N65 Duurzaam

Een tunnel voor Vught is haalbaar, de nieuwe coalitie moet deze kans grijpen

Gepost op:03-01-21

Niet van toepassing

Foto van de Victory Boogie Woogie tunnel voor de Rotterdamse Baan in Rijswijk

Zoals beloofd hebben VughtParticipeert en Stichting Comité N65 een alternatieve calculatie laten maken voor een tunnel voor doorgaand verkeer. Hieruit blijkt dat het mogelijk is voor hetzelfde budget een tunnel te bouwen in plaats van een halfopen verkeersgoot (zie bijlage).

De voordelen van een gesloten eenvoudige tunnel met 2 x 2 rijstroken zijn enorm: géén geluidshinder en luchtvervuiling, scheiding van doorgaand en lokaal verkeer, én niet het minst ook een volledige aansluiting bij de Kennedylaan-Helvoirtseweg, zodat het lokale wegennet niet belast wordt. Aanvullende kosten nodig voor aanpassing van de Helvoirtseweg en andere wegen in woonwijken zijn dus overbodig anders dan het geval is in het VKA+ plan. Deze kosten spaart de gemeente uit. 

Tijdens het burgerinitiatief ‘N65 Duurzaam’ pleitten wij in dit voorjaar voor een nader onderzoek naar de mogelijkheden van een tunnel als alternatief voor de voorgestelde VKA+ variant. Nadat jarenlang de optie voor een tunnel is afgehouden heeft het College, kort voor de raadsvergadering op 14 mei, een calculatie voor een tunnel laten maken waaruit zou blijken dat een eenvoudige tunnel met 2 x 2 rijstroken €412 miljoen kost. 

Wat schetst onze verbijstering dat wij dit najaar moesten ontdekken dat er op géén enkele wijze sprake was van een eenvoudige tunnel met 2 x 2 rijstroken. Het ingeschakelde ingenieursbureau heeft namelijk als uitgangspunt genomen dat de beide aansluitingen van Boslaan en Kennedylaan in de tunnel zouden moeten plaatsvinden. Dit uitgangspunt heeft verstrekkende gevolgen. 

De veiligheidswet voor tunnels verbiedt dat een tunnel voorziet in een situatie dat van rijstrook gewisseld moet worden. Het gevolg is dat elke aansluiting haar eigen rijstrook moet houden in de tunnelbuis. Daar het verkeer vanuit Tilburg dan wel Den Bosch ook dient te kunnen afslaan richting Vught, zonder ander verkeer te moeten kruisen, moeten voor dit afslaande verkeer ook aparte rijstroken worden gegenereerd (zie bijlage). 

U kunt zich voorstellen dat wij onaangenaam verrast zijn door deze vertekening van de realiteit. Inwoners zijn onvolledig en onjuist geïnformeerd. Het is aan de gemeenteraad en mogelijk de Raad van State, hierover een eigen oordeel te vellen.

Een transparante kostenraming voor een daadwerkelijke eenvoudige tunnel dit voorjaar had ertoe kunnen leiden dat op basis van een correcte raming gezamenlijk en constructief gezocht had kunnen worden naar optimalisaties in de scope om het gehele beoogde project binnen het huidige budget te kunnen laten uitvoeren. Het mag duidelijk zijn dat de gemeenteraad noch de bewoners hiertoe in de gelegenheid gesteld zijn door de uitgangspunten van het College voor een verborgen gecompliceerde tunnel in de bebouwde kom van Vught.  

Wij roepen de nieuwe coalitie dan ook op om afstand te nemen van de plannen om de ‘Reconstructie N65’ op basis van de VKA+ variant uit te voeren en met ons nu eindelijk eens op constructieve wijze in overleg te treden voor een duurzame reconstructie. In het belang van alle betrokken partijen en inwoners van Vught. 

PS bijgaand beeld is geleend van de tunnel die op dit moment wordt gebouwd in Den Haag. Tunnels worden inmiddels op vele plaatsen gebouwd, daar waar veel doorgaand verkeer dwars door woonkernen moet. Waarom niet in Vught?

Bijlage

Een beter alternatief voor de reconstructie N65 / open brief aan de politiek

Gepost op:14-12-20

Niet van toepassing

Lunettentunnel voor de N65 bij Vught

Geachte fractieleiders,

Bijgaand sturen wij u onze overwegingen en een alternatieve oplossing voor de reconstructie N65, die wij in samenwerking met Stichting Comité N65 hebben ontwikkeld. 

Nog voor de kerst mag u van ons een professioneel gekwalificeerde calculatie verwachten, waaruit zal blijken dat dit alternatief kostentechnisch kan concurreren met de VKA+. 

Zoals u uit dit voorstel zult begrijpen, bieden wij hiermee oplossingen voor de vele problemen die VKA+ veroorzaakt, dan wel onbeantwoord laat en worden de beoogde doelen bereikt, ook die in het belang zijn van Vught. Graag lichten wij u dit voorstel nader toe.

Voor nu verzoeken u met klem een heroverweging van de reconstructie N65 op te nemen bij uw coalitiebesprekingen.

Bijlage

Gemeente Vught en VughtParticipeert hebben tunnelvisie, open brief aan de gemeenteraad

Gepost op:01-12-20

Niet van toepassing

De gemeente Vught, samen met de Provincie en Rijkswaterstaat, lijden al jaren aan tunnelvisie. Zij weigeren links en rechts te kijken naar oplossingen die in het belang zijn van de gehele samenleving. De tunnelvariant werd vele jaren geleden afgewezen, op basis van toen heersende meningen en beperkingen. Beperkingen waaraan tot op de dag van vandaag wordt vastgehouden. 

Het gevolg is een vreselijke oplossing die de doelen niet dient, de gemeente een fortuin gaat kosten en voor de Provincie en Rijkswaterstaat direct na de oplevering een hoofdpijndossier gaat opleveren: files, ongelukken en geen mogelijkheden om te verbeteren, alles in beton gegoten. Dat allemaal omdat zij niet willen luisteren naar andere meningen en niet willen geloven in andere mogelijkheden. 

Met de misleidende calculatie van van Woesik heeft men de gemeenteraad in mei willen laten geloven dat een tunnel meer dan €400 miljoen zal gaan kosten. Uit een nieuwe calculatie blijkt dat voor het budget voor een halfopen verkeersgoot een veilige tunnelvariant mogelijk is. 

VughtParticipeert heeft in samenwerking met Stichting Comité N65 en een groep experts de laatste weken hard gewerkt vanuit een andere en realistische tunnelvisie: een tunnel voor doorgaand verkeer, veel veiliger zonder aansluitingen ín de tunnel, het N65-gebied daarboven weer voor de inwoners en de beloofde verbetering van de leefbaarheid voor Vught. 

Een verkeersveilige tunnel waarvoor geen gevaarlijke ovondes nodig zijn, waardoor de oversteekbaarheid en verkeersveiligheid wél worden vergroot, geluidsoverlast wél wordt beperkt en het verkeer in het dorp niet toeneemt. 

Een oplossing waarmee de belofte van onze burgemeester uit 2012 kan worden ingelost: alles onder de grond en op kosten van Den Haag, Vught betaalt maximaal €10 miljoen voor het aanharken van de ruimte bovenop de tunnel.

Wij dagen partijen uit onze calculaties te controleren en deze visie samen met ons verder uit te werken voor het bereiken van de juist voor Vught belangrijke doelen en de mogelijkheden van het herontwikkelen van het N65-gebied.

Dit tunnel-alternatief moet onderwerp zijn van de coalitie-onderhandelingen, zodat de partijen weten waar de vrienden zitten en de kiezers merken dat hun stem telt.

Kopie:

 • College 
 • Gemeenteraad
 • Provinciale Staten
 • Lijsttrekkers politieke partijen
 • Pers

Opnieuw een verdrietig hoofdstuk bij de misleiding rondom de reconstructie N65

Gepost op:29-11-20

Niet van toepassing

Plan tot reconstructie N65 maakt het niet veiliger

Aan de serie van misleidingen moeten wij helaas nog een hoofdstuk toevoegen, nu blijkt dat de “Verkeersveiligheid analyse N65”, niet beschikbaar is gesteld aan de gemeenteraad bij hun besluitvorming voor de reconstructie N65 op 14 mei 2020.

Een van doelstellingen van de reconstructie N65 is het verbeteren van de verkeersveiligheid. Daarom is het achterhouden van deze Verkeersveiligheid analyse (VVA) onaanvaardbaar.

Deze VVA is opgesteld conform alle vigerende voorschriften door de gecertificeerde Ver­keersveilig­heid­auditor Rijkswegennet op verzoek van de Provincie Noord-Brabant. Uit deze rapportage blijkt dat er diverse veiligheidsrisico’s bestaan waarvan een aantal niet zijn meegenomen in de voorstellen. 

De woordvoerder van de gemeente stelde recent in het Brabants Dagblad: 'De weg voldoet aan de eisen op het gebied van verkeersveiligheid.' Deze uitspraak is absoluut niet waar. Volgens het onderzoek in opdracht van Stichting Comité N65 blijkt dat het invoegen vanaf de Vijverbosweg in de richting Den Bosch gevaarlijk is, nu blijken er nog meer veiligheidsrisico’s te bestaan. 

Wij hebben al eerder moeten vaststellen dat de gemeenteraad en daarmee de inwoners van Vught bij de besluitvorming over de N65 meerdere keren voor de gek zijn gehouden. Werd eerst het MKBA-rapport (Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse), met een duidelijk negatief advies, 2 jaar onder tafel gehouden. Vervolgens werd de gemeenteraad gevraagd een besluit te nemen 2 weken voordat de verkeersanalyses lieten zien dat het verkeer in het dorp dramatisch zou toenemen. De derde keer blijkt dat de calculatie van de tunnelvariant is gebaseerd op een veel duurder dan noodzakelijke verkeerskundige oplossing.

En nu komt daar nog een nieuw en verdrietig hoofdstuk bij: bij de besluitvorming door de gemeenteraad op 14 mei 2020 is de “Verkeersveiligheid analyse N65” over de verkeersveiligheid van de toekomstige N65 niet beschikbaar is gesteld, terwijl dit rapport al in juli 2019 is opgesteld.

Hoe nu verder?

VughtParticipeert roept opnieuw op om nader onderzoek te doen naar de verkeersveiligheid van de N65 na de reconstructie, want het verbeteren van de verkeersveiligheid was 1 van de 6 doelen van dit project. Op basis van de rapporten lijkt het erop dat de verkeersveiligheid zelfs achteruit gaat. 

VughtParticipeert is neutraal behalve als het gaat om participatie, transparantie en zuivere besluitvorming. Wij ondersteunen transparantie en participatie en strijden tegen onzuivere besluitvorming. De gang van zaken rondom de N65 is een triest voorbeeld van falende transparantie en onzuivere besluitvorming.

Voor details verwijzen wij naar bijgaand VVA rapport en de responsnota van drs. Cees Wildervank in opdracht van Stichting Comité N65 Ondergronds Helvoirt.

Bijlage

Prijscalculatie van Woesik voor tunnelvariant was veel te hoog

Gepost op:17-11-20

Niet van toepassing

Helvoirtseweg, de mooiste laan van Brabant. Hoe lang nog?

VughtParticipeert bracht in mei dit jaar meer dan 400 handtekeningen bijeen om een onderzoek naar een tunnelvariant te bepleiten. De week daarvoor had wethouder van Woesik snel een prijscalculatie voor een tunnelvariant laten maken, waaruit zou blijken dat deze tenminste €400 miljoen zou gaan kosten.

Nader onderzoek van deze calculatie laat zien dat hierbij is uitgegaan van op- en afritten bij de Vijverbosweg en Helvoirtsewegin in de tunnel. Dit leidt ertoe dat de tunnel niet 2x2 rijstroken moest bevatten maar 2x3, mogelijk zelfs 2x4, omdat in- en uitvoegen in een gesloten tunnel niet is toegestaan. Niet alleen wordt de tunnel daardoor 2 tot 2,5 keer duurder, maar ook veel breder, waardoor er naast de tunnel minder ruimte overblijft voor herontwikkeling, maar ook de schade aan de bomen, tuinen en gebouwen langs de N65 vele malen groter zal zijn.

Misleidend plaatje van 2x2 rijstroken

In plaats van met ons in overleg te treden om als uitgangspunt te nemen een tunnel uitsluitend voor doorgaand verkeer met alleen op- en afritten aan de uiteinden van de tunnel, heeft de wethouder een eigen calculatie gemaakt op basis van onnodige kostbare uitgangspunten, hetgeen tot een veel te dure oplossing heeft geleid.

De consequentie hiervan is dat de calculatie een buitensporig hoog bedrag liet zien, op basis waarvan een tunnelvariant tijdens de gemeenteraadsvergadering eenvoudig van tafel kon worden geveegd.

Helaas moeten wij vaststellen dat de gemeenteraad en daarmee de inwoners van Vught bij de besluitvorming over de N65 met de calculatie voor de tunnel voor de derde keer voor de gek zijn gehouden. Werd eerst het MKBA-rapport (Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse), met een duidelijk negatief advies, 2 jaar onder tafel gehouden, vervolgens werd de gemeenteraad gevraagd een besluit te nemen 2 weken voordat de verkeersanalyses lieten zien dat het verkeer in het dorp dramatisch zou toenemen. De derde keer blijkt de calculatie van de tunnelvariant te zijn gebaseerd op een verkeerskundige oplossing met 2x3 tot 2x4 stroken, veel duurder dan noodzakelijk. Hierbij werd nog eens een tekening toegevoegd waarmee de indruk werd gewekt dat de tunnel slechts 2x2 rijstroken zou krijgen. 

Hoe moeten wij een college en de verantwoordelijke wethouder geloven die ons zo vaak voor de gek hebben gehouden? Wordt het niet tijd om met deze bestuurders af te rekenen bij de gemeenteraadsverkiezingen en het project N65 te heroverwegen?

'Dodelijk' rapport over de verkeers- veiligheid na reconstructie N65

Gepost op:10-11-20

Niet van toepassing

De reconstructie van de N65 moet een belangrijke bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid. Nieuw onderzoek (bijgaand) laat echter zien dat het ontwerp van de oprit bij de Vijverbosweg richting ’s-Hertogenbosch zeer waarschijnlijk tot ongelukken en daarmee files zal leiden. Dit omdat de oprit te kort is, het invoegen onoverzichtelijk en de oprit onverbiddelijk eindigt tegen een harde wand. Ruimte voor verbetering hiervan is er niet.

Citaat uit het rapport: “De combinatie van beperkt zicht en korte invoegstrook leidt tot piekbelastingen van het waarnemingsvermogen en de mentale capaciteit van de weggebruikers. Vooral het cumuleren hiervan met de niet-vergevingsgezinde omgeving (geen correctieruimte, betonnen wand) maakt dat hier sprake is van een zeer hoog, zo al niet onaanvaardbaar risico. Dit risico is slechts af te wenden met het vlakker doen verlopen van het betreffende traject van de N65 en een aanzienlijke verlenging van de invoegstrook.”

Volgens N65.nl: "Het lijkt ons op basis van de conclusie van dit rapport (zie bijlage) onontkoombaar dat het huidige N65-reconstructieplan van tafel moet en niet uitgevoerd mag gaan worden. Op zijn minst moeten de verantwoordelijke instanties uitleggen aan de hand van de bevindingen van dit rapport waarop zij baseren dat de verkeersveiligheid in hun ogen verbetert."

Bijlage

N65.nl "Ons alternatief voor de N65 zorgt wél voor een duurzame oplossing"

Gepost op:10-10-20

Niet van toepassing

Een alternatieve route voor de N65 zuid van Vught

Op de achterpagina van Het Klaverblad van 30 september stond een advertentie van het Comité N65.nl waarin felle kritiek wordt geuit op het plan voor herinrichting van de N65 in Vught en Helvoirt. Frans Bos is woordvoerder van deze stichting en vindt de keuze om al het verkeer in de toekomst door Vught te laten rijden onverantwoord omdat die ervoor zorgt dat de gezondheid van een groot aantal Vughtenaren de komende 50 jaar op het spel wordt gezet door fijnstof.

Bos heeft zich met ter zake deskundigen op de literatuur en onderzoekresultaten over fijnstof gestort en is tot de conclusie gekomen dat de meetresultaten waarmee Rijkswaterstaat werkt discutabel zijn. “Fijnstof bestaat uit 4 componenten: Stikstof (NOx) -dat is onbelangrijk voor gezondheid-, fijnstof PM10, fijnstof PM1 en roet (black smoke)."

"De laatste drie zijn kwalijk voor de gezondheid. Gezondheidsstudies hebben aangetoond dat er een oorzakelijk verband is tussen het wonen of naar school gaan nabij drukke wegen en het ontstaan van astma bij kinderen, het vaker voorkomen van astma en COPD of chronisch longlijden bij volwassenen, een lagere longfunctie en sterfte aan hart- en vaatziekten en longziekten, waaronder longkanker.”

Hij pleit voor een alternatief traject dat in ieder geval het vrachtverkeer door het buitengebied zuid van Vught en Helvoirt van de N65 door naar de A2 leidt.

Voor meer informatie zie N65.nl Het Klaverblad van 7 oktober 2020 (bijlage).

Bijlage

Stichting N65.nl bespreekt fijnstofprobleem N65 in Klaverblad

Gepost op:10-10-20

Niet van toepassing

Logo N65 Nee

Onze gemeente staat voor de belangrijkste keuze van deze eeuw, waarom laten wij ons onder druk zetten, waarom mogen wij niet de tijd nemen om betere en toekomstvaste opties uit te werken? Opties met echte verkeersveiligheid en minder dodelijk fijnstof.

Iedereen snapt dat zelfs een elektrische vrachtwagen die nul uitstoot heeft, evenveel fijnstof neer laat komen in de wijde omgeving door de turbulentie achter de vrachtwagen.

Alle artsen die de literatuur raadplegen weten dat fijnstof een medische sluipmoordenaar is. Door het doorgaande verkeer op de N65 komt er uur na uur, dag na dag, week na week, maand na maand, jaar na jaar alsmaar meer fijnstof in onze longen, tot de dood erop volgt.

Haal dat verkeer, geluidsoverlast en files, maar vooral fijnstof weg uit onze woonomgeving!

Voor meer informatie zie N65.nl of lees het artikel (bijlage).

Bijlage

Stichting N65.nl informeert in Klaverblad over fijnstof

Gepost op:10-10-20

Niet van toepassing

Logo N65 Nee

Onze gemeente staat voor de belangrijkste keuze van deze eeuw, waarom laten wij ons onder druk zetten, waarom mogen wij niet de tijd nemen om betere en toekomstvaste opties uit te werken? Opties met echte verkeers- veiligheid en minder dodelijk fijnstof.

Iedereen snapt dat zelfs een elektrische vrachtwagen die nul uitstoot heeft, evenveel fijnstof neer laat komen in de wijde omgeving door de turbulentie achter de vrachtwagen.

Alle artsen die de literatuur raadplegen weten dat fijnstof een medische sluipmoordenaar is. Door het doorgaande verkeer op de N65 komt er uur na uur, dag na dag, week na week, maand na maand, jaar na jaar alsmaar meer fijnstof in onze longen, tot de dood erop volgt.

Haal dat verkeer, geluidsoverlast en files, maar vooral fijnstof weg uit onze woonomgeving!

Voor meer informatie zie N65.nl en bijlage.

Bijlage

Meer dan 30 Beroepsprocedures bij Raad van State tegen reconstructie N65

Gepost op:10-10-20

Niet van toepassing

Rijksweg N65, een prachtige laan met monumentale bomen

Meer dan 30 beroepsprocedures zijn aangemeld bij de Raad van State. Deze procedures komen van inwoners, bedrijven en belangenorganisaties uit alle delen van onze gemeente. Alhoewel ieder beroep een eigen insteek heeft, zijn er duidelijk gemeenschappelijke beroepsgronden.

De meest genoemde beroepsgrond is die van de verkeersveiligheid. Een groot aantal partijen betwijfelt of de beloofde veiligheid zal ontstaan voor het doorgaand verkeer. Bovendien vinden zij dat deze niet opweegt tegen de overduidelijke toegenomen onveiligheid binnen de bebouwde kom.

Deze beroepsgrond wordt op de hielen gevolgd door de onzuivere besluitvorming, de afnemende leefbaarheid in ons dorp en de verminderde bereikbaarheid. Vooral de onzuivere besluitvorming is een grote bron van ergernis.

Goede middenmoters wat betreft de aantallen beroepsgrond zijn de twijfels over de verbeterde oversteekbaarheid en verminderde geluidsoverlast.

Meerdere beroepschriften melden het verlies aan landschap, het verdwijnen van talloze bomen en de hoge kosten voor onze gemeente. Kosten die ten laste zullen gaan van de financiering van andere belangrijke dorpsvoorzieningen.

Mogelijk de meest venijnige aangedragen beroepsgronden zijn die over de luchtkwaliteit, de te hoge concentratie stikstof en de waterhuishouding. Hier gelden niet alleen nationale maar ook Europese regels die ook na een besluit van de Raad van State nog steeds van toepassing zijn.

Kortom, het lijkt nog geen gelopen race en de onvrede is breed en hardnekkig. Het gemeentebestuur dat zonder degelijke argumentatie beroepsgronden van bewoners afwijst, versterkt de ergernis over de onzuivere besluitvorming.

Stichting N65 en VughtParticipeert roepen GGD op tot onafhankelijk onderzoek gezondheidsrisico's N65

Gepost op:18-09-20

Niet van toepassing

Tijd voor een duurzame en gezonde oplossing

De Stichting N65 en VughtParticipeert hebben de volgende oproep gedaan aan de GGD Hart voor Brabant.

Wij roepen dringend uw hulp in om op eigen initiatief een medisch milieukundig onderzoek te starten voor het N65-reconstructie plan, waarvan de aanbestedingsprocedure recent is gestart. Wij hebben begrepen uit het interview met Peter van den Hazel in Medisch Contact 30-31, 23 juli 2020, p. 14 e.v., dat uw GGD een medisch milieukundige kan inschakelen om zelfstandig een onderzoek te starten naar de effecten op de volksgezondheid van dit plan op basis van de Wet Publieke Gezondheid uit 2008.

Het gaat ons met name om de rol van vaste stof fijnstof deeltjes zoals PM10, PM1 en BS (Black Smoke) en de invloed van de door dit plan te verwachten toename hiervan, gekoppeld aan de hogere maximum snelheid (van 70 naar 80 km/uur) en door de toename van zwaar vrachtverkeer door de aanzuigende werking op het doorgaande (zware) verkeer van dit plan.

Om de verhoging naar 80 km/uur mogelijk te maken heeft de gemeenteraad van Vught besloten het N65 traject dat dwars door woonwijken loopt, formeel ‘buiten’ de bebouwde kom te plaatsen. De gemeenteraad beroept zich v.w.b. de gezondheidsaspecten op een model van Rijkswaterstaat dat géén negatieve gezondheidsaspecten voorspelt.

Wij hebben echter via medici in onze achterban toegang gekregen tot het wetenschappelijke artikel uit Atmospheric Environment 42 (2008) 9098-9105, waarin overduidelijk wordt aangetoond op basis van daadwerkelijke fijnstof metingen langs de wegrand bij de A10 in Amsterdam, dat deze voorspelling van het RWS model alléén geldt voor NOx (gasvormig molecuul dat géén medische klachten veroorzaakt), maar niet voor de vaste stof deeltjes PM10, PM1 en BS (roetdeeltjes) en juist déze vaste stof deeltjes zijn medisch gezien schadelijk voor de volksgezondheid. Met de recente uitbraak van COVID-19 wordt dit probleem op de volksgezondheid ter plaatse van de woonwijken langs de N65 des te acuter.

Bij deze doen wij een klemmend beroep op u om de door de Wet Publieke Gezondheid aan u toegekende bevoegdheid te benutten om zelfstandig, op eigen initiatief, een onderzoek te starten omtrent de impact op de volksgezondheid van het N65-reconstructie plan.

Het N65-reconstructie plan betekent een onomkeerbaar groeipad naar almaar meer schadelijk fijnstof, neerdalend op de omringende woonwijken van Vught en Helvoirt en navenante negatieve impact op de volksgezondheid van de bewoners ter plekke.

Vragen aan het college i.z. besluit reconstructie N65

Gepost op:20-07-20

Niet van toepassing

N65 doelstellingen

Tijdens de raadsvergadering van 14 mei 2020, heeft de meerderheid van de gemeenteraad gestemd voor het bestemmingsplan N65 en de verdiepte ligging van de provinciale weg.

Het project voor de reconstructie N65 wil een aantal essentiële doelen bereiken.

Hoe zeker is het dat hiermee deze doelstellingen worden bereikt?

In de startnotitie van het project vinden wij bovenstaande doelstellingen. Ook na een uitvoerige bestudering van de plannen, is niet duidelijk op basis waarvan de gemeente van mening is dat deze doelen zullen worden bereikt. Om die reden heeft VughtParticipeert het college bijgaande vragen gesteld. Zodra wij deze antwoorden hebben ontvangen zullen wij u nader informeren.

Bijlage

VughtParticipeert ondersteunt beroepsprocedures N65

Gepost op:03-06-20

Niet van toepassing

Langs de N65 zag ik de hoge bomen staan

Waar staan wij nu?

De reconstructie van de N65 is een oude wens van onze gemeente, oorspronkelijk ontstaan vanuit het plan de N65 en het spoor onder de grond te stoppen. Inmiddels is dit verworden tot een plan met een halfverdiepte ligging dat, behalve de verbeterde doorstroming voor het doorgaande verkeer, geen enkele doelstelling bereikt.

De reconstructie is omgezet in een bestemmingsplan waarin Vught haar zeggenschap over het tracé-gebied afstaat aan Rijkswaterstaat, die dan de maximum snelheid mag bepalen, en waarbij Vught €33 miljoen uit haar gemeentekas mag bijdragen.

De ontwikkeling van dit bestemmingsplan heeft inmiddels een aantal stadia doorlopen. Op de inspraakavond van 7 mei hebben vele organisaties en personen zich zeer kritisch geuit over de gevolgen voor de verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid in en om het dorp. Op 14 mei heeft de gemeenteraad, nadat zij een onderzoek naar een tunnelvariant had afgewezen, het bestemmingsplan vastgesteld.

Op dit moment bevinden wij ons in de periode dat organisaties en personen beroep kunnen aantekenen tegen dit besluit, waarover de Raad van State dan zal moeten beslissen.

Diverse beroepsprocedures

Diverse organisaties, personen en bewonersgroepen hebben inmiddels aangekondigd beroep te zullen aantekenen. Naast het aantekenen van beroep, staat de bewoners ter beschikking het aanvragen van een voorlopige voorziening (kort geding). De rechter zal dan een schorsingsuitspraak doen. Zonder deze schorsing zou er al met de werkzaamheden kunnen worden begonnen voordat er een definitieve uitspraak ligt.

Binnen zes weken na de ter inzage legging van het bestemmingsplan moeten de gronden van het beroep zijn ingediend bij de RvS. De motivering moet binnen drie weken daarna zijn ingediend.

Op dit project is de crisis en herstelwet van toepassing. Dat betekent dat de termijnen voor de motivering en het verweer van de gemeente korter zijn dan gebruikelijk.

De positieve resultaten van een beroepsprocedure en besluiten van de Raad van State kunnen zijn:

- nietig verklaring van het bestemmingsplan,

- opdracht tot aanpassing (tussenuitspraak).

Wat doet VP?

VughtParticipeert zal deze beroepsprocedures gaan ondersteunen en kan op verschillende manieren bijdragen, o.a. door het meldpunt N65kloptdatwel. Hier kunnen bewoners melding maken van zaken in het bestemmingsplan die onjuist, onvolledig of inconsistent zijn. De eerste meldingen zijn reeds ontvangen. Regelmatig zal VughtParticipeert actuele informartie publiceren.

Daarnaast zal VughtParticipeert een overzicht bijhouden van alle beroepsprocedures die in voorbereiding zijn, zodat men elkaar kent en eventueel samenwerkt. Samenwerking kan bestaan uit het uitwisselen van kennis en onderzoeksresultaten. Ook het doen van generiek onderzoek naar de rechtmatigheid van het bestemmingsplan behoort tot de mogelijkheden.

Aanmelden voor ondersteuning

Wij bieden alle partijen, die een beroepsprocedure in voorbereiding hebben of overwegen, aan deze aan te melden bij secretaris@vughtparticipeert.nl. Informatie zal vertrouwelijk worden behandeld.

Coalitie gaat met zijn rug naar de tunnel staan

Gepost op:15-05-20

Niet van toepassing

Lange de N65, zag ik de hoge bomen staan

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 14 mei was er een primeur. VughtParticipeert heeft voor de eerste keer in de gemeente Vught succesvol een burgerinitiatief gestart om een beslissing van de gemeenteraad te vragen.

In de inleiding heeft VughtParticipeert aan de raad uitgelegd welke zorgen er bestaan over de plannen en aanstaande beslissingen over de reconstructie van de N65. Vele bewoners hebben hun stem en argumenten laten horen in zienswijzen en tijdens de inspraakavond donderdag 7 mei. Deze zorg komt voort uit de gevolgen van de VKA+ variant voor de reconstructie van de N65, over:

 1. de enorme verkeerstoename in de woonwijken
 2. een grotere kans op ongelukken en vermindering van de leefbaarheid
 3. onoplosbare problemen op het lokale wegennet tijdens de bouwfase (Goudappel Coffeng analyse)
 4. onoplosbare verkeersproblemen op verschillende straten in ons dorp en het waterbedeffect bij marginale aanpassingen.

Op basis van deze constateringen verzochten de meer dan 400 ondertekenaars van het burgerinitiatief om het besluit voor de VKA+ uit te stellen en alternatieven te onderzoeken voor deze problematiek. Een mogelijk alternatief is een graaftunnel:

 1. Gebruik maken van technologische innovaties middels graaf- in plaats van boortunnels
 2. De tunnel kan deels open deels dicht zijn, waardoor andere eisen met betrekking tot veiligheid gelden
 3. Bouw kan per weghelft zodat er geen volledige afsluiting en verkeersinfarct optreedt
 4. Bouwfase is duurzamer door minder grondverzet en daardoor minder stikstof depositie.

Waarom is dit alternatief beter voor Vught en omgeving?

 1. Tunnel scheidt doorgaand verkeer volledig van lokaal verkeer, waardoor bovenliggende structuur kan worden ingezet voor lokaal verkeer dat dan niet door de woonwijken moet rijden
 2. De toename van het verkeer in onze straten blijft beperkt, dus minder ongelukken, betere leefbaarheid, minder geluidhinder, minder uitstoot en minder trillingen
 3. Er komt op het huidige N65 tracé ruimte vrij voor verdere ontwikkeling, groenzones en veilige fiets- en wandelpaden, woningen en scholen kunnen goed en veilig worden ontsloten
 4. Vermindert barrière werking en verhoogt oversteekbaarheid aanzienlijk
 5. Behoud bomen en landschappelijke uitstraling van Vught en N65
 6. Minder overlast tijdens bouw doordat aan een weghelft per keer kan worden gewerkt.

Het burgerinitiatief vroeg de gemeenteraad de tunnelvariant nader te onderzoeken als mogelijke oplossing voor de problemen die de huidige VKA+ variant met zich meebrengt en het bestemmingsplan pas vast te stellen nadat ook deze ondergrondse, duurzame variant van de N65 is onderzocht.

De raadsvergadering werd voor de derde keer gevraagd een besluit te nemen zonder dat essentiële informatie ter beschikking is gesteld. In 2018 was bij de keuze voor VKA-variant het rapport Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse onthouden waarin stond: NIET DOEN. Vorig jaar ging het over het besluit tot verhoging van het budget voor VKA+ waarbij essentiële verkeerscijfers niet beschikbaar waren die achteraf zeiden: NIET DOEN.

De 3e keer was tijdens de raadsvergadering van 14 mei: een moderne tunnelvariant is niet onderzocht en daarmee staat essentiële informatie niet ter beschikking. Aan de vooravond van mogelijk de zwaarste economische crisis van onze generatie, werd de raad gevraagd €33 Mio te steken in regionale infrastructuur.

Tijdens de behandeling van het burgerinitiatief kwam snel naar voren dat de coalitie niet bereid was serieus te kijken naar moderne tunnelgraafmethoden. Men vond dat er al zo lang is gewerkt aan dit bestemmingsplan dat het nu tijd wordt te besluiten.

VughtParticipeert maakte duidelijk dat:

 • het plan een negatieve kosten-baten verhouding heeft dat, behoudens voor RWS, geen enkele oorspronkelijke doelstelling realiseert
 • het plan vele gaten, onjuistheden, tegenstrijdigheden en onoplosbare consequenties bevat
 • niets doen meer voordelen voor Vught heeft dan een duur VKA+ avontuur.

Bij de stemming is volgens de frontlijnen van coalitie en oppositie gestemd en is het burgerinitiatief afgewezen. Daarmee heeft de gemeente Vught zich de kans ontnomen een duurzame optie te onderzoeken. Dit zal het verzet tegen het bestemmingsplan helaas alleen maar verharden en de vertraging als gevolg van procedures vergroten.

Samengevat: het burgerinitiatief was een groot succes, alleen de coalitie volhardt in haar koers. VughtParticipeert heeft laten zien dat het mogelijk is om de meningen en energie van vele inwoners direct onder de aandacht van de gemeenteraad te brengen en voelt zich gesterkt in haar doel de participatie verder uit te bouwen.

Burgerinitiatief 'N65 Duurzaam' tijdens de raadsvergadering op 14 mei

Gepost op:13-05-20

Niet van toepassing

Tijdens de raadsvergadering van 14 mei zal VughtParticipeert de gemeenteraad toespreken. Hierbij zal de gemeenteraad worden uitgelegd waarom het bestemmingsplan voor de reconstructie van de N65 niet kan worden goedgekeurd. Nadere informatie vindt u in de bijlagen.

Vergelijkbaar aan de gebeurtenissen voorafgaand aan de inspraakavond op 7 mei, worden ook op 14 mei vanaf 19:00 uur vele inwoners verwacht bij de ingang van het van der Valk hotel aan de Bosscheweg 2 in Vught.

Voor wie niet ter plaatse de raadsvergadering kan bijwonen is er een mogelijkheid via het internet mee te kijken en te luisteren.

Voor meer informatie over de poging van de wethouder om een onderzoek naar een tunnelvariant te frustreren lees verder

Bijlage

Voor N65 worden 418 bomen omgezaagd, waarvan 72 monumentale

Gepost op:11-05-20

Niet van toepassing

Ja, ook deze bomen zullen dan worden omgezaagd

In het Klaverblad van 6 mei lezen wij in de advertentie van de gemeente: “De Rijksweg N65 tussen Tilburg en Den Bosch. Geliefd om zijn bomenrijen en fraaie uitzichten”.

Op basis van de plannen voor de reconstructie N65 wordt het uitzicht nog beter. Alle 418 bomen, waaronder 72 monumentale, worden omgezaagd. Dat staat er in het Klaverblad niet bij. Is het een halve waarheid of slechts een halve leugen?

Wakker geworden door dit bericht tijdens de inspraak van Natuur en Milieu Vught, ook te zien in de reportage van Avulo, zegde de VVD snel toe deze natuurlijk en volledig te compenseren. Wat een paniekvoetbal, compenseren, niet in Vught, maar elders met sprietjes die minstens 50 jaar nodig hebben om dat te worden wat we nu al hebben?

En dit is slechts een van de voorbeelden van hoe gedachte- en gevoelloos wordt omgegaan met onze leefomgeving.

Alternatief voor kaalslag

In plaats van in gesprek te gaan met VughtParticipeert, rent de wethouder naar een aannemer om gedocumenteerd te krijgen dat er inderdaad een tunnelvariant denkbaar is die €400 miljoen gaat kosten. Dat hadden wij de wethouder ook zo kunnen vertellen. Want hij baseert zich weer op gedateerde kennis over de meest kostbare tunnels. Lekker bezig, tijd en ons geld te verknoeien in plaats van je af te vragen wat er vandaag de dag nog meer mogelijk is.

Dan hadden wij de wethouder uitgelegd dat er een techniek is om een tunnel aan te leggen waarbij alle bomen kunnen blijven staan, waarbij wij kunnen blijven genieten van de bomenrijen, en die bovendien volgens deskundigen voor veel lagere kosten kan worden aangelegd

Dan hadden wij de wethouder uitgelegd dat deze techniek het ook mogelijk maakt de tunnel in 2 delen te graven, waarbij de andere helft van het tracé beschikbaar blijft voor doorgaand verkeer, dus aanleg zonder verkeersinfarct en minder vervuiling door files en sluipverkeer.

En als de wethouder nog steeds geduldig had willen luisteren, hadden wij hem uitgelegd dat deze graafmethode veel minder grondverzet betekent, dus minder stikstofvervuiling.

Burgerinitiatief ‘N65 Duurzaam’

Om de tijd te krijgen dit samen met de wethouder te beoordelen, en de volledige maatschappelijke kosten inclusief de maatschappelijke baten en opbrengsten van deze tunnelvariant te vergelijken met de VKA+, heeft VughtParticipeert meer dan 300 handtekeningen verzameld en mag op 14 mei in de raadsvergadering haar initiatief komen toelichten.

Een variant zonder een enorme toename van het verkeer en files in het dorp, zonder aanvullende stoplichten, zonder mega-rotondes. Maar met meer dan 80% van alle verkeer zonder vertraging of hinder onder de grond en met een prachtig groengebied op het dak van de tunnel.

Maar dan moet de wethouder wel een keer beginnen te luisteren, anders worden er straks 418 prachtige bomen omgezaagd en komt er een vrij uitzicht, waarbij wij tot Tilburg kunnen kijken.

Weerwoord op misleidende advertentie van de gemeente in Klaverblad d.d. 6 mei

Gepost op:10-05-20

Niet van toepassing

In het Klaverblad van 6 mei plaatste de gemeente een advertentie over 2 volle pagina’s met als titel ‘Van verdeler naar verbinder: de N65’. Eerder een dreigende dan een geruststellende titel, want hoe gaat de N65 ons verbinden. De N65 verbindt automobilisten die vooral snel door Vught willen, van Den Bosch naar Tilburg, maar verbindt niet de bewoners.

Niet alleen de titel van de advertentie is misleidend, ook de inhoud. Hierbij een klein overzicht:

 • De advertentie zegt: “De Rijksweg N65 tussen Tilburg en Den Bosch. Geliefd om zijn bomenrijen en fraaie uitzichten”. De werkelijkheid is: 418 bomen, daarvan 72 monumentale, moeten worden omgehakt. Daarover staat niets in de advertentie.
 • De advertentie zegt: “Staat op het punt een weg te worden die ons dorp verbindt”. De werkelijkheid is: Voor de bewoners van Vught wordt het een nog hinderlijkere verdeler, er blijven maar 3 oversteekplaatsen over en die moeten worden gedeeld tussen langzaam en snel verkeer, tussen kwetsbare deelnemers en automobilisten, tussen voetgangers en landbouwmachines.
 • De advertentie zegt: “vergroting van de leefbaarheid”. De werkelijkheid is dat in 45 straten het verkeer toeneemt en in heel Vught met ca. 20%. In het centrum van Vught varieert dat per straatdeel tussen de 50% en 100%. Dat betekent duizenden gemotoriseerde voertuigen per dag en miljoenen per jaar, niet op de N65 maar in straten waar onze fietsende kinderen tussendoor moeten laveren.Onzorgvuldige informatie? Nee, misleiding.
 • De advertentie zegt: “De wegen in Vught kunnen de extra verkeersdruk echter goed aan”. De realiteit van hoe bewoners dat ervaren is heel anders. Goudappel Coffeng schrijft dat het in bouwfase 1 een regelrechte ramp wordt en een aantal straten met onacceptabele toenames wordt geconfronteerd. Opnieuw: we spreken hier over toename van motorvoertuigen in straten waar onze kinderen veilig moeten kunnen fietsen!
 • De advertentie zegt dat de N65 het zoveel beter voor Vught en Helvoirt gaat maken”. De werkelijkheid is: het totaal resultaat van de kosten en wat het Vught zelf aan baten oplevert is negatief, zo blijkt uit de rapporten. Dus het NU NIET DOEN is een veel betere optie. Net als het uitzoeken of er geen betere en veiligere alternatieven zijn zoals de tunnelvariant.
 • De advertentie zegt: “duurzaam verbeteren van de veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid van en in Vught”. De werkelijkheid is dat geen van de doelstellingen van de reconstructie wordt bereikt. Dat zeggen niet alleen wij, dat is door 2 experts inmiddels bevestigd.
 • De advertentie zegt: “het budget kwam niet in de buurt van de prijs voor een tunnel”. De werkelijkheid is dat de gemeente alleen maar heeft gekeken naar verouderde en dure tunneltechnieken en weigert te kijken naar moderne methoden, ondanks dat een van de doelstellingen van het project is ‘Duurzaamheid en innovatie’.
 • De advertentie zegt: ‘Het verkeer op de N65 zelf neemt naar verwachting met 6-10% toe”. Dit is zeer misleidend omdat het verkeer binnen het dorp op sommige plaatsen met meer dan 300% toeneemt. Ter vergelijking: zonder de plannen neemt het verkeer in het dorp tot 2030 nauwelijks toe, dus dat is veel beter voor heel veel inwoners van Vught.
 • De advertentie zegt: “passen de uitgaven in het gemeentelijke huishoudboekje’”. De werkelijkheid is dat er geen financiële reserves zijn, dat er geen actuele meerjarenplanning van de gemeentelijke financiën beschikbaar is en dat aan de vooravond van de mogelijke economisch diepste crisis van onze generatie.
 • De advertentie zegt: “Vught verdwijnt achter een muur van geluidsschermen” (red. als wij dit plan niet uitvoeren). De werkelijkheid is dat wij sowieso achter een muur van geluidsschermen verdwijnen, omdat de N65 slechts halfverdiept wordt aangelegd en geluidsschermen ook nu al in de planning staan. Naast de geluidschermen krijgen wij ook nog eens een betonnen verkeersgoot, die decennia lang iedere verdere verbetering in de weg ligt.
 • De advertentie zegt: “De N65 moet dus hoe dan ook op de schop” (red. vanwege de aanpassing van het spoor). De werkelijkheid is dat daarvoor de N65 helemaal niet op de schop moet. Eventueel moet de N65 ter hoogte van de kruising van het spoor worden aangepast, maar dit zegt niets over het gehele stuk door het dorp van Villa Craijenstein tot Vijverboslaan.En waarom kan de N65 niet na de verbouwing van het spoor op de schop zodat we nog even goed alternatieven kunnen overwegen?

Samenvattend een verdrietigmakende lijst van onjuistheden, onvolledige informaties en misleidingen. Wij burgers worden verkeerd geïnformeerd door bestuurders die zich voor onze leefbaarheid zouden moeten inspannen in plaats van tijd en (ons) geld besteden om ons met dit soort advertenties te misleiden. Luister naar de argumenten van bewoners die bestuurders en raadsleden aansporen aan de noodrem te trekken nu dat nog kan.

Inspraak N65 op 7 mei brengt veel boze burgers aan het woord

Gepost op:10-05-20

Niet van toepassing

Langs de weg naar Tilburg, zag ik de hoge bomen staan

De inspraakavond op 7 mei was een overdonderende belevenis. Meer dan 30 personen en organisaties gaven hun vaak ongezouten mening. De algemene boodschap was: de gemeente luistert niet, onze zorgen worden niet serieus genomen.

Daarnaast bleken de plannen veel fouten te bevatten, was informatie onvolledig of tegenstrijdig en waren reacties van de gemeente op zienswijzen mechanistisch en werd er nauwelijks ingegaan op de inhoud. Diverse organisaties hebben aangekondigd in beroep te gaan, er gaat dus nog veel water door de Dommel voordat de eerste spade in de grond gaat.

Ook de voozitter van VughtParticpeert, Maaike Dautzenberg, heeft ingesproken. Hierin werd uitgelegd dat de huidige manier van samenwerken met bewoners slechts het verzet aanwakkert en het tijd is voor respectvolle participatie. Voor de complete tekst lees verder

Wat vooral bleef hangen was de breedte van het ongenoegen. Diverse bewonersgroepen hadden zich georganiseerd en kwamen met helder en goed gedocumenteerd ongenoegen. Het wordt tijd dat de gemeente gaat luisteren, begrip toont en bereid is haar stoere koers los te laten. Beter voorlopig geen plan dan een slecht en duur plan.

Mislukte poging onderzoek naar tunnelvariant te frustreren

Gepost op:08-05-20

Niet van toepassing

Het was toen nog een mooie laan met volwassen bomen

De wethouder heeft iedereen proberen te verrassen door een offerte voor een tunnel te laten opstellen om te bewijzen dat dit onbetaalbaar is. VughtParticipeert, als initiator van het burgerinitiatief 'N65 Duurzaam' noch de raad, was over deze actie geinformeerd en zag dit plotseling op de agenda van de commissievergadering van 8 mei staan. Een zeer slechte start voor het geval dit college van plan was te gaan participeren.

VughtParticipeert heeft snel gereageerd en alle voorzitters en de griffie bijgaande informatie gestuurd. Wij betreuren deze poging een serieus onderzoek naar een tunnel te frustreren.

Wij schreven aan de fractievoorzitters en griffie:

Geachte raadsleden, geacht College,

Bij deze reageren wij op uw stuk ‘Reactie op het burgerinitiatief’ d.d. 7 mei 2020 met kenmerk RI/BE/ Z18 -194747 /UIT/20 -36374 en onderwerp Burgerinitiatief N65 Duurzaam.

Allereerst zijn wij verheugd dat u inziet dat de voorgestelde reconstructie van de N65 volgens de VKA+ niet voldoet en dat een tunnelvariant de beste oplossing is. Ook laat uw reactie zien dat er nooit eerder een serieuze kostenraming is gemaakt van een tunnelvariant.

Uw raming is gedaan op basis van traditionele technologie en het was ons bekend dat dit soort tunnels dergelijke uitvoeringskosten impliceren. Deze inspanning had men zich kunnen besparen. Zoals wij al vaak hebben aangegeven, zijn er modernere technieken beschikbaar die resulteren in veel lagere kosten en bovendien lagere milieulasten.

meer in de bijlage

Bijlage

N65, er wordt veel beweerd maar klopt dat allemaal wel?

Gepost op:05-05-20

Niet van toepassing

Steeds meer bewonersgroepen ontdekken de negatieve gevolgen voor hun leefomgeving door de reconstructie van de N65.

Daarbij bestuderen zij de plannen en onderzoeksrapporten nauwkeurig en worden steeds meer zaken ontdekt die onvolledig zijn, onjuist of in tegenspraak met gemaakte afspraken en verwachtingen. Tevens bereiden een aantal personen, bewonersgroepen en organisaties beroepsprocedures voor en zijn al begonnen met het verzamelen van deze ongerijmdheden.

Wij gaan die centraal verzamelen op N65kloptdatwel@vughtparticipeert.nl

Ook VughtParticipeert was al gestart met het verzamelen van deze zaken, een paar voorbeelden:

 • er is geen oplossing voor het doorgaande verkeer op de N65 tijdens de bouwfase
 • het doel was verkeersveiligheid maar het verkeer binnen Vught neemt enorm toe
 • er is geen rekening gehouden met de kosten voor het aanpassen van de wegen in het dorp
 • Arcadis gaat uit van de onvolledige ongevallen statistieken
 • er is geen oplossing voor de verkeerstoename op de Helvoirtseweg en andere locaties
 • een MER rapportage is verplicht maar ontbreekt
 • Vught moet veel meebetalen maar er is geen zicht op de lange termijn financiële gevolgen van lenen en aflossen
 • Er moeten 412 bomen worden omgehakt maar er wordt nauwelijks gecompenseerd …

In de vele discussies met bewoners horen wij steeds meer van dit soort zaken en wij willen die met iedereen en voor iedereen bij elkaar brengen. Daarvoor hebben wij het email adres N65kloptdatwel@vughtparticipeert.nl ingericht als verzamelbak voor alle fouten, hiaten, onjuiste aannames, onvolledige analyses etc. Stuur jouw observaties en zorgen aan ons met een korte omschrijving, verwijzing naar rapport of uitspraak en reden waarom dit onjuist, onvolledig,... is.

Wij zullen al deze meldingen rubriceren, ontdubbelen en regelmatig een actueel overzicht op onze website ter beschikking stellen. Hieruit kunnen alle bewonersgroepen en hun juristen putten bij het opstellen van bezwaren en wordt zo weinig mogelijk vergeten.

Doe jezelf en onze gemeente een plezier en draag bij aan een compleet overzicht van wat niet klopt, dan kunnen wij daar samen iets aan doen.

Burgerinitiatief N65 Duurzaam en Avulo reportage

Gepost op:03-05-20

Niet van toepassing

De N65, nu nog een prachtige laan

Burgerinitiatief voor onderzoek naar een tunnelvariant

VughtParticipeert draait op volle toeren. Met het starten van het burgerinitiatief N65 Duurzaam, om een tunnelvariant te laten onderzoeken, hebben wij vele inwoners van Vught in beweging gekregen. Inmiddels zijn er meer dan 350 handtekeningen onder dit initiatief gezet en dat aantal loopt dagelijks verder op.

De gemeenteraad geeft gehoor aan ons initiatief en wij staan op de agenda van de gemeenteraadsvergadering van 14 mei. Eerst komen wij aan het woord, daarna wordt het bestemmingsplan N65 besproken, of niet als eerst tot een onderzoek naar een tunnelvariant wordt besloten.

Participatie wordt steeds beter hoorbaar

In aanloop op de gemeenteraadsvergadering zal op 7 mei een inspraakavond over het bestemmingsplan N65 worden gehouden. Daar kan door inwoners worden ingesproken en velen hebben zich hiervoor reeds gemeld, ook VughtParticipeert. Ook 7 mei wordt een historische avond voor Vught en kan live worden gevolgd. Details hierover worden nog gepubliceerd.

Op 8 mei is er een extra commissievergadering over de N65 die ook online kan worden gevolgd.

TV reportage over de N65 vanuit bewonersperspectief

Avulo start op 3 mei een reportage in 3 afleveringen. In deze reportage worden diverse bewonersgroepen en organisaties aan het woord gelaten. Zij leggen uit wat de voorgestelde variant voor de reconstructie N65 voor hun buurt betekent.

Elke aflevering wordt in principe om 16.00 uur uitgezonden en herhaald om 21.00 uur op dezelfde dag en om 12.00 uur de volgende dag (4 mei schuift door naar 5 mei).

Aflevering 1 op zondag 3 mei 16:00 uur: Verkeer, veiligheid en alternatieven.

Deze aflevering gaat dieper in op de gevolgen van de voorgestelde reconstructie van de N65 voor de verkeersstromen in ons dorp, de kritische locaties en de verkeersveiligheid. Tevens wordt aangeven welke alternatieven er eerst onderzocht moeten worden voordat een duurzaam besluit kan worden genomen. Nu direct bekijken op youtube.

Aflevering 2 op dinsdag 5 mei 16:00 uur: Natuur en Milieu.

In deze aflevering worden inwoners en organisaties aan het woord gelaten die zich zorgen maken over ons groen, onze gezondheid en de omgeving voor onze kinderen als gevolg van de voorgestelde reconstructie van de N65. Hierbij geven zij aan welke negatieve invloed deze plannen zullen hebben en op welke manier zij hiertegen weerstand zullen bieden. Nu direct bekijken op youtube.

Aflevering 3 op woensdag 6 mei 16:00 uur: De N65 en het gemeentelijk huishoudboekje.

In deze aflevering worden verschillende meningen gegeven over de financiële gezondheid van onze gemeente en de gevolgen voor ons huishoudboekje in de komende jaren. Kiezen voor de grote financiële bijdragen die onze gemeente wil doen aan het oplossen van infrastructuur problemen van Rijkswaterstaat en ProRail, zullen een grote invloed hebben op voorzieningen als scholen, sport, cultuur, verkeersveiligheid en het sociaal domein. Nu direct bekijken op youtube.

Dit is pas het begin

Het burgerinitiatief en de vele bijdragen van bewonersgroepen laten zien hoeveel energie, kennis en betrokkenheid er is binnen onze gemeente. Het is dit potentieel dat VughtParticipeert probeert te mobiliseren, het is immers onze gemeente en daar willen wij in participeren.

Bij het bestemmingsplan N65 is helaas veel van deze energie besteed aan het zoeken naar informatie, weerwoord bieden aan onjuiste beeldvorming en gevestigde meningen bijstellen. Veel liever zou VughtParticipeert willen bijdragen aan een samenwerking waarbij gemeente en bewoners van meet af aan meningen en ideeën uitwisselen en mogelijkheden beoordelen.

Zodat met de beschikbare energie, kennis van de situaties ter plaatse en deskundigheid, gewerkt wordt aan betere resultaten. Hiermee willen wij het energieverlies door verzet en boosheid achteraf beperken en komen tot keuzes die beter worden begrepen en geaccepteerd.

Wordt lid en steun daarmee ons werk. Hoe meer leden, hoe effectiever de participatie!

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Comité N65 OH meldt zich in het N65 debat en eist een tunnel

Gepost op:25-04-20

Niet van toepassing

Geacht B&W en Raadsleden,

Helvoirt, 22 April 2020

Binnenkort wordt het N65-bestemmingsplan in stemming gebracht in uw Raad. Uit de vele zienswijzen die zijn inge- bracht, heeft u kunnen zien dat niet iedereen onverdeeld enthousiast is over dit plan dat €155 miljoen kost. Eigenlijk is iedereen van mening dat een echte autotunnel door de bebouwde kommen van Vught en Helvoirt beter zou zijn. Maar vervolgens wordt dit betere plan terzijde geschoven met het argument dat I&W daar geen geld voor heeft. Daarom wijzen wij u graag op het volgende:

zie bijlage

Bijlage

Peter Corvers weet het al, zonder onderzoek of nadenken

Gepost op:19-04-20

Niet van toepassing

Op de site Helvoirt.net, digitaal dorpsplein door en voor Helvoirtenaren, weet Peter Covers het al, zelfs zonder onderzoek: "Gewoon iets dieper graven en dak erop...! Tja, als je zomaar iets opschrijft zonder je enigszins in een plan te verdiepen, wel ruim 300 handtekeningen in je achterzak hebt van mensen die kennelijk blindelings tekenen...."

Dat doet geen recht aan de vele inwoners die via ons hebben gevraagd om serieus onderzoek naar de tunnelvariant van de N65. Blijkbaar hebben zij "blindelings" getekend.

"Blindelings' is echter meer van toepassing op de mening die zonder enige verdieping of navraag in de publieke ruimte wordt geslingerd. Het hebben van een mening dat het níet kan is blijkbaar besmettelijk, wij zijn op zoek naar wat wél kan. Daar hebben de inwoners van Vught recht op.

De reden voor onderzoek naar de tunnelvariant is dat de verkeerscijfers (viewer rijksinfra Vught) klip en klaar laten zien dat huidige plannen met de N65, het VKA+, leiden tot een flinke verkeerstoename in de woonwijken van Vught en Helvoirt. Dat is een bedreiging voor de leefbaarheid en de veiligheid van ons en onze fietsende kinderen. Zónder de reconstructie, neemt het verkeer binnen Vught en Helvoirt nauwelijks toe.

Omdat de tunnelvariant nooit serieus is onderzocht, doet iedereen die de kosten noemt, zomaar een slag in de lucht, inclusief wethouder van Woesik. Het type tunnel is namelijk heel bepalend voor de kosten.

Overigens is de aanleiding voor de publicatie van RijksinfraVught ook een kans voor Helvoirt. Als het omdraaien van spoor en N65 in Vught kan op een manier die een beperkte doorstroming van het verkeer toelaat, dan past dit prima met een van de opties om een tunnel aan te leggen. Ook daar is een kans om deze aan te leggen zonder een volledige afsluiting, iets waar ook Helvoirt bij gebaat is.

Die kans komt echter niet als wij van meet af aan vinden dat het niet kan, die komt alleen als je eerst nadenkt, onderzoekt en overlegt. Daar dringen meer dan 300 inwoners van Vught "blindelings' op aan. Wij staan open voor dialoog, maar dan wel constructief.

Bestemmingsplan N65 erdoor gejast? Ik dacht het wel….

Gepost op:18-04-20

Niet van toepassing

Wij plaatsten volgende reactie op de website van PvdA-GroenLinks waar een inwoner (Jean) reageerde op de blog van Ton van der Vossen over de N65.

Beste Jean,

Hartelijk dank voor jouw bijdrage van 11 april. Ja, deze variant is een gemiste kans en als wij niet ingrijpen zullen wij ons de komende decennia afvragen: waarom hebben wij niet de tijd genomen om óók een tunnelvariant te onderzoeken en zal PvdA-GroenLinks moeten leven met de schande dat zij met dit doordrijven hun eigen basiswaarden hebben verloochend.

Ton van de Vossen schrijft: “Of een tunnel een grote verbetering is, is een vraag die nog zo maar niet te beantwoorden is.” Iedereen onderkent, van wethouders tot raadsleden, Samen voor Vught en andere betrokkenen die wij spreken, dat ondertunneling een verbetering zou zijn. Maar als dat dan toch nog een vraag is, dan ga je aan het werk en zoek je het uit. Maar doe niet alsof we met de VKA+ de beste oplossing hebben. Het is gewoon niet onderzocht.

Ook schrijft Ton van de Vossen dat hij zelf de consequenties van zijn variant niet kent: “maar wat de wijzigende verkeersstromen in Vught voor gevolgen zouden hebben is niet duidelijk”. En dan toch maar de belangrijkste beslissing van de eeuw doordrukken. Uit de verkeerscijfers blijkt in ieder geval dat circa 80% van het verkeer in een tunnelvariant ondergronds gaat. Alsof dat geen belangrijke wijziging in de verkeersstromen is.

Nog erger wordt het als Ton van der Vossen onjuistheden gaat verkondigen met een stelligheid alsof hij hierop is afgestudeerd: “Een ondertunneling is zeker veel duurder -deskundigen spreken over drie tot vier keer zo duur- en dat kan Vught niet dragen”. Dit is aantoonbaar niet onderzocht en dus bakerpraat. Geen enkele bestuurder of politicus heeft ooit een financiële onderbouwing van de kosten én baten van een tunnel gegeven. Alle genoemde bedragen, zoals ook de 300 miljoen van wethouder van Woesik, zijn een slag in de lucht.

Wat VughtParticipeert vraagt is een tunnelvariant goed te onderzoeken en daarbij de moderne technieken te beoordelen. Tijdens de jarenlange besluitvorming is in een heel vroeg stadium de tunnelvariant afgevallen. Omdat men toen al van mening was dat dit zeer duur zou worden, niet omdat men dat toen goed heeft onderzocht. Dat was vele jaren geleden, inmiddels is de techniek voortgeschreden en zijn er, ook in Nederland, diverse voorbeelden van succesvolle graaftunnels. En die mogelijkheden moeten worden onderzocht.

Tot slot moet iedereen zich goed realiseren dat bijvoorbeeld de Helvoirtseweg nu al gevaarlijker is dan de N65 qua verkeersongevallen. Als wij dan horen zeggen “maar wat de wijzigende verkeersstromen in Vught voor gevolgen zouden hebben is niet duidelijk” terwijl de verkeersanalyses van de VKA+ variant een duidelijke toename van het verkeer door het hele dorp laten zien, en heel extreem in straten als de Helvoirtseweg, dan hoef je geen verkeersdeskundige te zijn om te concluderen dat de verkeersveiligheid in ons dorp slechter wordt. Onverantwoord. Sterker nog: wat is de veiligheid en dus een mensenleven in Vught ons waard?

Ons wordt gezegd dat het te laat is, we zijn al zover met de besluitvorming. Niet wij zijn mogelijk te laat, het verantwoordelijk college is te laat. Zij worden door ons aangesteld én betaald om ons de beste oplossingen te bieden. Zíj hadden de technische ontwikkelingen moeten volgen en al in een veel eerder stadium de tunnelvariant goed moeten laten onderzoeken. En als ze destijds dit hebben laten liggen, laten ze het dan in ieder geval vooral nú doen. Vóór het te laat is. Het zou bijzonder treurig zijn als men deze kans weigert te pakken, sterker nog, het is onaanvaardbaar.

Het is niet te laat, er zit nog geen spade in de grond, wij kunnen besluiten even de tijd te nemen om deze kans te kunnen pakken.

N65 besluitvorming is onzuiver, onvolledig en onverstandig

Gepost op:08-04-20

Niet van toepassing

Onze gemeenteraad wil op korte termijn een beslissing nemen die een grote invloed zal hebben op de levenskwaliteit in onze gemeente. Het gaat om de reconstructie van de N65.

In 2009 begonnen als een mooi plan om de N65 in een tunnel te stoppen, is verwaterd tot een compromis in de vorm van een halfverdiepte tunnelbak. Onderzoek van diverse experts toont aan dat eigenlijk alleen de doorstroming van het doorgaande verkeer op de N65 wordt verbeterd.

Voor Vught zijn de gevolgen vooral negatief: veel extra verkeer in de woonwijken met files, stoplichten en luchtvervuiling, slechte oversteekbaarheid en afname van de verkeersveiligheid, vooral voor fietsers. Daarnaast kost dit plan onze gemeente veel geld, geld dat op vele andere zaken als scholen, sport, cultuur en sociale voorzieningen zal moeten worden bezuinigd.

Kortom, een plan met veel voordelen voor Rijkswaterstaat en voornamelijk nadelen voor onze gemeente en inwoners.

Er is een alternatief, namelijk een ondergrondse, dus volledig verdiepte ligging. Dank zij voortgeschreden technieken is dit goed mogelijk. Gewoon iets dieper graven, dak erop en onze oorspronkelijke Helvoirtseweg er overheen. Het behoud van de Helvoirtseweg, ook daar waar het nu N65 heet, maakt het mogelijk alle bestaande aansluitingen te behouden. Dit heeft vele voordelen en neemt een aantal ernstige nadelen weg:

- het dorp op het niveau van het maaiveld blijft volledig van ons, zodat wij ons makkelijk kunnen verplaatsen en veilig kunnen fietsen, dus de aansluitingen op de N65 blijven behouden

- Vught-noord en -zuid worden met elkaar verbonden

- het doorgaande verkeer gaat er geruisloos onderdoor

- het vrijgekomen gebied naast de N65 kan worden gebruikt voor uitbreidingen van de scholen en mogelijk woningbouw en parken

- geen ernstige verkeersproblemen in onze woonwijken

- de Jagersboschlaan kan behouden blijven

- het verkeersinfarct tijdens de bouw van de N65 en erna kan worden voorkomen

- Vught wordt samengevoegd tot een mooi en veilig dorp.

Wij roepen jou op om de gemeente te vragen ons de tijd te gunnen om ook deze optie te laten onderzoeken als extra variant. En pas daarna een besluit te nemen. Nu een beslissing nemen leidt tot een slechte keuze en een blijvende wond door ons dorp. Onderteken daarin de bijgaande oproep voor een burgerinitiatief. Daarin vragen wij de gemeente het volgende:

 1. De tunnelvariant ‘N65 Duurzaam’ in overleg met de Provincie en het Rijk op basis van de nieuwste technieken nader te onderzoeken als mogelijke oplossing voor de problemen die de huidige VKA+ variant met zich meebrengt, bij voorkeur met een Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse.
 2. Het gebruikelijke democratische proces te volgen met complete inspraakprocedures, waarbij fysieke aanwezigheid van alle deelnemers in dezelfde ruimte mogelijk is, dus nadat alle coronamaatregelen zijn opgeheven.
 3. Het bestemmingsplan pas vast te stellen nadat ook de ondergrondse, duurzame variant van de N65 is onderzocht. Indien jij wil tekenen, print en onderteken dan bijgaand formulier en vul uw naam, adres, geboortedatum (verplicht voor een burgerinitiatief) en handtekening in.

Al jouw huisgenoten vanaf 16 jaar kunnen ondertekenen, dus ook jouw partner en kinderen (voor zover zij wonen in Vught). Vraag ook jouw buren om te tekenen. Graag inleveren in de brievenbus van Heikantstraat 4 of Raadhuisstraat 3001.

Wij zijn het aan onze toekomst en die van onze kinderen verplicht deze optie te onderzoeken, nu voor een slechte variant kiezen is later niet uit te leggen.

Bijlage

Antwoord: Waarom is de MKBA N65 niet tijdig aan de gemeenteraad ter beschikking gesteld?

Gepost op:02-01-20

Antwoord volstaat niet

Geacht College van de gemeente Vught,

Op 17 november stelden wij u de vraag 'Waarom is de MKBA N65 niet tijdig aan de gemeenteraad ter beschikking gesteld?’ Op 6 December ontvingen wij uw antwoord (kenmerk RI/BE/Z19-218375/UIT/19-337601).

Na uitvoerige bestudering van uw antwoorden, hebben wij vastgesteld dat onze vragen onvoldoende zijn beantwoord. U wekt de indruk een antwoord te geven, terwijl dat niet zo is. Dat beoordelen wij als onvoldoende. Om deze redenen wijzen wij uw antwoord af en stellen wij de vragen opnieuw.

PS uw antwoord publiceren wij hierbij

Bijlage