Post

N65 besluitvorming is onzuiver, onvolledig en onverstandig

Gepost op:08-04-20

Niet van toepassing

Onze gemeenteraad wil op korte termijn een beslissing nemen die een grote invloed zal hebben op de levenskwaliteit in onze gemeente. Het gaat om de reconstructie van de N65.

In 2009 begonnen als een mooi plan om de N65 in een tunnel te stoppen, is verwaterd tot een compromis in de vorm van een halfverdiepte tunnelbak. Onderzoek van diverse experts toont aan dat eigenlijk alleen de doorstroming van het doorgaande verkeer op de N65 wordt verbeterd.

Voor Vught zijn de gevolgen vooral negatief: veel extra verkeer in de woonwijken met files, stoplichten en luchtvervuiling, slechte oversteekbaarheid en afname van de verkeersveiligheid, vooral voor fietsers. Daarnaast kost dit plan onze gemeente veel geld, geld dat op vele andere zaken als scholen, sport, cultuur en sociale voorzieningen zal moeten worden bezuinigd.

Kortom, een plan met veel voordelen voor Rijkswaterstaat en voornamelijk nadelen voor onze gemeente en inwoners.

Er is een alternatief, namelijk een ondergrondse, dus volledig verdiepte ligging. Dank zij voortgeschreden technieken is dit goed mogelijk. Gewoon iets dieper graven, dak erop en onze oorspronkelijke Helvoirtseweg er overheen. Het behoud van de Helvoirtseweg, ook daar waar het nu N65 heet, maakt het mogelijk alle bestaande aansluitingen te behouden. Dit heeft vele voordelen en neemt een aantal ernstige nadelen weg:

- het dorp op het niveau van het maaiveld blijft volledig van ons, zodat wij ons makkelijk kunnen verplaatsen en veilig kunnen fietsen, dus de aansluitingen op de N65 blijven behouden

- Vught-noord en -zuid worden met elkaar verbonden

- het doorgaande verkeer gaat er geruisloos onderdoor

- het vrijgekomen gebied naast de N65 kan worden gebruikt voor uitbreidingen van de scholen en mogelijk woningbouw en parken

- geen ernstige verkeersproblemen in onze woonwijken

- de Jagersboschlaan kan behouden blijven

- het verkeersinfarct tijdens de bouw van de N65 en erna kan worden voorkomen

- Vught wordt samengevoegd tot een mooi en veilig dorp.

Wij roepen jou op om de gemeente te vragen ons de tijd te gunnen om ook deze optie te laten onderzoeken als extra variant. En pas daarna een besluit te nemen. Nu een beslissing nemen leidt tot een slechte keuze en een blijvende wond door ons dorp. Onderteken daarin de bijgaande oproep voor een burgerinitiatief. Daarin vragen wij de gemeente het volgende:

 1. De tunnelvariant ‘N65 Duurzaam’ in overleg met de Provincie en het Rijk op basis van de nieuwste technieken nader te onderzoeken als mogelijke oplossing voor de problemen die de huidige VKA+ variant met zich meebrengt, bij voorkeur met een Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse.
 2. Het gebruikelijke democratische proces te volgen met complete inspraakprocedures, waarbij fysieke aanwezigheid van alle deelnemers in dezelfde ruimte mogelijk is, dus nadat alle coronamaatregelen zijn opgeheven.
 3. Het bestemmingsplan pas vast te stellen nadat ook de ondergrondse, duurzame variant van de N65 is onderzocht. Indien jij wil tekenen, print en onderteken dan bijgaand formulier en vul uw naam, adres, geboortedatum (verplicht voor een burgerinitiatief) en handtekening in.

Al jouw huisgenoten vanaf 16 jaar kunnen ondertekenen, dus ook jouw partner en kinderen (voor zover zij wonen in Vught). Vraag ook jouw buren om te tekenen. Graag inleveren in de brievenbus van Heikantstraat 4 of Raadhuisstraat 3001.

Wij zijn het aan onze toekomst en die van onze kinderen verplicht deze optie te onderzoeken, nu voor een slechte variant kiezen is later niet uit te leggen.

Bijlage
Gerelateerde posts

Reconstructie N65: van uitstel naar afstel?

Gepost op:07-09-21

Niet van toepassing

Opnieuw lezen wij dat de Provincie geen oplossing heeft gevonden voor het stikstofprobleem bij de reconstructie van de N65 (Brabants Dagblad 14-08-21). Het probleem is blijkbaar zo groot dat men de gunning van het project aan BAM Infra heeft uitgesteld. Hiertoe hadden wij in april al opgeroepen.

Het stikstofprobleem in het kort. De stikstofbelasting was berekend met een incompleet model (AERIUS). Daarnaast was geen rekening gehouden met de geplande toename van het verkeer. Dus een reconstructie van de N65 in gang zetten om de doorstroming te verbeteren en dan geen rekening houden met de ongewenste gevolgen daarvan. Dat is wel heel erg slordig.

Maar dit is niet het enige probleem voor de N65 reconstructie. Naast stikstof zijn er grote zorgen over de verkeersveiligheid van het ontwerp, gezondheidsrisico’s voor omwonenden door fijnstof, misleidende kostencalculatie voor een tunnel, onbetrouwbare onderbouwing van de verkeerstoename als gevolg van de aanzuigende werking en het frustreren van een maatschappelijk en juridisch aanvaardbare oplossing.

Verkeersveiligheid van het ontwerp

Als gevolg van het afsluiten van diverse aansluitingen naar de N65 moet het lokale verkeer veel meer kilometers IN het dorp rijden om bij een oprit te komen. Door deze forse toename van lokaal verkeer gaat de verkeersveiligheid IN de dorpskernen erop achteruit.

Maar ook de verkeersveiligheid op de N65 wordt niet beter. Lees het rapport van gerenommeerd verkeersveiligheidsdeskundige Cees Wildervanck: er komen gevaarlijke opritten en een verhoogde snelheid van het doorgaande verkeer. Zijn conclusie luidt: “De combinatie van beperkt zicht en korte invoegstrook leidt tot piekbelastingen van het waarnemingsvermogen en de mentale capaciteit van de weggebruikers. Vooral het cumuleren hiervan met de niet-vergevingsgezinde omgeving (geen correctieruimte, betonnen wand) maakt dat hier sprake is van een zeer hoog, zo al niet onaanvaardbaar risico.”

Ook het verkeersveiligheidsonderzoek van de ovondes legt ernstige ontwerpfouten bloot. Eindconclusie: "De intensiteiten waarmee wordt gerekend in de ontwerpnota zijn aantoonbaar onjuist en onvolledig. Op grond van deze conclusie is doorgaan met het voorliggende ontwerp bestuurlijk zeer onzorgvuldig. Nogmaals moet worden benadrukt dat congestie op en onveiligheid van de rotondes niet meer gerepareerd kunnen worden na uitvoering van dit ontwerp.”

Gezondheidsrisico’s voor omwonenden door fijnstof

Net als stikstof wordt ook fijnstof berekend met het AERIUS model. Voor stikstof bleek dit model niet te kloppen, maar voor fijnstof zal dat toch hopelijk wél het geval zijn?

Nee, helaas niet. Op vele fronten schiet het model tekort. Resuspensie van fijnstof (het opnieuw opwerpen door het langsrijdend verkeer van fijnstof dat zich al op de weg bevindt) zit niet in het AERIUS model. Ook de bij het model behorende metingen laten stelselmatig onbegrijpelijke meetwaarden zien. Tot bijna 10% van de meetwaarden zijn op meerdere meetlocaties negatief. Dat zou dan inhouden dat bij die meetpunten fijnstof verdwijnt naar een onbekende “bestemming elders”.

Niet alleen ‘verdwijnt’ hier dus fijnstof, maar door negatieve waarden op te tellen bij positieve waarden, worden de positieve waarden significant lager en lijkt er in de officiële rapportage veel minder fijnstof te zijn dan er in werkelijkheid zou zijn. Balletje, balletje met onze gezondheid.

Misleidende kostencalculatie voor een tunnel

Maar een tunnel in Vught zou toch veel te duur zijn? De gemeente had toch door laten rekenen dat een tunnel in Vught wel €412 miljoen zou gaan kosten. Véél te duur, toch?

Nee, ook dat klopt niet. Je kunt prima binnen het bestaande budget van €183 miljoen een 1,3 km lang ‘dak op de bak’ krijgen dat nergens hoger is dan de door de gemeente geaccepteerde hoogte van de geluidsschermen. Deze tunnel voldoet volledig aan de eisen die de ‘tunnelwet’ stelt en is berekend met ‘all-in’ prijzen conform de vereiste berekeningsmethodiek.

Maar hoe kan de gemeente dan op €412 miljoen komen? Dat blijkt een tunnelontwerp te betreffen met aansluitingen ondergronds in de tunnel en raad eens: dat mag helemaal niet volgens de tunnelwet!

Onbetrouwbare onderbouwing van de verkeerstoename door aanzuigende werking

En de aanzuigende werking van 2.000 auto’s en 300 vrachtwagens per dag extra waar de provincie mee komt, die getallen kloppen dan toch hopelijk wél?

Analyse van de verkeersaantallen in het door de overheid gebruikte PIM platform laten onverklaarbare cijfers zien, die niet sporen met welke aanzuigende werking dan ook. Waar zit de fout? Er is in elk geval geen sprake van betrouwbare verkeersaantallen, op basis waarvan conclusies kunnen worden getrokken die een investering van €183 miljoen rechtvaardigen.

Van uitstel naar afstel?

In samenwerking met Stichting Comité N65 heeft VughtParticipeert inmiddels zoveel fouten en risico’s ontdekt en aangetoond, dat dit bestemmingsplan definitief van tafel moet. Wij zullen zorgen dat onze bevindingen en rapporten van experts ingebracht worden bij de Raad van State. De zitting verwachten wij later dit jaar nog.

Afstel is voor de overheid wat ons betreft het enige juiste besluit en daarna transparant samenwerken aan een oplossing waarmee wél alle doelstellingen worden bereikt. Vooral de doelstellingen die voor de gemeente Vught belangrijk zijn: meer verkeersveiligheid, minder luchtvervuiling, minder geluidsoverlast, betere oversteekbaarheid en duurzaamheid.

Tot die tijd kunnen wij de urgente problemen met stikstof, maar ook de te verwachten hoeveelheid fijnstof die het doorgaande verkeer lokaal produceert,  alleen maar oplossen door de maximum snelheid te beperken tot 50 km/uur ter hoogte van woongebieden. Deze snelheidsverlaging dient wat ons betreft zonder omhaal per direct ingevoerd te worden i.v.m. het volksgezondheideffect op omwonenden. Deze snelheidsverlaging vormt dan tevens de broodnodige aansporing voor de overheid om zo snel mogelijk te komen tot een maatschappelijk en juridisch passende oplossing.

N65, er wordt veel beweerd maar klopt dat allemaal wel?

Gepost op:05-05-20

Niet van toepassing

Steeds meer bewonersgroepen ontdekken de negatieve gevolgen voor hun leefomgeving door de reconstructie van de N65.

Daarbij bestuderen zij de plannen en onderzoeksrapporten nauwkeurig en worden steeds meer zaken ontdekt die onvolledig zijn, onjuist of in tegenspraak met gemaakte afspraken en verwachtingen. Tevens bereiden een aantal personen, bewonersgroepen en organisaties beroepsprocedures voor en zijn al begonnen met het verzamelen van deze ongerijmdheden.

Wij gaan die centraal verzamelen op N65kloptdatwel@vughtparticipeert.nl

Ook VughtParticipeert was al gestart met het verzamelen van deze zaken, een paar voorbeelden:

 • er is geen oplossing voor het doorgaande verkeer op de N65 tijdens de bouwfase
 • het doel was verkeersveiligheid maar het verkeer binnen Vught neemt enorm toe
 • er is geen rekening gehouden met de kosten voor het aanpassen van de wegen in het dorp
 • Arcadis gaat uit van de onvolledige ongevallen statistieken
 • er is geen oplossing voor de verkeerstoename op de Helvoirtseweg en andere locaties
 • een MER rapportage is verplicht maar ontbreekt
 • Vught moet veel meebetalen maar er is geen zicht op de lange termijn financiële gevolgen van lenen en aflossen
 • Er moeten 412 bomen worden omgehakt maar er wordt nauwelijks gecompenseerd …

In de vele discussies met bewoners horen wij steeds meer van dit soort zaken en wij willen die met iedereen en voor iedereen bij elkaar brengen. Daarvoor hebben wij het email adres N65kloptdatwel@vughtparticipeert.nl ingericht als verzamelbak voor alle fouten, hiaten, onjuiste aannames, onvolledige analyses etc. Stuur jouw observaties en zorgen aan ons met een korte omschrijving, verwijzing naar rapport of uitspraak en reden waarom dit onjuist, onvolledig,... is.

Wij zullen al deze meldingen rubriceren, ontdubbelen en regelmatig een actueel overzicht op onze website ter beschikking stellen. Hieruit kunnen alle bewonersgroepen en hun juristen putten bij het opstellen van bezwaren en wordt zo weinig mogelijk vergeten.

Doe jezelf en onze gemeente een plezier en draag bij aan een compleet overzicht van wat niet klopt, dan kunnen wij daar samen iets aan doen.

Burgerinitiatief N65 Duurzaam en Avulo reportage

Gepost op:03-05-20

Niet van toepassing

De N65, nu nog een prachtige laan

Burgerinitiatief voor onderzoek naar een tunnelvariant

VughtParticipeert draait op volle toeren. Met het starten van het burgerinitiatief N65 Duurzaam, om een tunnelvariant te laten onderzoeken, hebben wij vele inwoners van Vught in beweging gekregen. Inmiddels zijn er meer dan 350 handtekeningen onder dit initiatief gezet en dat aantal loopt dagelijks verder op.

De gemeenteraad geeft gehoor aan ons initiatief en wij staan op de agenda van de gemeenteraadsvergadering van 14 mei. Eerst komen wij aan het woord, daarna wordt het bestemmingsplan N65 besproken, of niet als eerst tot een onderzoek naar een tunnelvariant wordt besloten.

Participatie wordt steeds beter hoorbaar

In aanloop op de gemeenteraadsvergadering zal op 7 mei een inspraakavond over het bestemmingsplan N65 worden gehouden. Daar kan door inwoners worden ingesproken en velen hebben zich hiervoor reeds gemeld, ook VughtParticipeert. Ook 7 mei wordt een historische avond voor Vught en kan live worden gevolgd. Details hierover worden nog gepubliceerd.

Op 8 mei is er een extra commissievergadering over de N65 die ook online kan worden gevolgd.

TV reportage over de N65 vanuit bewonersperspectief

Avulo start op 3 mei een reportage in 3 afleveringen. In deze reportage worden diverse bewonersgroepen en organisaties aan het woord gelaten. Zij leggen uit wat de voorgestelde variant voor de reconstructie N65 voor hun buurt betekent.

Elke aflevering wordt in principe om 16.00 uur uitgezonden en herhaald om 21.00 uur op dezelfde dag en om 12.00 uur de volgende dag (4 mei schuift door naar 5 mei).

Aflevering 1 op zondag 3 mei 16:00 uur: Verkeer, veiligheid en alternatieven.

Deze aflevering gaat dieper in op de gevolgen van de voorgestelde reconstructie van de N65 voor de verkeersstromen in ons dorp, de kritische locaties en de verkeersveiligheid. Tevens wordt aangeven welke alternatieven er eerst onderzocht moeten worden voordat een duurzaam besluit kan worden genomen. Nu direct bekijken op youtube.

Aflevering 2 op dinsdag 5 mei 16:00 uur: Natuur en Milieu.

In deze aflevering worden inwoners en organisaties aan het woord gelaten die zich zorgen maken over ons groen, onze gezondheid en de omgeving voor onze kinderen als gevolg van de voorgestelde reconstructie van de N65. Hierbij geven zij aan welke negatieve invloed deze plannen zullen hebben en op welke manier zij hiertegen weerstand zullen bieden. Nu direct bekijken op youtube.

Aflevering 3 op woensdag 6 mei 16:00 uur: De N65 en het gemeentelijk huishoudboekje.

In deze aflevering worden verschillende meningen gegeven over de financiële gezondheid van onze gemeente en de gevolgen voor ons huishoudboekje in de komende jaren. Kiezen voor de grote financiële bijdragen die onze gemeente wil doen aan het oplossen van infrastructuur problemen van Rijkswaterstaat en ProRail, zullen een grote invloed hebben op voorzieningen als scholen, sport, cultuur, verkeersveiligheid en het sociaal domein. Nu direct bekijken op youtube.

Dit is pas het begin

Het burgerinitiatief en de vele bijdragen van bewonersgroepen laten zien hoeveel energie, kennis en betrokkenheid er is binnen onze gemeente. Het is dit potentieel dat VughtParticipeert probeert te mobiliseren, het is immers onze gemeente en daar willen wij in participeren.

Bij het bestemmingsplan N65 is helaas veel van deze energie besteed aan het zoeken naar informatie, weerwoord bieden aan onjuiste beeldvorming en gevestigde meningen bijstellen. Veel liever zou VughtParticipeert willen bijdragen aan een samenwerking waarbij gemeente en bewoners van meet af aan meningen en ideeën uitwisselen en mogelijkheden beoordelen.

Zodat met de beschikbare energie, kennis van de situaties ter plaatse en deskundigheid, gewerkt wordt aan betere resultaten. Hiermee willen wij het energieverlies door verzet en boosheid achteraf beperken en komen tot keuzes die beter worden begrepen en geaccepteerd.

Wordt lid en steun daarmee ons werk. Hoe meer leden, hoe effectiever de participatie!

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Comité N65 OH meldt zich in het N65 debat en eist een tunnel

Gepost op:25-04-20

Niet van toepassing

Geacht B&W en Raadsleden,

Helvoirt, 22 April 2020

Binnenkort wordt het N65-bestemmingsplan in stemming gebracht in uw Raad. Uit de vele zienswijzen die zijn inge- bracht, heeft u kunnen zien dat niet iedereen onverdeeld enthousiast is over dit plan dat €155 miljoen kost. Eigenlijk is iedereen van mening dat een echte autotunnel door de bebouwde kommen van Vught en Helvoirt beter zou zijn. Maar vervolgens wordt dit betere plan terzijde geschoven met het argument dat I&W daar geen geld voor heeft. Daarom wijzen wij u graag op het volgende:

zie bijlage

Bijlage

Gemeente vraagt om rectificatie N65 bericht

Gepost op:17-11-19

Niet van toepassing

Van de Omgevingsmanager rijksinfra van de gemeente Vught ontvingen wij de volgende mail:

Via dit mailbericht wil ik reageren op de link die op de website staat van Vught Participeert. Dit aangezien de bewoners van Vught recht hebben op juiste informatie. Iets wat u volgens mij ook nastreeft.

Onder het kopje ‘verkeersveiligheid’ staat een bericht ‘N65 uitgesteld voor onbepaalde tijd.’ Ik wil u laten weten dat wij ons niet herkennen in de inhoud van dit bericht. We hebben dit ook aan www.Vught.nu laten weten.

Deze onafhankelijke nieuwssite heeft het bericht geschreven vanuit een eigen interpretatie, mening en analyse. Ik verwijs u voor de juiste informatie naar:

Vooralsnog is de verwachting dat de stikstofuitstoot per saldo door het project niet toeneemt. In dat geval blijft de planning van start reconstructie N65 in 2021 actueel.

Ik stel het dan ook zeer op prijs als u de link naar dit bericht van de website haalt.

Standpunt van VughtParticipeert:

het bericht op vught.nu waar naar wij verwijzen, is niet gebaseerd op een eigen interpretatie van vught.nu maar op de tweede bestuursrapportage van Haaren (2019 11 07 RV 1297 Bijlage 1 tweede BERAP 2019). Daarin staat op pagina 8: N65

 • In juli heeft de Raad ingestemd met de extra bijdrage voor de N65. Het nieuwe ontwerp met de tunnelbak, parallelwegen, ecopassage Broekley en de fietstunnel bij de Kreitestraat is nu door alle partijen financieel haalbaar gemaakt.
 • In verband met het stikstofdossier (landelijke problematiek) kan er op dit moment geen Raad van State proof ontwerp bestemmingsplan in procedure worden gebracht. Er wordt zowel landelijk, provinciaal als door de projectgroep naar een oplossing gezocht. Deze problematiek gaat leiden tot een vertraging van het proces. De omvang van de vertraging is op dit moment niet reëel in te schatten.

Besluit VughtParticipeert

Omdat wij hier indirect verwijzen naar een officiële bron zien wij geen reden dit bericht van onze site te halen. Tevens geven wij te bedenken dat er door diverse groepen inwoners een groot aantal zienswijzen op het plan N65 is ingediend, op basis waarvan te verwachten is dat er nog wel wat water door de Maas zal stromen voordat een start gemaakt kan worden met de uitvoering.

N65 uitgesteld voor onbepaalde tijd

Gepost op:18-10-19

Niet van toepassing

Op www.vught.nu lezen wij:

VUGHT – 17 oktober 2019. De ombouw van de N65 is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Vught en Haaren meldden dat de zaak wordt opgehouden door de stikstofproblemen. Voorlopig dus geen tunnelbak voor de weg bij Helvoirt.

Mogelijk geeft dit uitstel ons de gelegenheid alle consequenties van de ombouw nauwkeuriger te bekijken. Hierbij denken wij aan de consequenties voor de financiele positie van de gemeente, de gevolgen van de toename van het verkeer binnen het dorp en de gevolgen voor de verkeersveiligheid.

Ook kunnen wij een nuchter onderzoek doen naar welk maatschappelijk voordeel te behalen is en de actuele mogelijkheden voor een volledige ondertunneling. VughtParticipeert werkt graag samen met andere organisaties om deze pauze zo goed mogelijk te gebruiken, immers €170.000.000,= uitgeven mag best goed overwogen zijn.