N65 Duurzaam

5 Vughtse belangengroepen wijzen advies Task Force N65 af

Gepost op:17-01-24

Niet van toepassing

N65 de mooiste provinciale weg van Noord-Brabant

Op 21 december 2022 vernietigde de Raad van State het bestemmingsplan N65 op basis van de VKA+ variant. De gemeenteraad besloot een inventarisatie te laten maken van de mogelijke alternatieven en liet onderzoeksbureau Antea dat onderzoeken. Een jaar na het besluit van de Raad van State komt Antea met haar conclusie: het gaat veel meer geld kosten, er komen 16.000 voertuigen per dag bij en er is geen stikstofruimte. Het kan dus niet. In weerwil van de resultaten van het onderzoek is de conclusie van de Task Force: VKA+ is de beste optie waaraan zij vast willen houden.

Diverse belangengroepen trekken een heel andere conclusie en hebben een alternatieve en meer complete beoordeling gemaakt. Daaruit blijkt dat de VKA+ zelfs één van de slechtste opties is en met uitzondering voor doorgaand verkeer, zelfs slechter dan onze huidige situatie. (zie ook de bijlage).

VughtParticipeert is van mening dat dit overzicht met alle belangenorganisaties en betrokkenen moet worden gevalideerd, zodat de juiste variant kan worden gekozen.

N65 vergelijking alternatieven door belangengroepen

Lees hier de reacties zoals door de belangenorganisaties ingesproken tijdens de commissievergadering op 18 januari 2024 en kijk naar het video-verslag.

1. IVN/N&M - Sander Wieringa (video start 0:22:55)

Ruim een jaar geleden vernietigde de Raad van State het Plan N65 vanwege stikstof. Hoe staat het daar nú mee?

Stikstof lijkt een abstract probleem. Concreet gaat het hier om het voortbestaan van de Drunense Duinen. In het Vughtse deel van de Drunense Duinen is het stuifzand al voor een derde verdwenen. Oorzaak: vermesting en verzuring vanwege stikstof. Over tien jaar is het stuifzand helemaal weg. Wat eeuwig zonde zou zijn. En in strijd met de wet. 

Dát is hier het stikstofprobleem. Daarom moet hier de depositie omlaag. 

Antea heeft voor de gemeente een nieuwe analyse gemaakt over stikstof en de N65. Goed verhaal, niets op aan te merken. Maar de conclusie die de wethouder eruit trekt kunnen wij niet volgen.

De nieuwe berekening van Antea is schokkend. VKA+ leidt tot dik 9 mol extra stikstofdepositie. En geen 3 mol wat in het bestemmingsplan stond. 16.000 auto’s per dag erbij. Die 3 mol depositietoename was juridisch al kansloos, 9 mol helemaal.

Antea schetst hoe die 9 mol wellicht terug gegoocheld kunnen worden naar 1,5 mol. Maar zegt ook dat dit juridisch uiterst wankel is. Volgens ons: kansloos! 

Conclusie van Antea: alleen VKA+Optimaal (dus met al die rekentrucs) zou kunnen, míts er landelijk een flinke stikstofreductie komt. En míts de regels veranderen.

Conclusie van de wethouder: komt goed! VKA+ kan door! Wij vragen ons af waar de wethouder dat op baseert. Want het komt helemáál niet goed. 

We krijgen een Kabinet dat wil stóppen met stikstofreductie. Dus: komt níet goed. 

Wel zal dat Kabinet regels gaan verruimen. Maar geheid wordt dat van tafel geveegd. De Raad van State is sinds 2019 zeer consistent over stikstof. Natuurbescherming is gedicteerd door de EU-Habitatrichtlijn. Brussel gaat voor Nederland geen uitzondering maken. Daar is eerder om gevraagd, zonder resultaat. Dus met nieuwe regelgeving komt het ook niet goed.

Daarom: het obstakel stikstof gaat niet vanzelf verdwijnen. Een N65 met meer verkeer en meer stikstof is dus nog heel lang onmogelijk. Kies daarom voor een weg die zorgt voor minder verkeer en dus minder stikstof.

2. Platform Vught Structureel - Marianne van Erp (video start 0:30:55)

In 2006 werd een eerste plan gepresenteerd door Rijkswaterstaat voor de aanpassing van de N65. Deze werd nodig geacht vanwege een door Rijkswaterstaat gewenste verbetering van de doorstroming van de N65 bij Vught. Dat plan was zeer nadelig voor de Vughtse omgeving. Door inzet van bewoners, college van B&W en gemeenteraad is dat plan gelukkig nooit verwezenlijkt. 

Er werden nieuwe plannen ontworpen. Doordat de Rijksoverheid slechts een beperkt budget voor de uitvoering van deze plannen aan de rijksweg N65 ter beschikking stelde, is er nooit een goed plan gekomen, ondanks diverse andere voorstellen van bewoners. 

De uitgangspunten bij die nieuwe plannen waren breder dan de verbetering van de doorstroming op de weg zelf. Er zou ook gestreefd moeten worden naar verminderde barrièrewerking, verbeterde oversteekbaarheid, minder geluidshinder, betere luchtkwaliteit en hogere verkeersveiligheid. Maar die doelen werden lang niet allemaal gehaald met de voorkeursvariant VKA+.

Jammer genoeg zijn de belangen van de bewoners aldoor achtergesteld bij het ontwikkelen van die variant, die eigenlijk alleen maar toezag op verbetering van de doorstroming van de N65 en op het mogelijk maken van een enorme toename van doorgaand verkeer, en dan met name vrachtverkeer, op die weg.

Nu het bestemmingsplan N65 om duidelijke redenen geen doorgang kan vinden, wordt vreemd genoeg voorgesteld om dat afgekeurde plan toch weer te gebruiken voor een toekomstige uitwerking. Het is ook jammer te moeten constateren dat bij het nadenken over de vraag ‘hoe nu verder?’ de bewoners geen enkele bijdrage hebben mogen leveren. 

Het zal uit andere bijdragen van insprekers duidelijk zijn dat het voorstel geen kans van slagen zal hebben. 

Ook uw raad was in zijn vergadering van maart vorig jaar geen voorstander van het doorzetten van de variant VKA+. Daar komt bij dat nu al voorzien wordt dat het beschikbare budget bij lange na niet voldoende zal zijn om een VKA+-variant te realiseren.

Wij pleiten ervoor dat de Raad het voorstel van het college afwijst. Wij pleiten er voorts voor dat de Raad het uitstel dat nu door het college wordt voorgesteld zal moeten benutten om serieus na te denken over een alternatief plan dat recht doet aan (de belangen van) de bewoners, en bij de ontwikkeling waarvan de bewoners ook daadwerkelijk zullen worden betrokken.

Het zal u duidelijk zijn dat er voor de bewoners maar één motto, ofwel uitgangspunt kan zijn:

                               Kies een nieuwe route voor de N65

3. Samen voor Vught - Theo Smit (video start 0:35:40)

In december 2022 heeft de Raad van State de plannen voor de reconstructie van de N65 vernietigd. Afgelopen maart is een Task Force in het leven geroepen om te onderzoeken hoe het verder moet met deze snelweg, die al zo lang onveilig is en veel hinder en uitstoot genereert. De adviseurs van Antea hebben uitgerekend dat de VKA+ het verkeer en stikstof nóg meer doet toenemen dan beschreven in het plan dat is beoordeeld door de Raad van State. De logische conclusie is dan ook: VKA+ is geen haalbare oplossing. Samen voor Vught is het daarmee eens.

Zo niet de Task Force en de wethouder: zij adviseren de Raad om de VKA+ aan te houden om het in 2031, na de aanleg van het verdiepte spoor en het afzwakken van hinderlijke milieunormen, nog maar eens te proberen. De Task Force heeft vier verschillende alternatieven onderzocht, waaronder de Parkweg, maar die bleken geen van alle te voldoen aan het doelbereik. Doelbereik, zo bleek na bestudering van de stukken, is een eufemisme voor doorstroming. Dat stond niet in de taakstelling, maar blijkt wel de doorslaggevende factor. Rijkswaterstaat, de Provincie èn de wethouder willen de N65 niet alleen behouden, maar zelfs opschalen. Logisch dat Parkweg65 niet door de zeef kwam. 

Maar een snelweg hoort niet in een dorp. Ook als we in 2030 allemaal elektrisch rijden, zullen lawaai en fijnstof (nú al flink boven de WHO-normen) sterk toenemen doordat er meer en zwaardere auto’s zullen rijden. Opmerkelijk is dat het Rijk, de Provincie en de Gemeente de enorme toename van verkeer wel degelijk als een probleem zien: hun respectievelijke beleidsstukken zetten sterk in op een mobiliteitstransitie, een verandering van reisgedrag en een overstap op fiets en openbaar vervoer. Praktijkvoorbeelden laten zien dat dit werkt én dat dit het goede moment is om dit te implementeren. Door de Omgevingswet heeft mobiliteitsbeleid inmiddels een juridische status. De gemeente moet haar inwoners beschermen.

Tenslotte nog dit: de inwoners van Vught dragen substantieel bij aan de reconstructie van de N65. Naar het prijspeil van 2023 ruim M€39, ruim €1.200 per inwoner. In 2031 zal dat ruim €1.500 per inwoner zijn. Voor een snelweg die we niet willen. Meneer de wethouder, geachte gemeenteraad: kiest voor Vught. Ga aan tafel met bewoners, organisaties en bedrijven. Stel een gezamenlijk plan op voor Minder Verkeer en Meer Leefbaarheid. Kies voor een nieuw route voor de N65.

4. VughtParticipeert - Philip Helmer (video start 0:39:12)

Vereniging VughtParticipeert staat voor transparantie, participatie en zuivere besluitvorming. Tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen en in de coalitie-overeenkomst stond het bol van ‘participatie’. 

De verwachtingen werden echter niet waargemaakt door de Task Force N65: die sloot participatie van meet af aan uit. Geen informatie en dus geen transparantie. Ook geen bereidheid te luisteren naar ideeën, suggesties of alternatieven, ook geen participatie dus.

Het gevolg van deze manier van werken is inmiddels duidelijk: diverse alternatieven voor de N65 werden niet meegenomen of verkeerd geïnterpreteerd. Zo zijn de graaftunnel en de Lunet tunnel op geen enkele manier overwogen. 

De VKA+ variant als basis te nemen voor het vergelijken van de verblijvende opties, is tendentieus. Hierdoor lijkt het alsof er geen nadelen kleven aan deze optie, immers is daar in het schema van de Task Force niets rood gekleurd. Het nieuwe overzicht, dat in samenwerking met verschillende belangenorganisaties is opgesteld, laat een veel eerlijker en ook negatiever beeld van de VKA+ optie zien, zoals de MKBA in 2016 al aantoonde. Er is dus ook geen sprake van zuivere besluitvorming. 

Desalniettemin mag het ons niet verbazen dat de conclusie van Antea dezelfde is als die van de RvS eind 2022: VKA+ kan niet. Daarover is het rapport heel duidelijk. Op basis van het onderzoek van Antea lijkt afwaardering naar 50 km/uur zelfs de gunstigste optie.

Verbazingwekkend is het feit dat de afwijzing van de VKA+, zowel door de Raad van State als Antea, de Task Force niet heeft weerhouden juist de VKA+ te adviseren. Ook de voorkeuren van de meeste fracties, zoals uitgesproken tijdens de bijeenkomst op 16 maart 2023, zijn daarmee genegeerd.

De adviezen van Task Force en gemeentebestuur dienen te worden afgewezen, zij volgen niet uit een volledig onderzoek en zijn geen logisch vervolg op de vaststellingen dat de VKA+ variant gewoon niet kan. 

In plaats daarvan moeten wij besluiten een zuiver overzicht van alle alternatieven te maken, compleet met de kosten en baten, zowel de financiële als de maatschappelijke. Zonder deze analyse en logische keuze hebben wij over 5 jaar weer een vernietiging door de Raad van State. Europese stikstofnormen, onvolledigheid van het onderzoek en tegen die tijd ook de gevolgen van de luchtvervuiling, zullen opnieuw roet in het eten gooien. Een snelweg hoort niet door een dorp. 

Om met een lichtpuntje te besluiten. De raad wordt gevraagd samen met de partners kortetermijnmaatregelen te nemen die gericht zijn op het verbeteren van de leefbaarheid. VughtParticipeert zal hieraan graag bijdragen en haar waarden transparantie, participatie en zuivere besluitvorming namens haar leden en alle inwoners van Vught bewaken. Dit is ook een kans voor het gemeentebestuur om te laten zien hoe serieus zij participatie neemt.

5. PODIUM C - Wim Claessen (video start 0:43:55)

PODIUM C is een innovatieplatform, een incubator en in bijzondere gevallen een curator voor vormen van samenwerking op het snijvlak van de kunsten, natuur en samenleving met als primaire doel de verduurzaming daarvan. Door kunstenaars en social designers bij deze veranderopgaven te betrekken en daarin nadrukkelijk ook burgers mee te nemen wil Podium C deze doelstelling realiseren.

In het kader van de ontwikkeling van de N65 - en het voorliggende plan VKA+ - is het zaak om nieuwe ideeën te ontwikkelen en hoofdlijnen en kaders te herformuleren. Dat bent u aan uzelf, aan de inwoners van Vught en aan alle andere gebruikers verplicht . ‘Never let a good crisis go to waste’. Zolang je dit moment niet als een kans ziet, maar als tegenstand, kom je geen steek verder, nu niet en nooit niet. Ook niet door met kleine ingrepen op verschillende vlakken stikstofreductie te realiseren.

Hoe kunnen we u ervan overtuigen dat nieuwe transities vragen om een andere manier van denken en kijken? Wat logisch lijkt in het heden, kan funest zijn voor de toekomst. In een tijd waarin leefbaarheid in een gezonde leefomgeving de toekomst van komende generaties moet veiligstellen, is het nodig om opwaarderen te vervangen door afwaarderen. Om een snelwegambitie dwars door kwetsbare natuur een halt toe te roepen en om te bouwen naar een weg die de natuur en de omwonenden respecteert. Maar ook door een alternatief die de mobiliteit en de daaraan gekoppelde uitstoot beperkt tot het aanvaardbare. En bovendien, een autoweg dwars door een dorp leggen hoort niet en past niet.

Podium C wil kunstenaars en social designers uitdagen om samen met beleidsmakers, omwonenden en – waar mogelijk - gebruikers oplossingen te ontwikkelen. Juist nu, in onzekere tijden, moet je wendbaar zijn en het lef hebben om van zienswijze te veranderen. Ontwerpers en kunstenaars zijn goed in staat om nieuwe mogelijkheden en oplossingen te bedenken. Nu we steeds meer de keerzijde van de ingesleten patronen ontdekken kunnen we ook de uitgangspunten fundamenteel herzien. Dit vraagt om - zoals architect en stedenbouwkundige Floris Alkemade het beschrijft - de kunst om van richting te veranderen. Die kunst wensen wij u oprecht toe. Kies voor een nieuwe route voor de N65.

Bijlage

Task Force N65, opnieuw een bestuurlijk dieptepunt

Gepost op:19-12-23

Niet van toepassing

Helvoirtseweg, misschien wel de mooiste weg van Brabant

Na het vernietigen van het bestemmingsplan N65 door de Raad van State eind 2022 (gebaseerd op het VKA+ alternatief met een halfverdiepte bak), besloot het gemeentebestuur onderzoek te doen naar de overblijvende mogelijkheden. Hierbij heeft de gemeenteraad uitdrukkelijk aangegeven dat er gekeken moest worden naar alternatieven die in het belang van de inwoners zijn.

Hiertoe werd een Task Force (werkgroep) opgezet met deelnemers van Rijk (Rijkswaterstaat), Provincie en de gemeente Vught. Deze werkgroep sloot participatie van meet af aan uit. De informatiebijeenkomsten werden gekenmerkt door de mededeling: “Wij kunnen niets zeggen totdat de stuurgroep over de resultaten van het onderzoek en de aanbevelingen heeft besloten”. Geen informatie dus, maar ook geen bereidheid te luisteren naar ideeën, suggesties of alternatieven.

Het resultaat was een diepgaand onderzoek naar vooral de VKA+ variant, die nog geen jaar geleden door de Raad van State was vernietigd. Opnieuw werd, in een dik rapport, vastgesteld dat de VKA+ optie niet mogelijk was, op basis waarvan de stuurgroep ‘verrassenderwijze’ tot de conclusie kwam dat deze variant desondanks de beste optie was.

Bijgaande vergelijkingsmatrix uit het onderzoek laat eerder zien dat het alternatief met de afwaardering naar 50 km/u de beste is, zeker voor de inwoners van Vught. Dat de VKA+ variant niet negatief werd beoordeeld is omdat deze als vergelijkingsbasis is genomen, alsof alles daaraan goed zou zijn. 

Dat is natuurlijk grote onzin, niet alleen vanwege het stikstofprobleem. Er komen 16.000!!! voertuigen per dag bij en daarmee ook essentiële problemen zoals meer luchtvervuiling en gevaarlijke opritten naar de N65 waarvoor experts steeds hebben gewaarschuwd.

Om deze moeilijk begrijpbare gang van zaken, zowel wat betreft de ontbrekende participatie als de schijnbaar onlogische conclusie, beter te kunnen begrijpen, heeft VughtParticipeert de gemeenteraad vorige week een brief gestuurd met 21 vragen (zie bijlage). Hopelijk geven de antwoorden een beter en begrijpelijk beeld van zowel de manier van werken als het trekken van de wat ons betreft voorbarige conclusie. 

In de commissievergadering over dit onderwerp op 18 januari zullen wij op transparantie, participatie en zuivere besluitvorming aandringen. Aansluitend zullen wij u informeren over de stand van zaken, waarom het blijkbaar nodig was nóg een jaar te studeren op de VKA+oplossing én wat 12 jaar studie en €20 miljoen aan kosten per saldo hebben opgeleverd.

Bijlage

Vragen aan het college i.z. participatie Task Force N65

Gepost op:02-07-23

Antwoord volstaat niet

De mooiste provinciale weg van Brabant

Geacht College,

Na het vernietigen van het bestemmingsplan N65 door de Raad van State, is er een Task Force N65 geformeerd. De Vereniging VughtParticipeert is voor deelname daaraan tot op de dag van vandaag niet uitgenodigd.

Op 26 mei jl. mochten diverse partijen, w.o. de Vereniging VughtParticipeert, komen luisteren naar de Task Force. Tijdens de bijeenkomst bleek dat er geen sprake was van participatie en werd er slechts informatie verstrekt. Daarbij kregen wij de indruk dat de regie van de Task Force niet bij de gemeente ligt maar bij Provincie of Rijkswaterstaat. 

Graag krijgen wij van u antwoord op de volgende vragen:

 • Is het de bedoeling dat deze vorm van betrokkenheid van inwoners en belangenorganisaties voor de rest van de ontwikkelingen rondom de N65 de norm blijft?
 • Hoe verhoudt dit zich tot de ambitie voor participatie van de gemeenteraad, recentelijk herbevestigd door de nieuwe coalitie en vastgelegd in het coalitieakkoord?
 • In hoeverre vertegenwoordigt de gemeente binnen de Task Force primair de belangen van de inwoners als het gaat om verkeersveiligheid, schone lucht, vermindering verkeerslawaai en oversteekbaarheid?
 • Hoe organiseert de gemeente de inbreng van inwoners en belangenorganisaties binnen de Task Force?
 • Is de gemeente bereid zorg te dragen voor het uitvoeren van Maatschappelijke Kosten-Baten Analyses voor tenminste de alternatieven ondertunneling voor doorgaand verkeer, Zuidtangent en voorstel van Samen voor Vught en wanneer mogen wij daarvan resultaten verwachten?
 • Is de gemeente van mening dat alleen met actieve betrokkenheid van en optimale transparantie voor de inwoners en belangenorganisaties een acceptabele oplossing gevonden kan worden en hoe borgt zij dat als zij niet de opdrachtgever is?
 • Op welke termijn zullen de, in sommige gevallen lang uitgestelde, maatregelen tegen verkeerslawaai en handhaving van de regels ter plaatse zoals rijsnelheid en verkeerslichten, geïmplementeerd worden?

Tenslotte

De Vereniging VughtParticipeert zou graag op korte termijn haar leden over uw antwoorden willen informeren. Wij nemen aan dat ook u de noodzaak ziet de inwoners van Vught zo snel mogelijk te informeren. Om die reden zouden wij het op prijs stellen uw antwoorden binnen 3 weken te mogen ontvangen.

PS als onderdeel van ons doel om transparantie te bieden, zullen wij deze brief ook op onze website www.vughtparticipeert.nl plaatsen. Uw antwoorden zullen daar ook worden gepubliceerd.

VughtParticipeert pleit voor onderzoek van alternatieven N65 en directe maatregelen

Gepost op:25-03-23

Niet van toepassing

De Raad van State heeft een hard oordeel geveld over het bestemmingsplan N65, zij heeft het vernietigd. Niet een opening geboden om het plan met een bestuurlijke lus op te lappen? Nee, vernietigd. 

Dat is een teken aan de wand en zou ieder initiatief voor een reparatiepoging moeten verhinderen. En zeker niet met hetzelfde team aantreden voor de taskforce. Einstein zei: “De definitie van waanzin is telkens hetzelfde doen, maar een andere uitkomst verwachten.” 

Datzelfde team, houdt de illusie in leven dat het moet kunnen, met een paar extra schroeven erin en een beetje duct-tape. En ondertussen hun uurtarieven declareren. Pels-Rijcken en Arcadis mogen blij zijn dat wij hun deel van de €19 miljoen niet terugvragen. Wanprestatie is geen prestatie.

Over 5 jaar, als er een nieuw bestemmingsplan op tafel ligt, zijn de regels nog strakker, is ook het probleem van fijnstof actueel, zijn de onderzoeken naar verkeersonveiligheid nog duidelijker, is de bereidheid de afbraak van de leefbaarheid en gezondheid als gevolg van verkeer te accepteren nog minder.

Laat ons het hoofdstuk van de VKA+ definitief afsluiten en daaraan geen tijd en geld besteden. De Raad van State heeft duidelijk gezegd: dat voorstel is niet acceptabel.

Laat ons met een vers team met een open vizier de andere alternatieven onderzoeken en een volledige en publieke Maatschappelijke Kosten/Baten Analyse maken.

Laat ons mikken op een oplossing die wij nodig hebben tegen de tijd dat die er ligt, namelijk over 10 jaar. 

 • Want gelooft u werkelijk dat Nederland nog 10 jaar zo door kan gaan? 
 • Doen alsof er op onze postzegelgrote landje eindeloze groei mogelijk is? 
 • Wist u dat Tilburg het eindpunt is van de Nieuwe Zijderoute? 
 • Wist u dat het Rijk niet in staat is de veiligheid op het spoor te garanderen (FD 8 maart 2023) en wij straks, wanneer de Helvoirtseweg, via een provinciale weg N65 naar een snelweg A65 is uitgebouwd, doorzeefd worden met vrachtverkeer dat Vught alleen maar als een hinderlijk obstakel beschouwt?
 • Heeft u zich wel eens voorgesteld als de N65 gewoon weer een dorpsstraat is, de Helvoirtseweg, met bomen en veilig verkeer? Met rond het Maurick College een groene ruimte waar kinderen veilig kunnen fietsen, waar ruimte is voor uitbreiding van de scholen? 

Provinciale Staten heeft het zelf in een motie uitgesproken: vrachtverkeer hoort niet door de bebouwde kom. Overal wordt verkeer uit de dorpen omgeleid, ook in Brabant, recentelijk in Valkenswaard.

En nu eerst maatregelen om de overlast van de N65 te beperken: waar nodig (eventueel tijdelijke) geluidsschermen, afwaarderen door verlagen van de snelheid en strikte handhaving op snelheid en stoplichten.

Gemeenteraad, het wordt tijd dat wij opkomen voor de belangen en gezondheid van onze inwoners.

Risico’s van het spoorvervoer Financieel Dagblad 8 maart 2023

Het Rijk kan en moet ingrijpen om de risico's van het spoorvervoer van gevaarlijke stoffen te verkleinen via de zogeheten Brabantroute. Nu verzuimt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om op te treden tegen risicovolle transporten over dat spoor. Dat stelt de provincie Zuid-Holland, die zich baseert op een juridisch onderzoek dat ze heeft laten uitvoeren.

Tilburg aan de Chinese Zijderoute

Zeven keer per week komen in Tilburg goederentreinen uit de Chinese miljoenenstad Chengdu aan. De succesvolle Tilburgse Railport Brabant is het jongste bewijs dat de provincie verworden is tot de logistieke draaischijf van Nederland. Tilburg schaart zich bij de grootste railports van Europa en is de meest flexibele. Veel flexibeler dan Duisburg waar de gunstige Duitse arbeidsvoorwaarden zorgen voor beperkingen in de afwikkeling van de containers bijvoorbeeld. De trein vervoert diverse producten: van Belgisch bier tot Franse wijn, en van luxeauto's tot vluchtsimulatoren. Met een groeiende Chinese middenklasse neemt de vraag naar Westerse producten toe. En dit maakt Tilburg de ideale hub in West-Europa.

Rondwegen: daarvan zijn vele tientallen voorbeelden, klein en groot

In vele plaatsen worden doorgaande provinciale wegen omgeleid en niet zoals Vught van plan was uitgebouwd van N65 naar A65.

Bijv. Rijnlandroute N11 ten zuiden van Leiden, N201 om Uithoorn, N638 om Zundert, N419 om Harmelen, N420 om Woerden, N458 om Bodegraven, N341 om Den Ham, N346 om Lochem, N319 om Ruurlo, N315 om Zelhem, N813 om Didam, N69 om Valkenswaard, N269 om Reusel, N260 om Alphen, N640 om Oudenbosch, N605 rond Boekel, rondweg rond Wilhelminadorp, randweg Oirschot, etc.

Raad van State keurt plannen N65 af

Gepost op:22-12-22

Niet van toepassing

De N65 zoals deze er mooi bijligt.

De Raad van State heeft in haar uitspraak van 21 december het bestemmingsplan vernietigd. In de uitspraak van de Raad van State staat als overweging:

“Stichting Natuur- en Milieugroep Vught voerde bij de Afdeling bestuursrechtspraak aan dat het Natura 2000-gebied ‘Loonse en Drunense Duinen en Leemkuilen’ schade zou oplopen door de stikstofuitstoot van zowel de aanleg als het gebruik van de gereconstrueerde N65. De Afdeling (red: RvS) bestuursrechtspraak geeft de stichting daarin gelijk. Voor een plan mag alleen toestemming worden gegeven als uit onderzoek blijkt dat zeker is dat beschermde natuurgebieden daardoor geen schade oplopen.”

Naast het probleem over stikstof heeft de RvS nog een aantal andere onderwerpen laten meewegen bij haar besluit. Die hadden betrekking op verkeersituatie Boslaan, groencompensatie, trillingshinder en bereikbaarheid tankstation Helvoirt.

VughtParticipeert is tevreden over dit resultaat, mede omdat het laat zien dat in ons land de bestuurlijke besluitvorming en beroepsprocedures hierop functioneren. 

Overigens moet hierbij wel worden vastgesteld dat het van meet af aan een ongelijke strijd was, waarbij inwoners en belangenorganisaties tegenover een leger aan experts en juristen met vrijwel onbeperkt budget stonden. Dankzij de enorme inzet en financiële bijdragen van inwoners konden de inhoudelijke tekortkomingen van dit plan bij de RvS naar voren worden gebracht, leidend tot deze terechte vernietiging van het besluit van de gemeente.

Wat hieraan vooraf ging

In 2020 heeft de gemeenteraad van Vught het bestemmingsplan voor de reconstructie van de N65 goedgekeurd. Onderdeel van dit plan was de toekomstige A65 halfverdiept door de bebouwde kom te leiden.

Volgens VughtParticipeert bood deze reconstructie geen oplossing voor de gestelde doelen: betere doorstroming op de N65, een grotere verkeersveiligheid, minder verkeersgeluid en luchtvervuiling, verbinding tussen Vught Noord en Vught Zuid en een duurzame oplossing. Sterker nog, er was alle reden aan te nemen dat op diverse fronten er sprake zal zijn van een achteruitgang, vooral wat de betreft de leefbaarheid in Vught.

Al in een vroeg stadium was vastgesteld dat de maatschappelijke kosten-baten verhouding van deze reconstructie negatief was. Mede om die reden heeft VughtParticipeert een aantal beroepspartijen ondersteund bij het uitwerken van hun beroepschriften en hun toelichting voor de Raad van State.

Een duurzaam alternatief in de vorm van een tunnel, uitsluitend voor doorgaand verkeer, was niet meegenomen in het onderzoek van de gemeente, en een verzoek daartoe is door het gemeentebestuur afgewezen. 

Wat betekent dit voor de N65 en VughtParticipeert?

Met het vernietigen van deze reconstructie zijn de problemen rondom de N65 niet opgelost en blijft de noodzaak voor het behalen van de gestelde doelen bestaan. Er is slechts voorkomen dat het beschikbare budget zou worden gebruikt voor een niet effectieve oplossing en een halfverdiepte “verkeersgoot” een sta-in-de-weg zou zijn voor iedere toekomstige poging tot verbetering.

Wel is hiermee ruimte gemaakt voor beter onderzoek naar alternatieven die aan de gestelde doelen beantwoorden en een duurzame oplossing bieden voor verkeer en leefbaarheid.

VughtParticipeert is zich bewust van haar verantwoordelijkheid om te komen tot een duurzame oplossing. Wij willen samenwerken met gemeente, provincie en Rijkswaterstaat en waken voor transparantie, participatie en zuivere besluitvorming.

De vierendeling en kaalslag van Vught staan de komende maanden op het spel

Gepost op:08-08-22

Niet van toepassing

De N65 zoals wij die nu nog kunnen bewonderen

De komende maanden worden belangrijke besluiten genomen over het verkeer,  de verkeersveiligheid en het kappen van meer dan 1.100 bomen in de gemeente Vught.

Reconstructie N65

Allereerst de stand van zaken van het bestemmingsplan reconstructie N65. Ruim 30 beroepszaken  liggen bij de Raad van State (RvS) en deze zijn in april uitvoerig toegelicht door diverse partijen. Belangrijke redenen voor het aantekenen van beroepen waren de overschrijdingen van de stikstof- en fijnstof-normen en twijfel aan het bereiken van doelstellingen zoals verkeersveiligheid, doorstroming en algehele leefbaarheid. Inmiddels heeft de RvS laten weten niet voor oktober een oordeel te vellen in verband met de complexiteit. 

Programma Hoogfrequent Spoor PHS

Parallel lopen ook een dertigtal beroepen tegen het tracé-besluit van de treinverbinding tussen Utrecht en Eindhoven. De uitbreiding van het aantal treinen per uur en het groeiende goederenvervoer dat men door de woongebieden van o.a. ‘s-Hertogenbosch, Vught, Boxtel, wil gaan sturen, waren aanleiding het spoor ter hoogte van Vught te verbreden en deels te verdiepen. Daarvoor is dan ook nodig de kruising met de N65 om te draaien, dus niet de N65 onder het spoor door maar het spoor onder de N65 door. Ook in deze zaak bij de RvS is nog geen besluit genomen en mogelijk komt er een tweede zitting, de eerste zitting was 24-25 maart. Er is dus nog geen besluit en ook nog geen datum waarop dit zou kunnen komen.

Meer dan 1.100 bomen moeten worden gekapt

De projecten N65 en PHS zullen grote offers vragen wat betreft het kenmerkende eeuwenoude groen in Vught. Inmiddels ligt er een wat ons betreft voorbarige aanvraag voor kapvergunning van ruim 1.100 bomen. Op termijn worden in het totaal 2.000 bomen bedreigd. Deze kap zal het karakter van Vught voor de komende decennia dramatisch veranderen. De kaalslag wordt niet geloofwaardig gecompenseerd, zelfs al is de aannemer bereid sommige vervangende bomen 2 jaar eerder te planten. Dan blijven er nog tientallen jaren over voordat het oude aanzien enigszins is hersteld. Velen van ons zullen dat niet meer meemaken. 

Stikstof legt vele projecten in Brabant stil

Als gevolg van de stikstofproblematiek heeft de minister een hele rij projecten stilgelegd. Voor Brabant waren dat o.a. A58 (Tilburg - Eindhoven), A2 (verbreding van Deil tot Vught) en A59 (langs Waalwijk). De Provincie Noord-Brabant hoopt tenminste de A58 op de prioriteitenlijst te kunnen duwen, nodig voor de ontwikkeling van Brainport Eindhoven. Wat deze beperkingen met zich meebrengen voor Vught is ongewis.

Mobiliteitsvisie en knelpunten

Ook binnen de gemeente Vught wordt nagedacht over verkeer waarvoor een mobiliteitsvisie wordt ontwikkeld. Na 3 weken van participatie ligt er een ontwerp waarop iedereen kan reageren, maar  besluiten van de RvS over de N65 en PHS zouden hierop wel eens een grote invloed kunnen hebben.

Tenslotte worden de reconstructie van de rotonde Esscheweg-Vijverboschweg en een inventarisatie van de gevaarlijkste knooppunten in Vught met voorrang aangepakt. 

Er staat dus veel op het spel

Hele grote en kleinere ontwikkelingen zullen in de komende maanden worden besloten en enkele in gang gezet. De toekomst van verkeer en verkeersveiligheid, en daarmee de leefbaarheid in onze gemeente, voor de komende decennia wordt binnenkort bepaald.

Open brief aan de provincie over de aanstaande kaalslag in Vught

Gepost op:18-06-22

Niet van toepassing

De N65 geroemd als de mooiste provinciale weg van Noord-Brabant

Geachte mevrouw Otters,

Wat jaren geleden is begonnen als  een poging om het auto- en treinverkeer onder de grond of uit het dorp te krijgen, is verworden tot een nachtmerrie voor Vught.

Meer dan 1.100, veelal hele grote bomen, moeten wijken omdat Vught blijkbaar in de weg ligt. Het groene dorp Vught wordt kaalgeslagen en alleen de problemen voor het regionale verkeer lijken daarmee te worden opgelost.

Wij roepen u op om een denkpauze in te lassen en opnieuw tegen het licht te houden wat wij wilden bereiken: een duurzame oplossing met verbetering van de luchtkwaliteit en verkeersveiligheid, minder geluidshinder, betere doorstroming van het verkeer en goede verbindingen tussen Vught-Noord en Vught-Zuid.

Het huidige plan voor de reconstructie bereikt deze doelstellingen totaal niet en verwoest en passant ons dorp. Voor wat betreft het groen en de bomen zal het vele decennia duren voordat een vergelijkbare leefbaarheid is ontstaan. De aangeboden groencompensaties zijn zeer ontoereikend.

De aanstaande tekorten op de begrotingen bij de overheden en de onvermijdelijke besparingsmaatregelen zijn een ijzersterk aanvullend argument om even pas op de plaats te maken. Daarmee creëren wij een gelegenheid te werken aan betere en echt duurzame oplossingen, waarmee de toegezegde doelen wel kunnen worden bereikt. 

Ook het recente onderzoek van de Brabantse GGD’s naar de luchtkwaliteit moet aanleiding zijn tot heroverweging. De belangrijkste oorzaak voor ongezonde lucht in heel Brabant is het verkeer. De reconstructie van de N65 had o.a. als doel het verbeteren van de luchtkwaliteit, maar het bereiken van dit doel is niet aangetoond. 

Daarbij is de aanzuigende werking op het verkeer na de reconstructie niet onderzocht, zodat het risico levensgroot is dat wij met meer verkeer en met een nog ongezonder leefklimaat zullen worden geconfronteerd. De huidige reconstructievorm biedt geen enkele mogelijkheid om de negatieve gevolgen voor de luchtkwaliteit op termijn te beperken en is daarmee overduidelijk geen duurzame oplossing.

Wij roepen u daarom op, los van het  oordeel van de Raad van State, uw eigen bestuurlijke verantwoordelijkheid in te zetten voor een reconstructie die wél structureel toekomstbestendig is en de kaalslag voorkomt. Dat is niet alleen in het belang van de inwoners van Vught, maar net zo goed in het belang van de alsmaar verder stijgende regionale mobiliteitsbehoefte.

N65 van knelpunt naar knooppunt naar Raad van State

Gepost op:25-04-22

Niet van toepassing

Meer dan 10 jaar geleden startte in Vught het programma van ‘Knelpunt naar Knooppunt’, met een visie om alle niet-lokale verkeer, zoals de N65 en het spoor, onder de grond te krijgen. Hiermee zou een einde komen aan de vierendeling van ons dorp.

Inmiddels ligt er een tracébesluit voor het spoor en een bestemmingsplan voor de reconstructie van de N65. De plannen zoals deze er nu liggen zijn er niet voor de bewoners van Vught, maar om van de N65 een snelweg (A65) te maken en van het spoor een hoofdverbinding voor het goederenvervoer. Daarmee wordt de vierendeling onherstelbaar.

Om de ergste gevolgen voor Vught te kunnen beperken heeft de gemeente een paar aanpassingen op deze plannen geclaimd. Daarvoor mag Vught een financiële bijdrage leveren ter grootte van ongeveer 1x onze gehele jaarbegroting. En wat krijgen wij er voor terug: een halfverdiepte verkeersgoot met enkele gevaarlijke oversteek-ovondes, een paar verdiepte spoorwegovergangen en een bouwput van minimaal 7 jaar. 

Tijdens de zittingen van de Raad van State hebben vele inwoners en bedrijven ernstige bezwaren ingebracht, veelal onderbouwd met rapporten van deskundigen die door particulieren zijn betaald. Deze inwoners moesten optornen tegen een bataljon van 10 juristen, deskundigen en adviseurs, klaar om hen af te schieten met voor hen oncontroleerbare rapporten en juridische valkuilen.

Inmiddels zit een belangrijk deel van de gemeenteraad heimelijk te wachten op een afwijzing van het bestemmingsplan, het koekoeksei dat door het vorige gemeentebestuur in het nest is achtergelaten. Ook op provinciaal en nationaal niveau klinken geluiden dat men wellicht toch liever van dit plan afziet. De reconstructie van de N65 is o.a. een onnodige slokop van het stikstofbudget.

Daarnaast is afschieten van de reconstructie van de N65 een aantrekkelijke kans om de actuele budgettaire zorgen van het kabinet met €183 miljoen te verminderen. De Maatschappelijk Kosten Baten Analyse laat al sinds 2016 zien dat dit project veel minder oplevert dan het kost, zeker wat betreft de leefbaarheid voor de eigen inwoners.

Hoe is het toch gekomen dat een project, oorspronkelijk gestart vanuit de gemeente Vught om niet gevierendeeld te worden, inmiddels door de Provincie en Rijkswaterstaat tegen alle maatschappelijke logica wordt doorgezet?

Heeft er dan niemand de moed te zeggen dat dit project ons allen niet verder helpt, dat een plan met een fors negatieve kosten-baten-verhouding direct gestopt moet worden, omdat wij van het niet uitvoeren allemaal beter worden?

Laat ons wat meer tijd nemen om ons te bezinnen op de beste manier om vierdeling te voorkomen, de verkeersveiligheid sterk te verbeteren, luchtvervuiling en verkeersgeluid aantoonbaar te verminderen en een werkelijk duurzame oplossing te realiseren.

Vele beroepspartijen hebben zich vorige week tijdens de zitting van de Raad maximaal ingespannen om duidelijk te maken dat dit plan moet worden vernietigd. Helaas is vernietiging voor de gehele samenleving de beste optie.

Milieu Effect Rapportage: Politieke partijen verschuilen zich achter RvS

Gepost op:18-12-21

Niet van toepassing

Foto van Provincie Noord Brabant

Tijdens de gemeenteraadsvergadering op 16 december jl. besloot een groot deel van de gemeenteraad geen MER onderzoek naar het N65 plan te laten doen. Alleen SP bleef consequent in haar afwijzing van het huidige plan voor de reconstructie.

Waar sommige partijen zich in het verleden uitspraken tegen de reconstructie, verschuilden zij zich nu achter de Raad van State die voor hen in april 2022 een juiste keuze zou moeten gaan maken, mogelijk zelfs om het huidige plan te laten stranden.

Opnieuw blijkt hoe moeilijk het is als kleine gemeente om dit soort grote projecten uit te voeren. Al jaren voeren de Provincie en Rijkswaterstaat de feitelijke regie over dit project, terwijl de gemeente mag tekenen bij het kruisje en vooral ‘mag’ meebetalen.

Meebetalen om een probleem voor de Provincie en Rijkswaterstaat (doorstroming op de N65) op te lossen en vervolgens in het dorp te worden opgescheept met meer verkeer, meer geluidsoverlast, meer luchtvervuiling en meer verkeersonveiligheid. En daarvoor €23 miljoen bijbetalen, alleen maar om de schijn op te houden dat dit plan voor Vught ‘goed’ zou zijn.

Het is overduidelijk dat de gemeente zich aan dit project heeft vertild. Hier zien wij de beperkingen van ons lokale bestuursmodel. Grote infrastructuurprojecten zijn te complex om te laten besluiten door gemeenteraadsleden die dit, naast hun vaste baan en met alle goede bedoelingen, erbij moeten doen. Daarbij moeten zij steeds vaker vertrouwen op adviezen van externe specialisten, die niet zelden dat opschrijven wat de feitelijke opdrachtgever bevestigd wil zien.

Ook zien wij hoe beperkt de wens van de bevolking via verkiezingen zijn weg vindt naar gewenste ontwikkelingen en besluiten. En dat leidt tot bedrijfsongevallen, zoals wij recentelijk konden zien in Zeewolde, waar een grote internationale organisatie structureel ongunstige besluiten kan beïnvloeden.

Is er dan geen uitweg, kunnen wij dit niet anders en beter doen? Jazeker, de oplossing heet participatie, transparantie en zuivere besluitvorming. Dit zijn de 3 pijlers waarop VughtParticipeert is gebaseerd.

Als de besluitvorming rond de N65 transparant was geweest, had het MKBA rapport N65  (Maatschappelijke Kosten Baten Analyse) op tafel gelegen en had de gemeenteraad geweten wat het advies was: niet doen.

Dan had ook de gemeenteraad niet moeten besluiten over de VKA+ variant zonder de verkeersanalyses. Die kwamen 2 weken later en bleken voor sommige delen van Vught dramatisch.

Ook had de gemeenteraad bij de beslissing voor het bestemmingsplan niet een gemanipuleerde tunnelcalculatie van €412 miljoen op tafel gehad, maar een van €136 miljoen, prima passend binnen een totaalbudget van €183 miljoen.

En tenslotte had de gemeenteraad vorige week een MER rapport ter beschikking gehad dat mogelijk zou bevestigen wat inmiddels in diverse onafhankelijke rapporten is aangegeven: dat de verkeersaantallen niet correct zijn, dat de verkeersveiligheid in het dorp ernstig in het geding is, dat de stikstofberekeningen opnieuw niet kloppen etc..

Als de gemeenteraad serieus was geweest over participatie dan waren niet de ruim 100 bezwaren van bewoners van tafel geveegd, dan hadden zij daar serieus naar gekeken en waren waarschijnlijk het ontwerp en de planning aangepast.

En als de gemeenteraad een zuivere besluitvorming wenst, dan wordt aan haar niet telkens informatie onthouden, respectievelijk wordt zij niet met foutieve rapporten van experts op het verkeerde been gezet.

VughtParticipeert staat met deze 3 kernwaarden voor een 21e eeuwse bestuurscultuur en wil daaraan graag haar bijdrage leveren. Bijdragen door de enorme expertise, ervaring en energie onder de inwoners te mobiliseren om samen met de gemeente te komen tot betere plannen en zuivere besluiten.

Zeg JA tegen het uitvoeren van een Milieu Effect Rapportage N65

Gepost op:12-12-21

Niet van toepassing

Milieu Effect Rapportage is essentieel

Al jaren roepen burgers en belangengroepen op om een Milieu Effect Rapportage (MER) te laten uitvoeren en nu ligt er een uitgelezen kans. Zowel de gemeente Vught als de gemeente Haaren hebben in het verleden procedurele fouten gemaakt.

Zoals de wet namelijk voorschrijft moet er bij grotere projecten onderzocht worden welke gevolgen er te verwachten zijn voor het milieu. Hier is milieu niet alleen dassen, padden en bijzondere plantjes, maar ook inwoners, fietsers en wandelaars, die gevolgen ondervinden zoals geluidshinder, luchtvervuiling en verkeersonveiligheid. 

Door het project N65 klein te praten, proberen college en ingekochte deskundigen geloofwaardig te maken dat het om een klein projectje gaat. Niet de moeite van een MER waard, gewoon het karrespoor van Den Bosch naar Tilburg een beetje oprekken. Maar hoe komt het dan dat wij nog steeds niet weten wat dit gaat betekenen voor verkeersveiligheid, stikstof, fijnstof en bereikbaarheid? 

Diverse onafhankelijke (niet door de gemeente betaalde) onderzoeken hebben laten zien dat de aannames niet kloppen, dat het rekenwerk grote fouten bevat en dat de consequenties veel groter zijn dan verwacht. Bijvoorbeeld het rekenwerk over stikstof, moest opnieuw worden gedaan omdat van foutieve aannames was uitgegaan. De nieuwe stikstofberekening durven zij niet te publiceren, mogelijk zouden wij ook daar weer fouten ontdekken. Ook de berekeningen van de fijnstof zijn aantoonbaar foutief, zelfs het RIVM kan dit niet meer ontkennen. De voorgespiegelde verkeersaantallen laten zien dat het verkeer tot 2030 zou toenemen tot aantallen die wij in 2014 al vaststelden bij de stoplichten. Volkomen ongeloofwaardig. 

En dan nu doen alsof alles in orde is en een MER afwijzen? Hierbij verstoppen sommige voormalige oppositiepartijen zich achter de noodrem die de Raad van State zou kunnen bieden om dit onzalige plan van tafel te vegen. Politieke treurigheid ten top. Wachten op een zitting van de Raad van State in april met mogelijk een uitspraak pas begin 2023 en ondertussen doen alsof wij lekker bezig zijn met een Mobiliteitsplan. Absurd.

Dames en heren gemeenteraadsleden, wij hebben u gekozen om een onafhankelijke rol te spelen en het college te controleren. Uw rol is uw stem te laten horen die u ook op straat, in de winkel en op de sportvereniging kunt uitleggen. Zeggen “dat is de partijlijn” is ongeloofwaardig.

Dus neem donderdag tijdens de raadsvergadering uw verantwoordelijkheid en zie dit als een herkansing voor uw positie zoals u die innam tijdens de raadsvergadering in mei 2020, waarin het burgerinitiatief van meer dan 500 inwoners vroeg om nader onderzoek van de reconstructie N65. Laat zien dat ook u van mening bent dat dit gestuntel maar eens afgelopen moet zijn.

Gemeentebestuur, hou op met het verspreiden van foutieve informatie

Gepost op:12-12-21

Niet van toepassing

Verkeersveiligheid als belangrijke doelstelling

Tijdens de zitting van de Raad van State (RvS) in april dit jaar heeft de raadsheer de gemeente expliciet gevraagd aan te tonen dat de plannen voor de N65 ‘niet in betekenende mate’ zouden leiden tot een verslechtering van de verkeerssituatie in het dorp. In het bijzonder gaat het hier om de problemen die verwacht mogen worden op de Helvoirtseweg en de zijwegen Voorst tot Voorststraat, Olmenlaan en Heikantstraat.

In het verweerschrift van de gemeente hierop wordt met veel bombarie door het bureau Accent adviseurs herhaald dat er geen sprake zal zijn van een ‘in betekenende mate’ verslechtering. Niet alleen wordt dit niet aangetoond, ook worden maatregelen voorgesteld die op op geen enkele manier als zinvol worden bewezen. Losse flodders. Ronduit bespottelijk is het voorstel om de van Miertstraat voor auto’s weer aan te sluiten op de Helvoirtseweg. Die is juist jaren geleden voor autoverkeer afgesloten omdat daar een probleem mee was.

Inmiddels hebben ook de bewoners van de Helvoirtseweg/Voorst tot Voorststraat gereageerd op dit verweerschrift en het rapport van Accent adviseurs weerlegd. Niet alleen heeft de gemeente met dit rapport geen antwoord gegeven op de vraag van de RvS, ook zijn opnieuw advieskosten gemaakt om een slecht plan proberen recht te praten.

De olifant in de kamer bij al deze discussies is het onderliggend wegennet (OWN). Niet alleen voorafgaand aan de reconstructie van de N65 maar ook aan het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) heeft geen dorpsbreed onderzoek plaatsgevonden naar de gevolgen voor het OWN. Daarnaast is geen onderzoek gedaan naar de wisselwerking tussen deze megaprojecten, laat staan de gevolgen voor de inwoners van Vught tijdens de jarenlange verbouwingsfase. 

Wij worden dus in 2 megaprojecten gestort zonder dat wij weten wat de gevolgen op het verkeer in Vught tijdens en na de realisatie zijn. Het Mobiliteitsplan is gestart zonder zekerheid over de reconstructievorm N65. Dat is boksen in het donker.

VughtParticipeert (VP) heeft daarom het gemeentebestuur geïnformeerd dat zij het participatiemodel toejuicht, maar het tijdstip voor het Mobiliteitsplan als zeer ongunstig beschouwt. Om deze reden neemt VP niet deel; het is onhandig nu veel werk te verzetten uitgaand van de reconstructie van de N65 op basis van de VKA+ variant, als die straks van tafel moet.

Om toch vooruit te komen werkt VP mee aan een geheel onafhankelijk verkeersveiligheidsrapport voor geheel Vught. Dit rapport zal begin januari aan de RvS worden overhandigd en zal ook een antwoord zijn op het verweerschrift van de gemeente. Tijdens het onderzoek naar de toekomstige verkeersveiligheid hebben wij inmiddels moeten vaststellen dat de beloofde verbetering van de verkeersveiligheid door de reconstructie van de N65 met zekerheid niet zal worden bereikt.

Reconstructie N65: van uitstel naar afstel?

Gepost op:07-09-21

Niet van toepassing

Opnieuw lezen wij dat de Provincie geen oplossing heeft gevonden voor het stikstofprobleem bij de reconstructie van de N65 (Brabants Dagblad 14-08-21). Het probleem is blijkbaar zo groot dat men de gunning van het project aan BAM Infra heeft uitgesteld. Hiertoe hadden wij in april al opgeroepen.

Het stikstofprobleem in het kort. De stikstofbelasting was berekend met een incompleet model (AERIUS). Daarnaast was geen rekening gehouden met de geplande toename van het verkeer. Dus een reconstructie van de N65 in gang zetten om de doorstroming te verbeteren en dan geen rekening houden met de ongewenste gevolgen daarvan. Dat is wel heel erg slordig.

Maar dit is niet het enige probleem voor de N65 reconstructie. Naast stikstof zijn er grote zorgen over de verkeersveiligheid van het ontwerp, gezondheidsrisico’s voor omwonenden door fijnstof, misleidende kostencalculatie voor een tunnel, onbetrouwbare onderbouwing van de verkeerstoename als gevolg van de aanzuigende werking en het frustreren van een maatschappelijk en juridisch aanvaardbare oplossing.

Verkeersveiligheid van het ontwerp

Als gevolg van het afsluiten van diverse aansluitingen naar de N65 moet het lokale verkeer veel meer kilometers IN het dorp rijden om bij een oprit te komen. Door deze forse toename van lokaal verkeer gaat de verkeersveiligheid IN de dorpskernen erop achteruit.

Maar ook de verkeersveiligheid op de N65 wordt niet beter. Lees het rapport van gerenommeerd verkeersveiligheidsdeskundige Cees Wildervanck: er komen gevaarlijke opritten en een verhoogde snelheid van het doorgaande verkeer. Zijn conclusie luidt: “De combinatie van beperkt zicht en korte invoegstrook leidt tot piekbelastingen van het waarnemingsvermogen en de mentale capaciteit van de weggebruikers. Vooral het cumuleren hiervan met de niet-vergevingsgezinde omgeving (geen correctieruimte, betonnen wand) maakt dat hier sprake is van een zeer hoog, zo al niet onaanvaardbaar risico.”

Ook het verkeersveiligheidsonderzoek van de ovondes legt ernstige ontwerpfouten bloot. Eindconclusie: "De intensiteiten waarmee wordt gerekend in de ontwerpnota zijn aantoonbaar onjuist en onvolledig. Op grond van deze conclusie is doorgaan met het voorliggende ontwerp bestuurlijk zeer onzorgvuldig. Nogmaals moet worden benadrukt dat congestie op en onveiligheid van de rotondes niet meer gerepareerd kunnen worden na uitvoering van dit ontwerp.”

Gezondheidsrisico’s voor omwonenden door fijnstof

Net als stikstof wordt ook fijnstof berekend met het AERIUS model. Voor stikstof bleek dit model niet te kloppen, maar voor fijnstof zal dat toch hopelijk wél het geval zijn?

Nee, helaas niet. Op vele fronten schiet het model tekort. Resuspensie van fijnstof (het opnieuw opwerpen door het langsrijdend verkeer van fijnstof dat zich al op de weg bevindt) zit niet in het AERIUS model. Ook de bij het model behorende metingen laten stelselmatig onbegrijpelijke meetwaarden zien. Tot bijna 10% van de meetwaarden zijn op meerdere meetlocaties negatief. Dat zou dan inhouden dat bij die meetpunten fijnstof verdwijnt naar een onbekende “bestemming elders”.

Niet alleen ‘verdwijnt’ hier dus fijnstof, maar door negatieve waarden op te tellen bij positieve waarden, worden de positieve waarden significant lager en lijkt er in de officiële rapportage veel minder fijnstof te zijn dan er in werkelijkheid zou zijn. Balletje, balletje met onze gezondheid.

Misleidende kostencalculatie voor een tunnel

Maar een tunnel in Vught zou toch veel te duur zijn? De gemeente had toch door laten rekenen dat een tunnel in Vught wel €412 miljoen zou gaan kosten. Véél te duur, toch?

Nee, ook dat klopt niet. Je kunt prima binnen het bestaande budget van €183 miljoen een 1,3 km lang ‘dak op de bak’ krijgen dat nergens hoger is dan de door de gemeente geaccepteerde hoogte van de geluidsschermen. Deze tunnel voldoet volledig aan de eisen die de ‘tunnelwet’ stelt en is berekend met ‘all-in’ prijzen conform de vereiste berekeningsmethodiek.

Maar hoe kan de gemeente dan op €412 miljoen komen? Dat blijkt een tunnelontwerp te betreffen met aansluitingen ondergronds in de tunnel en raad eens: dat mag helemaal niet volgens de tunnelwet!

Onbetrouwbare onderbouwing van de verkeerstoename door aanzuigende werking

En de aanzuigende werking van 2.000 auto’s en 300 vrachtwagens per dag extra waar de provincie mee komt, die getallen kloppen dan toch hopelijk wél?

Analyse van de verkeersaantallen in het door de overheid gebruikte PIM platform laten onverklaarbare cijfers zien, die niet sporen met welke aanzuigende werking dan ook. Waar zit de fout? Er is in elk geval geen sprake van betrouwbare verkeersaantallen, op basis waarvan conclusies kunnen worden getrokken die een investering van €183 miljoen rechtvaardigen.

Van uitstel naar afstel?

In samenwerking met Stichting Comité N65 heeft VughtParticipeert inmiddels zoveel fouten en risico’s ontdekt en aangetoond, dat dit bestemmingsplan definitief van tafel moet. Wij zullen zorgen dat onze bevindingen en rapporten van experts ingebracht worden bij de Raad van State. De zitting verwachten wij later dit jaar nog.

Afstel is voor de overheid wat ons betreft het enige juiste besluit en daarna transparant samenwerken aan een oplossing waarmee wél alle doelstellingen worden bereikt. Vooral de doelstellingen die voor de gemeente Vught belangrijk zijn: meer verkeersveiligheid, minder luchtvervuiling, minder geluidsoverlast, betere oversteekbaarheid en duurzaamheid.

Tot die tijd kunnen wij de urgente problemen met stikstof, maar ook de te verwachten hoeveelheid fijnstof die het doorgaande verkeer lokaal produceert,  alleen maar oplossen door de maximum snelheid te beperken tot 50 km/uur ter hoogte van woongebieden. Deze snelheidsverlaging dient wat ons betreft zonder omhaal per direct ingevoerd te worden i.v.m. het volksgezondheideffect op omwonenden. Deze snelheidsverlaging vormt dan tevens de broodnodige aansporing voor de overheid om zo snel mogelijk te komen tot een maatschappelijk en juridisch passende oplossing.

Verkeersveiligheidsonderzoek legt ernstige ontwerpfouten N65 bloot

Gepost op:18-08-21

Niet van toepassing

In opdracht van VughtParticipeert is het ontwerp van de reconstructie van de N65 onderzocht op verkeersveiligheid en doorstroming op de hoofdrijbaan. Het blijkt dat de geplande ovondes bij Vijverbosweg/Boslaan en Helvoirtseweg/J.F. Kennedylaan ronduit onveilig zijn. Daarnaast is het twijfelachtig of het doorgaande verkeer na reconstructie zonder files zal kunnen doorrijden.

Verkeersdeskundige Ruud Hornman heeft het ontwerp van de reconstructie N65 en de onderliggende gegevens over verkeersaantallen onderzocht en kwam tot een aantal ontluisterende conclusies:

 • Het ontbreken van gegevens over fietsintensiteiten maakt het ontwerp onverantwoord. Een gedegen inventarisatie is noodzakelijk om dit essentiële inzicht te krijgen
 • De keuze voor de wisselende richtingen van het fietsverkeer (op de ovondes) doet een forse afbreuk aan de veiligheid van het ontwerp
 • Het weglaten van een complete verkeersstroom doet vermoeden dat die als onwelgevallig werd geacht bij het opstellen van de ontwerpnota
 • De gehanteerde prognose lijkt gebaseerd te zijn op intensiteiten die gemiddeld zijn over alle dagen van de week. Het zijn echter juist de werkdagen die als maatgevend beschouwd moeten worden. Alleen op basis hiervan is er al sprake van een onderschatting van 15%
 • De toename in intensiteit ten gevolge van de toegenomen aantrekkelijkheid van N65 lijkt in vergelijking met bijvoorbeeld de N284 erg laag ingeschat. Vooral de stapeling van het onderschatten van waarden kan leiden tot niet te repareren situaties na uitvoering van dit ontwerp
 • De procentuele verdeling van het verkeer uit de richting Helvoirt bij de ovonde is in de ontwerpnota hetzelfde als bij de tellingen uit 2014. Dit is gegeven het verdwijnen van de kruising met de Martinilaan/De Bréautélaan zeer waarschijnlijk onjuist.

Ook is er een analyse gemaakt bij welke verkeersintensiteiten van lokaal verkeer over de ovondes de afritten van de N65 gaan vollopen en er dus terugslag (files) op de hoofdrijbaan ontstaat. Hieruit blijkt dat met regelmatige files op de hoofdrijbaan rekening moet worden gehouden, waardoor een van de, voor Provincie en RWS, belangrijkste doelstellingen niet gehaald zal worden.

De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is:

"De intensiteiten waarmee wordt gerekend in de ontwerpnota zijn aantoonbaar onjuist en onvolledig. Op grond van deze conclusie is doorgaan met het voorliggende ontwerp bestuurlijk zeer onzorgvuldig. Nogmaals moet worden benadrukt dat congestie op en onveiligheid van de rotondes niet meer gerepareerd kunnen worden na uitvoering van dit ontwerp."

Meer verkeersveiligheid op de N65 met behoud van bomen

Gepost op:14-08-21

Niet van toepassing

Artist impresssion geleiderail N65

Veel verkeersongelukken vinden plaats op provinciale wegen waar soms mooie bomenrijen een deel van het probleem zijn. Vaak moeten bomen wijken om de verkeersveiligheid te vergroten. Ook waar geleiderails werd geplaatst, moeten bomen worden gekapt voor het grondwerk en de noodzaak ondergrondse leidingen te verleggen.

Dat is nu mogelijk verleden tijd. BAM Infra en partners hebben een geleiderail ontwikkeld die schuin onder de weg wordt verankerd (zie artist impression), waardoor bomen kunnen blijven staan en kabels in de grond niet hoeven te worden verlegd.

De primeur is voor de N919 bij Oosterwolde in Friesland. Inmiddels wordt deze techniek ook overwogen voor de N65. Hierdoor zouden mogelijk 128 bomen (BD 7 augustus 2021) behouden kunnen worden. 

Een geweldige ontwikkeling die ontstaat als er maatschappelijke tegendruk komt en verkeer niet altijd voorrang krijgt.

Stikstofberekening N65 toont grote overschrijding maar Provinciale Staten dendert door

Gepost op:18-04-21

Niet van toepassing

N65 verkeersgoot dwars door het dorp

Onderstaande brief is zondag 18 april 2021 aan gedeputeerde Christophe van der Maat gestuurd.

Betreft: Statenmededeling Stikstofberekeningen en proces reconstructie N65

Datum: 18 april 2021

Geachte heer van der Maat,

in de ‘Statenmededeling Stikstofberekeningen en proces reconstructie N65’ van 12 april 2021 lezen wij dat u heeft vastgesteld dat de plannen niet voldoen aan de wettelijke norm voor stikstof en dat u desondanks bent overgegaan tot de voorlopige gunning van de reconstructie van de N65.

Uw mededeling is een toonbeeld van bestuurlijk autisme. 31 Beroepschriften van bewoners en bedrijven, een vernietigend tussenvonnis van de Raad van State, foutieve uitgangspunten bij de berekening van de stikstof, aantoonbaar missen van de beoogde projectdoelen, achterhouden van negatieve rapporten, frustreren van verplichte MIRT-participatie, weigering duurzame alternatieven te overwegen en gemanipuleerde onderzoeken, zijn voor u blijkbaar onvoldoende reden voor herbezinning.

U houdt vast aan de misleidende inschatting dat de voorgestelde reconstructie van de N65 duurzaam is, de beste oplossing is voor verkeersveiligheid, doorstroming en leefbaarheid (geluid, luchtkwaliteit en barrièrewerking) en u verzaakt uw bestuurlijke plicht de meest duurzame en leefbare oplossing te zoeken en te realiseren. U misbruikt uw bevoegdheid om gemeenschapsgeld te besteden en aannemingsbedrijven aan het werk te zetten voor het uitwerken van deze aantoonbare dwaalweg en de bevolking te misleiden met een schijnbaar blijde boodschap.

Stel u zich eens voor: de Raad van State wijst dit plan af, volkomen terecht op basis van de actuele wetgeving. Dan is vrijwel al het werk voor niets geweest, dan zijn tientallen miljoenen verkeerd besteed en zijn jaren vertraging ontstaan. Dat allemaal omdat u vasthoudt aan een foutieve keuze van bijna 10 jaar geleden, dat een tunnel niet mogelijk zou zijn. 

Dan heeft u bijna 10 jaar aan innovatie over het hoofd gezien, dan heeft u 10 jaar lang weg gekeken van succesvolle tunnelbouwprojecten in Nederland, die wel degelijk in dit budget passen, en bent u de bestuurder die in 2021 een verouderd concept tegen alle argumenten in heeft doorgedrukt en zijn verantwoordelijkheid niet heeft genomen om op te roepen tot herbezinning. 

Dan worden de bewoners opgescheept met een verkeerde oplossing, een zware hypotheek in de gemeentekas en een onoplosbaar verkeers- en leefbaarheidsprobleem in de bebouwde kom.

Reeds in 2016 bleek uit de maatschappelijke kosten/baten analyse voor Vught dat het rendement op dit project op basis van een open verkeersgoot negatief is en dat de beoogde leefbaarheidsdoelstellingen niet worden bereikt. 4 Jaar verder knutselen heeft het project inmiddels bijna 2 keer zo duur gemaakt en niets wezenlijks verbeterd aan het bereiken van de doelstellingen voor de inwoners van onze gemeente. Zelfs het bereiken van de doelstelling voor het verbeteren van de doorstroming op de N65 wordt door experts betwijfeld en is door uw deskundigen nergens afdoende aangetoond.

Stuitend is te lezen dat nadat bleek dat uw stikstofberekeningen foutief waren, uw inspanningen vooral zijn gericht op het aanpassen van de berekening en niet op het aanpassen van het plan. Ook zijn uw berekeningen erop gericht de gevolgen van de stikstofvervuiling vast te stellen, nergens lezen wij iets over een heroverweging van de reconstructie vorm.

U blijft misinformatie rondstrooien dat de reconstructie een verbetering van veiligheid en leefbaarheid met zich mee zou brengen. Dat is nog nooit aangetoond, rapportage van ter zake kundigen wijst er juist op dat de veiligheid en leefbaarheid afnemen. Een overtuigende Milieu-Effect Rapportage is met schimmige argumenten ontweken en nooit uitgevoerd.

U beweert dat de samenwerkende partners in dit project (Rijk en gemeenten) er van overtuigd zijn dat hetgeen is afgesproken nog altijd het meest optimale voorkeursalternatief is voor de reconstructie van de N65 dwars door de dorpskern van Vught heen, zonder dat dit op op welke manier dan ook is aangetoond. U weigert serieus in te gaan op het alternatief in de vorm van een tunnel waarvan is aangetoond dat het binnen het budget past en de veiligheids- en leefbaarheid doelen wel bereikt.

U “hoopt” de negatieve consequenties voor de uitvoering van de reconstructie te beperken, terwijl het project gericht is op een substantiële verbetering, iets dat wij voor bijna €200 miljoen zouden mogen verwachten. Dan schiet u met ‘hopen’ op het beperken van negatieve consequenties toch ernstig tekort.

Wij roepen u op te stoppen met deze misleidingen en respect te tonen voor onze bestuurlijke inrichting en wetgeving. Wij roepen u op uw verantwoordelijkheid als bestuurder te nemen en tijdig op te roepen tot herbezinning, want u bent niet alleen afhankelijk van het oordeel over de stikstofdepositie, maar ook over het nakomen van wetgeving over fijnstof, het respecteren van de verplichting tot het beoordelen van kansrijke alternatieven, het aantonen van de haalbaarheid van de verkeersveiligheid, om maar een paar beroepsgronden te noemen waarover de Raad van State zich zal gaan uitspreken. 

Het vinden van “een adequate en juridisch houdbare oplossing voor het stikstof vraagstuk” is absoluut onvoldoende. Graag lichten wij de inhoud van onze brief in een persoonlijk gesprek nader toe.

Bijlage

Het wordt stiller aan de N65, droom of nachtmerrie?

Gepost op:20-03-21

Niet van toepassing

Met een tunnel voor doorgaand verkeer wordt het echt stiller aan de N65

Open brief in het Klaverblad van 17 maart 2021

Onder de kop “Het wordt stiller aan de N65” kondigde de gemeente Vught op haar informatiepagina vorige week maatregelen aan om in de toekomst tot een stillere N65 te komen. Cynischer kan het bijna niet. In welke droomwereld leeft ons gemeentebestuur eigenlijk? Zij besluiten een halfopen snelweg door Vught aan te leggen, maar ook tegelijkertijd het Schone Lucht Akkoord te ondertekenen. Zij denken ook dat het stiller zal worden langs de N65.

Wanneer zal dat zijn? Direct nadat de kettingzagen zijn uitgeknetterd om 418 bomen om te zagen? Of direct nadat de aannemers de nieuwe snelweg hebben aangelegd? Misschien als er nog eens duizenden voertuigen extra per dag door ons dorp sluipen? Ja het wordt stiller nadat de vogels geen boom meer hebben gevonden om in te gaan zitten fluiten. 

Waar is de stuurgroep gebleven die onder leiding stond van voormalig wethouder van Den Bosch, Bart Eigeman, in 2009 van de N65 “de mooiste weg van Brabant” wilde maken? Waar zijn de bestuurders die toen zeiden: “De weg moet passen in de ambities om de groene zone tussen de Kempen, Loonse en Drunense Duinen, het Groene Woud en de Maas te herstellen?” Het zijn vooral deze bestuurders die stiller zijn geworden.

Wat is er gebeurd met de intentie om de nieuwe N65 verdiept aan te leggen, want een mooie weg toont het landschap, aldus de toelichting? Dezelfde vraag kun je ook stellen aan onze burgemeester die aan het begin van de onderhandelingen met Rijkswaterstaat en de Provincie zich uitdrukkelijk voor een tunnel heeft uitgesproken. In die fase bleken de kosten daarvan te hoog, maar met de technologische ontwikkelingen van de laatste jaren kan dat nu geen breekpunt meer zijn zoals ook elders wordt aangetoond.

Maar: Het is nog niet te laat! De Voorzieningenrechter van de Raad van State heeft vorige week een opening geboden aan ons gemeentebestuur. Nu is het eerst de beurt aan het CDA en D66 om in aktie te komen. Deze partijen hebben duidelijke verkiezingsbeloften gedaan en krijgen alsnog een kans om daarvoor te knokken. Maar ook voor de lokale partij GroenLinks die zich vorige week nog uitsprak voor een eerlijk en daadkrachtig klimaatbeleid. De negatieve gevolgen van het huidige N65-plan kunnen daartoe toch echt niet worden gerekend.

Veel inwoners van onze gemeente kijken met spanning of onze bestuurders over het vermogen en de bereidheid beschikken om een verkeerde beslissing te herstellen.

Jeanne van Laanen-Mulders

Raad van State graaft dieper dan gemeente lief is

Gepost op:20-03-21

Niet van toepassing

De Raad van State (RvS) heeft uitspraak gedaan over de voorlopige voorzieningen en is daarbij een stuk verder gegaan door op diverse bezwaren inhoudelijk te reageren. Weliswaar zijn de verzoeken afgewezen, maar de RvS heeft de gemeente en provincie een stevige lijst aan huiswerkopdrachten meegegeven. 

Op diverse onderdelen heeft de RvS vastgesteld dat het ontwerp en de onderliggende rapporten onvoldoende zijn. Overigens zijn hierbij nog niet alle onderwerpen besproken, diverse bezwaren waren te groot om nu voldoende te kunnen overzien. Hiermee heeft de RvS meer gedaan dan alleen maar te besluiten over de voorlopige voorziening, maar heeft zij alvast een schot voor de boeg gegeven voor de definitieve zitting, eind dit jaar.

Gemeente belooft niet te zullen beginnen

In een uitgebreide zitting op 2 maart heeft de Raad van State (RvS) zich inhoudelijk gebogen over de verschillende bezwaren die tegen het huidige N65 reconstructieplan zijn ingebracht.

Een week voor de zitting heeft de gemeente te kennen gegeven dat er ‘geen schop de grond in gaat’ voor begin 2022. Ter zitting vroeg en kreeg de rechter de bevestiging van de gemeente te wachten tot ná de definitieve uitspraak van de RvS. Daarmee had deze zitting heel kort kunnen zijn, want het spoedeisende belang kwam door deze belofte van de gemeente te vervallen.

Desondanks een diepgaande analyse

De rechter bleek de beroepschriften intensief te hebben bestudeerd en nam tijdens de zitting voldoende tijd om de verschillende partijen nader te bevragen en een goed beeld van de situatie te krijgen. Dat bleek ook uit de uitspraak die de rechter deze week deed. De gemeente heeft over diverse punten te horen gekregen dat de plannen onvoldoende uitgewerkt zijn, de rapportages onvolledig en deels onbruikbaar en voorstellen, zoals die voor de Helvoirtseweg, niet realistisch zijn. Hiermee heeft de gemeente een behoorlijk pak concreet huiswerk meegekregen.

Overigens betrof de uitspraak uitsluitend onderdelen zoals die zijn aangedragen door de aanwezige partijen. Zo had bijvoorbeeld de Stichting Natuur en Milieu Vught geen voorziening aangevraagd, maar het huiswerk wat betreft de foutieve en misleidende stikstof-calculatie was al voor de zitting als processtuk toegevoegd en zal tijdens de bodemprocedure behandeld worden

Zo heeft de rechter ook een paar andere grote problemen, zoals de fijnstof-problematiek maar ook het negeren van levensvatbare alternatieven zoals een tunnel, doorgeschoven naar de einduitspraak. Tijdens deze finale zitting zal ook op deze belangrijke punten door de gemeente nog het nodige moeten worden uitgelegd.

Opmaat voor eindoordeel

VughtParticipeert is tevreden dat de RvS goed heeft willen luisteren naar de zorgen en bezwaren van omwonenden en bedrijven. Dat sterkt het vertrouwen dat ook tijdens de uiteindelijke zitting de nodige aandacht zal worden besteed aan de tekortschietende kwaliteit van het plan en het onvoldoende naleven van wet- en regelgeving voor wat betreft zorgvuldige besluitvorming, leefbaarheid en duurzaamheid.

VughtParticipeert en haar partners zullen daarbij zeker aandacht vragen voor het ontbreken van een noodzakelijk MER-onderzoek, een nieuwe Maatschappelijke Kosten/Baten analyse en het niet nakomen van de plichten uit de Code Participatie, verplicht voor alle grote (MIRT) projecten.

Spagaat voor de gemeente

De komende maanden zullen verschillende partijen goed in de gaten houden dat er geen onomkeerbare zaken ter hand worden genomen. Zo nodig zal opnieuw een voorlopige voorziening worden aangevraagd om werkzaamheden stil te leggen, mocht dat toch het geval blijken. Waarbij inmiddels moet worden vastgesteld dat dit zo zijn beperkingen heeft. De verbreding en verharding van de Jagersboschlaan kon hiermee niet worden voorkomen. Overigens loopt over de openstelling van de Jagersboschlaan voor doorgaand gemotoriseerd verkeer parallel nog een beroepsprocedure bij de RvS.

Tevens hebben diverse partijen aangekondigd aanvullende informatie en onderzoeksresultaten aan de RvS te zullen aanbieden. Zo lopen er nog onderzoeken naar de verkeersveiligheid van de geplande ovondes en een tweede WOB-verzoek om meer details boven tafel te krijgen over de misleidende tunnelcalculatie. Ook zal aandacht worden gevraagd voor de veiligheidsrisico’s van de oprit bij de Vijverboslaan en het verzuim de verplichte Code Participatie te hanteren.

Al met al veel huiswerk. Een bestuurlijke spagaat voor de gemeente dreigt bovendien omdat de gemeente met deze uitspraak al min of meer gedwongen wordt het plan aan te passen terwijl zij zich naar de provincie contractueel heeft verplicht niets meer te zullen veranderen. Daarmee heeft de oude coalitie een groot hoofdpijndossier voor de nieuwe coalitie achtergelaten.

Wij houden u op de hoogte.

Manipulatie van tunnelcalculatie N65 door de gemeente nu aangetoond

Gepost op:05-03-21

Niet van toepassing

Impressie van hoe een tunnel er bij Vught uit zou kunnen zien

De gemeenteraad van Vught is bewust onjuist geïnformeerd en de bewoners van Vught zijn misleid. Tot die conclusie komt VughtParticipeert na lezing van de gemeentelijke stukken die boven tafel gekomen zijn na een WOB-procedure. “Als je de ambtelijke stukken onder ogen krijgt is het in één oogopslag duidelijk dat de feiten opzettelijk verdraaid zijn. Verbijsterend dat dit gebeurt in ons land.” 

Onder de pet gehouden

VughtParticipeert had al een sterk vermoeden dat de kosten voor een tunnel in Vught onnodig hoog waren begroot. Deze kostencalculatie van €412 miljoen lag ver boven het beschikbare budget. Vorig najaar heeft Vught Participeert moeite gedaan om de berekeningen van dit bedrag boven tafel te krijgen. “Wij hebben vele brieven gestuurd. De gemeente deed echter alles eraan in hun antwoorden de feiten met opzichtig gedraai te maskeren.” Vandaar dat VughtParticipeert genoodzaakt was om met een WOB-verzoek (Wet Openbaarheid Bestuur) alle documentatie over de kostencalculatie overhandigd te krijgen. 

WOB-stukken tonen kostenopdrijving

Uit de ontvangen WOB-stukken blijkt dat de gemeente eerst een calculatie heeft laten maken voor een eenvoudige tunnelbuis voor de N65 met twee rijstroken per richting, zoals het uitgangspunt van VughtParticipeert was. Uit deze begroting blijkt dat een N65 tunnel met wat passen en meten zeker realistisch is. Vermoedelijk kwam deze boodschap ambtelijk of politiek niet goed uit. Vandaar dat een week later opeens nog een opdracht gegeven werd voor een tweede calculatie waarbij onnodig dure extra aansluitingen in de tunnel gemaakt werden. “Daarmee begonnen de kosten de pan uit te rijzen. En dat niet alleen, diverse kostenposten werden aan de calculatie toegevoegd onder benamingen als onvoorzien, objectrisico, risicoreservering, object overstijgend risico en scheefte investeringskosten, oplopend tot ruim 40 % van de werkelijke bouwkosten.” De kosten stegen daarmee tot €412 miljoen, dat ver boven het budget lag.  

Burgerinitiatief om zeep geholpen

VughtParticipeert constateert dat onder verantwoordelijkheid van de wethouder moedwillig het burgerinitiatief voor de N65 tunnel is getorpedeerd en daarmee een duurzame oplossing in Vught om zeep is geholpen. Dat is niet het enige kwaad, want ook de gemeenteraad is zo goed als zeker bewust onjuist geïnformeerd. Vorig voorjaar kreeg de gemeenteraad duidelijk te horen dat de kostencalculatie van €412 miljoen zou gaan om een eenvoudige tunnel. Deze notitie werd verzonden vlak voor het gemeenteraadszitting op 14 mei 2020, waarbij de gemeenteraad min of meer voor een voldongen feit werd gesteld. 

In deze ambtelijke notitie stond dat de calculatie van €412 miljoen om een eenvoudige tunnel zou gaan met vier rijstroken voorzien van een bij dit verhaal passende tekening. “Dit verhaal is echter strijdig met de werkelijke kostencalculatie zoals blijkt uit de WOB-stukken. De dure calculatie betreft een geheel andere tunnel met vier extra aansluitingen. Deze complexe tunnel moet 6 tot 8 rijstroken tellen over de hele lengte van de tunnelbuis.” Het Bouwbesluit verplicht namelijk tot dit aantal rijstroken bij extra aansluitingen in een tunnel. Anders dan in een tunnel voor uitsluitend doorgaand verkeer, waarbij volstaan kan worden met vier rijstroken. Deze laatste tunnel heeft VughtParticipeert voor ogen.

Onbehoorlijk bestuur en handreiking

VughtParticipeert trekt de conclusie dat er sprake is van kwade wil en onbehoorlijk bestuur, en dat een eenvoudige N65 tunnel wel degelijk een realistische optie is. Met de WOB-stukken in de hand wordt dit feit eindelijk bevestigd. 

VughtParticipeert zal het gemeentebestuur om opheldering vragen en aandringen op een hernieuwd onderzoek naar een tunnel. De gemeente kan daarbij gebruik maken van het voorwerk dat door VughtParticipeert is gedaan in samenwerking met Stichting Comité N65.

Oproep van de Raad van State

VughtParticipeert zal deze onverkwikkelijke bevindingen overhandigen aan de Raad van State, waar nu al ruim dertig beroepsschriften liggen, o.a. over onbehoorlijk bestuur. Op de zitting op 2 maart gaf de staatsraad aan dat het de gemeenteraad volledig vrij staat haar plannen te heroverwegen in overleg met de bewoners. Het is onjuist te veronderstellen, zo benadrukte de staatsraad, dat de gemeente daarmee moet wachten totdat de Raad van State haar uitspraak heeft gedaan. VughtParticipeert gaat ervan uit dat de oproep van de staatsraad niet aan dovemansoren besteed is en is bereid haar bijdrage te leveren om te komen tot een duurzame oplossing die aan alle doelen realiseert. Ter vergelijking:

De tunnel bereikt de 6 doelstellingen wel

Op de rem trappen

Tevens heeft de staatsraad ter zitting de bevestiging gekregen dat de gemeente de schop nog niet de grond in laat gaan totdat de Raad van State, vermoedelijk eind dit jaar, een besluit heeft genomen. VughtParticipeert wijst wél op het risico dat er al over enkele maanden een aannemer geselecteerd is waar de gemeente niet meer vanaf kan. Dus er moet nu echt op de rem worden getrapt om dit onzalige plan te stoppen. De bewoners van Vught en Helvoirt hebben recht op een duurzame toekomstvaste N65 tunnel.

Ergernis over rotondes en noodzakelijk verkeersveiligheidsonderzoek N65

Gepost op:27-02-21

Niet van toepassing

In het Brabants Dagblad lazen wij over de ergernis van rotondes. In Vught kunnen wij daarover meepraten en over de files bij Hotel van der Valk is de discussie nog zeker niet ten einde. Daar wordt mogelijk een fly-over voor fietsers gebouwd, voor hun veiligheid maar vooral om het verkeer beter te laten doorstromen.

De reconstructie van de N65 gaat ons nog drie van dit soort hoofdpijndossiers bezorgen. In Helvoirt en in Vught bij de Vijverbosweg-Boslaan en bij de Helvoirtseweg-JF Kennedylaan komen ovondes waar dorpsverkeer en fietsers met voorrang worden gecombineerd met op- en afritten van de N65. Een zeer gevaarlijke oplossing waarbij toekomstige teleurstellingen zoals bij Hotel van der Valk niet kunnen worden opgelost met een fly-over.

Deze problemen zijn er dan voor altijd, zodat de wens om door de reconstructie van de N65 de verkeersveiligheid te verhogen niet zal worden ingelost. Ook de wens om de doorstroming op de N65 te verbeteren is in gevaar omdat verkeer op de afritten fietsers voorrang moet verlenen waardoor files op de afritten ontstaan die wel eens zo lang kunnen zijn dat deze tot op de hoofdrijbaan staan. Dan is ook de wens voor een verbeterde doorstroming op de N65 een illusie geworden, waarvoor geen oplossing bestaat anders dan afbreken en opnieuw beginnen.

Bij het ontwerp van de verkeersgoot met ovondes is nooit onderzocht wat de wisselwerking is van autoverkeer en fietsers. Wie wel eens heeft moeten wachten op een stroom overstekende scholieren weet dat dit tijdens de spits wel eens heel lang kan duren.

Daarom heeft VughtParticipeert opdracht gegeven de verkeersveiligheid en de doorstroming bij deze ovondes te laten modelleren en doorrekenen. Onderzoek dat wij van een zorgzame overheid mogen verwachten, maar waarbij VughtParticipeert, net zoals bij de calculatie van het tunnelalternatief, helaas moet bijspringen.

Een eerste analyse van het huidige ontwerp laat al ernstige tekortkomingen en risico's zien. Wij houden u op de hoogte.

Balletje balletje met schone lucht en uw gezondheid

Gepost op:27-02-21

Niet van toepassing

Hartverwarmend als wij lezen dat de provincie Brabant, en binnenkort ook de gemeente Vught, het schone lucht akkoord heeft getekend. In 2030, dat is al over 9 jaar, 50% gezondheidswinst. Dan hebben zij zeker het plan voor de reconstructie van de N65 over het hoofd gezien.

Voor wie het nog niet wist: de N65 wordt gereconstrueerd om vele doelen te bereiken, zoals verbetering van de luchtkwaliteit, maar blijft een open verkeersgoot die door het wegnemen van de stoplichten in Helvoirt en Vught duizenden voertuigen per dag extra door onze dorpen zal loodsen. Zo veel meer dat de provincie haar stikstofcalculatie moet overdoen omdat met deze groei geen rekening was gehouden.

Dus met de rechterhand tovert de overheid een prachtig schone lucht akkoord uit de hoge hoed zodat u niet let op de linkerhand waarmee de reconstructie van N65 wordt doorgedrukt.

Dankzij de oplettendheid van diverse belangen- en bewonersgroepen zijn de aanstaande problemen met stikstof en fijnstof onderzocht wat heeft geleid tot beroepsprocedures bij de Raad van State.

Enkele van deze partijen hebben zelfs geëist dat de werkzaamheden aan dit project worden stilgelegd om te voorkomen dat onomkeerbare activiteiten plaatsvinden en kosten worden gemaakt. Volgende week dienen de eerste voorlopige voorzieningen.

Stoïcijns zijn echter gemeente, provincie en Rijkswaterstaat doorgegaan, waarbij zelfs de aanbesteding al in een vergevorderd stadium is. Hoe is het mogelijk dat wij in een land als Nederland, met een goede bestuurlijke organisatie, telkens worden geconfronteerd met dit gedrag van de overheid.

En als straks de Raad van State dit plan vernietigt, zullen gemeente, provincie en Rijkswaterstaat moord en brand schreeuwen, want er zijn al zoveel kosten gemaakt. Ja, van uw en ons belastinggeld.

Burgeroproep tot het tekenen van petitie: Tunnel N65 Vught moet onderzocht worden

Gepost op:27-02-21

Niet van toepassing

17 Bezorgde ouders uit Vught hebben het initiatief genomen voor een petitie. Deze oproep tot het ondertekenen daarvan bevelen wij van harte aan.

Vorige jaar organiseerde VughtParticipeert een burgerinitiatief om de gemeenteraad te overtuigen om de mogelijkheid van een tunnel te onderzoeken voor de reconstructie van de N65. De oude coalitie wees dit verzoek af en volhardde in het plan voor een verkeersgoot.

Inmiddels heeft VughtParticipeert zelf een tunnelvariant laten ontwerpen en doorrekenen en wat blijkt: voor hetzelfde geld kunnen wij een tunnel bouwen. Een tunnel voor doorgaand verkeer waarmee wel alle doelstellingen van de reconstructie kunnen worden bereikt.

Op dit moment lopen er 31 beroepsprocedures bij de Raad van State tegen het plan voor de verkeersgoot. Recentelijk heeft de provincie zelf moeten vaststellen dat haar berekeningen wat betreft stikstof niet kloppen en moeten worden overgedaan. Het is dus allerminst zeker dat het plan van de gemeente bij de aanstaande beroepsprocedures zal worden goedgekeurd.

Dus nu is het moment om uw stem te laten horen door deze petitie van 17 bezorgde ouders in Vught te ondertekenen. Onderteken en stuur de link naar de petitie door naar uw familie en vrienden. Alle inwoners van de gemeente Vught worden meegeteld, 1 per adres.

Antwoord: Gemeente weigert verdere dialoog over een tunnelvariant voor de N65

Gepost op:21-02-21

Antwoord volstaat niet

Op 28 januari heeft VughtParticipeert opnieuw de hand uitgestoken om met de gemeente de tunnelvariant in een constructieve dialoog te vergelijken met de halfopen verkeersgoot. Helaas heeft de gemeente deze uitnodiging opnieuw afgewezen en laat daarmee zien dat zij niet wenst te kijken naar een variant die het belang van de inwoners dient, niet alleen het belang van Rijkswaterstaat.

Ook geeft de gemeente geen inhoudelijke reactie op onze vragen en verwijst naar enkele verschilpunten in de calculatie van de Lunettentunnel. In een constructieve dialoog hadden wij deze verschilpunten kunnen kwantificeren en vergelijken met de voordelen van de tunnelvariant wat betreft leefbaarheid en gezondheidswinst. Dat had een volledige vergelijking met de calculatie van de gemeente opgeleverd, waarin verzuimd is de kosten voor het aanpassen van het onderliggend wegennet en de kosten die gemaakt worden voor de N65 als onderdeel van project PHS (Programma Hoogfrequent Spoor) te betrekken.

Ook hier houdt de gemeente vast aan haar selectieve waarheid.

Bijlage

Dringende oproep aan bestuurders en politici tot duurzaamheid in de leefomgeving / Reconstructie N65

Gepost op:21-02-21

Niet van toepassing

VughtParticipeert doet hierbij een dringende oproep aan bestuurders en politici om hun verantwoordelijkheid te nemen voor leefbaarheid, zuivere besluitvorming, duurzame infrastructuurontwikkeling en naleven van bestaande wetgeving. Terwijl gemeentelijke politici achterover leunen omdat de Raad van State nu het Salomonsoordeel mag vellen over de kwalijke plannen voor de reconstructie van de N65, vechten wij tegen deze bestuurlijke dwaling.

Leefbaarheid nog verder in gevaar

Het plan voor de reconstructie van de N65 in de gemeente Vught gaat tenminste €180 miljoen kosten en verslechtert de leefbaarheid voor wat betreft luchtkwaliteit, geluidshinder en verkeersveiligheid. In plaats van een oplossing te bieden voor de toch al problematische leefbaarheidssituatie, wordt deze slechter. Van de 6 beoogde doelen van het project worden er 5 niet bereikt. 

Door de inwoners is een beter alternatief voorgesteld in de vorm van een tunnel voor doorgaand verkeer, de Lunettentunnel . De haalbaarheid hiervan, ook budgettair, is aangetoond. De reconstructie N65 kan wel degelijk worden uitgevoerd met verbetering van de leefbaarheid, bestuurders moeten alleen even hun oogkleppen willen afzetten (zie bijgaande vergelijking).

Vergelijking Lunettentunnel en verkeersgoot

Onzuivere besluitvorming

De besluitvorming op gemeentelijk niveau laat zien dat diverse keren informatie voor de gemeenteraadsleden en inwoners is achtergehouden en dat misleidende informatie moedwillig is toegevoegd. Een poging van inwoners in de vorm van een burgerinitiatief om een qua leefbaarheid veel betere reconstructie in de vorm van een tunnel voor doorgaand verkeer nader te onderzoeken, werd gefrustreerd. Hierdoor zijn niet alle relevante mogelijkheden onderzocht en moet worden vastgesteld dat onvoldoende rekening is gehouden met de belangen van alle inwoners.

Geen duurzaam infrastructuurproject

In tegenstelling tot de doelstelling van de reconstructie levert dit plan geen duurzame oplossing, niet voor de leefbaarheid van de inwoners van Vught maar ook niet voor Provincie en RWS, die voor eeuwig met een flessenhals ter hoogte van Vught moeten leren leven. En dat terwijl duurzaamheid een van de doelstellingen was.

Niet naleven van bestaande wetgeving

Europese en Nederlandse wetgeving over fijnstof worden willens en wetens genegeerd. Dit geldt niet alleen bij de reconstructie van de N65, maar is een staande praktijk bij RWS. Hiermee begint deze misstand een bestuurlijke dwaling te worden vergelijkbaar met de stikstof en kinderopvangtoeslag affaires. Ook hier hebben instanties lange tijd consequent wetgeving omzeild, gesanctioneerd door instanties die namens de burger zouden moeten waken voor de correcte naleving van de wetten.

Conclusie

Waar de burger moet kunnen rekenen op bestuur en politici die de belangen van de bevolking primair stellen, hebben wij hier te maken met verantwoordelijken die gedogen dat zinloze investeringen worden gedaan, onzuivere besluitvorming plaatsvindt en de wet met voeten wordt getreden. 

Al deze zaken zijn pijnlijk nauwkeurig gedocumenteerd en aan de Raad van State voorgelegd. Op hun oordeel zouden wij kunnen wachten. Het is nu aan u als bestuurder, politicus en rechter om uw bestuurlijke verantwoordelijk te nemen en niet langer weg te kijken en te gedogen en zo mogelijk nog voor de zitting van de RvS aan de noodrem te trekken. Voor details over het gedoogde overtreden van de fijnstof wetgeving, onzuivere besluitvorming en alternatief in de vorm van een tunnel, verwijzen wij naar de bijlage en onze website.

Het is voor bestuurders en politici veel geloofwaardiger en duurzamer om moed te tonen, ook 5 minuten voor 12, een ontspoorde besluitvorming te heroverwegen en deze bestuurlijke dwaling te stoppen. De toekomst zal uw moed belonen want eerlijk duurt het langst.

Vereniging VughtParticipeert

Onze vereniging zet zich in voor transparantie, participatie en zuivere besluitvorming. Bij de ‘Reconstructie N65’ zijn wat betreft deze aspecten diverse problemen geïdentificeerd en gepubliceerd. In het bijzonder over schone lucht en fijnstof wordt veel beloofd, worden vele onwaarheden gesproken en diverse wetten overtreden. 

VughtParticipeert heeft deze oproep geschreven om inwoners van de gemeente Vught bewust te maken van de plannen die gemeente, provincie en RWS hebben en de gevolgen voor de leefbaarheid. Tevens is deze dringende oproep gericht op regionale en nationale bestuurders en politici zodat zij zich realiseren welke verantwoordelijkheid zij dragen bij het gedogen of bestrijden van deze manier van besturen. 

Deze oproep is verstuurd aan gemeentelijke, provinciale en nationale bestuurders en politici.

Bijlage

VughtParticipeert doet beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB)

Gepost op:21-02-21

Niet van toepassing

Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB)

VughtParticipeert heeft een sterk vermoeden dat de calculatie van wethouder van Woesik voor het realiseren van een tunnel ter waarde van €412 miljoen, veel te hoog is. Mogelijk was deze calculatie bedoeld om de gemeenteraad te beiïnvloeden bij de behandeling van het burgerinitiatief op 14 mei 2020. Het burgerinitiatief had als doel een tunnelvariant voor de N65 te laten onderzoeken. Deze buitensporig hoge calculaite heeft de gemeenteraad mogelijk beiïnvloed waardoor het verzoek tot nader onderzoek werd afgewezen.

Inmiddels hebben andere calculaties laten zien dat een tunnel kan worden gerealiseerd voor minder dan de helft van dat bedrag. Vandaar bijgaand WOB-verzoek:

Geacht college,

hierbij doen wij een beroep op de wet Openbaarheid van Bestuur en verzoeken u ons alle informaties te verstrekken met betrekking tot de tunnelcalculatie van het bedrijf RAInfra in aanloop op de gemeenteraadsvergadering van 14 mei 2020.

 Wij verzoeken u ons hierbij tenminste de volgende documentaties te verstrekken:

- notulen en gespreksverslagen

- volledige opdracht aan RAInfra

- volledige rapportage van RAInfra

- tussenrapporten van de werkzaamheden

- rekeningen en declaraties van RAInfra

- correspondentie tussen de gemeente en RAInfra.

Tevens willen wij weten welke relaties er in het verleden hebben bestaan tussen de gemeente en RAInfra alsmede de relaties met medewerkers van RAInfra die aan deze rapportage hebben meegewerkt.

De wet over fijnstof is duidelijk, RWS en RvS moeten deze wel willen lezen

Gepost op:04-02-21

Niet van toepassing

De Lunettentunnel levert een grote bijdrage aan het behouden van schone lucht in Vught

Inleiding

“Terwijl de overheid een uitgebreid actieplan heeft om de zeshonderd jaarlijkse verkeersdoden naar nul terug te brengen, doet diezelfde overheid vrijwel niets aan de 20.000 mensen die elk jaar sterven aan de gevolgen van vieze lucht door fijnstof.

Nederland voldoet bij lange na niet aan de waarden die de Wereldgezondheidsorganisatie WHO stelt voor gezonde lucht. Daarmee schendt Nederland de zorgplicht die het heeft voor burgers”. Dat bracht de advocaat van Milieudefensie naar voren bij het gerechtshof in Den Haag.

Een belangrijke veroorzaker van fijnstof is verkeer. Niet alleen door de uitlaatgassen maar ook door slijtage van banden en remschijven. Overstappen op elektrisch rijden zorgt voor minder fijnstof door uitlaatgassen wat echter ruimschoots teniet wordt gedaan door meer slijtage aan de zwaardere elektrische auto’s en ongunstig rijgedrag met sneller optrekken en harder remmen (rapport OECD).

Toch plannen wij nog steeds snelwegen door en direct langs woongebieden zonder beschermende maatregelen. De normen voor het meten van de hoeveelheid fijnstof zijn vastgelegd maar worden vrijwel overal doelbewust foutief ingezet.

Wat is de norm?

De Europese richtlijn L152/18 stelt volstrekt helder waar langs verkeerswegen fysieke meetpunten moeten worden geplaatst: binnen 10 meter van de wegrand. Om ook een oordeel te kunnen vellen over de fijnstof overlast verder van de weg af, worden virtuele meetpunten uit modelberekeningen gebruikt op vele posities buiten de voorgeschreven 10 meter van de wegrand.

Het zijn deze voor de wet niet-relevante virtuele meetpunten die gebruikt worden door de overheid om aan te tonen dat de fijnstofoverlast best meevalt. Dat klopt dus niet, omdat de enige resultaten die relevant zijn, altijd binnen de 10 meter van de wegrand moeten zijn genomen. Dit is de Nederlandse wet die de Europese richtlijn letterlijk heeft overgenomen.

Een nationaal probleem en een nationaal gezondheidsrisico

Rijkswaterstaat (RWS) maakt gebruik van een model bij alle bouwprojecten: het NSL. Dit model hanteert niet deze voorgeschreven plaatsbepaling voor de concrete meetpunten of modellering. Dit is een onjuiste interpretatie van de Europese richtlijn en gelijkluidende Nederlandse wet. RWS gebruikt willekeurige berekeningspunten verder van de wegrand gelegen, met als enig doel om de daadwerkelijke luchtvervuiling te onderschatten en deze onderschattingen aan de European Environment Agency (EEA) te rapporteren.

Beroep bij de Raad van State leidt vreemd genoeg niet tot veroordeling omdat er inmiddels een gewoonte (jurisprudentie) is ingesleten die deze denkfout lijkt te rechtvaardigen.

Gaan wij pas over 10 jaar dit bestuurlijk falen aan de kaak stellen om dan de schade af te kopen en snelwegen te verleggen, dit tegen enorme maatschappelijk en financiële kosten? Is het wachten op de volgende stikstof-drama (Programma Aanpak Stikstof) waardoor projecten moeten worden stilgelegd en plannen moeten worden herzien?

Dit lijkt veel op de recente ervaringen met de Kinderopvangtoeslagaffaire, waarbij de Raad van State ten onrechte lange tijd de zijde van de overheid koos en het belang van de burger tussen de wielen is geraakt.

Reconstructie N65 bij Vught en Helvoirt

Opnieuw ligt er een bestemmingsplan bij de Raad van State waarin de regels wat betreft fijnstof volgens de foute interpretatie zijn beoordeeld. Een inmiddels aanhangig gemaakte gang naar het Europese Hof van Justitie, om de Nederlandse staat tot de orde te roepen, lijkt te laat te komen. Dat betekent dat het zoveelste project niet aan de regels lijkt te hoeven voldoen, tenzij de Raad van State zelf het initiatief neemt en een prejudiciële vraag hierover bij het Europese Hof van Justitie gaat neerleggen.

Welke beroepszaak gaat RWS uiteindelijk dwingen de regels op de juiste manier te interpreteren, of worden nog jarenlang lokale schermutselingen door een oppermachtige overheid één voor één platgedrukt? Is er een politieke wil om dit bestuurlijk falen op tijd te onderkennen en bij te sturen?

Nationaal initiatief voor schone lucht en duurzame wegenbouw

De regering heeft met veel bombarie het Parijs-akkoord getekend, de Nederlandse overheid heeft Het Schone Lucht Akkoord gestart en de Provincie Noord-Brabant heeft zich hierop vastgelegd. Allemaal indrukwekkende papieren, politieke handtekeningen, enthousiaste persberichten, veelbelovende verkiezingsprogramma’s.

De werkelijkheid is duidelijk anders want als het aankomt op lokale projecten met politieke verdienpunten gelden andere regels, maar vooral een andere moraal.

Wie durft eindelijk eens uit te spreken dat de keizer geen kleren aan heeft. Wie durft te zeggen dat het huidige bestuur de wet overtreedt en zijn beschermende taak naar de burgers verzaakt? Wie durft bij de komende verkiezingen zijn partij te verbinden aan de belofte dat wij met Programma Aanpak Stikstof en Kinderopvangtoeslagaffaire genoeg hebben geleerd en dat het tijd is voor gewetensvol beleid?

Tijd voor ander beleid, ook tijd voor een ander bestuur?

Vereniging VughtParticipeert

Onze vereniging zet zich in voor transparantie, participatie en zuivere besluitvorming. Bij de ‘Reconstructie N65’ zijn wat betreft deze aspecten diverse problemen geïdentificeerd en gepubliceerd. In het bijzonder over schone lucht en fijnstof wordt veel beloofd, worden vele onwaarheden gesproken en diverse wetten overtreden.

VughtParticipeert heeft bijgaande oproep geschreven om inwoners van de gemeente Vught bewust te maken van de plannen die gemeente, provincie en RWS hebben en de gevolgen voor de leefbaarheid. Tevens is deze oproep gericht op regionale en nationale bestuurders en politici zodat zij zich realiseren welke verantwoordelijkheid zij dragen bij het gedogen of bestrijden van deze manier van besturen.

Help ons hierbij en steun ons met uw lidmaatschap en donatie. Aanmelden kan op onze website www.VughtParticipeert.nl, donaties ontvangen wij graag op NL77 RABO 0348 0459 21 t.n.v. Vereniging VughtParticipeert.

Bijlage

VughtParticipeert licht de tunnelvariant N65 toe aan de Commissie Ruimte op 28 januari 2021

Gepost op:29-01-21

Niet van toepassing

Beeld van de deelnemers tijdens de bijeenkomst via Zoom

VughtParticipeert heeft tijdens de bijeenkomst van de Commissie Ruimte op 28 januari ingesproken en de oplossing voor de reconstructie van de N65 in de vorm van een tunnel toegelicht.

Via deze link kunt u de video-registratie hiervan bekijken. De bijdrage van VughtParticipeert loopt van minuut 22 tot en met 34.

Bij het inspreken is uitvoerig uitgelegd dat de tunnelvariant de beoogde doelstellingen wel bereikt, waarbij het huidige plan daar ernstig tekort schiet. De bijgaande presentatie vertelt het gehele verhaal. De samenvatting ziet er als volgt uit.

Bijlage

VughtParticipeert laat zien hoe mooi een tunnel kan zijn

Gepost op:25-01-21

Niet van toepassing

Sfeerbeeld van de overgang bij de Martinilaan

Geen stank en lawaai van een verkeersgoot maar een doorgaande gesloten tunnel. Het doorgaand verkeer wordt gescheiden, gaat direct onder de grond en wij krijgen ons dorp terug. Ruimte voor lokaal verkeer, fietsers en wandelaars, gezond en veilig voor ons en onze kinderen. Bijgaand sfeerbeeld geeft een indruk van hoe het ook kan, we moeten het gewoon willen.

De overgangen bij Vijverbosweg, Martinilaan en Helvoirtseweg liggen vrijwel op maaiveld niveau en worden niet gecombineerd met op- of afritten naar de N65. Gewoon dorpse kruisingen zonder gevaarlijke ovondes of een hooggelegen smalle brug.

Om binnen het bestaande budget te blijven, worden delen uitgevoerd als landtunnel: een geheel gesloten tunnelbuis zodat er geen overlast is van stank of lawaai en goed oversteekbaar. De ruimte erop is voor wandelaars, de ruimte ernaast voor lokaal verkeer zoals bewoners en fietsers.

Liever hadden wij een geheel verdiepte tunnel gehad, maar daarvoor is (nog) geen budget. Maar laat 1 ding duidelijk zijn: ook als gedeeltelijke landtunnel is dit 100 keer beter dan de verkeersgoot. De ruimte boven N65 is weer van ons, Vught Noord en Zuid worden ook landschappelijk samengevoegd.

De voordelen van een gesloten eenvoudige tunnel met 2 x 2 rijstroken zijn enorm: géén geluidshinder en luchtvervuiling, scheiding van doorgaand en lokaal verkeer, én niet het minst ook een volledige aansluiting bij de J.F. Kennedylaan-Helvoirtseweg, zodat het lokale wegennet niet verder belast wordt. Aanvullende kosten nodig voor aanpassing van de Helvoirtseweg en andere wegen in woonwijken zijn dus overbodig, anders dan bij de verkeersgoot. Deze kosten spaart de gemeente uit en maakt de Lunettentunnel financieel aantrekkelijk.

Nu de nieuwe coalitie zich heeft neergelegd bij de verkeersgoot, richten wij ons met inwoners op de Raad van State. 31 Beroepsprocedures laten zien hoeveel onvrede er heerst onder inwoners en bedrijven. Uit diverse beroepszaken blijkt gebrek aan participatie, misleiding, onbehoorlijk bestuur en kortzichtigheid. De Raad van State zal hierover een beslissing moeten nemen, tot dan is niets zeker.

Desalniettemin doen Provincie en Rijkswaterstaat alsof de regels van onze samenleving voor hen niet gelden en denderen door met de aanbesteding van dit project. Daarmee intimideren zij onze gemeenteraad en maken zij veel kosten, die bij een afwijzing door de Raad van State grotendeels moeten worden afgeschreven.

Maar wij gaan door en zullen de tunnel bij de Raad van State bepleiten. Help ons daarbij en steun ons met uw lidmaatschap en donatie voor verkeersveiligheids- en luchtkwaliteitsonderzoeken die onze zaak bij de Raad van State versterken.

Samenvattend:

Welke variant vervult de doelstellingen?

Een tunnel voor Vught is haalbaar, de nieuwe coalitie moet deze kans grijpen

Gepost op:03-01-21

Niet van toepassing

Foto van de Victory Boogie Woogie tunnel voor de Rotterdamse Baan in Rijswijk

Zoals beloofd hebben VughtParticipeert en Stichting Comité N65 een alternatieve calculatie laten maken voor een tunnel voor doorgaand verkeer. Hieruit blijkt dat het mogelijk is voor hetzelfde budget een tunnel te bouwen in plaats van een halfopen verkeersgoot (zie bijlage).

De voordelen van een gesloten eenvoudige tunnel met 2 x 2 rijstroken zijn enorm: géén geluidshinder en luchtvervuiling, scheiding van doorgaand en lokaal verkeer, én niet het minst ook een volledige aansluiting bij de Kennedylaan-Helvoirtseweg, zodat het lokale wegennet niet belast wordt. Aanvullende kosten nodig voor aanpassing van de Helvoirtseweg en andere wegen in woonwijken zijn dus overbodig anders dan het geval is in het VKA+ plan. Deze kosten spaart de gemeente uit. 

Tijdens het burgerinitiatief ‘N65 Duurzaam’ pleitten wij in dit voorjaar voor een nader onderzoek naar de mogelijkheden van een tunnel als alternatief voor de voorgestelde VKA+ variant. Nadat jarenlang de optie voor een tunnel is afgehouden heeft het College, kort voor de raadsvergadering op 14 mei, een calculatie voor een tunnel laten maken waaruit zou blijken dat een eenvoudige tunnel met 2 x 2 rijstroken €412 miljoen kost. 

Wat schetst onze verbijstering dat wij dit najaar moesten ontdekken dat er op géén enkele wijze sprake was van een eenvoudige tunnel met 2 x 2 rijstroken. Het ingeschakelde ingenieursbureau heeft namelijk als uitgangspunt genomen dat de beide aansluitingen van Boslaan en Kennedylaan in de tunnel zouden moeten plaatsvinden. Dit uitgangspunt heeft verstrekkende gevolgen. 

De veiligheidswet voor tunnels verbiedt dat een tunnel voorziet in een situatie dat van rijstrook gewisseld moet worden. Het gevolg is dat elke aansluiting haar eigen rijstrook moet houden in de tunnelbuis. Daar het verkeer vanuit Tilburg dan wel Den Bosch ook dient te kunnen afslaan richting Vught, zonder ander verkeer te moeten kruisen, moeten voor dit afslaande verkeer ook aparte rijstroken worden gegenereerd (zie bijlage). 

U kunt zich voorstellen dat wij onaangenaam verrast zijn door deze vertekening van de realiteit. Inwoners zijn onvolledig en onjuist geïnformeerd. Het is aan de gemeenteraad en mogelijk de Raad van State, hierover een eigen oordeel te vellen.

Een transparante kostenraming voor een daadwerkelijke eenvoudige tunnel dit voorjaar had ertoe kunnen leiden dat op basis van een correcte raming gezamenlijk en constructief gezocht had kunnen worden naar optimalisaties in de scope om het gehele beoogde project binnen het huidige budget te kunnen laten uitvoeren. Het mag duidelijk zijn dat de gemeenteraad noch de bewoners hiertoe in de gelegenheid gesteld zijn door de uitgangspunten van het College voor een verborgen gecompliceerde tunnel in de bebouwde kom van Vught.  

Wij roepen de nieuwe coalitie dan ook op om afstand te nemen van de plannen om de ‘Reconstructie N65’ op basis van de VKA+ variant uit te voeren en met ons nu eindelijk eens op constructieve wijze in overleg te treden voor een duurzame reconstructie. In het belang van alle betrokken partijen en inwoners van Vught. 

PS bijgaand beeld is geleend van de tunnel die op dit moment wordt gebouwd in Den Haag. Tunnels worden inmiddels op vele plaatsen gebouwd, daar waar veel doorgaand verkeer dwars door woonkernen moet. Waarom niet in Vught?

Bijlage

Een beter alternatief voor de reconstructie N65 / open brief aan de politiek

Gepost op:14-12-20

Niet van toepassing

Lunettentunnel voor de N65 bij Vught

Geachte fractieleiders,

Bijgaand sturen wij u onze overwegingen en een alternatieve oplossing voor de reconstructie N65, die wij in samenwerking met Stichting Comité N65 hebben ontwikkeld. 

Nog voor de kerst mag u van ons een professioneel gekwalificeerde calculatie verwachten, waaruit zal blijken dat dit alternatief kostentechnisch kan concurreren met de VKA+. 

Zoals u uit dit voorstel zult begrijpen, bieden wij hiermee oplossingen voor de vele problemen die VKA+ veroorzaakt, dan wel onbeantwoord laat en worden de beoogde doelen bereikt, ook die in het belang zijn van Vught. Graag lichten wij u dit voorstel nader toe.

Voor nu verzoeken u met klem een heroverweging van de reconstructie N65 op te nemen bij uw coalitiebesprekingen.

Bijlage

Gemeente Vught en VughtParticipeert hebben tunnelvisie, open brief aan de gemeenteraad

Gepost op:01-12-20

Niet van toepassing

De gemeente Vught, samen met de Provincie en Rijkswaterstaat, lijden al jaren aan tunnelvisie. Zij weigeren links en rechts te kijken naar oplossingen die in het belang zijn van de gehele samenleving. De tunnelvariant werd vele jaren geleden afgewezen, op basis van toen heersende meningen en beperkingen. Beperkingen waaraan tot op de dag van vandaag wordt vastgehouden. 

Het gevolg is een vreselijke oplossing die de doelen niet dient, de gemeente een fortuin gaat kosten en voor de Provincie en Rijkswaterstaat direct na de oplevering een hoofdpijndossier gaat opleveren: files, ongelukken en geen mogelijkheden om te verbeteren, alles in beton gegoten. Dat allemaal omdat zij niet willen luisteren naar andere meningen en niet willen geloven in andere mogelijkheden. 

Met de misleidende calculatie van van Woesik heeft men de gemeenteraad in mei willen laten geloven dat een tunnel meer dan €400 miljoen zal gaan kosten. Uit een nieuwe calculatie blijkt dat voor het budget voor een halfopen verkeersgoot een veilige tunnelvariant mogelijk is. 

VughtParticipeert heeft in samenwerking met Stichting Comité N65 en een groep experts de laatste weken hard gewerkt vanuit een andere en realistische tunnelvisie: een tunnel voor doorgaand verkeer, veel veiliger zonder aansluitingen ín de tunnel, het N65-gebied daarboven weer voor de inwoners en de beloofde verbetering van de leefbaarheid voor Vught. 

Een verkeersveilige tunnel waarvoor geen gevaarlijke ovondes nodig zijn, waardoor de oversteekbaarheid en verkeersveiligheid wél worden vergroot, geluidsoverlast wél wordt beperkt en het verkeer in het dorp niet toeneemt. 

Een oplossing waarmee de belofte van onze burgemeester uit 2012 kan worden ingelost: alles onder de grond en op kosten van Den Haag, Vught betaalt maximaal €10 miljoen voor het aanharken van de ruimte bovenop de tunnel.

Wij dagen partijen uit onze calculaties te controleren en deze visie samen met ons verder uit te werken voor het bereiken van de juist voor Vught belangrijke doelen en de mogelijkheden van het herontwikkelen van het N65-gebied.

Dit tunnel-alternatief moet onderwerp zijn van de coalitie-onderhandelingen, zodat de partijen weten waar de vrienden zitten en de kiezers merken dat hun stem telt.

Kopie:

 • College 
 • Gemeenteraad
 • Provinciale Staten
 • Lijsttrekkers politieke partijen
 • Pers

Opnieuw een verdrietig hoofdstuk bij de misleiding rondom de reconstructie N65

Gepost op:29-11-20

Niet van toepassing

Plan tot reconstructie N65 maakt het niet veiliger

Aan de serie van misleidingen moeten wij helaas nog een hoofdstuk toevoegen, nu blijkt dat de “Verkeersveiligheid analyse N65”, niet beschikbaar is gesteld aan de gemeenteraad bij hun besluitvorming voor de reconstructie N65 op 14 mei 2020.

Een van doelstellingen van de reconstructie N65 is het verbeteren van de verkeersveiligheid. Daarom is het achterhouden van deze Verkeersveiligheid analyse (VVA) onaanvaardbaar.

Deze VVA is opgesteld conform alle vigerende voorschriften door de gecertificeerde Ver­keersveilig­heid­auditor Rijkswegennet op verzoek van de Provincie Noord-Brabant. Uit deze rapportage blijkt dat er diverse veiligheidsrisico’s bestaan waarvan een aantal niet zijn meegenomen in de voorstellen. 

De woordvoerder van de gemeente stelde recent in het Brabants Dagblad: 'De weg voldoet aan de eisen op het gebied van verkeersveiligheid.' Deze uitspraak is absoluut niet waar. Volgens het onderzoek in opdracht van Stichting Comité N65 blijkt dat het invoegen vanaf de Vijverbosweg in de richting Den Bosch gevaarlijk is, nu blijken er nog meer veiligheidsrisico’s te bestaan. 

Wij hebben al eerder moeten vaststellen dat de gemeenteraad en daarmee de inwoners van Vught bij de besluitvorming over de N65 meerdere keren voor de gek zijn gehouden. Werd eerst het MKBA-rapport (Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse), met een duidelijk negatief advies, 2 jaar onder tafel gehouden. Vervolgens werd de gemeenteraad gevraagd een besluit te nemen 2 weken voordat de verkeersanalyses lieten zien dat het verkeer in het dorp dramatisch zou toenemen. De derde keer blijkt dat de calculatie van de tunnelvariant is gebaseerd op een veel duurder dan noodzakelijke verkeerskundige oplossing.

En nu komt daar nog een nieuw en verdrietig hoofdstuk bij: bij de besluitvorming door de gemeenteraad op 14 mei 2020 is de “Verkeersveiligheid analyse N65” over de verkeersveiligheid van de toekomstige N65 niet beschikbaar is gesteld, terwijl dit rapport al in juli 2019 is opgesteld.

Hoe nu verder?

VughtParticipeert roept opnieuw op om nader onderzoek te doen naar de verkeersveiligheid van de N65 na de reconstructie, want het verbeteren van de verkeersveiligheid was 1 van de 6 doelen van dit project. Op basis van de rapporten lijkt het erop dat de verkeersveiligheid zelfs achteruit gaat. 

VughtParticipeert is neutraal behalve als het gaat om participatie, transparantie en zuivere besluitvorming. Wij ondersteunen transparantie en participatie en strijden tegen onzuivere besluitvorming. De gang van zaken rondom de N65 is een triest voorbeeld van falende transparantie en onzuivere besluitvorming.

Voor details verwijzen wij naar bijgaand VVA rapport en de responsnota van drs. Cees Wildervank in opdracht van Stichting Comité N65 Ondergronds Helvoirt.

Bijlage

Prijscalculatie van Woesik voor tunnelvariant was veel te hoog

Gepost op:17-11-20

Niet van toepassing

Helvoirtseweg, de mooiste laan van Brabant. Hoe lang nog?

VughtParticipeert bracht in mei dit jaar meer dan 400 handtekeningen bijeen om een onderzoek naar een tunnelvariant te bepleiten. De week daarvoor had wethouder van Woesik snel een prijscalculatie voor een tunnelvariant laten maken, waaruit zou blijken dat deze tenminste €400 miljoen zou gaan kosten.

Nader onderzoek van deze calculatie laat zien dat hierbij is uitgegaan van op- en afritten bij de Vijverbosweg en Helvoirtsewegin in de tunnel. Dit leidt ertoe dat de tunnel niet 2x2 rijstroken moest bevatten maar 2x3, mogelijk zelfs 2x4, omdat in- en uitvoegen in een gesloten tunnel niet is toegestaan. Niet alleen wordt de tunnel daardoor 2 tot 2,5 keer duurder, maar ook veel breder, waardoor er naast de tunnel minder ruimte overblijft voor herontwikkeling, maar ook de schade aan de bomen, tuinen en gebouwen langs de N65 vele malen groter zal zijn.

Misleidend plaatje van 2x2 rijstroken

In plaats van met ons in overleg te treden om als uitgangspunt te nemen een tunnel uitsluitend voor doorgaand verkeer met alleen op- en afritten aan de uiteinden van de tunnel, heeft de wethouder een eigen calculatie gemaakt op basis van onnodige kostbare uitgangspunten, hetgeen tot een veel te dure oplossing heeft geleid.

De consequentie hiervan is dat de calculatie een buitensporig hoog bedrag liet zien, op basis waarvan een tunnelvariant tijdens de gemeenteraadsvergadering eenvoudig van tafel kon worden geveegd.

Helaas moeten wij vaststellen dat de gemeenteraad en daarmee de inwoners van Vught bij de besluitvorming over de N65 met de calculatie voor de tunnel voor de derde keer voor de gek zijn gehouden. Werd eerst het MKBA-rapport (Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse), met een duidelijk negatief advies, 2 jaar onder tafel gehouden, vervolgens werd de gemeenteraad gevraagd een besluit te nemen 2 weken voordat de verkeersanalyses lieten zien dat het verkeer in het dorp dramatisch zou toenemen. De derde keer blijkt de calculatie van de tunnelvariant te zijn gebaseerd op een verkeerskundige oplossing met 2x3 tot 2x4 stroken, veel duurder dan noodzakelijk. Hierbij werd nog eens een tekening toegevoegd waarmee de indruk werd gewekt dat de tunnel slechts 2x2 rijstroken zou krijgen. 

Hoe moeten wij een college en de verantwoordelijke wethouder geloven die ons zo vaak voor de gek hebben gehouden? Wordt het niet tijd om met deze bestuurders af te rekenen bij de gemeenteraadsverkiezingen en het project N65 te heroverwegen?

'Dodelijk' rapport over de verkeers- veiligheid na reconstructie N65

Gepost op:10-11-20

Niet van toepassing

De reconstructie van de N65 moet een belangrijke bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid. Nieuw onderzoek (bijgaand) laat echter zien dat het ontwerp van de oprit bij de Vijverbosweg richting ’s-Hertogenbosch zeer waarschijnlijk tot ongelukken en daarmee files zal leiden. Dit omdat de oprit te kort is, het invoegen onoverzichtelijk en de oprit onverbiddelijk eindigt tegen een harde wand. Ruimte voor verbetering hiervan is er niet.

Citaat uit het rapport: “De combinatie van beperkt zicht en korte invoegstrook leidt tot piekbelastingen van het waarnemingsvermogen en de mentale capaciteit van de weggebruikers. Vooral het cumuleren hiervan met de niet-vergevingsgezinde omgeving (geen correctieruimte, betonnen wand) maakt dat hier sprake is van een zeer hoog, zo al niet onaanvaardbaar risico. Dit risico is slechts af te wenden met het vlakker doen verlopen van het betreffende traject van de N65 en een aanzienlijke verlenging van de invoegstrook.”

Volgens N65.nl: "Het lijkt ons op basis van de conclusie van dit rapport (zie bijlage) onontkoombaar dat het huidige N65-reconstructieplan van tafel moet en niet uitgevoerd mag gaan worden. Op zijn minst moeten de verantwoordelijke instanties uitleggen aan de hand van de bevindingen van dit rapport waarop zij baseren dat de verkeersveiligheid in hun ogen verbetert."

Bijlage

N65.nl "Ons alternatief voor de N65 zorgt wél voor een duurzame oplossing"

Gepost op:10-10-20

Niet van toepassing

Een alternatieve route voor de N65 zuid van Vught

Op de achterpagina van Het Klaverblad van 30 september stond een advertentie van het Comité N65.nl waarin felle kritiek wordt geuit op het plan voor herinrichting van de N65 in Vught en Helvoirt. Frans Bos is woordvoerder van deze stichting en vindt de keuze om al het verkeer in de toekomst door Vught te laten rijden onverantwoord omdat die ervoor zorgt dat de gezondheid van een groot aantal Vughtenaren de komende 50 jaar op het spel wordt gezet door fijnstof.

Bos heeft zich met ter zake deskundigen op de literatuur en onderzoekresultaten over fijnstof gestort en is tot de conclusie gekomen dat de meetresultaten waarmee Rijkswaterstaat werkt discutabel zijn. “Fijnstof bestaat uit 4 componenten: Stikstof (NOx) -dat is onbelangrijk voor gezondheid-, fijnstof PM10, fijnstof PM1 en roet (black smoke)."

"De laatste drie zijn kwalijk voor de gezondheid. Gezondheidsstudies hebben aangetoond dat er een oorzakelijk verband is tussen het wonen of naar school gaan nabij drukke wegen en het ontstaan van astma bij kinderen, het vaker voorkomen van astma en COPD of chronisch longlijden bij volwassenen, een lagere longfunctie en sterfte aan hart- en vaatziekten en longziekten, waaronder longkanker.”

Hij pleit voor een alternatief traject dat in ieder geval het vrachtverkeer door het buitengebied zuid van Vught en Helvoirt van de N65 door naar de A2 leidt.

Voor meer informatie zie N65.nl Het Klaverblad van 7 oktober 2020 (bijlage).

Bijlage

Stichting N65.nl bespreekt fijnstofprobleem N65 in Klaverblad

Gepost op:10-10-20

Niet van toepassing

Logo N65 Nee

Onze gemeente staat voor de belangrijkste keuze van deze eeuw, waarom laten wij ons onder druk zetten, waarom mogen wij niet de tijd nemen om betere en toekomstvaste opties uit te werken? Opties met echte verkeersveiligheid en minder dodelijk fijnstof.

Iedereen snapt dat zelfs een elektrische vrachtwagen die nul uitstoot heeft, evenveel fijnstof neer laat komen in de wijde omgeving door de turbulentie achter de vrachtwagen.

Alle artsen die de literatuur raadplegen weten dat fijnstof een medische sluipmoordenaar is. Door het doorgaande verkeer op de N65 komt er uur na uur, dag na dag, week na week, maand na maand, jaar na jaar alsmaar meer fijnstof in onze longen, tot de dood erop volgt.

Haal dat verkeer, geluidsoverlast en files, maar vooral fijnstof weg uit onze woonomgeving!

Voor meer informatie zie N65.nl of lees het artikel (bijlage).

Bijlage

Stichting N65.nl informeert in Klaverblad over fijnstof

Gepost op:10-10-20

Niet van toepassing

Logo N65 Nee

Onze gemeente staat voor de belangrijkste keuze van deze eeuw, waarom laten wij ons onder druk zetten, waarom mogen wij niet de tijd nemen om betere en toekomstvaste opties uit te werken? Opties met echte verkeers- veiligheid en minder dodelijk fijnstof.

Iedereen snapt dat zelfs een elektrische vrachtwagen die nul uitstoot heeft, evenveel fijnstof neer laat komen in de wijde omgeving door de turbulentie achter de vrachtwagen.

Alle artsen die de literatuur raadplegen weten dat fijnstof een medische sluipmoordenaar is. Door het doorgaande verkeer op de N65 komt er uur na uur, dag na dag, week na week, maand na maand, jaar na jaar alsmaar meer fijnstof in onze longen, tot de dood erop volgt.

Haal dat verkeer, geluidsoverlast en files, maar vooral fijnstof weg uit onze woonomgeving!

Voor meer informatie zie N65.nl en bijlage.

Bijlage

Meer dan 30 Beroepsprocedures bij Raad van State tegen reconstructie N65

Gepost op:10-10-20

Niet van toepassing

Rijksweg N65, een prachtige laan met monumentale bomen

Meer dan 30 beroepsprocedures zijn aangemeld bij de Raad van State. Deze procedures komen van inwoners, bedrijven en belangenorganisaties uit alle delen van onze gemeente. Alhoewel ieder beroep een eigen insteek heeft, zijn er duidelijk gemeenschappelijke beroepsgronden.

De meest genoemde beroepsgrond is die van de verkeersveiligheid. Een groot aantal partijen betwijfelt of de beloofde veiligheid zal ontstaan voor het doorgaand verkeer. Bovendien vinden zij dat deze niet opweegt tegen de overduidelijke toegenomen onveiligheid binnen de bebouwde kom.

Deze beroepsgrond wordt op de hielen gevolgd door de onzuivere besluitvorming, de afnemende leefbaarheid in ons dorp en de verminderde bereikbaarheid. Vooral de onzuivere besluitvorming is een grote bron van ergernis.

Goede middenmoters wat betreft de aantallen beroepsgrond zijn de twijfels over de verbeterde oversteekbaarheid en verminderde geluidsoverlast.

Meerdere beroepschriften melden het verlies aan landschap, het verdwijnen van talloze bomen en de hoge kosten voor onze gemeente. Kosten die ten laste zullen gaan van de financiering van andere belangrijke dorpsvoorzieningen.

Mogelijk de meest venijnige aangedragen beroepsgronden zijn die over de luchtkwaliteit, de te hoge concentratie stikstof en de waterhuishouding. Hier gelden niet alleen nationale maar ook Europese regels die ook na een besluit van de Raad van State nog steeds van toepassing zijn.

Kortom, het lijkt nog geen gelopen race en de onvrede is breed en hardnekkig. Het gemeentebestuur dat zonder degelijke argumentatie beroepsgronden van bewoners afwijst, versterkt de ergernis over de onzuivere besluitvorming.

Stichting N65 en VughtParticipeert roepen GGD op tot onafhankelijk onderzoek gezondheidsrisico's N65

Gepost op:18-09-20

Niet van toepassing

Tijd voor een duurzame en gezonde oplossing

De Stichting N65 en VughtParticipeert hebben de volgende oproep gedaan aan de GGD Hart voor Brabant.

Wij roepen dringend uw hulp in om op eigen initiatief een medisch milieukundig onderzoek te starten voor het N65-reconstructie plan, waarvan de aanbestedingsprocedure recent is gestart. Wij hebben begrepen uit het interview met Peter van den Hazel in Medisch Contact 30-31, 23 juli 2020, p. 14 e.v., dat uw GGD een medisch milieukundige kan inschakelen om zelfstandig een onderzoek te starten naar de effecten op de volksgezondheid van dit plan op basis van de Wet Publieke Gezondheid uit 2008.

Het gaat ons met name om de rol van vaste stof fijnstof deeltjes zoals PM10, PM1 en BS (Black Smoke) en de invloed van de door dit plan te verwachten toename hiervan, gekoppeld aan de hogere maximum snelheid (van 70 naar 80 km/uur) en door de toename van zwaar vrachtverkeer door de aanzuigende werking op het doorgaande (zware) verkeer van dit plan.

Om de verhoging naar 80 km/uur mogelijk te maken heeft de gemeenteraad van Vught besloten het N65 traject dat dwars door woonwijken loopt, formeel ‘buiten’ de bebouwde kom te plaatsen. De gemeenteraad beroept zich v.w.b. de gezondheidsaspecten op een model van Rijkswaterstaat dat géén negatieve gezondheidsaspecten voorspelt.

Wij hebben echter via medici in onze achterban toegang gekregen tot het wetenschappelijke artikel uit Atmospheric Environment 42 (2008) 9098-9105, waarin overduidelijk wordt aangetoond op basis van daadwerkelijke fijnstof metingen langs de wegrand bij de A10 in Amsterdam, dat deze voorspelling van het RWS model alléén geldt voor NOx (gasvormig molecuul dat géén medische klachten veroorzaakt), maar niet voor de vaste stof deeltjes PM10, PM1 en BS (roetdeeltjes) en juist déze vaste stof deeltjes zijn medisch gezien schadelijk voor de volksgezondheid. Met de recente uitbraak van COVID-19 wordt dit probleem op de volksgezondheid ter plaatse van de woonwijken langs de N65 des te acuter.

Bij deze doen wij een klemmend beroep op u om de door de Wet Publieke Gezondheid aan u toegekende bevoegdheid te benutten om zelfstandig, op eigen initiatief, een onderzoek te starten omtrent de impact op de volksgezondheid van het N65-reconstructie plan.

Het N65-reconstructie plan betekent een onomkeerbaar groeipad naar almaar meer schadelijk fijnstof, neerdalend op de omringende woonwijken van Vught en Helvoirt en navenante negatieve impact op de volksgezondheid van de bewoners ter plekke.

Vragen aan het college i.z. besluit reconstructie N65

Gepost op:20-07-20

Niet van toepassing

N65 doelstellingen

Tijdens de raadsvergadering van 14 mei 2020, heeft de meerderheid van de gemeenteraad gestemd voor het bestemmingsplan N65 en de verdiepte ligging van de provinciale weg.

Het project voor de reconstructie N65 wil een aantal essentiële doelen bereiken.

Hoe zeker is het dat hiermee deze doelstellingen worden bereikt?

In de startnotitie van het project vinden wij bovenstaande doelstellingen. Ook na een uitvoerige bestudering van de plannen, is niet duidelijk op basis waarvan de gemeente van mening is dat deze doelen zullen worden bereikt. Om die reden heeft VughtParticipeert het college bijgaande vragen gesteld. Zodra wij deze antwoorden hebben ontvangen zullen wij u nader informeren.

Bijlage

VughtParticipeert ondersteunt beroepsprocedures N65

Gepost op:03-06-20

Niet van toepassing

Langs de N65 zag ik de hoge bomen staan

Waar staan wij nu?

De reconstructie van de N65 is een oude wens van onze gemeente, oorspronkelijk ontstaan vanuit het plan de N65 en het spoor onder de grond te stoppen. Inmiddels is dit verworden tot een plan met een halfverdiepte ligging dat, behalve de verbeterde doorstroming voor het doorgaande verkeer, geen enkele doelstelling bereikt.

De reconstructie is omgezet in een bestemmingsplan waarin Vught haar zeggenschap over het tracé-gebied afstaat aan Rijkswaterstaat, die dan de maximum snelheid mag bepalen, en waarbij Vught €33 miljoen uit haar gemeentekas mag bijdragen.

De ontwikkeling van dit bestemmingsplan heeft inmiddels een aantal stadia doorlopen. Op de inspraakavond van 7 mei hebben vele organisaties en personen zich zeer kritisch geuit over de gevolgen voor de verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid in en om het dorp. Op 14 mei heeft de gemeenteraad, nadat zij een onderzoek naar een tunnelvariant had afgewezen, het bestemmingsplan vastgesteld.

Op dit moment bevinden wij ons in de periode dat organisaties en personen beroep kunnen aantekenen tegen dit besluit, waarover de Raad van State dan zal moeten beslissen.

Diverse beroepsprocedures

Diverse organisaties, personen en bewonersgroepen hebben inmiddels aangekondigd beroep te zullen aantekenen. Naast het aantekenen van beroep, staat de bewoners ter beschikking het aanvragen van een voorlopige voorziening (kort geding). De rechter zal dan een schorsingsuitspraak doen. Zonder deze schorsing zou er al met de werkzaamheden kunnen worden begonnen voordat er een definitieve uitspraak ligt.

Binnen zes weken na de ter inzage legging van het bestemmingsplan moeten de gronden van het beroep zijn ingediend bij de RvS. De motivering moet binnen drie weken daarna zijn ingediend.

Op dit project is de crisis en herstelwet van toepassing. Dat betekent dat de termijnen voor de motivering en het verweer van de gemeente korter zijn dan gebruikelijk.

De positieve resultaten van een beroepsprocedure en besluiten van de Raad van State kunnen zijn:

- nietig verklaring van het bestemmingsplan,

- opdracht tot aanpassing (tussenuitspraak).

Wat doet VP?

VughtParticipeert zal deze beroepsprocedures gaan ondersteunen en kan op verschillende manieren bijdragen, o.a. door het meldpunt N65kloptdatwel. Hier kunnen bewoners melding maken van zaken in het bestemmingsplan die onjuist, onvolledig of inconsistent zijn. De eerste meldingen zijn reeds ontvangen. Regelmatig zal VughtParticipeert actuele informartie publiceren.

Daarnaast zal VughtParticipeert een overzicht bijhouden van alle beroepsprocedures die in voorbereiding zijn, zodat men elkaar kent en eventueel samenwerkt. Samenwerking kan bestaan uit het uitwisselen van kennis en onderzoeksresultaten. Ook het doen van generiek onderzoek naar de rechtmatigheid van het bestemmingsplan behoort tot de mogelijkheden.

Aanmelden voor ondersteuning

Wij bieden alle partijen, die een beroepsprocedure in voorbereiding hebben of overwegen, aan deze aan te melden bij secretaris@vughtparticipeert.nl. Informatie zal vertrouwelijk worden behandeld.

Coalitie gaat met zijn rug naar de tunnel staan

Gepost op:15-05-20

Niet van toepassing

Lange de N65, zag ik de hoge bomen staan

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 14 mei was er een primeur. VughtParticipeert heeft voor de eerste keer in de gemeente Vught succesvol een burgerinitiatief gestart om een beslissing van de gemeenteraad te vragen.

In de inleiding heeft VughtParticipeert aan de raad uitgelegd welke zorgen er bestaan over de plannen en aanstaande beslissingen over de reconstructie van de N65. Vele bewoners hebben hun stem en argumenten laten horen in zienswijzen en tijdens de inspraakavond donderdag 7 mei. Deze zorg komt voort uit de gevolgen van de VKA+ variant voor de reconstructie van de N65, over:

 1. de enorme verkeerstoename in de woonwijken
 2. een grotere kans op ongelukken en vermindering van de leefbaarheid
 3. onoplosbare problemen op het lokale wegennet tijdens de bouwfase (Goudappel Coffeng analyse)
 4. onoplosbare verkeersproblemen op verschillende straten in ons dorp en het waterbedeffect bij marginale aanpassingen.

Op basis van deze constateringen verzochten de meer dan 400 ondertekenaars van het burgerinitiatief om het besluit voor de VKA+ uit te stellen en alternatieven te onderzoeken voor deze problematiek. Een mogelijk alternatief is een graaftunnel:

 1. Gebruik maken van technologische innovaties middels graaf- in plaats van boortunnels
 2. De tunnel kan deels open deels dicht zijn, waardoor andere eisen met betrekking tot veiligheid gelden
 3. Bouw kan per weghelft zodat er geen volledige afsluiting en verkeersinfarct optreedt
 4. Bouwfase is duurzamer door minder grondverzet en daardoor minder stikstof depositie.

Waarom is dit alternatief beter voor Vught en omgeving?

 1. Tunnel scheidt doorgaand verkeer volledig van lokaal verkeer, waardoor bovenliggende structuur kan worden ingezet voor lokaal verkeer dat dan niet door de woonwijken moet rijden
 2. De toename van het verkeer in onze straten blijft beperkt, dus minder ongelukken, betere leefbaarheid, minder geluidhinder, minder uitstoot en minder trillingen
 3. Er komt op het huidige N65 tracé ruimte vrij voor verdere ontwikkeling, groenzones en veilige fiets- en wandelpaden, woningen en scholen kunnen goed en veilig worden ontsloten
 4. Vermindert barrière werking en verhoogt oversteekbaarheid aanzienlijk
 5. Behoud bomen en landschappelijke uitstraling van Vught en N65
 6. Minder overlast tijdens bouw doordat aan een weghelft per keer kan worden gewerkt.

Het burgerinitiatief vroeg de gemeenteraad de tunnelvariant nader te onderzoeken als mogelijke oplossing voor de problemen die de huidige VKA+ variant met zich meebrengt en het bestemmingsplan pas vast te stellen nadat ook deze ondergrondse, duurzame variant van de N65 is onderzocht.

De raadsvergadering werd voor de derde keer gevraagd een besluit te nemen zonder dat essentiële informatie ter beschikking is gesteld. In 2018 was bij de keuze voor VKA-variant het rapport Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse onthouden waarin stond: NIET DOEN. Vorig jaar ging het over het besluit tot verhoging van het budget voor VKA+ waarbij essentiële verkeerscijfers niet beschikbaar waren die achteraf zeiden: NIET DOEN.

De 3e keer was tijdens de raadsvergadering van 14 mei: een moderne tunnelvariant is niet onderzocht en daarmee staat essentiële informatie niet ter beschikking. Aan de vooravond van mogelijk de zwaarste economische crisis van onze generatie, werd de raad gevraagd €33 Mio te steken in regionale infrastructuur.

Tijdens de behandeling van het burgerinitiatief kwam snel naar voren dat de coalitie niet bereid was serieus te kijken naar moderne tunnelgraafmethoden. Men vond dat er al zo lang is gewerkt aan dit bestemmingsplan dat het nu tijd wordt te besluiten.

VughtParticipeert maakte duidelijk dat:

 • het plan een negatieve kosten-baten verhouding heeft dat, behoudens voor RWS, geen enkele oorspronkelijke doelstelling realiseert
 • het plan vele gaten, onjuistheden, tegenstrijdigheden en onoplosbare consequenties bevat
 • niets doen meer voordelen voor Vught heeft dan een duur VKA+ avontuur.

Bij de stemming is volgens de frontlijnen van coalitie en oppositie gestemd en is het burgerinitiatief afgewezen. Daarmee heeft de gemeente Vught zich de kans ontnomen een duurzame optie te onderzoeken. Dit zal het verzet tegen het bestemmingsplan helaas alleen maar verharden en de vertraging als gevolg van procedures vergroten.

Samengevat: het burgerinitiatief was een groot succes, alleen de coalitie volhardt in haar koers. VughtParticipeert heeft laten zien dat het mogelijk is om de meningen en energie van vele inwoners direct onder de aandacht van de gemeenteraad te brengen en voelt zich gesterkt in haar doel de participatie verder uit te bouwen.

Burgerinitiatief 'N65 Duurzaam' tijdens de raadsvergadering op 14 mei

Gepost op:13-05-20

Niet van toepassing

Tijdens de raadsvergadering van 14 mei zal VughtParticipeert de gemeenteraad toespreken. Hierbij zal de gemeenteraad worden uitgelegd waarom het bestemmingsplan voor de reconstructie van de N65 niet kan worden goedgekeurd. Nadere informatie vindt u in de bijlagen.

Vergelijkbaar aan de gebeurtenissen voorafgaand aan de inspraakavond op 7 mei, worden ook op 14 mei vanaf 19:00 uur vele inwoners verwacht bij de ingang van het van der Valk hotel aan de Bosscheweg 2 in Vught.

Voor wie niet ter plaatse de raadsvergadering kan bijwonen is er een mogelijkheid via het internet mee te kijken en te luisteren.

Voor meer informatie over de poging van de wethouder om een onderzoek naar een tunnelvariant te frustreren lees verder

Bijlage

Voor N65 worden 418 bomen omgezaagd, waarvan 72 monumentale

Gepost op:11-05-20

Niet van toepassing

Ja, ook deze bomen zullen dan worden omgezaagd

In het Klaverblad van 6 mei lezen wij in de advertentie van de gemeente: “De Rijksweg N65 tussen Tilburg en Den Bosch. Geliefd om zijn bomenrijen en fraaie uitzichten”.

Op basis van de plannen voor de reconstructie N65 wordt het uitzicht nog beter. Alle 418 bomen, waaronder 72 monumentale, worden omgezaagd. Dat staat er in het Klaverblad niet bij. Is het een halve waarheid of slechts een halve leugen?

Wakker geworden door dit bericht tijdens de inspraak van Natuur en Milieu Vught, ook te zien in de reportage van Avulo, zegde de VVD snel toe deze natuurlijk en volledig te compenseren. Wat een paniekvoetbal, compenseren, niet in Vught, maar elders met sprietjes die minstens 50 jaar nodig hebben om dat te worden wat we nu al hebben?

En dit is slechts een van de voorbeelden van hoe gedachte- en gevoelloos wordt omgegaan met onze leefomgeving.

Alternatief voor kaalslag

In plaats van in gesprek te gaan met VughtParticipeert, rent de wethouder naar een aannemer om gedocumenteerd te krijgen dat er inderdaad een tunnelvariant denkbaar is die €400 miljoen gaat kosten. Dat hadden wij de wethouder ook zo kunnen vertellen. Want hij baseert zich weer op gedateerde kennis over de meest kostbare tunnels. Lekker bezig, tijd en ons geld te verknoeien in plaats van je af te vragen wat er vandaag de dag nog meer mogelijk is.

Dan hadden wij de wethouder uitgelegd dat er een techniek is om een tunnel aan te leggen waarbij alle bomen kunnen blijven staan, waarbij wij kunnen blijven genieten van de bomenrijen, en die bovendien volgens deskundigen voor veel lagere kosten kan worden aangelegd

Dan hadden wij de wethouder uitgelegd dat deze techniek het ook mogelijk maakt de tunnel in 2 delen te graven, waarbij de andere helft van het tracé beschikbaar blijft voor doorgaand verkeer, dus aanleg zonder verkeersinfarct en minder vervuiling door files en sluipverkeer.

En als de wethouder nog steeds geduldig had willen luisteren, hadden wij hem uitgelegd dat deze graafmethode veel minder grondverzet betekent, dus minder stikstofvervuiling.

Burgerinitiatief ‘N65 Duurzaam’

Om de tijd te krijgen dit samen met de wethouder te beoordelen, en de volledige maatschappelijke kosten inclusief de maatschappelijke baten en opbrengsten van deze tunnelvariant te vergelijken met de VKA+, heeft VughtParticipeert meer dan 300 handtekeningen verzameld en mag op 14 mei in de raadsvergadering haar initiatief komen toelichten.

Een variant zonder een enorme toename van het verkeer en files in het dorp, zonder aanvullende stoplichten, zonder mega-rotondes. Maar met meer dan 80% van alle verkeer zonder vertraging of hinder onder de grond en met een prachtig groengebied op het dak van de tunnel.

Maar dan moet de wethouder wel een keer beginnen te luisteren, anders worden er straks 418 prachtige bomen omgezaagd en komt er een vrij uitzicht, waarbij wij tot Tilburg kunnen kijken.

Weerwoord op misleidende advertentie van de gemeente in Klaverblad d.d. 6 mei

Gepost op:10-05-20

Niet van toepassing

In het Klaverblad van 6 mei plaatste de gemeente een advertentie over 2 volle pagina’s met als titel ‘Van verdeler naar verbinder: de N65’. Eerder een dreigende dan een geruststellende titel, want hoe gaat de N65 ons verbinden. De N65 verbindt automobilisten die vooral snel door Vught willen, van Den Bosch naar Tilburg, maar verbindt niet de bewoners.

Niet alleen de titel van de advertentie is misleidend, ook de inhoud. Hierbij een klein overzicht:

 • De advertentie zegt: “De Rijksweg N65 tussen Tilburg en Den Bosch. Geliefd om zijn bomenrijen en fraaie uitzichten”. De werkelijkheid is: 418 bomen, daarvan 72 monumentale, moeten worden omgehakt. Daarover staat niets in de advertentie.
 • De advertentie zegt: “Staat op het punt een weg te worden die ons dorp verbindt”. De werkelijkheid is: Voor de bewoners van Vught wordt het een nog hinderlijkere verdeler, er blijven maar 3 oversteekplaatsen over en die moeten worden gedeeld tussen langzaam en snel verkeer, tussen kwetsbare deelnemers en automobilisten, tussen voetgangers en landbouwmachines.
 • De advertentie zegt: “vergroting van de leefbaarheid”. De werkelijkheid is dat in 45 straten het verkeer toeneemt en in heel Vught met ca. 20%. In het centrum van Vught varieert dat per straatdeel tussen de 50% en 100%. Dat betekent duizenden gemotoriseerde voertuigen per dag en miljoenen per jaar, niet op de N65 maar in straten waar onze fietsende kinderen tussendoor moeten laveren.Onzorgvuldige informatie? Nee, misleiding.
 • De advertentie zegt: “De wegen in Vught kunnen de extra verkeersdruk echter goed aan”. De realiteit van hoe bewoners dat ervaren is heel anders. Goudappel Coffeng schrijft dat het in bouwfase 1 een regelrechte ramp wordt en een aantal straten met onacceptabele toenames wordt geconfronteerd. Opnieuw: we spreken hier over toename van motorvoertuigen in straten waar onze kinderen veilig moeten kunnen fietsen!
 • De advertentie zegt dat de N65 het zoveel beter voor Vught en Helvoirt gaat maken”. De werkelijkheid is: het totaal resultaat van de kosten en wat het Vught zelf aan baten oplevert is negatief, zo blijkt uit de rapporten. Dus het NU NIET DOEN is een veel betere optie. Net als het uitzoeken of er geen betere en veiligere alternatieven zijn zoals de tunnelvariant.
 • De advertentie zegt: “duurzaam verbeteren van de veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid van en in Vught”. De werkelijkheid is dat geen van de doelstellingen van de reconstructie wordt bereikt. Dat zeggen niet alleen wij, dat is door 2 experts inmiddels bevestigd.
 • De advertentie zegt: “het budget kwam niet in de buurt van de prijs voor een tunnel”. De werkelijkheid is dat de gemeente alleen maar heeft gekeken naar verouderde en dure tunneltechnieken en weigert te kijken naar moderne methoden, ondanks dat een van de doelstellingen van het project is ‘Duurzaamheid en innovatie’.
 • De advertentie zegt: ‘Het verkeer op de N65 zelf neemt naar verwachting met 6-10% toe”. Dit is zeer misleidend omdat het verkeer binnen het dorp op sommige plaatsen met meer dan 300% toeneemt. Ter vergelijking: zonder de plannen neemt het verkeer in het dorp tot 2030 nauwelijks toe, dus dat is veel beter voor heel veel inwoners van Vught.
 • De advertentie zegt: “passen de uitgaven in het gemeentelijke huishoudboekje’”. De werkelijkheid is dat er geen financiële reserves zijn, dat er geen actuele meerjarenplanning van de gemeentelijke financiën beschikbaar is en dat aan de vooravond van de mogelijke economisch diepste crisis van onze generatie.
 • De advertentie zegt: “Vught verdwijnt achter een muur van geluidsschermen” (red. als wij dit plan niet uitvoeren). De werkelijkheid is dat wij sowieso achter een muur van geluidsschermen verdwijnen, omdat de N65 slechts halfverdiept wordt aangelegd en geluidsschermen ook nu al in de planning staan. Naast de geluidschermen krijgen wij ook nog eens een betonnen verkeersgoot, die decennia lang iedere verdere verbetering in de weg ligt.
 • De advertentie zegt: “De N65 moet dus hoe dan ook op de schop” (red. vanwege de aanpassing van het spoor). De werkelijkheid is dat daarvoor de N65 helemaal niet op de schop moet. Eventueel moet de N65 ter hoogte van de kruising van het spoor worden aangepast, maar dit zegt niets over het gehele stuk door het dorp van Villa Craijenstein tot Vijverboslaan.En waarom kan de N65 niet na de verbouwing van het spoor op de schop zodat we nog even goed alternatieven kunnen overwegen?

Samenvattend een verdrietigmakende lijst van onjuistheden, onvolledige informaties en misleidingen. Wij burgers worden verkeerd geïnformeerd door bestuurders die zich voor onze leefbaarheid zouden moeten inspannen in plaats van tijd en (ons) geld besteden om ons met dit soort advertenties te misleiden. Luister naar de argumenten van bewoners die bestuurders en raadsleden aansporen aan de noodrem te trekken nu dat nog kan.

Inspraak N65 op 7 mei brengt veel boze burgers aan het woord

Gepost op:10-05-20

Niet van toepassing

Langs de weg naar Tilburg, zag ik de hoge bomen staan

De inspraakavond op 7 mei was een overdonderende belevenis. Meer dan 30 personen en organisaties gaven hun vaak ongezouten mening. De algemene boodschap was: de gemeente luistert niet, onze zorgen worden niet serieus genomen.

Daarnaast bleken de plannen veel fouten te bevatten, was informatie onvolledig of tegenstrijdig en waren reacties van de gemeente op zienswijzen mechanistisch en werd er nauwelijks ingegaan op de inhoud. Diverse organisaties hebben aangekondigd in beroep te gaan, er gaat dus nog veel water door de Dommel voordat de eerste spade in de grond gaat.

Ook de voozitter van VughtParticpeert, Maaike Dautzenberg, heeft ingesproken. Hierin werd uitgelegd dat de huidige manier van samenwerken met bewoners slechts het verzet aanwakkert en het tijd is voor respectvolle participatie. Voor de complete tekst lees verder

Wat vooral bleef hangen was de breedte van het ongenoegen. Diverse bewonersgroepen hadden zich georganiseerd en kwamen met helder en goed gedocumenteerd ongenoegen. Het wordt tijd dat de gemeente gaat luisteren, begrip toont en bereid is haar stoere koers los te laten. Beter voorlopig geen plan dan een slecht en duur plan.

Mislukte poging onderzoek naar tunnelvariant te frustreren

Gepost op:08-05-20

Niet van toepassing

Het was toen nog een mooie laan met volwassen bomen

De wethouder heeft iedereen proberen te verrassen door een offerte voor een tunnel te laten opstellen om te bewijzen dat dit onbetaalbaar is. VughtParticipeert, als initiator van het burgerinitiatief 'N65 Duurzaam' noch de raad, was over deze actie geinformeerd en zag dit plotseling op de agenda van de commissievergadering van 8 mei staan. Een zeer slechte start voor het geval dit college van plan was te gaan participeren.

VughtParticipeert heeft snel gereageerd en alle voorzitters en de griffie bijgaande informatie gestuurd. Wij betreuren deze poging een serieus onderzoek naar een tunnel te frustreren.

Wij schreven aan de fractievoorzitters en griffie:

Geachte raadsleden, geacht College,

Bij deze reageren wij op uw stuk ‘Reactie op het burgerinitiatief’ d.d. 7 mei 2020 met kenmerk RI/BE/ Z18 -194747 /UIT/20 -36374 en onderwerp Burgerinitiatief N65 Duurzaam.

Allereerst zijn wij verheugd dat u inziet dat de voorgestelde reconstructie van de N65 volgens de VKA+ niet voldoet en dat een tunnelvariant de beste oplossing is. Ook laat uw reactie zien dat er nooit eerder een serieuze kostenraming is gemaakt van een tunnelvariant.

Uw raming is gedaan op basis van traditionele technologie en het was ons bekend dat dit soort tunnels dergelijke uitvoeringskosten impliceren. Deze inspanning had men zich kunnen besparen. Zoals wij al vaak hebben aangegeven, zijn er modernere technieken beschikbaar die resulteren in veel lagere kosten en bovendien lagere milieulasten.

meer in de bijlage

Bijlage

N65, er wordt veel beweerd maar klopt dat allemaal wel?

Gepost op:05-05-20

Niet van toepassing

Steeds meer bewonersgroepen ontdekken de negatieve gevolgen voor hun leefomgeving door de reconstructie van de N65.

Daarbij bestuderen zij de plannen en onderzoeksrapporten nauwkeurig en worden steeds meer zaken ontdekt die onvolledig zijn, onjuist of in tegenspraak met gemaakte afspraken en verwachtingen. Tevens bereiden een aantal personen, bewonersgroepen en organisaties beroepsprocedures voor en zijn al begonnen met het verzamelen van deze ongerijmdheden.

Wij gaan die centraal verzamelen op N65kloptdatwel@vughtparticipeert.nl

Ook VughtParticipeert was al gestart met het verzamelen van deze zaken, een paar voorbeelden:

 • er is geen oplossing voor het doorgaande verkeer op de N65 tijdens de bouwfase
 • het doel was verkeersveiligheid maar het verkeer binnen Vught neemt enorm toe
 • er is geen rekening gehouden met de kosten voor het aanpassen van de wegen in het dorp
 • Arcadis gaat uit van de onvolledige ongevallen statistieken
 • er is geen oplossing voor de verkeerstoename op de Helvoirtseweg en andere locaties
 • een MER rapportage is verplicht maar ontbreekt
 • Vught moet veel meebetalen maar er is geen zicht op de lange termijn financiële gevolgen van lenen en aflossen
 • Er moeten 412 bomen worden omgehakt maar er wordt nauwelijks gecompenseerd …

In de vele discussies met bewoners horen wij steeds meer van dit soort zaken en wij willen die met iedereen en voor iedereen bij elkaar brengen. Daarvoor hebben wij het email adres N65kloptdatwel@vughtparticipeert.nl ingericht als verzamelbak voor alle fouten, hiaten, onjuiste aannames, onvolledige analyses etc. Stuur jouw observaties en zorgen aan ons met een korte omschrijving, verwijzing naar rapport of uitspraak en reden waarom dit onjuist, onvolledig,... is.

Wij zullen al deze meldingen rubriceren, ontdubbelen en regelmatig een actueel overzicht op onze website ter beschikking stellen. Hieruit kunnen alle bewonersgroepen en hun juristen putten bij het opstellen van bezwaren en wordt zo weinig mogelijk vergeten.

Doe jezelf en onze gemeente een plezier en draag bij aan een compleet overzicht van wat niet klopt, dan kunnen wij daar samen iets aan doen.

Burgerinitiatief N65 Duurzaam en Avulo reportage

Gepost op:03-05-20

Niet van toepassing

De N65, nu nog een prachtige laan

Burgerinitiatief voor onderzoek naar een tunnelvariant

VughtParticipeert draait op volle toeren. Met het starten van het burgerinitiatief N65 Duurzaam, om een tunnelvariant te laten onderzoeken, hebben wij vele inwoners van Vught in beweging gekregen. Inmiddels zijn er meer dan 350 handtekeningen onder dit initiatief gezet en dat aantal loopt dagelijks verder op.

De gemeenteraad geeft gehoor aan ons initiatief en wij staan op de agenda van de gemeenteraadsvergadering van 14 mei. Eerst komen wij aan het woord, daarna wordt het bestemmingsplan N65 besproken, of niet als eerst tot een onderzoek naar een tunnelvariant wordt besloten.

Participatie wordt steeds beter hoorbaar

In aanloop op de gemeenteraadsvergadering zal op 7 mei een inspraakavond over het bestemmingsplan N65 worden gehouden. Daar kan door inwoners worden ingesproken en velen hebben zich hiervoor reeds gemeld, ook VughtParticipeert. Ook 7 mei wordt een historische avond voor Vught en kan live worden gevolgd. Details hierover worden nog gepubliceerd.

Op 8 mei is er een extra commissievergadering over de N65 die ook online kan worden gevolgd.

TV reportage over de N65 vanuit bewonersperspectief

Avulo start op 3 mei een reportage in 3 afleveringen. In deze reportage worden diverse bewonersgroepen en organisaties aan het woord gelaten. Zij leggen uit wat de voorgestelde variant voor de reconstructie N65 voor hun buurt betekent.

Elke aflevering wordt in principe om 16.00 uur uitgezonden en herhaald om 21.00 uur op dezelfde dag en om 12.00 uur de volgende dag (4 mei schuift door naar 5 mei).

Aflevering 1 op zondag 3 mei 16:00 uur: Verkeer, veiligheid en alternatieven.

Deze aflevering gaat dieper in op de gevolgen van de voorgestelde reconstructie van de N65 voor de verkeersstromen in ons dorp, de kritische locaties en de verkeersveiligheid. Tevens wordt aangeven welke alternatieven er eerst onderzocht moeten worden voordat een duurzaam besluit kan worden genomen. Nu direct bekijken op youtube.

Aflevering 2 op dinsdag 5 mei 16:00 uur: Natuur en Milieu.

In deze aflevering worden inwoners en organisaties aan het woord gelaten die zich zorgen maken over ons groen, onze gezondheid en de omgeving voor onze kinderen als gevolg van de voorgestelde reconstructie van de N65. Hierbij geven zij aan welke negatieve invloed deze plannen zullen hebben en op welke manier zij hiertegen weerstand zullen bieden. Nu direct bekijken op youtube.

Aflevering 3 op woensdag 6 mei 16:00 uur: De N65 en het gemeentelijk huishoudboekje.

In deze aflevering worden verschillende meningen gegeven over de financiële gezondheid van onze gemeente en de gevolgen voor ons huishoudboekje in de komende jaren. Kiezen voor de grote financiële bijdragen die onze gemeente wil doen aan het oplossen van infrastructuur problemen van Rijkswaterstaat en ProRail, zullen een grote invloed hebben op voorzieningen als scholen, sport, cultuur, verkeersveiligheid en het sociaal domein. Nu direct bekijken op youtube.

Dit is pas het begin

Het burgerinitiatief en de vele bijdragen van bewonersgroepen laten zien hoeveel energie, kennis en betrokkenheid er is binnen onze gemeente. Het is dit potentieel dat VughtParticipeert probeert te mobiliseren, het is immers onze gemeente en daar willen wij in participeren.

Bij het bestemmingsplan N65 is helaas veel van deze energie besteed aan het zoeken naar informatie, weerwoord bieden aan onjuiste beeldvorming en gevestigde meningen bijstellen. Veel liever zou VughtParticipeert willen bijdragen aan een samenwerking waarbij gemeente en bewoners van meet af aan meningen en ideeën uitwisselen en mogelijkheden beoordelen.

Zodat met de beschikbare energie, kennis van de situaties ter plaatse en deskundigheid, gewerkt wordt aan betere resultaten. Hiermee willen wij het energieverlies door verzet en boosheid achteraf beperken en komen tot keuzes die beter worden begrepen en geaccepteerd.

Wordt lid en steun daarmee ons werk. Hoe meer leden, hoe effectiever de participatie!

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Comité N65 OH meldt zich in het N65 debat en eist een tunnel

Gepost op:25-04-20

Niet van toepassing

Geacht B&W en Raadsleden,

Helvoirt, 22 April 2020

Binnenkort wordt het N65-bestemmingsplan in stemming gebracht in uw Raad. Uit de vele zienswijzen die zijn inge- bracht, heeft u kunnen zien dat niet iedereen onverdeeld enthousiast is over dit plan dat €155 miljoen kost. Eigenlijk is iedereen van mening dat een echte autotunnel door de bebouwde kommen van Vught en Helvoirt beter zou zijn. Maar vervolgens wordt dit betere plan terzijde geschoven met het argument dat I&W daar geen geld voor heeft. Daarom wijzen wij u graag op het volgende:

zie bijlage

Bijlage

Peter Corvers weet het al, zonder onderzoek of nadenken

Gepost op:19-04-20

Niet van toepassing

Op de site Helvoirt.net, digitaal dorpsplein door en voor Helvoirtenaren, weet Peter Covers het al, zelfs zonder onderzoek: "Gewoon iets dieper graven en dak erop...! Tja, als je zomaar iets opschrijft zonder je enigszins in een plan te verdiepen, wel ruim 300 handtekeningen in je achterzak hebt van mensen die kennelijk blindelings tekenen...."

Dat doet geen recht aan de vele inwoners die via ons hebben gevraagd om serieus onderzoek naar de tunnelvariant van de N65. Blijkbaar hebben zij "blindelings" getekend.

"Blindelings' is echter meer van toepassing op de mening die zonder enige verdieping of navraag in de publieke ruimte wordt geslingerd. Het hebben van een mening dat het níet kan is blijkbaar besmettelijk, wij zijn op zoek naar wat wél kan. Daar hebben de inwoners van Vught recht op.

De reden voor onderzoek naar de tunnelvariant is dat de verkeerscijfers (viewer rijksinfra Vught) klip en klaar laten zien dat huidige plannen met de N65, het VKA+, leiden tot een flinke verkeerstoename in de woonwijken van Vught en Helvoirt. Dat is een bedreiging voor de leefbaarheid en de veiligheid van ons en onze fietsende kinderen. Zónder de reconstructie, neemt het verkeer binnen Vught en Helvoirt nauwelijks toe.

Omdat de tunnelvariant nooit serieus is onderzocht, doet iedereen die de kosten noemt, zomaar een slag in de lucht, inclusief wethouder van Woesik. Het type tunnel is namelijk heel bepalend voor de kosten.

Overigens is de aanleiding voor de publicatie van RijksinfraVught ook een kans voor Helvoirt. Als het omdraaien van spoor en N65 in Vught kan op een manier die een beperkte doorstroming van het verkeer toelaat, dan past dit prima met een van de opties om een tunnel aan te leggen. Ook daar is een kans om deze aan te leggen zonder een volledige afsluiting, iets waar ook Helvoirt bij gebaat is.

Die kans komt echter niet als wij van meet af aan vinden dat het niet kan, die komt alleen als je eerst nadenkt, onderzoekt en overlegt. Daar dringen meer dan 300 inwoners van Vught "blindelings' op aan. Wij staan open voor dialoog, maar dan wel constructief.

Bestemmingsplan N65 erdoor gejast? Ik dacht het wel….

Gepost op:18-04-20

Niet van toepassing

Wij plaatsten volgende reactie op de website van PvdA-GroenLinks waar een inwoner (Jean) reageerde op de blog van Ton van der Vossen over de N65.

Beste Jean,

Hartelijk dank voor jouw bijdrage van 11 april. Ja, deze variant is een gemiste kans en als wij niet ingrijpen zullen wij ons de komende decennia afvragen: waarom hebben wij niet de tijd genomen om óók een tunnelvariant te onderzoeken en zal PvdA-GroenLinks moeten leven met de schande dat zij met dit doordrijven hun eigen basiswaarden hebben verloochend.

Ton van de Vossen schrijft: “Of een tunnel een grote verbetering is, is een vraag die nog zo maar niet te beantwoorden is.” Iedereen onderkent, van wethouders tot raadsleden, Samen voor Vught en andere betrokkenen die wij spreken, dat ondertunneling een verbetering zou zijn. Maar als dat dan toch nog een vraag is, dan ga je aan het werk en zoek je het uit. Maar doe niet alsof we met de VKA+ de beste oplossing hebben. Het is gewoon niet onderzocht.

Ook schrijft Ton van de Vossen dat hij zelf de consequenties van zijn variant niet kent: “maar wat de wijzigende verkeersstromen in Vught voor gevolgen zouden hebben is niet duidelijk”. En dan toch maar de belangrijkste beslissing van de eeuw doordrukken. Uit de verkeerscijfers blijkt in ieder geval dat circa 80% van het verkeer in een tunnelvariant ondergronds gaat. Alsof dat geen belangrijke wijziging in de verkeersstromen is.

Nog erger wordt het als Ton van der Vossen onjuistheden gaat verkondigen met een stelligheid alsof hij hierop is afgestudeerd: “Een ondertunneling is zeker veel duurder -deskundigen spreken over drie tot vier keer zo duur- en dat kan Vught niet dragen”. Dit is aantoonbaar niet onderzocht en dus bakerpraat. Geen enkele bestuurder of politicus heeft ooit een financiële onderbouwing van de kosten én baten van een tunnel gegeven. Alle genoemde bedragen, zoals ook de 300 miljoen van wethouder van Woesik, zijn een slag in de lucht.

Wat VughtParticipeert vraagt is een tunnelvariant goed te onderzoeken en daarbij de moderne technieken te beoordelen. Tijdens de jarenlange besluitvorming is in een heel vroeg stadium de tunnelvariant afgevallen. Omdat men toen al van mening was dat dit zeer duur zou worden, niet omdat men dat toen goed heeft onderzocht. Dat was vele jaren geleden, inmiddels is de techniek voortgeschreden en zijn er, ook in Nederland, diverse voorbeelden van succesvolle graaftunnels. En die mogelijkheden moeten worden onderzocht.

Tot slot moet iedereen zich goed realiseren dat bijvoorbeeld de Helvoirtseweg nu al gevaarlijker is dan de N65 qua verkeersongevallen. Als wij dan horen zeggen “maar wat de wijzigende verkeersstromen in Vught voor gevolgen zouden hebben is niet duidelijk” terwijl de verkeersanalyses van de VKA+ variant een duidelijke toename van het verkeer door het hele dorp laten zien, en heel extreem in straten als de Helvoirtseweg, dan hoef je geen verkeersdeskundige te zijn om te concluderen dat de verkeersveiligheid in ons dorp slechter wordt. Onverantwoord. Sterker nog: wat is de veiligheid en dus een mensenleven in Vught ons waard?

Ons wordt gezegd dat het te laat is, we zijn al zover met de besluitvorming. Niet wij zijn mogelijk te laat, het verantwoordelijk college is te laat. Zij worden door ons aangesteld én betaald om ons de beste oplossingen te bieden. Zíj hadden de technische ontwikkelingen moeten volgen en al in een veel eerder stadium de tunnelvariant goed moeten laten onderzoeken. En als ze destijds dit hebben laten liggen, laten ze het dan in ieder geval vooral nú doen. Vóór het te laat is. Het zou bijzonder treurig zijn als men deze kans weigert te pakken, sterker nog, het is onaanvaardbaar.

Het is niet te laat, er zit nog geen spade in de grond, wij kunnen besluiten even de tijd te nemen om deze kans te kunnen pakken.

N65 besluitvorming is onzuiver, onvolledig en onverstandig

Gepost op:08-04-20

Niet van toepassing

Onze gemeenteraad wil op korte termijn een beslissing nemen die een grote invloed zal hebben op de levenskwaliteit in onze gemeente. Het gaat om de reconstructie van de N65.

In 2009 begonnen als een mooi plan om de N65 in een tunnel te stoppen, is verwaterd tot een compromis in de vorm van een halfverdiepte tunnelbak. Onderzoek van diverse experts toont aan dat eigenlijk alleen de doorstroming van het doorgaande verkeer op de N65 wordt verbeterd.

Voor Vught zijn de gevolgen vooral negatief: veel extra verkeer in de woonwijken met files, stoplichten en luchtvervuiling, slechte oversteekbaarheid en afname van de verkeersveiligheid, vooral voor fietsers. Daarnaast kost dit plan onze gemeente veel geld, geld dat op vele andere zaken als scholen, sport, cultuur en sociale voorzieningen zal moeten worden bezuinigd.

Kortom, een plan met veel voordelen voor Rijkswaterstaat en voornamelijk nadelen voor onze gemeente en inwoners.

Er is een alternatief, namelijk een ondergrondse, dus volledig verdiepte ligging. Dank zij voortgeschreden technieken is dit goed mogelijk. Gewoon iets dieper graven, dak erop en onze oorspronkelijke Helvoirtseweg er overheen. Het behoud van de Helvoirtseweg, ook daar waar het nu N65 heet, maakt het mogelijk alle bestaande aansluitingen te behouden. Dit heeft vele voordelen en neemt een aantal ernstige nadelen weg:

- het dorp op het niveau van het maaiveld blijft volledig van ons, zodat wij ons makkelijk kunnen verplaatsen en veilig kunnen fietsen, dus de aansluitingen op de N65 blijven behouden

- Vught-noord en -zuid worden met elkaar verbonden

- het doorgaande verkeer gaat er geruisloos onderdoor

- het vrijgekomen gebied naast de N65 kan worden gebruikt voor uitbreidingen van de scholen en mogelijk woningbouw en parken

- geen ernstige verkeersproblemen in onze woonwijken

- de Jagersboschlaan kan behouden blijven

- het verkeersinfarct tijdens de bouw van de N65 en erna kan worden voorkomen

- Vught wordt samengevoegd tot een mooi en veilig dorp.

Wij roepen jou op om de gemeente te vragen ons de tijd te gunnen om ook deze optie te laten onderzoeken als extra variant. En pas daarna een besluit te nemen. Nu een beslissing nemen leidt tot een slechte keuze en een blijvende wond door ons dorp. Onderteken daarin de bijgaande oproep voor een burgerinitiatief. Daarin vragen wij de gemeente het volgende:

 1. De tunnelvariant ‘N65 Duurzaam’ in overleg met de Provincie en het Rijk op basis van de nieuwste technieken nader te onderzoeken als mogelijke oplossing voor de problemen die de huidige VKA+ variant met zich meebrengt, bij voorkeur met een Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse.
 2. Het gebruikelijke democratische proces te volgen met complete inspraakprocedures, waarbij fysieke aanwezigheid van alle deelnemers in dezelfde ruimte mogelijk is, dus nadat alle coronamaatregelen zijn opgeheven.
 3. Het bestemmingsplan pas vast te stellen nadat ook de ondergrondse, duurzame variant van de N65 is onderzocht. Indien jij wil tekenen, print en onderteken dan bijgaand formulier en vul uw naam, adres, geboortedatum (verplicht voor een burgerinitiatief) en handtekening in.

Al jouw huisgenoten vanaf 16 jaar kunnen ondertekenen, dus ook jouw partner en kinderen (voor zover zij wonen in Vught). Vraag ook jouw buren om te tekenen. Graag inleveren in de brievenbus van Heikantstraat 4 of Raadhuisstraat 3001.

Wij zijn het aan onze toekomst en die van onze kinderen verplicht deze optie te onderzoeken, nu voor een slechte variant kiezen is later niet uit te leggen.

Bijlage

Antwoord op vraag opnieuw: Waarom is de MKBA N65 niet tijdig aan de gemeenteraad ter beschikking gesteld?

Gepost op:16-02-20

Antwoord volstaat niet

Op 8 februari 2020 ontvingen wij bijgaand antwoord van het college met bijlagen.

Opnieuw ontwijkt de gemeente duidelijke antwoorden te geven op de vragen en wordt niet aangetoond dat zij de gemeenteraad actief het MKBA-rapport ter beschikking heeft gesteld, terwijl diverse personen in het college over deze informaite beschikten.

Voor VughtParticipeert is het duidelijk dat het college hierbij tenminste onzorgvuldig was bij het ter beschikking stellen van essentieële informatie aan de gemeenteraad. Het feit dat het MKBA-rapport, bevestigd door diverse contra-expertises, een duidelijk negatief oordeel velt over deze reconstructie-variant, riekt naar kwade wil.

Besluitvorming op basis van onvoldoende informatie, terwijl die wel beschikbaar was, moet worden aangemerkt als onbehoorlijke bestuur. Wij wijzen dit antwoord af.

Bijlage

Antwoord: Waarom is de MKBA N65 niet tijdig aan de gemeenteraad ter beschikking gesteld?

Gepost op:02-01-20

Antwoord is onvolledig

Geacht College van de gemeente Vught,

Op 17 november stelden wij u de vraag 'Waarom is de MKBA N65 niet tijdig aan de gemeenteraad ter beschikking gesteld?’ Op 6 December ontvingen wij uw antwoord (kenmerk RI/BE/Z19-218375/UIT/19-337601).

Na uitvoerige bestudering van uw antwoorden, hebben wij vastgesteld dat onze vragen onvoldoende zijn beantwoord. U wekt de indruk een antwoord te geven, terwijl dat niet zo is. Dat beoordelen wij als onvoldoende. Om deze redenen wijzen wij uw antwoord af en stellen wij de vragen opnieuw.

PS uw antwoord publiceren wij hierbij

Bijlage