en alle voorzitters en de griffie bijgaande informatie gestuurd. Wij betreuren deze poging een serieus onderzoek naar een tunnel te frustreren.

Wij schreven aan de fractievoorzitters en griffie:

Geachte raadsleden, geacht College,

Bij deze reageren wij op uw stuk ‘Reactie op het burgerinitiatief’ d.d. 7 mei 2020 met kenmerk RI/BE/ Z18 -194747 /UIT/20 -36374 en onderwerp Burgerinitiatief N65 Duurzaam.

Allereerst zijn wij verheugd dat u inziet dat de voorgestelde reconstructie van de N65 volgens de VKA+ niet voldoet en dat een tunnelvariant de beste oplossing is. Ook laat uw reactie zien dat er nooit eerder een serieuze kostenraming is gemaakt van een tunnelvariant.

Uw raming is gedaan op basis van traditionele technologie en het was ons bekend dat dit soort tunnels dergelijke uitvoeringskosten impliceren. Deze inspanning had men zich kunnen besparen. Zoals wij al vaak hebben aangegeven, zijn er modernere technieken beschikbaar die resulteren in veel lagere kosten en bovendien lagere milieulasten.

meer in de bijlage

Bijlage

Peter Corvers weet het al, zonder onderzoek of nadenken

Gepost op:19-04-20

Niet van toepassing

Op de site Helvoirt.net, digitaal dorpsplein door en voor Helvoirtenaren, weet Peter Covers het al, zelfs zonder onderzoek: "Gewoon iets dieper graven en dak erop...! Tja, als je zomaar iets opschrijft zonder je enigszins in een plan te verdiepen, wel ruim 300 handtekeningen in je achterzak hebt van mensen die kennelijk blindelings tekenen...."

Dat doet geen recht aan de vele inwoners die via ons hebben gevraagd om serieus onderzoek naar de tunnelvariant van de N65. Blijkbaar hebben zij "blindelings" getekend.

"Blindelings' is echter meer van toepassing op de mening die zonder enige verdieping of navraag in de publieke ruimte wordt geslingerd. Het hebben van een mening dat het níet kan is blijkbaar besmettelijk, wij zijn op zoek naar wat wél kan. Daar hebben de inwoners van Vught recht op.

De reden voor onderzoek naar de tunnelvariant is dat de verkeerscijfers (viewer rijksinfra Vught) klip en klaar laten zien dat huidige plannen met de N65, het VKA+, leiden tot een flinke verkeerstoename in de woonwijken van Vught en Helvoirt. Dat is een bedreiging voor de leefbaarheid en de veiligheid van ons en onze fietsende kinderen. Zónder de reconstructie, neemt het verkeer binnen Vught en Helvoirt nauwelijks toe.

Omdat de tunnelvariant nooit serieus is onderzocht, doet iedereen die de kosten noemt, zomaar een slag in de lucht, inclusief wethouder van Woesik. Het type tunnel is namelijk heel bepalend voor de kosten.

Overigens is de aanleiding voor de publicatie van RijksinfraVught ook een kans voor Helvoirt. Als het omdraaien van spoor en N65 in Vught kan op een manier die een beperkte doorstroming van het verkeer toelaat, dan past dit prima met een van de opties om een tunnel aan te leggen. Ook daar is een kans om deze aan te leggen zonder een volledige afsluiting, iets waar ook Helvoirt bij gebaat is.

Die kans komt echter niet als wij van meet af aan vinden dat het niet kan, die komt alleen als je eerst nadenkt, onderzoekt en overlegt. Daar dringen meer dan 300 inwoners van Vught "blindelings' op aan. Wij staan open voor dialoog, maar dan wel constructief.

Antwoord op vraag opnieuw: Waarom is de MKBA N65 niet tijdig aan de gemeenteraad ter beschikking gesteld?

Gepost op:16-02-20

Antwoord volstaat niet

Op 8 februari 2020 ontvingen wij bijgaand antwoord van het college met bijlagen.

Opnieuw ontwijkt de gemeente duidelijke antwoorden te geven op de vragen en wordt niet aangetoond dat zij de gemeenteraad actief het MKBA-rapport ter beschikking heeft gesteld, terwijl diverse personen in het college over deze informaite beschikten.

Voor VughtParticipeert is het duidelijk dat het college hierbij tenminste onzorgvuldig was bij het ter beschikking stellen van essentieële informatie aan de gemeenteraad. Het feit dat het MKBA-rapport, bevestigd door diverse contra-expertises, een duidelijk negatief oordeel velt over deze reconstructie-variant, riekt naar kwade wil.

Besluitvorming op basis van onvoldoende informatie, terwijl die wel beschikbaar was, moet worden aangemerkt als onbehoorlijke bestuur. Wij wijzen dit antwoord af.

Bijlage

Antwoord: Waarom verharding en verbreding Jagersboschlaan?

Gepost op:12-02-20

Antwoord volstaat niet

Voorlopige reactie op het antwoord van de gemeente

Wij hebben een reactie van de gemeente ontvangen, waarbij de meeste vragen over de Jagersboschlaan onbeantwoord zijn gebleven. Eén antwoord van de gemeente is duidelijk: verharding van de Jagersboschlaan is alleen nodig wanneer de reconstructie van de N65 doorgaat, dus niet nodig wanneer dat niet het geval is.

Aangezien de werkgroep Jagersboschlaan via de bezwaarschriftencommissie formeel bezwaar heeft ingediend tegen de gemeentelijke plannen, wachten we op verzoek van de werkgroep eerst het advies af dat deze commissie aan het college gaat geven.

Daarna zullen we een meer gedetailleerde reactie op het antwoord van het college plaatsen.

Vraag opnieuw: Waarom is de MKBA N65 niet tijdig aan de gemeenteraad ter beschikking gesteld?

Gepost op:02-01-20

Niet van toepassing

Geacht College van de gemeente Vught,

Op 17 november stelden wij u de vraag 'Waarom is de MKBA N65 niet tijdig aan de gemeenteraad ter beschikking gesteld?’ Op 6 December ontvingen wij uw antwoord (kenmerk RI/BE/Z19-218375/UIT/19-337601).

Na uitvoerige bestudering van uw antwoorden, hebben wij vastgesteld dat onze vragen onvoldoende zijn beantwoord. U wekt de indruk een antwoord te geven, terwijl dat niet zo is. Dat beoordelen wij als onvoldoende. Om deze redenen wijzen wij uw antwoord af en stellen wij de vragen opnieuw.

 1. Beschikbaar stellen van de definitieve versie van het negatieve MKBA advies aan relevante stakeholders.

In uw antwoord herhaalt u verschillende malen dat de definitieve versie van het negatieve MKBA adviesrapport op 27 juni 2016 op de website van het ministerie is geplaatst. Het gaat om het volgende document:

MIRT­ Verkenning N65 Vught – Haaren; Maatschappelijke kosten en baten van de onderzochte alternatieven Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 1 juni 2016:

Deel I: Vergelijking VKA N65 met MKBA N65 (Antea Group), juni 2016

Deel II: MKBA N65 (RIGO), februari 2016

Deel IIa: Second Opinion bij MKBA N65 (Kennisinstituut voor Mobiliteit), februari 2016

Het plaatsen op een website is het toegankelijk maken van informatie voor het brede publiek. Dat is compleet anders dan het actief en tijdig ter beschikking stellen van het MKBA rapport in de zin van het toesturen/doen toekomen aan gemeenteraadsleden en andere relevante stakeholders zoals de bewoners van Vught.

Met andere woorden, u hebt geen antwoord gegeven op de vraag wanneer en aan welke relevante stakeholders u het negatieve MKBA advies actief beschikbaar hebt gesteld.

A. Klopt het dat de conceptversie van het negatieve MKBA rapport over de reconstructie van de N65, al in de loop van 2015 in het bezit was van de verantwoordelijke wethouder?

B. Klopt het dat de definitieve versie van het negatieve MKBA rapport over de reconstructie van de N65, al in februari 2016 in het bezit was van de verantwoordelijke wethouder?

C. Klopt het dat de gemeenteraadsleden van Vught pas op zijn vroegst op 27 juni 2016 kennis hebben kunnen nemen via een website van dit negatieve MKBA adviesrapport over de reconstructie van de N65, dus ruim 5 maanden nádat het rapport definitief was?

D. Klopt het dat u de gemeenteraadsleden van Vught niet actief hebt geïnformeerd over het MKBA rapport zodra dit gepubliceerd werd op de website van het Ministerie (d.d. 27 juni 2016)?

E. Klopt het dat u de bewoners van Vught niet actief hebt geïnformeerd over het MKBA rapport zodra dit gepubliceerd werd op de website van het ministerie (d.d. 27 juni 2016), bijvoorbeeld in het Klaverblad, via de gemeentelijke website of aan bewonersgroepen?

 1. Beschikbaar stellen van het MKBA advies vóór de beslissing over de reconstructie van de N65/voorkeursalternatief (VKA).

Op de raadsinformatieavond van 10 maart 2016 is de raad geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen rond de reconstructie van de N65. Daarna volgde een raadsvergadering op 17 maart 2016.

A. Klopt het dat u de raadsleden op de raadsinformatieavond van 10 maart 2016, toen de reconstructie van de N65 expliciet aan de orde kwam, niet hebt geïnformeerd over het negatieve MKBA adviesrapport, door het toe te sturen dan wel op een andere wijze actief ter beschikking te stellen?

B. Klopt het dat u de raadsleden vóór de raadsvergadering van 17 maart 2016 niet hebt geïnformeerd over het negatieve MKBA adviesrapport, door het toe te sturen dan wel op een andere wijze actief ter beschikking te stellen?

Op 26 april 2016 heeft de fractie PvdA/GL vragen gesteld aan het college. Dat was naar aanleiding van een artikel op 25 april 2016 in het Brabants Dagblad met als kop ‘Vertrouwelijk rapport toont te weinig voordeel door nieuwe N65’. Daarin wordt gesproken over een geheim rapport (het MKBA), waaruit bleek dat de kosten-baten analyse negatief uitpakte en de beperkte baten vooral de doorstroom op de N65 ten goede zou komen en niet de leefbaarheid in Vught.

U hebt deze vragen van de PvdA/GL (pas) op 24 mei 2016 beantwoord. Uit de vragen van de fractie PvdA/GL bleek overduidelijk dat u op dat moment de raad niet had geïnformeerd over het MKBA rapport.

C. Klopt het dat het MKBA rapport ten tijde van de beslissing over de reconstructie van de N65/VKA, alleen aan de stuurgroepleden ter beschikking is gesteld, en niet aan de gemeenteraad?

D. Klopt het dat de stuurgroep heeft besloten vóór de reconstructie van de N65/VKA, zonder de gemeenteraad Vught eerst te consulteren met inachtneming van het MKBA rapport?

In uw antwoord suggereert u dat het de minister is die het besluit over publicatie van de MKBA heeft genomen, dus ook om het negatieve MKBA advies niet aan de gemeenteraad van Vught te sturen. Dit antwoord is misleidend.

De minister neemt deze besluiten namelijk niet alleen en ondertekent pas als alle partijen die vertegenwoordigd zijn in de stuurgroep, tot de Bestuursovereenkomst N65 besluiten.

E. Kunt u uitleggen waarom u de raad niet heeft geconsulteerd over de reconstructie van de N65/VKA alvorens een beslissing te nemen over de reconstructie?

In de notulen van de raadsvergadering van 28 juni 2018 is het volgende vermeld: “De fractie CDA vraagt naar de kosten/batenanalyse die het college heeft toegezegd n.a.v. schriftelijke vragen gesteld door PvdA-GroenLinks in mei 2016. Wethouder Van Woesik zal de raad z.s.m. een kosten/batenanalyse doen toekomen.” Ook hieruit blijkt dat de raadsleden in 2018 nog steeds niet actief door u waren geïnformeerd over het MKBA rapport.

F. Klopt het dat het MKBA rapport pas na 28 juni 2018 actief aan de raadsleden beschikbaar is gesteld, dus ruim 2 jaar ná het verschijnen van het MKBA rapport in 2016?

G. Klopt het dat u het MKBA rapport met het negatieve advies over de reconstructie van de N65/het Voorkeursalternatief VKA pas actief aan de raadsleden ter beschikking heeft gesteld, nádat al besloten was over het VKA in 2016?

H. Wat zijn de overwegingen van de stuurgroep en de voor Vught verantwoordelijke wethouder in de stuurgroep geweest, om de eigen gemeenteraad niet actief te informeren over dit rapport tijdens besprekingen over de N65 in 2015, 2016 en 2017?

 1. Formeel besluit reconstructie van de N65/VKA ontbreekt

Uit raadsstukken is niet op te maken op welk moment de gemeenteraad besloten heeft voor het VKA en hoe zij is geïnformeerd over alle relevante informatie, inclusief het MKBA rapport.

A. Wanneer heeft de gemeenteraad precies besloten over de reconstructie van de N65?

B. Uit welk raadsstuk blijkt dit besluit?

C. Zijn de MKBA onderzoeksresultaten toen vooraf actief ter beschikking gesteld in de zin van toesturen of bijvoegen als raadsstuk?

 1. Reconstructie van de N65/VKA levert meer kosten dan baten op

U noemt in uw antwoord dat in een MKBA niet alle baten gekwantificeerd kunnen worden. U citeert hier selectief en dus onzorgvuldig uit het MKBA-rapport. Uw antwoord is daarmee misleidend.

In de gehele alinea staat letterlijk (MIRT MKBA/RIGO, blz.5):

“Uit de MKBA blijkt dat de kosten de baten ruimschoots overtreffen. Bovendien blijkt dat de belangrijkste baten bestaan uit verbeterde doorstroming van het verkeer. De beoogde verbeteringen van leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en vermindering barrièrewerking vormen in verhouding slechts een klein deel van de baten.

Hierbij dient echter wel de nuance aangebracht te worden, dat niet alle baten in geld zijn (of kunnen worden) uitgedrukt. Dit geldt bijvoorbeeld voor de ruimtelijke kwaliteit.

Deze baten zijn echter in verhouding klein en hebben geen wezenlijke invloed op de conclusie dat de kosten-baten verhouding duidelijk negatief is”.

Of zoals het KIM het verwoordt (MIRT MKBA/KIM, blz. 4):

“Uit de MKBA blijkt dat bij alle projectalternatieven de kosten hoger zijn dan de maatschappelijke baten. Bovendien blijkt dat de belangrijkste baten bestaan uit verbeterde doorstroming van het verkeer, wat overigens niet het hoofddoel van dit project is. De beoogde verbeteringen van leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en de vermindering barrièrewerking vormen in verhouding slechts een klein deel van de baten. Niet alle baten kunnen echter in geld worden uitgedrukt.”

Voorts geeft U in uw antwoord het volgende aan: “Wij hebben zwaarder laten wegen dat het gekozen alternatief goed scoort op de doelstellingen van de MIRT-verkenning dan op doorstroming. Het scoort goed op barrièrewerking, oversteekbaarheid auto- en langzaam verkeer, verkeersveiligheid, geluid en ruimtelijke kwaliteit”.

Uw antwoord is strijdig met de uitkomsten en tegengesteld aan de conclusies van het MKBA rapport. De MKBA laat namelijk het volgende zien als gevolg van de reconstructie van de N65/ VKA:

Kosten ruimtelijke kwaliteit 1 mln.

Kosten voor de verkeersveiligheid 6 mln.

Baten voor de oversteekbaarheid 3 mln.

Baten van uitstoot (luchtkwaliteit) 1 mln.

Noch kosten, noch baten voor geluid 0 mln.

Dus baten zijn opgeteld 4 mln., de kosten zijn opgeteld 7 mln. Het saldo baten-kosten is dus 3 mln. negatief.

Bovendien is de MKBA ratio 0,65 en daarmee fors lager dan 1,00, het break even point waarbij de kosten tegen de baten opwegen. Ook is het zo dat de belangrijkste baten te vinden zijn t.a.v. reistijdbesparing (60 mln.), reiskostenbesparing (12 mln.) en de betrouwbaarheid (15 mln.) waarmee gedoeld wordt op files en opstoppingen. Met andere woorden: de doorstroming.

Terwijl voor de Vughtse bewoner de veiligheid in het dorp met 6 mln. vermindert vanwege omrijdgedrag, zo stellen de auteurs van het rapport. Daarmee doelen ze op de toename van vracht/autoverkeer en ander gemotoriseerd verkeer door de woonbuurten van Vught.

Aangezien veiligheid in buurten en wijken zeer bepalend is voor de leefbaarheid, gaat de leefbaarheid in Vught er als gevolg van de reconstructie van de N65 er fors op achteruit.

Kortom, de doorstroming verbetert op de N65 na de reconstructie, wat vooral mensen buiten Vught ten goede komt, en de bewoners van Vught gaan er op achteruit.

A. Kunt u uitleggen waarom de Vughtse wethouder en de stuurgroep op basis van deze negatieve uitkomsten voor de inwoners van Vught, tóch heeft besloten vóór het VKA?

 1. Duurdere VKA+ variant nog meer extra kosten dan baten voor Vught

De totale kosten voor de reconstructie van de N65 in de VKA+ variant zijn fors hoger dan het VKA en zijn nu geraamd op 155 mln. U heeft in de persoon van wethouder van Woesik aangegeven dat het VKA+ hetzelfde MKBA kosten baten saldo oplevert. Hij stelt derhalve dat de plus op het VKA geen enkele consequentie heeft voor de MKBA.

Voor Vught betekent dit dat er dus wel extra kosten zijn van 13,4 mln. van het VKA+, die niet worden gecompenseerd door extra baten. Kortom, de duurdere verdiepte variant VKA+ kost de Vughtse inwoners veel meer, maar levert geen extra baten op.

A. Kunt u uitleggen waarom u ondanks deze negatieve uitkomsten, gekozen hebt voor het VKA+?

Tenslotte

De Vereniging VughtParticipeert zou graag op korte termijn haar leden over uw antwoorden willen informeren. Wij nemen aan dat ook u de noodzaak ziet de inwoners van Vught zo snel mogelijk te informeren. Om die reden zouden wij het op prijs stellen uw antwoorden binnen 3 weken te mogen ontvangen.

PS als onderdeel van ons doel om transparantie te bieden, hebben wij deze brief ook op onze website http://www.vughtparticipeert.nl geplaatst. Uw antwoorden zullen daar ook worden gepubliceerd.

Antwoord: Waarom is de MKBA N65 niet tijdig aan de gemeenteraad ter beschikking gesteld?

Gepost op:02-01-20

Antwoord is onvolledig

Geacht College van de gemeente Vught,

Op 17 november stelden wij u de vraag 'Waarom is de MKBA N65 niet tijdig aan de gemeenteraad ter beschikking gesteld?’ Op 6 December ontvingen wij uw antwoord (kenmerk RI/BE/Z19-218375/UIT/19-337601).

Na uitvoerige bestudering van uw antwoorden, hebben wij vastgesteld dat onze vragen onvoldoende zijn beantwoord. U wekt de indruk een antwoord te geven, terwijl dat niet zo is. Dat beoordelen wij als onvoldoende. Om deze redenen wijzen wij uw antwoord af en stellen wij de vragen opnieuw.

PS uw antwoord publiceren wij hierbij

Bijlage

Vraag: Waarom is de MKBA N65 niet tijdig aan de gemeenteraad ter beschikking gesteld?

Gepost op:17-11-19

Niet van toepassing

Open vraag aan het College van de gemeente Vught

Een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) is in Nederland wettelijk voorgeschreven voor alle grote infrastructurele projecten. De analyse moet duidelijk maken of een dergelijke grote investering zin heeft. Als de kosten van het infrastructuurproject groter zijn dan de baten, moeten dit project niet worden uitgevoerd.

Het MKBA N65 is door het ministerie van I&W ( Infrastructuur en Waterstaat) opgesteld en is vervolgens getoetst door de Antea Group en door het RIGO. Tenslotte is een second opinion gevraagd aan het KIM, het onafhankelijk Kennisinstituut voor Mobiliteit in Nederland.

Uit het onderzoek naar alle maatschappelijke kosten en baten van de reconstructie van de N65 blijkt dat de kosten veel hoger zijn dan de maatschappelijke baten. De Antea Group, Rigo en het KIM komen alle drie tot deze conclusie. Bovendien blijkt dat de belangrijkste baten bestaan uit een verbeterde doorstroming van het verkeer op de N65, en dat was nou juist géén doelstelling van het project.

Tenslotte, de beoogde verbeteringen van leefbaarheid (verkeersveiligheid en luchtkwaliteit), ruimtelijke kwaliteit en vermindering barrièrewerking worden niet gerealiseerd. De verkeersonveiligheid op de overige wegen in Vught wordt juist groter met de reconstructie, zo blijkt uit de berekeningen van Rijkswaterstaat.

In de gemeenteraad is de reconstructie van de N65 op 25 november 2015, op 2 december 2015 én op 10 maart 2016 besproken. Op deze vergaderingen is het MKBA onderzoek niet genoemd door het College, ook niet in de bijbehorende stukken. Op 24 maart 2016 is door de Stuurgroep N65 besloten tot de reconstructie van de N65 op basis van het Voorkeurs Alternatief (VKA).

Het MKBA rapport is pas op 2 juni 2016 gepubliceerd op de website van Rijkswaterstaat en niet op de website Rijksinfravught.nl. Op deze laatste website worden normaliter alle documenten inzake de Rijksinfra Vught gepubliceerd. Publicatie op Rijksinfravught.nl vond pas plaats in 2018, na vragen vanuit de gemeenteraad.

Het MKBA rapport is dus niet aan de leden van de gemeenteraad ter beschikking gesteld. Dat is pas gebeurd in 2018, twee jaar ná de besluitvorming door de Stuurgroep N65 (Rijkswaterstaat, provincie NoordBrabant, Den Bosch, Vught en Haaren)

Zonder kennis van de analyse door Rijkswaterstaat is de gemeenteraad gevraagd een besluit te nemen over de aanpassingen van de N65 en de financiële bijdrage van de gemeente Vught daaraan.

Vraag:

Om aan onze leden duidelijk te maken wat er is gebeurd en wie daarvoor verantwoordelijk is, krijgen wij graag antwoord op de volgende vragen:

 • Wanneer was de definitieve versie beschikbaar van het MKBA advies van Antea group en aan wie is dit ter beschikking gesteld? We doelen daarbij op de MIRT­ Verkenning N65 Vught – Haaren; Maatschappelijke kosten en baten van de onderzochte alternatieven, Deel I, Deel II en Deel IIa, Antea group, 1 juni 2016.
 • Wanneer was de definitieve versie van de MKBA beschikbaar, die al eerder door RIGO is uitgevoerd (opgeleverd door RIGO in februari 2016) en die als 'Deel II MKBA N65' in de hierboven genoemde MIRT verkenning opgenomen, evenals de second opinion door het Kennisinstituut voor Mobiliteit (opgeleverd 17-2 2016), opgenomen als Deel IIa in de genoemde MIRT verkenning?
 • Aan wie binnen de college en gemeenteraad van Vught zijn deze twee rapporten wanneer ter beschikking gesteld?
 • Klopt het dat voor de MKBA alle kosten en baten zijn geanalyseerd en gekwantificeerd, waarbij er per saldo een negatief resultaat bleek?
 • Klopt het dat de definitieve versie van de MKBA van het VKA (MIRT­ Verkenning N65 Vught – Haaren; Maatschappelijke kosten en baten van de onderzochte alternatieven, Antea group, 1 juni 2016, Deel 1, Deel II en Deel IIa) bij het besluit door de gemeenteraad niet aan de raadsleden ter beschikking was gesteld?
 • Is het gebruikelijk om een dergelijke stemming in de gemeenteraad te laten plaatsvinden zonder dat kennis genomen kon worden van relevante onderzoeksresultaten?

Tenslotte:

De Vereniging VughtParticipeert zou graag op korte termijn haar leden over uw antwoorden willen informeren. Wij nemen aan dat ook u de noodzaak ziet de inwoners van Vught zo snel mogelijk te informeren. Om die reden zouden wij het op prijs stellen uw antwoorden binnen 3 weken te mogen ontvangen.

PS als onderdeel van ons doel om transparantie te bieden, hebben wij deze brief ook op onze website www.vughtparticipeert.nl geplaatst. Uw antwoorden zullen daar ook worden gepubliceerd.